Периодика по философии
Философские дисциплины
  • формат pdf
  • размер 1,44 МБ
  • добавлен 29 октября 2014 г.
Філософські науки 2009 №02
Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – с.
У збірнику розглядаються актуальні проблеми розвитку постнекласичної науки в інформаційному суспільстві, зосереджується увага на розкритті сутності інформації та комп’ютеризації навчального процесу в умовах глобалізації.
Пропонується викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, усім, хто цікавиться філософськими проблемами постнекласичної науки.
Зміст
Ратников В.С. Феномен сложности как предмет философско- методологического осмысления (о сложности нанотехнологии)
Цикин В.А. Проблема будущего цивилизации: мировоззренческие ориентиры
Кондратенко С.В. Наукоємні технології – детермінуючий чинник становлення планетарної цивілізації
Наумкина Е.А. От информационного общества к обществу знаний: образовательный аспект
Буканова О.В Вплив переходу від постіндустріального суспільства до інформаційного та наносуспільства на світоглядні орієнтації сучасного українця
Литвин О.О. Вплив нанонаук та нанотехнологій на тенденції розвитку суспільства ризику
Кочубей Н.В. Становление этоса постнеклассической науки
Карпенко В.Є. Гіпотетичне майбутнє універсального штучного інтелекту
Голуб Е.С. Интернет и формирование информационной основы
учебного процесса
Ведмедєв М.М. Інформаційні технології і проблема трансляції знання
Савостьянова М.В. Криза ціннісно-смислового змісту науки як осередок кризи сучасної культури
Теліженко Л.В. Особливості постнекласичної моделі цілісної людини
Лебідь А.Є. Проблема ментальності середньовічної людини (структуризація образу думок та стереотипу поведінки)
Лесникова І.В. Людино вимірність категорії «діяльність»
Кравченко Т.А. Проблема соотношения сознательного и бессознательного в работах З. Фрейда
Зуєв А.В. Феномен залучення до масової культури
Скакун І.О. Антропоцентричні аспекти в давньосхідній та античній філософській думці
Недюрмагомедов Г.Г. Формирование системы экологических знаний старшеклассников в свете концепции устойчивого развития цивилизации
Пустовойт В.І. Вчення про ноосферу як започаткування методологічних засад становлення планетарної цивілізації
Пустовит С.В. Биоэтика как особый тип пострационального кентаврового знания
Пантелеева И.А. Психологические категории как составляющие пессимистической интерпретации дискурсов
Золотарьова Т.В. Дефект як дисипативна система
Бейлін М.В. Цілераціональна діяльність і прийняття рішень
Качуровський М.О. Пора згадати пораду А.Дістервега
Триняк М.В.Виклики лінгвістичної глобалізації у площині діалогічної педагогіки: філософсько-освітній аспект
Гончаренко О.А.Епістемологічний потенціал психоаналітичного підходу Степана Балея до осмислення літературних творів
Артюх В.О.Про деякі історіософські ідеї Миколи Шлемкевича: спроба екзистенціальної інтерпретації
Мозгова І.І. Києво-Могилянська академія на перетині культурних традицій