Криминалистика
Юридические дисциплины
 • формат doc
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Когутич І.І. Криміналістика
Курс лекцій. - К.: Атіка, 2008. - 888 с.

Курс лекцій відповідає програмі дисципліни «Криміналістика». Теми та матеріал лекцій - конкретизовані і цілеспрямовані, що дає змогу використовувати їх не тільки в навчальному процесі, а й у практичній діяльності з розкриття й розслідування злочинів.
Три перші теми курсу містять: загальнотеоретичні питання, криміналістичну техніку і криміналістичну тактику. В інших - розглядається криміналістична методика розслідування злочинів.
Курс лекцій буде корисним не тільки для студентів, слухачів і курсантів, які вивчають криміналістику, а й для викладачів, аспірантів (ад'юнктів), для практичних працівників правоохоронних органів.

ЗМІСТ
1. Поняття, предмет, система і методи криміналістики
2. Криміналістична ідентифікація і діагностика
3. Трасологія
4. Судова (криміналістична) балістика
5. Криміналістична документалістика (криміналістичне дослідження документів)
6. Криміналістична габітоскопія (описання та ідентифікація особи за ознаками і властивостями зовнішності та її елементів)
7. Криміналістична реєстрація
8. Загальні положення криміналістичної тактики і організації розслідування
9. Слідчий огляд
10. Тактика обшуку і виїмки
11. Тактика допиту
12. Тактика пред'явлення для впізнання
13. Відтворення обстановки та обставин події
14. Тактика призначення і проведення судових експертиз
15. Загальні положення криміналістичної методики
16. Розслідування вбивств
17. Особливості розслідування вбивств на замовлення
18. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних із невиплатою заробітної плати, пенсій, стипендій, інших установлених законом виплат громадянам
19. Методика розслідування крадіжок, грабежів і розбійних нападів
20. Розслідування вимагань
21. Методика розслідування розкрадань
22. Методика розслідування контрабанди
23. Особливості розслідування податкових злочинів
24. Методика розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
25. Розслідування злочинів про незаконні дії з наркотичними засобами
26. Особливості методики розслідування хабарництва
27. Особливості розслідування злочинів у справах за участі іноземців
Похожие разделы
Смотрите также

Біленчук П.Д., Гель А.П., Салтевський М.В., Семаков Г.С. Криміналістика (криміналістична техніка)

 • формат pdf
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 18 февраля 2010 г.
Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. - К.: МАУП, 2001. - 216 с. - Бібліограф: с. 211 - 212. Курс лекцій підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліна "Криміналістика". Висвітлено теоретичні та методичні засади криміналістики, а також викладено навчальний матеріал розділу "Криміналістична техніка". Для студентів ВНЗ.

Біленчук П.Д., Дубовий О.П. та ін. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 4.2 МБ
 • добавлен 20 апреля 2010 г.
К. : ATIKA, 1998. - 416 с.: іл. Нумерація сторінок збережена. Підручник відображає сучасний стан криміналістичної науки і слідчої практики, останні дослідження в цих галузях. Для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів системи МВС України, а також наукових і практичних працівників. Колектив авторів: П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко, А. В. Кофанов, Д. П. Біленчук, О. І. Котляревський

Дрозд В.Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. У дисертації на монографічному рівні досліджено актуальні теоретичні, практичні та правові аспекти організації та тактики розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. Проаналізовано поняття тілес...

Пряхін Є.В., Дуфенюк О.М. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 649.96 КБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
Бібліографія навчальної дисципліни. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 72 с Вступ Нормативно-правові акти Підручники, навчальні посібники та монографії Автореферати дисертацій Праці викладачів кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Статті в періодичних виданнях та збірниках Інтернет-ресурси

Шепітько В.Ю. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 2.89 МБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. — Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 684 с. І8ВК 966-7752-67-4 Запропонований підручник — це спроба узагальнення проблем криміналістики на сучасному етапі. Докладно викладені загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст кримі...

Шепітько В.Ю. та ін. Глосарій з дисципліни Криміналістика (словник криміналістичних термінів)

 • формат fb2
 • размер 34.78 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 96 с. Криміналістика належить до дисциплін, засвоєння яких становить фундамент фахової підготовки спеціаліста-юриста. Оволодіння криміналістичними знаннями та отримання належних практичних навичок є обов’язковими для слідчого (дізнавача), прокурора, судді, адвоката, оскільки функції, які вони виконують, безпосередн...

Шепітько В.Ю., Коновалова В.Ю., Журавель В.А. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 8.93 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коно- валова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид. , перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с. У підручнику викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики, розглянуто методику розслідування злочинів. Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм...

Шепітько В.Ю., Коновалова В.Ю., Журавель В.А. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Криміналістика (відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад. : В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – 155 с.

Шеремет А.П. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.– ISBN 978-966-364-822-4 Посібник з криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни. Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та оновленням усієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, необхідністю вдос...

Шеремет А.П. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 4.26 МБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
2009р. Посібник а криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни. Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та оновленням усієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, необхідністю вдосконалений теорії криміналістики і важливістю розроблення та впровадження в практику новітніх криміналістичних засобів і методів. Для с...