• формат pdf
 • размер 21.15 МБ
 • добавлен 05 апреля 2010 г.
Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів закладів освіти І-IV рівнів акредитації
2-е видання, виправлене і доповнене. — К.: Каравела, 2001. 344с.

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленого Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і теорії, а також актуальні питання теоретичної і прикладної політології.

Політологія в системі соціально-гуманітарного знання
Політика як соціальне явище
Політична думка Стародавнього світу та Середньовіччя
Розвиток політичної науки у Новий час
Просвітництво
Раціоналістичні концепції політики
Розвиток зарубіжної політології у XX ст.
Розвиток політичної думки в Україні
Громадянське суспільство
Політична система суспільства
Економічна політика
Соціальна політика
Демократія як спосіб функціонування політичної системи
Держава в політичній системі суспільства
Політичні режими
Політична влада
Політичні партії та партійні системи
Громадські об'єднання і групи
Особа і політика
Політичні еліти
Політичне лідерство
Політична культура
Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії
Політика й етнонаціональні відносини
Політика і мораль
Політика та релігія
Політика і засоби масової інформації
Конфлікти і кризи у суспільно-політичному житті
Вибори і виборчі системи
Світовий політичний процес. Система міжнародних політичних відносин
Політичне прогнозурання
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Безродний Є. Ф., Уткін О. Історія політичних вчень

 • формат pdf
 • размер 4.16 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
К.: ВД «Професіонал», 2006. — 432 с. ISBN 966-370-030-0 Навчальний посібник присвячений історії політичних вчень стародавнього світу, середніх віків, нового і новітнього часу. Дається загальна характеристика сучасних політичних концепцій. Розрахований на студентів соціально-гуманітарних ВНЗ і факультетів.

Вегеш М.М. Політологія

 • формат doc
 • размер 2.1 МБ
 • добавлен 15 июля 2011 г.
Політологія: підручник / М. М. Вегеш та ін. ; ред. М. М. Вегеш. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 384 с. Підручник розкриває зміст науки про політику: визначає систему категорій, предмет, методи, функції політології. Розділи підручника відповідають змісту державного стандарту дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації. Його новизна полягає в тому, що автори виокремили ряд тем, пов'язан...

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія

 • формат doc
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 21 сентября 2010 г.
Навчальний посібник Підручник розрахований на студентів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, стане в пригоді всім, хто цікавиться засадничими принципами функціонування політики як одного з найважливіших суспільних феноменів.

Кирилюк Ф.М. Новітня політологія

 • формат pdf
 • размер 6.64 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2009. – 564 с. ISBN 978-966-364-868-2 У навчальному посібнику висвітлено розвиток зарубіжних політичних вчень з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. В основу покладено формування і конституювання інструментарію політології як наукової і навчальної дисципліни. Його структура включає науково-методичні рекомендації, основні поняття і категорії, питання до дискусій, теми рефератів і кваліфікаційних робіт та завдання для самості...

Мілова М.І., Дружкова І.С., Дмитрашко С.А. Політологія. Посібник до самостійної роботи та виконання контрольних завдань

 • формат djvu
 • размер 195.17 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Одеська Державна Академія Холоду, 2007 рік. Посібник для студентів 2-3 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей розглянутий рекомендований до друку на засіданні кафедри вищої математики. Посібник схвалений методичною комісією напряму підготовки 0905 "Енергетика" наукова-методичної ради академії. Укладачі: М. І. Мілова, І. С. Дружкова, С. А. Дмитрашко. Зміст: Вступ. Тести та завдання. Вступ до курсу. Політика і політологія. Політична влад...

Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні

 • формат pdf
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
Навчальний посібник. – К., 2011. – 182 с. У навчальному посібнику подано теоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку політичних інститутів у сучасній Україні, характеризується особливість політичного процесу в Україні в умовах державної незалежності. Окремі теми присвячені питанням теорії і практики української багатопартійності, політичного елітизму і лідерства як важливих акторів та інститутів політичного процесу в Україні. Видання...

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс

 • формат pdf
 • размер 12.89 МБ
 • добавлен 04 апреля 2011 г.
Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 432 с. Навчальний посібник розроблений за стандартами кредитно-модульної системи навчання відповідно до вимог Болонського процесу. Використовуються сучасні підходи до розгляду політичних явищ і процесів, вивчаються генезис політичних ідей, концепції політичної влади та політичних еліт, аналізуються розвиток і функціонування політичних систем, форми сучасної держави і партійних систем, політична культура, п...

Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології

 • формат pdf
 • размер 8.39 МБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
Посібник. - К.: Основа, 1996. - 698 с. Посібник для учнів випускних класів шкіл, гімназій та ліцеїв гуманітарного профілю. Водночас він може бути використаний на підготовчих відділеннях вузів, у мережі навчальних закладів довузівської і початкової вузівської гуманітарної освіти.

Скорик М.М. Основи теорії гендеру

 • формат pdf
 • размер 2.01 МБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Навчальний посібник. – К.: К. І. С. , 2004. – 536 с. Редакційна колегія посібника: Агеєва В. П., д-р філол. наук, професор Кобелянська Л. С., канд. філос. наук, доцент Скорик М. М., канд. філос. наук Відповідальний редактор: Скорик М. М., канд. філос. наук Навчальний посібник Основи теорії ґендеру спрямований на те, щоб цілісно й у систематизованій формі подати основні поняття, структуру й тематику ґендерних досліджень як предмета міждисципліна...

Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія

 • формат pdf
 • размер 730.15 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навчальний посібник. Видання 2-е, перероблене та доповнене. – К.: Видавництво Фірма ІНКОС, Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. Навчальний посібник є систематичним викладенням теоретичних і практичних проблем політики. Він написаний з урахуванням сучасної зарубіжної та вітчизняної політологічної думки. Розглядаються вузлові проблеми політології, що стосуються ролі політичної влади, її призначення і завдань, політичної системи, політичних інс...