Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 264,63 КБ
  • добавлен 01 июня 2016 г.
Відповіді з Історії зарубіжної літератури XVIII ст
Екзамен. Київський національний університет ім. Т. Шевченка., Інститут філології, кафедра Зарубіжної літератури, 2015-2016 рік, 69 білетів. Викладач - Білик Н.Д.
Перелік питань:
XVІІІ ст. як історико-літературна доба. Вплив Просвітництва на літературу.
Основні художні напрями та течії у літературі ХVІІІ ст.
Періодизація англійської літератури ХVІІІ ст., основні тенденції її розвитку на кожному етапі.
Сентименталізм як художній напрям західноєвропейської літератури середини — 2-ї пол. ХУІІІ ст.
Просвітницька концепція людини, її втілення у романі Дефо „Робінзон Крузо”. Cпівставити з концепцією людини у Свіфта.
Який зміст, окрім буквального, вкладав Дефо у роман „Робінзон Крузо”? Що ми розуміємо під “робінзонадою”?
Місце “Гулліверових мандрів” Свіфта у літературному процесі ХVІІІ ст.
«Гулліверові мандри» Свіфта як антиутопія ХVІІІ ст.
Формування роману нового типу в Англії, зв'язок цього процесу з «літературою факту».
Нарація у романі Г.Філдінга „Історія Тома Джонса, знайди”. Еволюція нарації у романістиці ХVІІІ ст.
“Том Джонс” Філдинга як роман “великої дороги”.
Концепція героя у романі Філдінга „Том Джонс”, її полемічний характер.
Жанрова і змістова своєрідність «Сентиментальної подорожі» Л. Стерна.
“Парадокс Трістрама Шенді” Б. Рассела і категорія часу в романі.
Принципи побудови характерів у романі Стерна “Трістрам Шенді”.
Відображення асоціативності мислення у романі Стерна «Трістрам Шенді».
Англійський роман (novel): національна специфіка.
Епістолярний роман: становлення і розвиток цього жанру у ХVІІІ ст. Внесок С.Річардсона.
Основні мотиви „поезії ночей і гробниць” (на конкретних зразках).
Мотив природи у презії сентименталізму. Що нового вона привнесла до його розробки?
Романістика Т. Смоллета, її еволюція. Концепція людини у Смоллета.
“Подорож Хамфрі Клінкера” Смоллетта: специфіка жанру. Техніка перетину різних точок зору в романі.
Готичний роман, його розвиток у літературі передромантизму. «Замок Отранто» Г.Волпола як перший сформований готичний роман.
Значення «Монаха» Льюїса для розвитку готичної традиції.
“Пісні Оссіана” Макферсона, їх передромантичний характер, вплив на європейську культуру й літературу. Оссіанізм як течія у мистецтві.
Міщанська драма, її роль у розвитку європейської драматургії. Дідро як теоретик і практик міщанскої драми.
Література ХVІІІ ст. у Франції, її національна своєрідність. Етапи розвитку.
Роман Лесажа «Жіль Блаз», його значення для розвитку пікарескної традиції у європейських літературах ХVІІІ ст.
“Перські листи” Монтеск’є й особливості звернення до “Сходу” літератури ХVІІІ ст.
Творчий доробок Вольтера.
Національна специфіка французького роману ХVІІІ (у порівнянні з англійським). Філософський роман у Франції, його різновиди та основні представники.
Жанрово-типологічна модель «філософських повістей» Вольтера. “Кандід” як інтелектуально-філософський твір.
Образ України в «Історії Карла ХІІ» Вольтера. Роль Вольтера у розробці української теми.
Жанрово-стильова парадигма “Орлеанської діви” Вольтера.
Руссоїзм як соціософське вчення, його художнє втілення у романі Руссо «Нова Елоїза».
Проблема “природа і цивілізація” у ХVІІІ ст. «Простодушний» Вольтера у її контексті.
Місце і роль Ж-.Ж.Руссо в європейській літературі. Основні віхи творчого шляху письменника.
«Нова Елоїза» Руссо як твір сентименталізму.
«Сповідь» Руссо: жанрова і змістова своєрідність твору.
Д.Дідро, його місце і роль у французькій літературі 2-ї пол. ХVІІІ ст.
«Черниця» Дідро: проблема свободи волі.
«Небіж Рамо» Дідро: полемічний зміст твору і специфіка його художнього втілення.
“Жак-фаталіст” Дідро як “стерніанський” роман.
Рококо як стиль у літературі ХVІІІ ст. Рококо у Франції, етапи його розвитку.
Творчість Маріво у контексті раннього рококо. «Життя Маріанни» як зразок роману в рококо.
Жанрово-стильова парадигма роману Прево «Манон Леско».
Визначте тип конфлікту, який переживає головний герой у романі Прево «Манон Леско», і охарактеризуйте його, враховуючи французьку літературною традицію ХVIІІ ст.
Образ Манон Леско з однойменного роману Прево.
Відображення філософії лібертинажу у романі Лакло «Небезпечні зв’язки».
Руссоїстська інтертекстуальність у романі Лакло «Небезпечні зв’язки», форми її вираження і змістове навантаження.
Типологічна характеристика основних персонажів роману Ш. де Лакло “Небезпечні зв'язки”. “Рольові” персонажі.
Специфіка робінзонади у романі Бернардена де Сен-П’єра «Поль і Віржіні».
Порівняйте прочитані вами комедії Бомарше й Маріво на рівнях проблематики та поетики (типу героїв, композиції, сюжету, ідейної спрямованості тощо).
Жанр казки у літературі рококо. “Східні” казки Кребійона-молодшого.
Французька література періоду революції. Активізація класицистичних художніх моделей. Творчість А. Шеньє.
Німецька література ХVІІІ ст.: етапи й основні тенденції розвитку.
Лессінг як теоретик і практик мистецтва.
Література ”бурі і натиску” як явище передромантизму. Зрушення в естетичній свідомості кінця ХVІІІ ст., роль Гердера у цьому процесі.
Еволюця творчості Гете.
Новаторство штюрмерської поезії Гете (продемонструвати на конкретних прикладах).
Роман Гете „Страждання молодого Вертера”: проблематика і поетика.
Фаустівська парадигма, її оприявнення в трагедії Гете “Фауст”.
Семантика образу Мефістофеля у «Фаусті» Гете.
Еволюція творчості Ф.Шиллера.
Драма Шіллера «Підступність і кохання»: тип конфлікту, зв'язок зі штюрмерством.
Поезія Шиллера (“Боги Греції”).
Драматургія Шиллера веймарського періоду. «Марія Стюарт».
Італійський театр ХVІІІ ст. К. Гольдони як засновник національної італійської драматургії.
К.Гоцци і традиції комедії дель арте. Жанр «ф’яби» у творчості Гоцци.
Похожие разделы