Статья
 • формат pdf
 • размер 134.89 КБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
Гінда О. Славістична спадщина Оскара Кольберга: проблема варіативності фольклорних текстів
У статті розглянуто спадщину Оскара Кольберга в контексті проблем сучас-
ної теоретичної фольклористики, зокрема, розуміння вченим проблеми варіатив-
ності фольклорних текстів. Зроблено короткий екскурс в історію проблеми варіа-
тивності, сформульовано її теоретичне підґрунтя. Діяльність Оскара Кольберга,
його численні записи текстів українського фольклору дозволяють зробити вис-
новок, що вчений практично впроваджував принцип наскрізного дослідження
уснопоетичної традиції, тобто розумів теоретичне підґрунтя проблеми.
Ключові слова: історія фольклористики, варіативність, Оскар Кольберг, тео-
рія фольклору.
Смотрите также

Азадовский М.К. История русской фольклористики

 • формат pdf
 • размер 3.81 МБ
 • добавлен 31 августа 2011 г.
Под общей редакцией Э. В. ПОМЕРАНЦЕВОЙ Москва 1958. Историография русской фольклористики — плод многолетнего. исследовательского труда М. К. Азадовского. Тяжелая болезнь и смерть помешали автору довести до конца подготовку его исследования к печати. Работа эта была завершена Л. В. Азадовской, В. Ю. Крупянской и Э. В. Померанцевой. Оглавление. Введение. Фольклористика XVIII века. Проблема фольклора в литературно-общественной борьбе первой четверт...

Гінда О. Жанр фольклорний: маніфестація терміна як проблема

Статья
 • формат pdf
 • размер 226.58 КБ
 • добавлен 10 января 2011 г.
Статья, Вісник Львівського ун-ту, Серія філол. , 2007, Вип. 41, С. 209-214. У статті розглянуто дискусійність проблеми сучасної фольклорної генології та семантичне наповнення категорії фольклорного жанру. Відкритість і актуальність проблеми пов’язана із загальною тенденцією до уніфікації функціонуючої теоретико-фольклористичної термінології. Ключові слова: жанр фольклорний, теорія фольклору, фольклористична термінологія, генологія.

Гнатюк В. Гаївки. Матеріали до української етнології. Том 12

 • формат pdf
 • размер 10.97 МБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
Львів, 1909 Один з найповніших фольклорних збірників українських весняних календарних пісень відомого українського етнографа та фольклориста Володимира Гнатюка. Праця вважається класичним зразком української фольклористики, а зібрані в ній матеріали відзначаються точністю запису і регіональним різноманіттям.

Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції)

 • формат pdf
 • размер 816.33 КБ
 • добавлен 08 октября 2010 г.
Вісник львівського університету, Серія філол. 2003. Вип. 31. С. 3-22 Анотація: З’ясовано національну специфіку українського фольклору, зокрема на мовно стилістичному та символічному рівнях. Розглянуто три типи образності стилю фольклорних творів. Відображений у народній словесності естетичний ідеал українського народу визначено як добропрекрасне. Ключові слова: національна специфіка українського фольклору, жанри, ет- ноестетика, loci communes...

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій

Дисертация
 • формат docx
 • размер 56.27 КБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, Спеціальність: 10.01.07 - фольклористика Предмет дослідження. Предметом дослідження дисертації є українська народна міфологічна проза (міфологічна легенда, чарівна казка та казки про тварин) в записах та публікаціях ХІХ і ХХ століття, архівні матеріали ІМФЕ НАН України, бібліотек, кафедри фольклористики і науково-методичного фольклорно-етнографічного центру Київсько...

Зінов’єва Т.А. Еволюція східноукраїнського лялькового вертепу: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства

Дисертация
 • формат doc
 • размер 143 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
/ Зінов’єва Т.А. К.: ДАКККіМ, 2006. 20 с. Автореферат дисертації, що присвячена дослідженню еволюції східноукраїнського лялькового вертепу. В основу роботи покладений семіотико-культурологічний підхід до вивчення вертепу, який дозволив розглянути його як складний знак, а також комплексно осмислити вертеп як вияв української театральної культури та певний світоглядний архетип. В роботі дістало подальшого розвитку положення про типологічні особливо...

Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 3.11 МБ
 • добавлен 23 февраля 2011 г.
Книга написана на концептуально новій основі. Це перший підручник з усної народної творчості, виданий у роки незалежності України. У ньому широко представлено різножанровий фактичний матеріал, використано вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослідників. У підручнику висвітлюються розвиток народної творчості від витоків до сучасності, особливості побутування текстів за певних історичних умов. Запропоновано нову періодизацію фольклору та клас...

Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці

 • формат pdf
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Том 1, Донецьк: Донецький національний університет, 2003, 558 стр. Для фольклористів та літературознавців. Зміст Загальнометодологичні аспекти (міф, міфологія, час, простір, текстологія); Поетика фольклорних жанрів (голосіння, думи, балада, проза); Порівняльні студії

Путилов Б.Н. Фольклор и этнография

 • формат pdf
 • размер 29.45 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Проблема «фольклор и этнография» чрезвычайно обширна. Она может рассматриваться на разных теоретических и хронологических уровнях. Известно, что этнография интересуется определенными проблемами истории народов земного шара, начиная с первобытности и кончая современностью. Таков же и исторический возраст фольклора.

Юдин А.В. Ономастикон русских заговоров. Имена собственные в русском магическом фольклоре

 • формат doc
 • размер 1.85 МБ
 • добавлен 14 октября 2011 г.
Москва, 1997. Восточно славянский заговор: структура семантика и прагматика текста. Роль имен собственных в текстах магического характера Имена собственные и традиционная модель пространства Классификация заговорных персонажей Онимическое пространство заговоров и проблема вариативности заговорной онимии Структура словарной статьи Словарь Указатель форм имен Список литературы Примечания