Информатика и вычислительная техника
 • формат pdf
 • размер 10.92 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування
Підручник. - К.: Вища школа, 2001. - 255 с.

Викладено основні поняття та положення теорії інформації, методи математичного опису та інформаційні характеристики дискретних і неперервних джерел повідомлень, визначення кількості інформації та ентропії в повідомленні. Розглянуто основні принципи кодування повідомлень, способи коректувального кодування двійковими та недвійковими кодами, способи ефективного стиснення повідомлень, методику розрахунку завадостійкості кодованих повідомлень. Наведено контрольні задачі, приклади розв'язання типових задач і контрольні запитання, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу.
Для студентів вищих технічних навчальних закладів. Може бути корисним для фахівців з телекомунікацій, обчислювальної техніки, автоматизованих систем.
Читать онлайн
Смотрите также

Жураковський Ю.П. Теорія інформації та кодування

 • формат tif
 • размер 10.58 МБ
 • добавлен 21 февраля 2010 г.
Викладено основні поняття теорії інформації та кодування, математичний опис каналів зв'язку. Наведено контрольні задачі та приклади.rn

Лабораторная работа №1 - Безумовні ймовірності випадкових подій

Лабораторная
 • формат mcd, exe, doc
 • размер 508.64 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації" Дослідження апріорних імовірнісних характеристик методами цифрового статистичного моделювання. Завдання: _ Скласти програму, що виконує наступні дії: – в заданому місці екрану малює прямокутну або круглу область (прямокут-ник або коло), розмір прямокутника – (150 + 10N) ? (150 + 5N) точок, радіус кола – (50 + 3N) точок, де N – номер варіанту; – за допомогою генератора псевдовипадкових чисел виводи...

Лабораторная работа №2 - Експериментальне дослідження закону великих чисел

Лабораторная
 • формат doc, exe, mcd
 • размер 487.58 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Дослідження виконання закону великих чисел методами цифрового статистичного моделювання. Завдання: _ Переробити програму, розроблену в лабораторній роботі № 1 таким чином, щоб вона багатократно (від 1000 разів) повторювала виведення точок і розрахунки імовірності, обчислювала отриману імовірність відхилення Pr(|Рексп – p| ? ?). _ Провести експерименти з прямокутною областю для 1000, 10000 і 100000...

Лабораторная работа №3 - Вивчення ентропійних характеристик дискретних джерел марковського типу

Лабораторная
 • формат mcd, doc
 • размер 103.37 КБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Дослідження характеристик дискретних джерел повідомлень – залежності ентропійних характеристик від часу роботи джерела, інформаційного зв’язку між повідомленнями та ін. Завдання: _ Ввести допоміжні формули і початкові дані згідно свого номеру варіанту. Розглянути дискретне джерело повідомлень, що в кожний момент часу випадково вибирає один елемент ансамблю X = {x1, ., x5} згідно з розподілом імові...

Лабораторная работа №4 - Високоімовірні множини повідомлень дискретних джерел без пам'яті

Лабораторная
 • формат txt, exe, doc
 • размер 2.73 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Вивчення принципів рівномірного кодування з використанням теореми про високоімовірні множини. Завдання: _ Обрати файл для кодування/декодування (будь-який файл в форматі .bmp) та скопіювати його в робочу директорію (. \Data). _ За допомогою програми stats.pas виконати розрахунки імовірнісних характе-ристик обраного файлу. _ Для декількох значень довжини послідовності n і ймовірності похибки ? вико...

Лабораторная работа №5 - Оптимальне нерівномірне кодування методом Хаффмана

Лабораторная
 • формат txt, jpg, exe, doc
 • размер 12.17 МБ
 • добавлен 31 мая 2011 г.
НУК, Блінцов С, дисципліна - "Теорія інформації". Вивчення властивостей нерівномірних кодів і методів їх отримання програмним шляхом. Завдання: _ Обрати файл для кодування/декодування, наприклад, будь-який файл .bmp або .txt з папки Windows та скопіювати його в робочу директорію програми. _ Виконати програму «Huffman.pas». Пересвідчитися, що декодований файл «unpacked.bmp» співпадає з оригіналом. Записати в звіт довжину вхідного та закодованого ф...