Периодика по философии
Философские дисциплины
  • формат pdf
  • размер 1,45 МБ
  • добавлен 20 октября 2014 г.
Філософські науки. 2008
Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 224 с.
У збірнику розглядаються актуальні проблеми розвитку постнекласичної науки в інформаційному суспільстві, зосереджується увага на розкритті сутності інформації та комп’ютеризації навчального процесу в умовах глобалізації.
Пропонується викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, усім, хто цікавиться філософськими проблемами постнекласичної науки.
ЗМІСТ
Вовк С. Цілісне світобачення й світорозуміння в міждисциплінарному контексті синергетики
Кочубей Н.В. Когерентність становлення природничо-наукового та гуманітарного дискурсу
Барвинский А.А. Научная школа как связующее звено интеграции науки и высшего образования
Качуровський М.О. Щодо формування вітчизняної філософії ризику
Карпенко В.Є. Гуманістично-ноосферний підхід – стратегія розв’язання глобальних проблем
Чорний І. Від міфу до мистецтва: трансформація естетичних настанов
Лебідь А.Є. Натурфілософія ренесансної науки. Формування нової картини світу
Карпенко Т.М. Екзистенційні засади людського існування в контексті сучасних наукових досягнень
Снегирёв И.А. Термодинамика и дарвинизм: влияние на теории социального развития
Токаренко Н.М. Становлення інформаційного суспільства: проблеми, суперечності та перспективи
Ведмедєв М.М. Епістемологічний конструктивізм: проблема інтерпретації
Кондратенко С.В. Проблема бытия планетарной цивилизации в условиях глобализации
Цикин В.А. Система образования в ноосферном измерении
Наумкина Е.А. Футуризация образования и нелинейное мышление
Михайличенко О.В. Філософські концепції в історії розвитку теорії навчання (дидактики)
Бут Л.О. Екзистенційна незадоволеність у системі «людина – соціум»: різноманіття методологічних підходів
Борисенко А.А. Об определении информации
Голуб Е.С. Информатизация и компьютеризация образования
Книш І.В. Методологічні зрушення в екологічному знанні за доби постнекласичної науки
Зуєв А.В. Всеможливість як феномен інформаційної цивілізації
Сынах А.А. Познание как творчество и творчество как познание
Косяк В.А. Имплицитная базисность телесности
Губенко Г.В. Проблеми евтаназії в біоетичному контексті
Тарєлкін Ю.П. Людина в дзеркалі фізичної культури
Геращенко Т.Г. Співвідношення цивілізації та злочинності
Стогова О.В. Лібералізм та демократія: співвідношення понять
Суходубова Г.Д. Саморозуміння і рефлексія як діяльність самопізнання
Артюх В. Про філософсько-історичні ідеї Юліана Вассияна
Клочко М.О. Психобіологічні інтерпретації феномена сприйняття «божественного»
Щербина А.М. Вербальна мова як носій соціокультурних
регулятивів людської діяльності