Периодика по философии
  • формат pdf
  • размер 2,21 МБ
  • добавлен 14 октября 2012 г.
Вісник соціогуманітарні проблеми людини 2010 №05
(На укр. яз.) Львів. Інститут соціогуманітарних проблем людини. 2010. - 243 с. Головний редактор В.П. Мельник. .
Зміст.
Філософсько-світоглядні засади буття людини.
Володимир Мельник. Соціогуманістичні імперативи та проблеми науково-технічного поступу.
Володимир Волошин. Епістемологічний релятивізм: pro et contra (людина, що пізнає, та її можливі світи").
Надія Гапон. "Антігона" у руслі філософської проблематики сучасності.
Володимир Ільїн. Епоха "пост": людина в перспективі "нової духовності".
Валерій Стеценко. Антропологічні виміри екзистенціальної філософії.
Ольга Муха. Трансформація людської тілесності у XXI ст. .
Олександра Кендус. Процес саморефлексії особистості через основні понятійні форми ідеалу.
Павло Содомора. Співдія вибору і скерування в діахронному аспекті.
Тарас Полянський. Справедливість і заборона зловживання правом: філософсько-правовий аспект.
Філософсько-культурологічні проблеми мови і комунікації.
Андрій Пашук. Мова і нація.
Флорій Бацевич. Лінгвокультурні аспекти комунікативної толерантності.
Ростислав Якуц. Взаємозв'язок настанови та внутрішньої форми мови.
Політичні виміри свободи людини.
Іван Варзар. Тріада "етноісторична нація-політична нація-політичний клас" в політичній думці Європи Нового часу та сучасної України.
Світлана Наумкіна. Дихотомія еліта-маси як основний методологічний принцип соціально-політичного аналізу суспільства.
Володимир Горбатенко. Людина і суспільство в ситуації постмодерну: філософсько-політичні детермінанти.
Наталія Мельникова. Метод аналізу політичних міфологічних оповідей.
Психологічне здоров'я особи і суспільства.
Католик Галина. Особливості ціннісних орієнтацій "золотої молоді'.
Вікторія Гупаловська. Емпіричне дослідження ґендерних особливостей задоволення жінок життям.
Руслана Карковська. Маніпуляція в телефонному консультуванні .
Мар'яна Сімків. Соціально-психологічні аспекти ставлення до грошей.
Марія Коваль. Перебіг процесу індивідуації в контексті кризи середини життя.
Антон Ананьев, Юрій Вінтюк. Професійна орієнтація і здоров'я учнів шкіл: соціальний аспект проблеми.