Польский язык
Языки и языкознание
degree
 • формат doc
 • размер 433 КБ
 • добавлен 29 сентября 2011 г.
Дипломная работа - Testy jako metoda kontroli wynik?w kszta?cenia w nauce j?zyka polskiego
Praca dyplomowa, obrona 2011 Lublin, Polska
Kontrola gra wa?n? rol? w procesie nauczania j?zyk?w obcych. Odpowiednia organizacja kontroli pomaga zwi?kszy? efektywno?? procesa nauczania. Kontrola zapewnia kontakt mi?dzy nauczycieliem a uczniom. Taki kontakt pozwala oceni? stopie? rozumienia materialu i znajomosci j?zyka obcego, w zwi?zku z tym planowa? proces nauczania.
Похожие разделы
Смотрите также

Aleksandra Achtelik, Barbara Serafin. Milo mi pania poznac. Jezyk polski w sytuacjach komunikacyjnych

 • формат pdf
 • размер 45.19 МБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Podr?cznik adresowany jest do cudzoziemc?w pragn?cych pozna? podstawy j?zyka polskiego. Autorki wykorzystuj? metod? komunikacyjn?, organizuj?c poszczeg?lne jednostki lekcyjne wok?? konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Ucz?cy si? poznaje podstawowe s?ownictwo i zwroty u?ywane np. podczas wizyty u lekarza, zakup?w w sklepie, kiosku itp. Sytuacjom komunikacyjnym podporz?dkowana jest gramatyka oraz ?wiczenia utrwalaj?ce. Ksi??ka przeznaczona jest do n...

Aleksandra Achtelik, Barbara Serafin. Milo mi pania poznac. Jezyk polski w sytuacjach komunikacyjnych

 • формат jpg
 • размер 41.94 МБ
 • добавлен 23 ноября 2010 г.
Podr?cznik adresowany jest do cudzoziemc?w pragn?cych pozna? podstawy j?zyka polskiego. Autorki wykorzystuj? metod? komunikacyjn?, organizuj?c poszczeg?lne jednostki lekcyjne wok?? konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Ucz?cy si? poznaje podstawowe s?ownictwo i zwroty u?ywane np. podczas wizyty u lekarza, zakup?w w sklepie, kiosku itp. Sytuacjom komunikacyjnym podporz?dkowana jest gramatyka oraz ?wiczenia utrwalaj?ce. Ksi??ka przeznaczona jest do n...

Bartnicka Barbara. Uczymy si? polskiego: podr?cznik j?zyka polskiego dla cudzoziemc?w - Audio

 • формат mp3
 • размер 74.8 МБ
 • добавлен 10 сентября 2011 г.
Cz??? niniejsza zawiera teksty i dialogi, pisane j?zykiem zbli?onym do potocznej polszczyzny m?wionej. W tekstach tych wst?puj? podstawowe formy gramatyczne i konstrukcje sk?adniowe, konieczne do opanowania praktycznej umiej?tno?ci samodzielnego budowania wypowiedzi w j?zyku polskim. Poza tekstami i dialogami, s?u??cymi poznawaniu podstawowego s?ownictwa i struktur gramatycznych, wprowadzili?my do niniejszego tomiku 10 tekst?w poetyckich pi?ra w...

First-Year Polish. Pierwszy rok j?zyka polskiego

 • формат pdf
 • размер 65.89 МБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
First-Year Polish. Pierwszy rok j?zyka polskiego. THE THIRD EDITION. First-Year Polish is a thoroughly rewritten and revised version of the book formerly bearing this title. This book is suitable for students with no previous knowledge of Polish or any foreign language. It is also appropriate for students with a certain knowledge of Polish from home or from living in Poland, or for students with a knowledge of a Slavic language other than Polish...

