• формат pdf
  • размер 12,44 МБ
  • добавлен 23 ноября 2015 г.
Кварчия В.Е. Материалы по топонимике Очамчирского района Абхазской АССР
На абхазском языке. — Сухуми: Алашара, 1988. — 137 с.
Валери Куарҷиа ишәҟуы «Апснытәи ACСР Очамчыратәи араион атопонимикатә материалқуа» (актәи ахуҭа) аҟны еизгоу анализгьы зызуу атопонимикатә материал аҵак ду амоуп ажәлар рҭоурыхи, ркультуреи, рбызшәеи ирыдҳәалоу баҟак аҳасабала. Аусумтаҿы хаз-хазы иалкаауп ақыҭақуа, аҳаблақуа, ашьхақуа, аӡиасқуа уҳәа жәытәнатә аахыс ирхыу ахьыӡқуа. Асеиҧш хыпхьаӡара рацәала Апсны иҟоу аҭыпхьыӡқуа еизганы акьыпхь ахь рцәыргара - урҭ реиқурхараз рапхьатәи ашьаҿакуа ируакыуп.