Метрология, стандартизация и сертификация
Академическая и специальная литература
 • формат doc
 • размер 1.8 МБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
Куріс Ю.В. Метрологія та стандартизація (укр.)
Згідно освітньо-професійної програми та навчальної робочої програми дисципліни «Метрологія» студенти повинні вивчити ряд тем:
Основні терміни і визначення в метрології; поняття про вимірювання; похибки вимірювань; вимірювання струму і напруги; дослідження форми сигналів; вимірювання частоти і методи її вимірювань; аналіз спектрів і нелінійних спотворень; вимірювання параметрів компонентів електричних ланцюгів; вимірювання амплітудно-частотних характеристик.

Зміст.
Вступ.
Програма курсу.
Зміст домашньої контрольної роботи.
Початкові дані для виконання роботи.
Пояснення до виконання окремих завдань контрольної роботи.
Розгляд принципу дії, схемних рішень, характеристик та методів, на яких заснована робота вимірювального приладу.
Проведення вимірювань для формування масиву даних.
Розрахунок статистичних параметрів результатів вимірів.
Приклади розрахунків.
Формування масиву початкових даних.
Виключення грубих похибок (промахів).
Побудова гістограми.
Перевірка гіпотези нормальності розподілу.
Довірча оцінка істинного значення вимірюваної величини.
Контрольні питання для тестування.
Типові задачі для аудиторних контрольних робіт.
Запорізька державна інженерна академія. Для студентів денної та заочної форми навчання з спеціальностей: Енергетичний менеджмент, Гідроенергетика, Теплоенергетика.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Автоматизация
 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Историческая метрология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Легкая промышленность
 3. Управление качеством, стандартизация и сертификация в легкой промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 3. ВСТИ в машиностроении
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Организация системы здравоохранения
 4. Стандартизация и сертификация в здравоохранении
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Управление и экономика фармации, медицинское товароведение
 5. Стандартизация и сертификация в фармации
 1. Академическая и специальная литература
 2. Пищевая промышленность
 3. Управление качеством и безопасность продуктов питания
 4. Стандартизация и сертификация пищевой продукции
 1. Академическая и специальная литература
 2. Топливно-энергетический комплекс
 3. Электрические и теплотехнические измерения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Физическая культура и спорт
 3. Спортивная метрология
 1. Стандарты
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Метрология и сертификация
 4. МС (ГОСТ) Государственная система обеспечения единства измерений
 1. Стандарты
 2. Стандарты Беларуси
 3. СТБ
 4. СТБ Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь
 1. Стандарты
 2. Стандарты Беларуси
 3. Технический кодекс практики (ТКП)
 4. ТКП Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ
 4. ГОСТ Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ
 4. ГОСТ Метрология и сертификация
 5. ГОСТ Государственная система обеспечения единства измерений
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ Р
 4. ГОСТ Р Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ Р
 4. ГОСТ Р Метрология и сертификация
 5. ГОСТ Р Государственная система обеспечения единства измерений
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ РВ
 4. ГОСТ РВ Государственная система обеспечения единства измерений (ГСОЕИ)
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. Отраслевые стандарты (ОСТ)
 4. ОСТ Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. Отраслевые стандарты (ОСТ)
 4. ОСТ Метрология и сертификация
 5. ОСТ Отраслевая система обеспечения единства измерений
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Метрология, стандартизация и сертификация
Смотрите также

Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. посібник

 • формат pdf
 • размер 15.38 МБ
 • добавлен 10 декабря 2009 г.
Львів: Світ, 2003. - 328 с. У посібнику викладено основні положення та методологію стандартизації, терміни й визначення, принципи та методи стандартизації, класифікації, систематизації та кодування технічної інформації. Для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Болотніков А.О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг

 • формат pdf
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 12 июня 2011 г.
Учеб. пособие. для студ. высш. учеб. закл. - К.: МАУП, 2005. - 144 с.: Ил. ISBN 966-608-484-8 В учебном пособии изложены теоретические основы и основные положения стандартизации и сертификации товаров и услуг, охарактеризованы государственную систему стандартизации и сертификации Украины, проанализирован отечественный и зарубежный опыт управления качеством в международной торговле, показана роль стандартизации в ускорении научно- технического про...

