Криминалистика
Юридические дисциплины
 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Шеремет А.П. Криміналістика
Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.– ISBN 978-966-364-822-4

Посібник з криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни.
Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та оновленням усієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, необхідністю вдосконалення теорії криміналістики, важливістю розроблення та впровадження в практику новітніх криміналістичних засобів, прийомів і методів.
Для студентів юридичних вузів і факультетів усіх форм навчання, викладачів. Може бути використаний співробітниками правоохоронних органів.

Зміст
ВСТУП
І. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ
ОСНОВИ КРИМІНАЛИІСТИКИ
Криміналистика як наука і навчальна дисциплина
Предмет і завдання криміналистики
Криміналістика в системі юридичних наук
Система криміналістики
Методи криміналістики
Діалектичний метод як основа методології криміналістики .
Загальнонаукові методи, що використовуються в криміналістиці
Спеціальні методи криміналістики
Криміналістична ідентифікація
Поняття криміналістичної ідентифікації
Види, об'єкти, суб'єкти ідентифікації
Процес криміналістичної ідентифікації
Встановлення групової належності
Вчення про криміналістичну версію
Поняття і класифікація криміналістичних версій
Порядок побудови слідчих версій
Основні правила і методи перевірки слідчих версій
Історія криміналістики в Україні
Становлення та розвиток криміналістики
Криміналістичні та експертні установи в Україні
КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА
Основи криміналістичної техніки
Поняття, завдання та структура криміналістичної техніки
Основні засоби криміналістичної техніки
Науково-технічні методи, що використовуються
у дослідженні речових доказів
Роль криміналістичної техніки в профілактиці злочинів
Судова фотоірафія. Кінозйомка та відеозапис
Поняття, значення і система судової фотографії
Види та методи судово-оперативної фотографії
Судово-дослідницька фотографія
Кінозйомка та відеозапис
Процесуально-криміналістичне оформлення фотозйомки, кінозйомки та відеозапису
Трасологія
Поняття трасології, її наукові основи і значення
Механізм утворення слідів і їх класифікація
Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення
слідів та їх процесуальне оформлення
Сліди знарядь злому та інструментів
Сліди транспортних засобів
Судова балістика
Поняття судової балістики та її значення
для розслідування злочинів
Вогнепальна зброя та н класифікація
Сліди пострілу вогнепальної зброї та їх види
Виявлення та огляд вогнепальної зброї і слідів пострілу
Судово-балістична експертиза
Поняття і класифікація холодної зброї
Техніко-криміналістичне дослідження документів
Поняття документа у криміналістиці та правила поводження з ним
Слідчий огляд документів
Способи змін у документах та їх встановлення
Поновлення змісту документів
Встановлення технічних способів підроблення підписів
Дослідження відбитків печаток і штампів
Дослідження матеріалів документів
Криміналістичне дослідження письма
Судове почеркознавство та його наукові основи
Ідентифікаційні ознаки письма та їх класифікація
Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи .
Методика судово-почеркознавчої експертизи
Особливості авторознавчого дослідження
Ідентифікація людини за ознаками зовнішності
Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності
Зовнішні ознаки людини та їх класифікація
Основи експертного ототожнення людини за ознаками зовнішності
Судова одорологія
Поняття, наукові засади, завдання і можливості судової одорології
Способи і методи виявлення, фіксації і вилучення запахових слідів
Дослідження і використання запахових
слідів у практиці розслідування злочинів
Судова акустика
Поняття і властивості звукових слідів
Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів
Судово-акустичне дослідження матеріалів звукозапису
Кримінальна реєстрація
Поняття і значення кримінальної реєстрації
Принципи та підстави взяття об'єктів на криміналістичний облік
Систематизація та класифікація криміналістичних обліків.
Дактилоскопічний облік
КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА
Загальні положення криміналістичної тактики
Поняття і завдання криміналістичної тактики
Тактичний прийом і критерії його допустимості
Джерела і функції тактичних прийомів
Поняття і класифікація слідчих ситуацій
Тактичне рішення. Тактична операція. Тактична комбінація.
Організація та планування розслідування
Поняггя організації розслідування
Поняття і принципи планування розслідування
Вчення про криміналістичну версію
Тактика огляду місця події
Поняття, завдання, принципи огляду місця події
Підготовка до огляду місця події
Види і методи огляду місця події
Огляд трупа людини
Освідування живої особи
Фіксація результатів огляду місця події
Тактика допиту
Поняття, завдання та види допиту
Підготовка до допиту
Тактичні прийоми допиту
Психологічні основи тактики допиту
Допит неповнолітнього
Тактика очної ставки
Фіксація результатів допиту
Тактика обшуку і виїмки
Поняття і завдання обшуку
Об'єкти, види і тактичні прийоми обшуку
Тактика виїмки
Фіксація результатів обшуку і виїмки
Тактика пред'явлення для упізнання
Поняття, мета, об'єкти пред'явлення для упізнання
Підготовка до пред'явлення для упізнання
Тактичні прийоми проведення пред'явлення для упізнання.
Фіксація результатів пред'явлення для упізнання
Відтворення обстановки та обставин події
Поняття, завдання та види слідчого експерименту
Підготовка до слідчого експерименту і тактичні прийоми його проведення
Тактика перевірки показань на місці
Фіксація ходу та результатів відтворення
обстановки і обставин події
Призначення та проведення судових експертиз
Поняття, значення і види судових експертиз
Підготовка до призначення та проведення судових експертиз .
Оцінка та використання висновку
експерта у кримінальному процесі
МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ
ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ
Загальні положення методики розслідування злочинів.
Поняття та завдання методики розслідування злочинів
Структура методики розслідування злочинів.
Загальні положення і наукові основи методики
Етапи розслідування та їх напрями
Криміналістична характеристика злочинів
Поняття криміналістичної характеристики та її значеннядля методики розслідування окремих видів злочинів
Елементи криміналістичної характеристики злочинів
Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з крімінально-нравовою, кримінологічною та судово-психологічною
Розслідування убивств
Криміналістична характеристика убивств
Початковий етап розслідування
Завдання наступних етапів розслідування убивств
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Розслідування зґвалтувань
Криміналістична харктеристика зґвалтувань
Початковий етап розслідування
Наступний етап розслідування
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Розслідування крадіжок
Криміналістична характеристика крадіжок
Початковий етан розслідування
Наступний етап розслідування
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Розслідування грабежів і розбоїв
Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв
Початковий етап розслідування
Наступний етап розслідування
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
30. Розслідування злочиніву сфері службової діяльності (службові злочини)
Класифікація службових злочинів і загальні методичні положення їх розслідування
Криміналістична характеристика службових злочинів
Особливості розслідування хабарництва
Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем
Особливості розслідування службової недбалості
31. Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
Початковий етап розслідування
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Розслідування підпалів та злочинних порушень правші протипожежної безпеки
Криміналістична характеристика підпалів та злочинних
порушень правил протипожежної безпеки
Початковий етап розслідування
Наступний етап розслідування
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Розслідування екологічних злочинів
Криміналістична характеристика екологічних злочинів
Початковий етап розслідування
Особливості тактики проведення окремих слідчих дііі
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Біленчук П.Д., Гель А.П., Салтевський М.В., Семаков Г.С. Криміналістика (криміналістична техніка)

