• формат mp3
 • размер 54.91 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Materialy przygotowujace do egzaminu certyfikatowego z jezyka polskiego jako obcego na poziomie srednim ogolnym B2 - Audio
2 CD к учебнику Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz!
Zbi?r zada? Umiesz? Zdasz! jest przeznaczony dla os?b przygotowuj?cych si? do egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednim og?lnym (B2). Sk?ada si? z pi?ciu cz??ci, kt?re sprawdzaj?: umiej?tno?ci gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podr?czniku Kiedy? wr?cisz tu. Cz. I: Gdzie nadwi?la?ski brzeg E. Lipi?skiej i E.G. D?mbskiej), stopie? opanowania sprawno?ci receptywnych – czytania i s?uchania oraz produktywnych – pisania i m?wienia. Poprawno?? odpowiedzi cz??ci I – III mo?na sprawdzi? w kluczu. Ka?da cz??? jest zaopatrzona w odr?bny wst?p i spis tre?ci. Zbi?r zada? Umiesz? Zdasz! mo?e r?wnie? pe?ni? funkcj? uzupe?niaj?c? w stosunku do podr?cznika kursowego na poziomie B2.
Смотрите также

Дипломная работа - Testy jako metoda kontroli wynik?w kszta?cenia w nauce j?zyka polskiego

degree
 • формат doc
 • размер 433 КБ
 • добавлен 29 сентября 2011 г.
Praca dyplomowa, obrona 2011 Lublin, Polska Kontrola gra wa?n? rol? w procesie nauczania j?zyk?w obcych. Odpowiednia organizacja kontroli pomaga zwi?kszy? efektywno?? procesa nauczania. Kontrola zapewnia kontakt mi?dzy nauczycieliem a uczniom. Taki kontakt pozwala oceni? stopie? rozumienia materialu i znajomosci j?zyka obcego, w zwi?zku z tym planowa? proces nauczania.

Bartnicka Barbara. Uczymy si? polskiego: podr?cznik j?zyka polskiego dla cudzoziemc?w - Audio

 • формат mp3
 • размер 74.8 МБ
 • добавлен 10 сентября 2011 г.
Cz??? niniejsza zawiera teksty i dialogi, pisane j?zykiem zbli?onym do potocznej polszczyzny m?wionej. W tekstach tych wst?puj? podstawowe formy gramatyczne i konstrukcje sk?adniowe, konieczne do opanowania praktycznej umiej?tno?ci samodzielnego budowania wypowiedzi w j?zyku polskim. Poza tekstami i dialogami, s?u??cymi poznawaniu podstawowego s?ownictwa i struktur gramatycznych, wprowadzili?my do niniejszego tomiku 10 tekst?w poetyckich pi?ra w...

Hurra po polsku 2 CD2

 • формат wma
 • размер 57.47 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Podr?cznik studenta "PO POLSKU 2" zawiera: teksty : - oryginalne i wzorowane na oryginalnych, - wsp??czesne, - opisuj?ce tematy popularne, a tak?e nowe b?d? rzadko poruszane (m.in. rodzina, podr??e, firma, Internet, sport, ?wi?ta religijne), - opisuj?ce realia ?ycia w Polsce, liczne i r??norodne ?wiczenia w systematyczny spos?b rozwijaj?ce cztery sprawno?ci: m?wienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze s?uchu, zajmuj?ce zadania logiczne: qui...

Hurra! !! Po Polsku 3 - Podr?cznik studenta (ksi??ka)

 • формат pdf
 • размер 54.23 МБ
 • добавлен 21 августа 2011 г.
Podr?cznik studenta "PO POLSKU 3" zawiera: teksty : - oryginalne i wzorowane na oryginalnych, - wsp??czesne, - opisuj?ce tematy popularne, a tak?e nowe b?d? rzadko poruszane (m.in. rodzina, podr??e, firma, Internet, sport, ?wi?ta religijne), - opisuj?ce realia ?ycia w Polsce, liczne i r??norodne ?wiczenia w systematyczny spos?b rozwijaj?ce cztery sprawno?ci: m?wienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze s?uchu, zajmuj?ce zadania logiczne: quizy i ?...

Hurra! !! Po Polsku 3 - Podr?cznik studenta (nagrania)

 • формат mp3
 • размер 89.49 МБ
 • добавлен 14 августа 2011 г.
Podr?cznik studenta "PO POLSKU 3" zawiera: teksty : - oryginalne i wzorowane na oryginalnych, - wsp??czesne, - opisuj?ce tematy popularne, a tak?e nowe b?d? rzadko poruszane (m.in. rodzina, podr??e, firma, Internet, sport, ?wi?ta religijne), - opisuj?ce realia ?ycia w Polsce, liczne i r??norodne ?wiczenia w systematyczny spos?b rozwijaj?ce cztery sprawno?ci: m?wienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze s?uchu, zajmuj?ce zadania logiczne: qui...

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc I. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych

 • формат pdf
 • размер 11.57 МБ
 • добавлен 12 марта 2010 г.
Учебник польского языка для иностранцев. Соответствует уровню B2, C1

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc I. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. Аудиокурс к учебнику

 • формат wma
 • размер 12.89 МБ
 • добавлен 16 марта 2010 г.
Аудиокурс к учебнику польского языка. Соответствует уровню B2, C1rn

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc ІI. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych

 • формат pdf
 • размер 6.68 МБ
 • добавлен 18 марта 2010 г.
Krakow 2003. Учебник польского языка для иностранцев. Соответствует уровню C1. Tresc: Wstep. Telefonowanie. Dyskkusja. Wywiad. Prosba. Reklama. Perswazja. Dyskusja (powt. ). Konpromis.

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc ІI. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. Аудиокурс к учебнику

 • формат wma
 • размер 17 МБ
 • добавлен 24 марта 2010 г.
Аудиокурс к учебнику польского языка для иностранцев "Lipinska E. , Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc ІI. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. Krakow, 2003" Соответствует уровню C1 Учебник польского языка. Соответствует уровню C1. Tresc / Содержание: Wstep. Telefonowanie. Dyskkusja. Wywiad. Prosba. Reklama. Perswazja. Dyskusja (powt. ). Konpromis.rn

Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Materialy przygotowujace do egzaminu certyfikatowego z jezyka polskiego jako obcego na poziomie srednim ogolnym B2

 • формат tif, doc
 • размер 108.5 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! + 2 CD. UNIVERSITAS, 2009 Zbi?r zada? Umiesz? Zdasz! jest przeznaczony dla os?b przygotowuj?cych si? do egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednim og?lnym (B2). Sk?ada si? z pi?ciu cz??ci, kt?re sprawdzaj?: umiej?tno?ci gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podr?czniku Kiedy? wr?cisz tu. Cz. I: Gdzie nadwi?la?ski brzeg E. Lipi?skiej i E.G. D?mbskiej), stopie? opanowania sprawno?ci...