Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
 • формат pdf
 • размер 259.86 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Рўзиева Ф.(tuzuvchi) Му?аммад Пай?амбар
Т.: Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий к-наси. нашриёти, 2005.- 30 б.

Мазкур методик ?ўлланма пай?амбаримиз Му?аммад алай?иссалом таваллудининг 1435 йиллиги муносабати билан тайёрланди. Ушбу ?ўлланмада пай?амбаримизнинг ?аётлари ?а?идаги маълумотлар ?ис?а ?илиб берилган. ?ўлланма кутубхона ходимларига методик ёрдам сифатида тайёрланган.
Похожие разделы
Смотрите также

Рўзиева Ф. (Тузувчи муаллифлар) Мутолаа байрами

 • формат pdf
 • размер 288.45 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Тошкент, 2005 - 49 б. Биз ?уйидаги методик ?ўлланмада «Мутолаа байрами» муносабати билан ўтказиладиган тадбирлар туркуми ва уларни ўтказиш, ?амда республикамизнинг баъзи вилоятларида ўтказилган «Китобхонлик кунлари» ?а?ида ?ис?ача маълумотларни ?авола этмо?дамиз.

Рўзиева Ф. (тузувчи) ?ожа А?рор тарихи: Методик-библиографик ?ўлланма

 • формат pdf
 • размер 180.12 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент, 2003 - 26 б. Ушбу ?ўлланмада Туркистоннинг табаррук авлиёси Хожа А?рор Валий ?а?идаги материаллардан фойдаланиб кутубхона ходимлари ва китобхонлар учун «Хожа А?рор тарихи» номи билан мазкур тавсиянома та?дим этилмо?да. ?ўлланмада Хожа А?рор Валий ?аёти ва фаолияти ?а?ида, у табаррук зотнинг ижодини ўрганиш ва тар?иб ?илиш учун ўтказиладиган тадбирлар турлари тў?рисида маълумотлар берилди.

Рўзиева Ф. (Тузувчи) Абу Али ибн Сино ?омусий олим

 • формат pdf
 • размер 209.92 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Тошкент, 2004 - 32б. Ибн Сино ўзининг кўп тармоќли ма?сулдор ижоди, бой мероси билан жа?он маданияти тараќќиётига катта ?исса ќўшган ќомусий олимдир. Ватандошимиз буюк ќомусий олим Абу Али ибн Синонинг «Тиб ќонунлари» асари нафаќат Шарќ, балки Оврўпо мамлакатларида ?ам кенг тарќалиб, ќарийб XVIII асрга ќадар ?акимлар учун кундалик ќўлланмага айланган. Шайхур раис – донишмандлар устози номи билан шу?рат ќозонган табиб, шоир, ќомусий билим эгаси И...

Рўзиева Ф. (Тузувчи) Кутубхона ва ма?аллий органлар ?амкорлиги

 • формат pdf
 • размер 194.1 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент, 2004 - 23 б. Мазкур ќўлланмада кутубхоналар ва ма?аллий ташкилотлар ?амкорлигида олиб борилган ишлар хаќида маълумот берилиб, бундан кейин кутубхоналар ишини яхшилашда ?окимият вакиллик органлари билан алоќалар ўрнатиш йўллари ва иш шакллари ?аќида баъзи фикрлар берилмоќда.

Рўзиева Ф. (тузувчи) Ўрта Осиёнинг ?адимги кутубхоналари

 • формат pdf
 • размер 243.2 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент, 2004 - 34 б. Китоб – инсоннинг энг я?ин дўсти ва масла?ат- чиси, а?л ?айро?и ва билим манбаидир. Китоб–фикрлаш ?уроли, хазиналар калити, тафаккур манбаи бўлгани учун ?ам хал?имиз уни нондай азиз, мўътабар ва му?аддас деб ?исоблаган. Ўзбек хал?и ?ам, дунёдаги энг китобхон хал?лардан биридир. Китобга му?аббат, уни ?адрлаш, ў?ишга иштиё? хал?имиз-нинг ?он-?онига сингиб кетган.Чунки хал?имиз ?адимдан китобни ?аёт дарслиги, мўъжиза деб эъзоз...