 • формат pdf
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 18 февраля 2010 г.
Курс лекцій / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. - К.: МАУП, 2001. - 216 с. - Бібліограф: с. 211 - 212. Курс лекцій підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліна "Криміналістика". Висвітлено теоретичні та методичні засади криміналістики, а також викладено навчальний матеріал розділу "Криміналістична техніка". Для студентів ВНЗ.

Біленчук П.Д., Дубовий О.П. та ін. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 4.2 МБ
 • добавлен 20 апреля 2010 г.
К. : ATIKA, 1998. - 416 с.: іл. Нумерація сторінок збережена. Підручник відображає сучасний стан криміналістичної науки і слідчої практики, останні дослідження в цих галузях. Для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів системи МВС України, а також наукових і практичних працівників. Колектив авторів: П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко, А. В. Кофанов, Д. П. Біленчук, О. І. Котляревський

Дрозд В.Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. У дисертації на монографічному рівні досліджено актуальні теоретичні, практичні та правові аспекти організації та тактики розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. Проаналізовано поняття тілес...

Когутич І.І. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Курс лекцій. - К.: Атіка, 2008. - 888 с. Курс лекцій відповідає програмі дисципліни «Криміналістика». Теми та матеріал лекцій - конкретизовані і цілеспрямовані, що дає змогу використовувати їх не тільки в навчальному процесі, а й у практичній діяльності з розкриття й розслідування злочинів. Три перші теми курсу містять: загальнотеоретичні питання, криміналістичну техніку і криміналістичну тактику. В інших - розглядається криміналістична методик...

Пряхін Є.В., Дуфенюк О.М. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 649.96 КБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
Бібліографія навчальної дисципліни. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 72 с Вступ Нормативно-правові акти Підручники, навчальні посібники та монографії Автореферати дисертацій Праці викладачів кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Статті в періодичних виданнях та збірниках Інтернет-ресурси

Шепітько В.Ю. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 2.89 МБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів освіти. — Кол. авторів: Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 684 с. І8ВК 966-7752-67-4 Запропонований підручник — це спроба узагальнення проблем криміналістики на сучасному етапі. Докладно викладені загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст кримі...

Шепітько В.Ю. та ін. Глосарій з дисципліни Криміналістика (словник криміналістичних термінів)

 • формат fb2
 • размер 34.78 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 96 с. Криміналістика належить до дисциплін, засвоєння яких становить фундамент фахової підготовки спеціаліста-юриста. Оволодіння криміналістичними знаннями та отримання належних практичних навичок є обов’язковими для слідчого (дізнавача), прокурора, судді, адвоката, оскільки функції, які вони виконують, безпосередн...

Шепітько В.Ю., Коновалова В.Ю., Журавель В.А. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 8.93 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коно- валова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид. , перероб. і доп. — Х.: Право, 2008. — 464 с. У підручнику викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики, розглянуто методику розслідування злочинів. Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм...

Шепітько В.Ю., Коновалова В.Ю., Журавель В.А. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Криміналістика (відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад. : В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – 155 с.

Шеремет А.П. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 4.26 МБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
2009р. Посібник а криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни. Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та оновленням усієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, необхідністю вдосконалений теорії криміналістики і важливістю розроблення та впровадження в практику новітніх криміналістичних засобів і методів. Для с...