• формат pdf
  • размер 132,49 МБ
  • добавлен 12 октября 2016 г.
Атаныязов Солтанша. Туркменистаның географик атларынын душундиришли сѳзлуги
П.Азымов ве А.Бабаевин ред. билен. — А.: Ылым, 1980, 364 с. 20 см. — ТССР ЫА-ның Магтымгулы ад. Дил ве эдебият ин-ты.
Сезлукде республикамызда ерлешен шәхерлериң, обаларың, дагларың, деряларың, галаларың... 7000 чемесиниң адының манысы душундирилйәр ве оларыд йузе чыкыш тарыхы хакында маглумат берилйәр.
Сѳзлук дилчилер, тарыхчылар, географлар, геологлар, почта-телеграф ве метбугат ишгәрлери, мугаллымлар ве окувчылар, шейле-де Туркменистаның географик атлары билен гызыкланян гиң окыжылар кѳпчулиги учин ниетленилендир.