Рўзиева Ф. (Тузувчи) Хожайи Жа?он - Абдухоли? ?иждувоний

 • формат pdf
 • размер 263.39 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент – 2003 - 35 б. Мазкур услубий ?ўлланма тасаввуф илмининг йирик намояндаларидан бири Хожа Абдухоли? Ђиждувоний таваллудининг 900 йиллик юбилейи муносабати билан тайёрланди. Бу ?њлланмада Абдухоли? Ђиждувонийнинг ?аёти ва ижоди билан бир ?аторда унинг ?икматларидан парчалар ?ам келтирилган. ?њлланма асосан кутубхона ходимларига мњлжалланганлиги учун кутубхонада њтказилиши мумкин бњлган баъзи тадбирлар рњйхати ?ам берилди.

Рўзиева Ф. (Тузувчи) Хоразм фарзанди. Аз-Замахшарий таваллудининг 930 йиллиги мунособати билан

 • формат pdf
 • размер 224.11 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент, 2004 - 21 б. Шар? хал?лари тарихи, маданияти, адабиётининг ўткир билимдони, маърифатпарвар, давлат арбоби ва олимларидан бири Абул?озий Ба?одирхон таваллудининг 400 йиллигига ба?ишланган ушбу методик-библиографик ?ўлланма тарихчи ва адиб ижодини, меросини чу?ур ўрганиш, тар?иб ва ташви? ?илишда кутубхона ходимларига ёрдам бериш ма?садида тузилган. Унда кутубхоначилар ўтказиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?а?ида маълумотлар берилган.

Тешабоева У., Нуримова ?., Рўзиева Ф. (Тузувчилар) Буюк келажак бунёдкорлари

 • формат pdf
 • размер 406 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2008, 58б. Исти?лол йилларида юртимизда ёш авлод таълим-тарбияси давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири этиб белгиланди. Бугун мамлакатимизда ?урилаётган фу?аролик жамияти, ?аётимизга кириб келаётган янгиланишлар жараёни, исло?отлар самараси энг аввало ёшларни ?ўллаб-?увватлаш, уларнинг интеллектуал сало?иятини ошириш, моддий ва маънавий ра?батлантиришга ?аратилган. Ўз навбатида ёшларимиз ?ам илм-фан ва бош?а со?аларда эришаётга...

Qilichboyev O.(Tuzuvchi) Toshkent shahridagi oliy o’quv yurtlari kutubxonalari

 • формат pdf
 • размер 222.72 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Toshkent, 2005 - 39 b. Mazkur ma’lumotnomada Toshkent shahridagi oliy o‘quv yurtlari kutubxonalari (kutubxonalar ro‘yxati mundarijada berilgan) to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan. Ma’lumotnomada kutubxonalarning to‘liq nomi, manzili, elektron pochta manzili, veb-sayti, kutubxona rahbarining ismi sharifi, telefon raqami, shuningdek, kutubxonalarning qisqacha tarixi, bugungi kundagi faoliyati va ilg‘or ish tajribalari berilgan. Ma’lumotnomadan kutub...

Ro‘zieva F.(tuzuvchi) Тил-дил кўзгуси

 • формат pdf
 • размер 126.43 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
T.: Alisher Navoiynom. O‘zbekiston Milliy k-nasi nashriyoti, 2005 - 37 b. Yer yuzida 5000 dan ziyod til bo‘lib, ularning orasida qadimiy tillardan bo‘lmish, bizning ona tilimiz o‘zbek tilidir. O‘zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub hisoblanadi. Ushbu qo‘llanmada o‘zbek tilining o‘z diyorida, mustaqil O‘zbekiston davlatida tutgan o‘rni va ahamiyati, taraqqiyoti va muammolari haqida ba’zi fikrlar keltirilgan. Ona tilimiz haqidagi adabiyotlarni...