Политология
Академическая и специальная литература
Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 251,46 КБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
Вопросы и ответы по политологии
(Национальный Университет Одесская Юридическая академия). На украинском языке.
Авторитаризм: визначення, суттєві риси
Базові типи політичної культури за Алмондом та Верба: Патріархальний, підданства, активістській
Взаємовідносини держави та громадянського суспільства за різних політичних режимів
Виборча система сучасної України
Визначення тоталітарного режиму, його характеристики
Генеза та еволюція поняття «геополітика»; науковий напрям та елементи політичної практики
Глобальні проблеми сучасності та їх вплив на світову політику
Головні функції політичних систем
Головні характеристики традиційних політичних систем
Громадянське суспільство: сутність та структурні елементи
Демократичні політичні режими
Джерела легітимності влади
Засоби боротьби з тероризмом
Зміст системного підходу до вивчення політики
Історичні форми демократії
Класовий і загальносоціальний підходи до визначення сутності держави
Критерії загального виборчого права : історія і сутність. Голосування: пряме і непряме. Цензи
Легальність та легітимність політичної влади
Методи вирішення політичних конфліктів
Модернізація: поняття та теорії модернізації
Об'єднання громадян: різновиди, методи впливу на владу
Ознаки та основні функції держави
Основні елементи політичної культури
Основні концепції походження держави: телеологічна, патріархальна, договірна, класова, психологічна, органічна, іригаційна, теорія завоювання
Основні риси модернізованих політичних систем
Основні теоретичні моделі політичних систем (Істон, Алмонд, Дойч)
Основні теорії виникнення тоталітаризму
Основні теорії влади (реляціонистські, системні, біхевіористські)
Основні форми правління
Основні функції політики
Партії в Україні: партійний спектр України
Політична еліта України, політичне лідерство в Україні: стан та особливості розвитку
Політична етика: визначення та зміст
Політична ідеологія, поняття та типологія
Політична поведінка особи, фактори, що її визначають
Політична психологія: визначення, зміст, головні проблеми
Політичний процес: зміст, суб’єкти політичного процесу
Політичний режим: визначення та сенс поняття
Поняття «об'єднання громадян», «громадська організація», «громадські об'єднання»: визначення в законодавстві та науці
Поняття еліти. Поняття політичної еліти. Поняття політичного лідерства. Типи еліт
Поняття пануючої еліти. Структура пануючої еліти.
Поняття політичного конфлікту. Причини виникнення політичних конфліктів
Поняття та ознаки партії
Поняття та типи політичної участі
Предмет політології
Принципи правової держави
Причини виникнення держави
Причини та умови виникнення тероризму
Проблеми політичної еліти в науці: внески у вивчення еліти Конфуція, Аристотеля, Платона, Макіавелі
Ресурси політичної влади: різновиди та типологія
Реформа, революція, переворот, трансформація: сенс понять і їх взаємовідношення
Рівні політичної культури: зональний (культура суспільства), груповий, індивідуальний
Різноманітні форми авторитаризму
Роль ідеології у тоталітарному політичному режимі
Система міжнародних політичних відносин: загальна характеристика
Способи рекрутування в еліту: антрепренерська система і система гільдій
Стилі лідерства. Визначення та типологія
Структура політичної партії
Структура політичної влади
Структурні компоненти політичної системи
Суб'єкти політичної влади: соціальні, інституціональні та функціональні
Суб'єкти та об'єкти політики
Суспільно-політичні рухи: визначення, особливості діяльності та існування
Сутність виборчої системи і типологія виборів
Сутність демократії: цінності, інститути, процедури
Сутність політики: основні теоретичні підходи (субстанціональний, інституціональний, соціологічний, телеологічний, конфліктний, консенсуальний)
Сутність системного підходу до дослідження політичної сфери
Сутність соціальної держави
Сутність, структура, рівні політичної свідомості
Сучасний правий радикалізм. Прояви, витоки, перспективи розвитку
Теоретичні та емпіричні методи політологічних досліджень
Теорії демократії (колективістські теорії, ліберальні та елітарні концепції, плюралістична теорія, ідентитарні та конкурентні теорії, теорія партисіпаторної демократії)
Теорії еліт (Моска, Парето, Міхельс)
Теорії лідерства
Теорії лідерства: теорії рис, визначальної ролі послідовників, ситуаційна, синтетична +семинар
Тероризм як чинник сучасної політики
Типи виборчих систем у світовій практиці: мажоритарна система відносної й абсолютної більшості, пропорційна та змішана. Переваги та недоліки кожної
Типи партійних систем, їх характеристики
Типи політичної культури: фрагментарна і інтегрована, тоталітарна, авторитарна і демократична культури
Типологія легітимності політичної влади
Типологія партій. Перспективи розвитку партій різних типів (семінари)
Типологія політичних конфліктів
Типологія політичних систем
Форми демократії: їх сильні та слабкі сторони
Форми державного устрою
Форми тоталітарних режимів
Функції політичних партій
Функції політичного лідера
Функції політичної влади
Функції політичної еліти
Характерні риси багатопартійності в Україні
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Социальная / культурная антропология
 4. Политическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Международные отношения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Менеджмент
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Политическая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Религиоведение
 3. Религия и политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Политическая социология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Политическая философия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственное регулирование экономики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственные и муниципальные финансы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственный финансовый контроль
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История политических и правовых учений
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Теория государства и права
 4. Теория государства
 1. Документальная литература
 2. Публицистика
 3. Общественно-политическая публицистика
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Политология