Социологические дисциплины
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 3.42 МБ
  • добавлен 09 января 2012 г.
Афонін Е.А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю Соціальні цикли: історико-соціологічний підхід
Монографія. Українське товариство сприяння соціальним інноваціям, Українська технологічна академія. – Х.: Вид-во «Титул», 2008. – 504 с. – («Відкрита дослідницька концепція»; Вип. № 5) - укр. мовою.

У монографії висвітлюються теоретико-методологічні основи дослідження циклів соціального розвитку. Проаналізовано коло проблем історичної соціології, обґрунтовано «методологічне меню» для вивчення специфіки різних форм соціальної циклічності та розглянуто останню як універсальну характеристику становлення, функціонування та розвитку соціальних суб’єктів – людини, суспільства, людства. Розроблено та застосовано модель «універсального епохального циклу» до аналізу соціально-історичних процесів. У додатках подано тезаурус та інформацію про цикли національних історій країн світу.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історичною соціологією та циклами соціального розвитку.

В монографии освещаются теоретико-методологические основы исследования циклов социального развития. Проанализирован круг проблем исторической социологии, обоснованно «методологическое меню» для изучения специфики различных форм социальной цикличности, которая рассмотрена, как универсальная характеристика становления, функционирования и развития социальных субъектов - человека, общества, человечества. Разработана и к анализу социально-исторических процессов применена модель «универсального эпохального цикла». В приложениях представлен тезаурус и информация о циклах национальных историй стран мира.
Для научных работников, преподавателей, студентов, всех, кто интересуется исторической социологией и циклами социального развития.

УДК 316.244
ББК 60.5
А94

ISBN 978-966-2982-25-1
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Афонин Э.Л., Бандурка А.М., Мартынов А. Великая коэволюция: Глобальные проблемы современности: историко-социологический анализ

  • формат pdf
  • размер 2.17 МБ
  • добавлен 11 июля 2010 г.
/ Укр. общ-во содействия соц. инновациям, отд. информ. -библ. обеспечения Информ. упр. Аппарата Верховной Рады Украины; Пер. с укр. Ж. Н. Маркус. 2-е изд-е, перераб. и доп. К.: Парламентское изд-во, 2003. 384 с. (Открытая исследовательская концепция; |Вып. 2). В монографии с использованием авторской концепции "универсального эпохального цикла" анализируются изменения, которые испытывают на себе человек, общество и человечество в завершающейся фа...

Гавриленко І.М., Мельник П.В. Соціальний розвиток

  • формат doc
  • размер 405.83 КБ
  • добавлен 14 февраля 2011 г.
Київ, 2001. – 484 с. Навчальний посібник розглядає актуальні як з теоретичної, так і практичної точок зору проблеми соціального розвитку. У ньому аналізуються передумови, джерела, механізми соціального розвитку, роль ціннісних орієнтацій у виборі суспільством певної історичної перспективи, взаємодія основних соціальних суб’єктів (класів, організацій, інститутів, рухів та ін. ) у реальних життєвих ситуаціях. Особлива увага приділяється пошукові о...