Криминалистика
Юридические дисциплины
 • формат pdf
 • размер 4.2 МБ
 • добавлен 20 апреля 2010 г.
Біленчук П.Д., Дубовий О.П. та ін. Криміналістика
К. : ATIKA, 1998. - 416 с.: іл. Нумерація сторінок збережена.

Підручник відображає сучасний стан криміналістичної науки і слідчої практики,
останні дослідження в цих галузях. Для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів системи
МВС України, а також наукових і практичних працівників.
Колектив авторів: П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко, А. В. Кофанов, Д. П. Біленчук, О. І. Котляревський
Похожие разделы
Смотрите также

Біленчук П.Д. (ред.), Лисиченко В.К., Клименко Н.І. та ін. Криміналістка

 • формат doc
 • размер 936.67 КБ
 • добавлен 27 октября 2010 г.
Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Атіка, 2001. - 544 с.: іл. У підручнику значна увага приділена досвіду експертної та судово-слідчої практики сучасної криміналістики. Розглядаються теоретичні та методологічні засади криміналістики, висвітлюються сучасні дослідження в галузі криміналістичної техніки, тактики і методики розслідування окремих видів злочинів. Для студентів, слухачів, викладачів юридичних вузів і факультетів, наукових і пра...

Біленчук П.Д., Гель А.П., Салтевський М.В., Семаков Г.С. Криміналістика (криміналістична техніка)

 • формат pdf
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 18 февраля 2010 г.
Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. - К.: МАУП, 2001. - 216 с. - Бібліограф: с. 211 - 212. Курс лекцій підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліна "Криміналістика". Висвітлено теоретичні та методичні засади криміналістики, а також викладено навчальний матеріал розділу "Криміналістична техніка". Для студентів ВНЗ.

Дрозд В.Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. У дисертації на монографічному рівні досліджено актуальні теоретичні, практичні та правові аспекти організації та тактики розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. Проаналізовано поняття тілес...

Дубовий О.П., Лукашенко В.Я., Рибалко Я.В. та ін. Криміналістичне дослідження слідів рук

 • формат doc
 • размер 627.02 КБ
 • добавлен 17 октября 2009 г.
Викладено теоретичні. організаційні та методичні питання, пов'язані з криміналістичним дослідженням слідів рук: історія дактилоскопії, фізична природа слідів рук, їх види, методи виявлення та фіксації слідів рук, методика їх експертного дослідження. Розглянуто основи пороеджеоскопічного дослідження слідів рук та методику проведення такого виду експертиз, наведені зразки висновків експерта. Посібник призначений для практичних працівників, викладач...

Когутич І.І. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Курс лекцій. - К.: Атіка, 2008. - 888 с. Курс лекцій відповідає програмі дисципліни «Криміналістика». Теми та матеріал лекцій - конкретизовані і цілеспрямовані, що дає змогу використовувати їх не тільки в навчальному процесі, а й у практичній діяльності з розкриття й розслідування злочинів. Три перші теми курсу містять: загальнотеоретичні питання, криміналістичну техніку і криміналістичну тактику. В інших - розглядається криміналістична методик...

Пряхін Є.В., Дуфенюк О.М. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 649.96 КБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
Бібліографія навчальної дисципліни. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 72 с Вступ Нормативно-правові акти Підручники, навчальні посібники та монографії Автореферати дисертацій Праці викладачів кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Статті в періодичних виданнях та збірниках Інтернет-ресурси

Шепітько В.Ю. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 2.89 МБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. — Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 684 с. І8ВК 966-7752-67-4 Запропонований підручник — це спроба узагальнення проблем криміналістики на сучасному етапі. Докладно викладені загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст кримі...

Шепітько В.Ю. та ін. Глосарій з дисципліни Криміналістика (словник криміналістичних термінів)

 • формат fb2
 • размер 34.78 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 96 с. Криміналістика належить до дисциплін, засвоєння яких становить фундамент фахової підготовки спеціаліста-юриста. Оволодіння криміналістичними знаннями та отримання належних практичних навичок є обов’язковими для слідчого (дізнавача), прокурора, судді, адвоката, оскільки функції, які вони виконують, безпосередн...

Шепітько В.Ю., Коновалова В.Ю., Журавель В.А. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 8.93 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коно- валова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид. , перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с. У підручнику викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики, розглянуто методику розслідування злочинів. Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм...

Шепітько В.Ю., Коновалова В.Ю., Журавель В.А. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Криміналістика (відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад. : В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – 155 с.