Психологические дисциплины
Дисертация
  • формат doc
  • размер 317,11 КБ
  • добавлен 26 февраля 2016 г.
Євменова Т.М. Психологічні бар’єри самореалізації жінки як політичного лідера
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.11 – політична психологія. Інститут соціальної та політичної психології. Київ – 2015. – 301 с. Науковий керівник канд. філос. наук Скорик М. М.
Мета дослідження: визначити гендерно специфічні конфігурації та особливості впливу психологічних бар’єрів на самореалізацію жінок як політичних лідерів.
Об’єкт дослідження: самореалізація жінок у сфері політики.
Предмет дослідження: конфігурації політико-психологічних бар’єрів, що позначаються на самореалізації жінок як політичних лідерів.
Зміст
Перелік умовних скорочень
Вступ
Теоретичні основи вивчення самореалізації жінок як політичних лідерів

Аналіз сучасних поглядів на феномен політичного лідерства
Основні підходи до визначення політичного лідерства
Теорії лідерства в гендерних дослідженнях
Політичне лідерство як фахова політична діяльність. Специфіка парламентського лідерства (депутатства)
Теоретико-методологічні підходи до професійної самореалізації та їх гендерний вимір
Професійна самореалізація. Місце і роль мотивації в професійній самореалізації жінок-політиків
Комплексні чинники професійної самореалізації жінок: теоретичний аналіз
Бар’єри на шляху професійної самореалізації жінки
Теоретико-методологічні засади емпіричного дослідження психологічних бар’єрів самореалізації жінки як політичного лідера
Методологічні підходи у психологічних дослідженнях до вивчення жіночого лідерства
Загальний огляд методологічних підходів
Проблема обрання методологічного підґрунтя до вивчення самореалізації жінок-політиків
Обґрунтування необхідності обрання гендерно-чутливого підґрунтя. Застосування концепцій С. Ріджуей та Е.Іглі
Організація та етапи емпіричного дослідження
Характеристика та презентація методичного інструментарію
Загальна структурна схема дослідження
Зміст психологічних бар’єрів професійної самореалізації жінки як політичного лідера
Особистісні якості жінок-лідерок: ефективність діяльності та вольовий потенціал
Політико-психологічні особливості самореалізації жінок-лідерок,
пов’язані з родиною
Специфіка професійної самореалізації жінок-лідерок у колективі
Психологічні бар’єри у здійсненні жінками лідерства
Психологічні бар’єри жінок-лідерів: співставлення та корекція за результатами глибинних інтерв’ю
Порівняння психологічних бар’єрів жінок-лідерок з барєрами, що є в інших групах
Загальні висновки
Список використаних джерел
Додатки
«Гендерно-чутливі» теорії лідерства за працями Т.В.Бендас
Методика на визначення загальної та соціальної самоефективності (Дж. Маддукса і М. Шеєра) в адаптації А.В.Бояринцевої
Дослідження спрямованості локусу контролю лідерів за показниками екстернальності та інтернальності за допомогою Методики вимірювання локусу контролю Дж.Роттера.
Дослідження рівня вольових якостей лідерів за допомогою Методики діагностики вольового потенціалу особистості (Н.П. Фетіскіна, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова)
Методика вивчення лідерського та гендерного стилів поведінки
менеджера А.Кенн та І.Зігфріда ( модифікація Т.В.Бендас)
Методики діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса
Методика вивчення орієнтації керівника А.А.Єршова
Діагностика рольового конфлікту в діяльності керівника (С.І.Еріна)
Опитувальник М.В.Сафонової шкали з анкети ІСПП (адаптація Т.М.Євменової)
Блоки питань для глибинного інтерв’ю розробленого М.М.Скорик, Т.М. Євменовою
Соціально-демографічні умови здійснення лідерської діяльності
Особистісні бар’єри жінок-лідерів
Комунікативні бар’єри жінок-лідерів: різновиди
Особливості гендерно-рольових розподілів у родинах політиків
Психологічні проблеми, пов’язані з матеріальними ресурсами
Стратегії побудови політичної кар’єри та рамкові психологічні бар’єри політичної самореалізації політиків місцевого рівня
Похожие разделы