Практикум
 • формат doc
 • размер 47.18 КБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Крюкова А.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Політологія (Модульно-рейтингова система)
Харків: ХНАМГ, 2007. – 44 с. Для студентів 2-4 курсів.

Політологія є однією з основних навчальних дисциплін. Актуальність вивчення даного курсу виявляється не тільки в його освітньому й виховному впливі. Для фахівців необхідно усвідомлювати суспільні потреби й інтереси, розуміти перспективні завдання, що стоять перед нашою країною. А для цього потрібні глибокі знання в області політології. У розвинутих демократичних країнах політологія давно стала провідною науковою дисципліною, ефективним засобом формування громадянського суспільства.

Мета дисципліни:
- формування у студентів наукових уявлень про основні проблеми політики як складного соціального явища, розвиток творчого мислення студентів, їхнього уміння самостійно аналізувати суть політичних явищ і процесів, що відбуваються як у межах України, так і на міжнародному рівні. Це повинно допомогти майбутнім фахівцям приймати виваженні рішення, що сприятимуть подальшій демократизації українського суспільства, інтеграції його у світове співтовариство.

Завдання дисципліни:
- дати студентам науково обrрунтовані знання актуальних політичних проблем, сформувати в них здатність самостійно, критично аналізувати політичні процеси;
- сприяти оволодінню основами політичної культури.

Предмет дисципліни:
- сукупність політичних знань, що охоплюють політичні процеси, які відбуваються в суспільстві. Стрижнем політології є політичні закономірності, закони й принципи формування і функціонування влади і політичних систем, механізми взаємодії суб’єктів і об’єктів політики.
Похожие разделы
Смотрите также

Ватуля Ю.О. Методіческіє вказівки для підготовки до семінарських занять

Практикум
 • формат rtf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 09 ноября 2010 г.
Ватуля Ю. О. Політологія: Метод. вказівки для підготовки до семінарських занять. Для студ. денного відділення усіх спеціальностей/ Херсон: ХНТУ, 2009. – 57 c. Введення тичний план Підручники і навчальні посібники Додаткова література з дисципліни Політологія як наукова і навчальна дисципліна. Історія світової політичної думки Розвиток політичної думки в Україні: історія та сучасність Політичне життя суспільства. Політична система суспільства...

Вегеш М.М. Політологія

 • формат doc
 • размер 2.1 МБ
 • добавлен 15 июля 2011 г.
Політологія: підручник / М. М. Вегеш та ін. ; ред. М. М. Вегеш. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 384 с. Підручник розкриває зміст науки про політику: визначає систему категорій, предмет, методи, функції політології. Розділи підручника відповідають змісту державного стандарту дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації. Його новизна полягає в тому, що автори виокремили ряд тем, пов'язан...

Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., Кудрявцев О.Ю., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Методичні вказівки і плани практичних занять з політології

Практикум
 • формат pdf
 • размер 565.74 КБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2009. – 64 с. Для студентів 2-4 курсів всіх спеціальностей і форм навчання). Політологія як навчальна дисципліна постала у вузівських програмах лише в останнє десятиліття. Тепер це вже далеко не екзотична, як було на перших порах, дисципліна, а обов’язковий компонент. Вона з великими труднощами освоюється на освітніх теренах, що зумовлено передусім дефіцитом кваліфікованих викладацьких кадрів, ґрунтовних підручників, посібників, інших...

Зинчина А.Б., Климов А.В., Крюкова А.В. и др. Краткий курс лекций по политологии

 • формат doc
 • размер 996.5 КБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
Для студентов 2-4 курсов всех форм обучения, всех специальностей Составители Зинчина А.Б., Климов А.В., Крюкова А.В., Радионова Л.А., Толстенко С.Н. Сущность, место и роль политики в жизни общества. Политология как наука. История политической мысли Политика как социальное явление Политическое поведение и политическая деятельность Политическая власть Политическая система общества Политические режимы современности Государство как базовый институт...

Кирилюк Ф.М. Новітня політологія

 • формат pdf
 • размер 6.64 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2009. – 564 с. ISBN 978-966-364-868-2 У навчальному посібнику висвітлено розвиток зарубіжних політичних вчень з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. В основу покладено формування і конституювання інструментарію політології як наукової і навчальної дисципліни. Його структура включає науково-методичні рекомендації, основні поняття і категорії, питання до дискусій, теми рефератів і кваліфікаційних робіт та завдання для самості...

Крюкова А.В. Методичні рекомендації для вивчення політологічних проблем

Практикум
 • формат doc
 • размер 100.5 КБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2005. – 19 с. Найважливіше завдання вищої школи – формування творчо мислячого фахівця, здатного самостійно оцінювати складні проблеми сучасного життя. Наш час гостро порушив питання про необхідність ламання догматичних методів і методик, упровадженні творчих підходів, нових ефективних методів навчання. Сьогодні особливої ваги набуває подолання у процесі викладання чисто інформаційно-пояснювальних підходів, упровадження проблемного...

Мілова М.І., Дружкова І.С., Дмитрашко С.А. Політологія. Посібник до семінарських занять

 • формат djvu
 • размер 514.11 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Одеська Державна Академія Холоду, 2006 рік. Затверджено навчально-методичною комісією з гуманітарної та природничо-наукової підготовки. Укладачі: Мілова М. І., Дружкова І. С., Дмитрашко С. А. Зміст: Вступ. Література до курсу (обов'язкова). Зміст навчального лекційного курсу. Вступ до курсу політології. Предмет і методи науки про політику. Політична влада. Політична система суспільства. Література (додаткова). Політичні режими. Політичні партії т...

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів закладів освіти І-IV рівнів акредитації

 • формат pdf
 • размер 21.15 МБ
 • добавлен 05 апреля 2010 г.
2-е видання, виправлене і доповнене. — К.: Каравела, 2001. 344с. У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленого Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і...

Радіонова Л.О., Толстенко С.М., Зінчина О.Б. та ін. Методичні рекомендації з вивчення політології і виконання контрольних робіт

Практикум
 • формат pdf
 • размер 642.78 КБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2009. – 76 с. Для студентів 2-4 курсу заочної форми навчання. Політологія як навчальна дисципліна постала у вузівських програмах лише в останнє десятиріччя. Тепер це вже далеко не екзотична, як було на перших порах, дисципліна, а обов’язковий компонент. Її з великими труднощами освоюють на освітніх теренах, що зумовлено, передусім, дефіцитом кваліфікованих викладацьких кадрів, ґрунтовних підручників, посібників, інших видань. Але акт...

Северинюк В.М. Політологія

 • формат docx
 • размер 100.46 КБ
 • добавлен 04 сентября 2010 г.
Збірник тестів. Запоріжжя: ГУ ЗІДМУ, 2006. – 56 с. Методичні пояснення, сутність, місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства іісторія політичних вчень політика як суспільне явище політична діяльність і влада політична система суспільства, її інститут держава як базовий інститут політичної системи. політичний режим політичні партії та виборчі системи політична культура та політична соціалізація політичне лідерство політичн...