Бялик І.М. Метрологія і стандартизація. Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 100 КБ
 • добавлен 19 сентября 2010 г.
Метрологія і стандартизація. Конспект лекцій. Предмет і завдання метрології. Методи та одиниці вимірювання. Технічні засоби вимірювання. Метрологічне обслуговування приладів. Метрологічна служба України.

Головченко О.М., Спивак А.Ю., Груминская Л.В. Теплотехнические измерения и метрология

Практикум
 • формат doc
 • размер 4.24 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
Лабораторный практикум. Вінниця: ВНТУ, 2006. - 92 с. В лабораторному практикумі розглянуто фундаментальні осно-ви теплотехнічних вимірювань та метрології для теплотехніків в лабораторних роботах. Дано методику виконання лабораторних робіт з теплотехніки на фізичних моделях, основи обробки результатів теп-лотехнічних експериментів та визначення похибок. Практикум роз-роблений відповідно до плану кафедри та програмами дисциплін Теплотехнічні вимірю...

Зяйлик М.Ф. Стандартизація і сертифікація продукції

 • формат djvu
 • размер 464.67 КБ
 • добавлен 21 октября 2010 г.
Стандартизація і сертифікація продукції / Методичні рекомендації і матеріали до самостійної роботи з курсу для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент організацій" Укладачі: кандидат економічних наук, доцент Зяйлик М. Ф., аспірант Вівчар О. В. Методичні матеріали включають в себе тематичний план, зміст тем, тематику залікових питань, методичні вказівки до вивчення тем, контрольні питання для проведення практичних занять...

Поліщук Є.С. Метрологія та вимірювальна техніка

 • формат pdf
 • размер 23.43 МБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Бескид Бід, 2003 р. - 544 с. У підручнику викладено основи метрології як науки про вимірювання, принципи побудови засобів вимірювальної техніки та їх раціонального використання для вимірювання електричних та неелектричних величин. Може бути посібником з дисциплін "Вимірювання електричних і магнітних величин", "Опрацювання похибок результатів вимірювань" та "Методи та засоби вимірювань неелектричних величин" для студентів спеціальності "Метр...

Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

 • формат pdf
 • размер 35.62 МБ
 • добавлен 08 июня 2011 г.
Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 672 с. У підручнику викладено новий матеріал, що з'явився станом на 2004 р. у галузі стандартизації, метрології, відповідності, управління якістю продукції, послуг та довкілля. Особлива увага приділена Національній стандартизації. У зв'язку з широкою діяльністю України в міжнародній торгівлі, науково-технічних програмах та проектах наведено правила і методи прийняття та застосування міжнародни...

Сидорчук О.В., Ковалишин С.Й. та ін. Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання

 • формат pdf
 • размер 796.47 КБ
 • добавлен 09 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. - Львів: Львівський ДАУ, 2007. - 189 с. Викладено основи організації державної системи стандартизації та сертифікації техніки і обладнання в Україні. Висвітлено питання стандартизації, управління якістю, а також сертифікації продукції. Зокрема, порядок та правила проведення сертифікації, технічний нагляд за сертифікованою продукцією, особливості сертифікації сільськогосподарської техніки, наведено порядок визнання результатів...

Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Метрологія, стандартизація і сертифікація

 • формат pdf
 • размер 1.69 МБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Видавництво: Центр навчальної літератури, Київ Рік видання: 2006 Сторінок: 264 У підручнику розглядаються різновиди методів, засобів і способів вимірювань в метрології, нормативно-правові, організаційні і методологічні основи стандартизації і сертифікації, як в Україні так і за її межами. Викладено новий матеріал, що з’явився станом на 2006 рік. Він базується на досвіді вітчизняної науки, новітніх досягнень багатьох країн світу та їх національни...

Топольник В.Г., Котляр М.А. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю

 • формат doc
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
Навчальний посібник / В.Г. Топольник, М.А. Котляр. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. - 211 с. Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу. З урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності викладено основні відомості про фізичні величини та їх вимірювання, організаційну структуру та функції метрологічної служби України, цілі стандартизації, основні нормативні документи, що використовуються в системі стандартизації України, систем...