Информатика и вычислительная техника
Лабораторная
 • формат txt, jpg, exe, doc
 • размер 12.17 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
Лабораторная работа №5 - Оптимальне нерівномірне кодування методом Хаффмана
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації".
Вивчення властивостей нерівномірних кодів і методів їх отримання програмним шляхом.
Завдання:
_ Обрати файл для кодування/декодування, наприклад, будь-який файл .bmp або .txt з папки Windows та скопіювати його в робочу директорію програми.
_ Виконати програму «Huffman.pas». Пересвідчитися, що декодований файл «unpacked.bmp» співпадає з оригіналом. Записати в звіт довжину вхідного та закодованого файлів, а також виведені на екран результати роботи програми.
_ Розрахувати фактично отриману середню довжину кодового слова, яка обчислюється за формулою mф = Nc / N, де Nc – довжина закодованої послідовності (в бітах); N – кількість закодованих повідомлень, тобто довжина вхідного файлу в байтах.
_ Розрахувати надмірність вхідного файлу і надмірність закодованої послідовності.
_ Розрахувати коефіцієнт стиснення інформації, що дорівнює відношенню довжини закодованої послідовності (в бітах) до довжини вхідного файлу (також в бітах).
_ Розглянути ансамбль повідомлень X2, елементами якого є двобайтні числа від 0 до
65535. Переробити програму для роботи з послідовністю з двох байт. Знов виконати пп.4-7 для кодування того ж самого файлу, але вже не побайтно, а послідовностями по 2 байта.
_ Повторити кодування-декодування і розрахунки (пп.4-8) ще для двох будь-яких файлів.
P. S. Здесь имеется готовая программа, написанная в Delphi, для выполнения лабы и данные необходимые для неё; исходные файлы для вычислений в MathCad, а также и сам отчёт по лабе.
Смотрите также

Жураковський Ю.П. Теорія інформації та кодування

 • формат tif
 • размер 10.58 МБ
 • добавлен 21 февраля 2010 г.
Викладено основні поняття теорії інформації та кодування, математичний опис каналів зв'язку. Наведено контрольні задачі та приклади.rn

Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування

 • формат pdf
 • размер 10.92 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Підручник. - К.: Вища школа, 2001. - 255 с. Викладено основні поняття та положення теорії інформації, методи математичного опису та інформаційні характеристики дискретних і неперервних джерел повідомлень, визначення кількості інформації та ентропії в повідомленні. Розглянуто основні принципи кодування повідомлень, способи коректувального кодування двійковими та недвійковими кодами, способи ефективного стиснення повідомлень, методику розрахунку з...

Лабораторная работа - Метод кодирования по Хаффману

Лабораторная
 • формат docx, txt, doc
 • размер 51.46 КБ
 • добавлен 18 марта 2009 г.
Тема: "Метод кодирования по Хаффману", задание: закодировать методом Хаффмана свои фамилию, имя, отчество, дату и место рождения. Архив содержит методический материал по данной работе, работу с поэтапным выполнением и дерево кодирования.

Лабораторная работа по измерению информации (алфавитный подход)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 54.5 КБ
 • добавлен 14 ноября 2009 г.
Воронежский государственный педагогический университет Специальность 050200 – «Физико-математическое образование», Дисциплина "Информатика" 3 курс, 5 семестр Объем 2 стр. Решение задач на измерение количества информации (с примерами)

Лабораторная работа по измерению информации (содержательный подход)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 73 КБ
 • добавлен 14 ноября 2009 г.
Воронежский государственный педагогический университет Специальность 050200 – «Физико-математическое образование», Дисциплина "Информатика" 3 курс, 5 семестр Объем 2 стр. Решение задач на измерение количества информации по формулам К. Шеннона и Р. Хартли. Равновероятные и разновероятные события.

Лабораторная работа №3 - Вивчення ентропійних характеристик дискретних джерел марковського типу

Лабораторная
 • формат mcd, doc
 • размер 103.37 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Дослідження характеристик дискретних джерел повідомлень – залежності ентропійних характеристик від часу роботи джерела, інформаційного зв’язку між повідомленнями та ін. Завдання: _ Ввести допоміжні формули і початкові дані згідно свого номеру варіанту. Розглянути дискретне джерело повідомлень, що в кожний момент часу випадково вибирає один елемент ансамблю X = {x1, ., x5} згідно з розподілом імові...

Лабораторная работа №4 - Високоімовірні множини повідомлень дискретних джерел без пам'яті

Лабораторная
 • формат txt, exe, doc
 • размер 2.73 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Вивчення принципів рівномірного кодування з використанням теореми про високоімовірні множини. Завдання: _ Обрати файл для кодування/декодування (будь-який файл в форматі .bmp) та скопіювати його в робочу директорію (. \Data). _ За допомогою програми stats.pas виконати розрахунки імовірнісних характе-ристик обраного файлу. _ Для декількох значень довжини послідовності n і ймовірності похибки ? вико...

Лекции - Теория информации

Статья
 • формат doc
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 12 ноября 2011 г.
Автор неизвестен. Тамбовский государственный технический университет. г. Тамбов, 2010 год. - 50 страниц. Понятие видов информации. Основные понятия комбинаторики. Случайные модели в теории информации. Основные понятия теории информации. Меры информации. Классификация мер информации. Энтропия вероятностной схемы. Основные свойства энтропии. Аксиомы Хинчена и Фадеева. Источники информации и их энтропия. Дискретные источники без памяти и с памятью....

Лекции по теории информации

Статья
 • формат doc
 • размер 323.5 КБ
 • добавлен 26 декабря 2006 г.
Конспект лекций, отредактированный в соответствии с зачётными вопросами. Вопросы также прилагаются. Теория информации Сигналы и некоторые их характеристики. Квантование по уровню. Квантование по времени. Квантование по уровню и по времени. Семантическая и синтаксическая информация. Энтропия и количество информации. Информационные характеристики квантованного сигнала. Пропускная способность канала передачи информации при отсутствии помех. Пропуск...

Потапов В.Н. Теория информации. Кодирование дискретных вероятностных источников

 • формат pdf
 • размер 484.26 КБ
 • добавлен 04 июня 2009 г.
Основы теории информации. Необходимые сведения из теории вероятности. Энтропия как мера неопределенности опыта. Свойства энтропии и информации. Эмпирическая энтропия и число сочетаний. Побуквенное кодирование. Префиксные коды и неравенство Крафта. Префиксные коды натурального ряда. Нумерация двоичных слов заданного веса. Стоимость и избыточность кодирования. Теорема Шеннона. Префиксные коды Шеннона, Гильберта-Мура, Шеннона-Фано. Оптимальное кодир...