Jerzy Bralczyk. Polak potrafi. Przys?owia, has?a i inne polskie zdania osobne

 • формат djvu
 • размер 1.52 МБ
 • добавлен 24 февраля 2011 г.
Автор: Jerzy Bralczyk. ISBN: 83-247-0231-8. Язык: Польский. Profesor Bralczyk wzi?? "pod lup?" nasze przys?owia, has?a i slogany. Czy na pewno "j?zyk powinien powiedzie? wszystko, co pomy?li g?owa" Czy rzeczywi?cie "prawo ma znaczy? prawo", a honor powinien by? Bogu oddany. A chrz?szcze - czy w og?le "brzmi?" Podobnie jak poprzednio, dziesi?tki przyk?ad?w s?u?? autorowi jako pretekst do b?yskotliwych gaw?d zar?wno o naturze j?zyka polskiego, jak...

Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Materialy przygotowujace do egzaminu certyfikatowego z jezyka polskiego jako obcego na poziomie srednim ogolnym B2

 • формат tif, doc
 • размер 108.5 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! + 2 CD. UNIVERSITAS, 2009 Zbi?r zada? Umiesz? Zdasz! jest przeznaczony dla os?b przygotowuj?cych si? do egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednim og?lnym (B2). Sk?ada si? z pi?ciu cz??ci, kt?re sprawdzaj?: umiej?tno?ci gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podr?czniku Kiedy? wr?cisz tu. Cz. I: Gdzie nadwi?la?ski brzeg E. Lipi?skiej i E.G. D?mbskiej), stopie? opanowania sprawno?ci...

Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Materialy przygotowujace do egzaminu certyfikatowego z jezyka polskiego jako obcego na poziomie srednim ogolnym B2 - Audio

 • формат mp3
 • размер 54.91 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
2 CD к учебнику Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Zbi?r zada? Umiesz? Zdasz! jest przeznaczony dla os?b przygotowuj?cych si? do egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednim og?lnym (B2). Sk?ada si? z pi?ciu cz??ci, kt?re sprawdzaj?: umiej?tno?ci gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podr?czniku Kiedy? wr?cisz tu. Cz. I: Gdzie nadwi?la?ski brzeg E. Lipi?skiej i E.G. D?mbskiej), stopie? opanowania sprawno?ci receptywn...

Ortografia na bardzo dobry. Barbara i Krzysztof Gierymscy

 • формат jpg
 • размер 46.86 МБ
 • добавлен 01 апреля 2011 г.
Zakres materia?u zawarty w niniejszej publikacji jest zgodny z podstawami programowymi j?zyka polskiego w klasach IV-VI szko?y podstawowej oraz gimnazjum.Wydawnictwo GRAM, Warszawa 1999. 80 stron. Spis tre?ci. Pisownia wyraz?w z ?. Pisownia wyraz?w z u. Pisownia wyraz?w z rz. Pisownia wyraz?w z ?. Pisownia wyraz?w z ch. Pisownia wyraz?w z h. Pisownia wyraz?w z ?, ?. Pisownia wyraz?w z em, en, om, on. Pisownia wyraz?w z j, i. Pisownia cz?stek -bym...

Ostaszewska D., Tambor J. Fonetyka i fonologia wsp??czesnego j?zyka polskiego

 • формат pdf
 • размер 11.38 МБ
 • добавлен 09 сентября 2010 г.
Podr?cznik przeznaczony dla student?w kierunk?w filologicznych, dla kt?rych gramatyka opisowa j?zyka polskiego jest jednym z przedmiot?w nauki. Warszawa, 2000, 140 s.

Przygody Krystyny, Paw?a i Reksa

 • формат pdf
 • размер 1.4 МБ
 • добавлен 19 мая 2011 г.
Wyb?r tekst?w do nauki j?zyka polskiego dla cudzoziemc?w. Skrypt dla s?uchaczy Studium J?zyka Polskiego dla Cudzoziemc?w. Autorzy tekst?w: Kazimiera Budzianka, Halina Olaczek, El?biera Wr?blewska. Wydawnictwo Uniwersytetu ??dzkiego 1996. 61 str.