• формат doc
  • размер 158.5 КБ
  • добавлен 19 января 2012 г.
Орусланы Аминат. Къарачайны ётгюр уланы
- Черкесск: 2002 г. - 19 c.

Урусова Аминат. Mужественный сын Карачая.
На карачаевском языке.

Къарачай-Черкес республиканы адамларьша Батчаланы Къаракёзни
джашы Мудалифни аты иги белгилиди. Ол кеси къыйыны бла
джашагъан уллу юйдегиде туугъанды.

Атасы Къаракёз эртде ауушханы себебли, сабийлиги къыйын болумда,
туугъан эли Огъары Тебердаде артдаракъда Москвада детдомда ётгенди.
Къаджыкъмай кюреше, Аллах берген фахмусуну да болушлугъу бла ол
джьшдан джылгъа билимни бачхычларында ёрге-ден ёрге атлагъанды:
30-чу джьшда Москвада химико-технологический институтну рабфакында,
андан сора авиацион институтда окъуй келиб Москвада кърал Университеткге
кёчгенди.