Похожие разделы

Авторитетные/нормативные БД в АБИС

Презентация
 • формат ppt
 • размер 24,67 КБ
 • добавлен 05 октября 2013 г.
БГУКИ, Минск/Беларусь, доц. Ильина С.В., 2010 г., 26 слайдов. Дисциплина: Лингвистическое обеспечение АБИС. Предназначена для студентов специальности "Библиотековедение и библиография" специализации "АБИС". Содержание: Функции. Средства преодоления средствами АЗ асимметрии знаков естественного языка. