Психологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 1,55 МБ
  • добавлен 27 мая 2015 г.
Оспанова Б.А. Акмеология
Оқулық. – Алматы, 2014. – 392 бет
Оқулықта «Акмеология» пəнінің мазмұны ашылады, аталған пəннің тарихы баяндалады, инновация жағдайындағы жоғары кəсіби білім берудің сапасын арттыру негіздері ретінде, білімнің теориялық-əдіснамалық, технологиялық жəне акмеологиялық аспектілері қарастырылады жəне проблематика заманауи тұрғыда түсіндіріледі.
Басылымның мазмұны қазіргі психологиялық-акмеологиялық білімнің əлеуетін жəне оларды жоғары оқу орнында оқыту үдерісінің шынайы тəжірибесінде қолданудың мүмкіндіктерін қамтиды, сонымен бірге оқырманға акмеологиялық білімді кəсіби жəне тұлғалық мəселелерді шешудің құралы ретінде қолдануға ықпал етеді.
Оқулық студенттерге, магистранттарға, PhD-докторанттарға, жоғары оқу орнының оқытушыларына жəне ғылыми қызметкерлерге, жоғары мектепте оқыту мен тəрбиелеу мəселелерімен шұғылданатын көпшілік қауымға арналған.
Похожие разделы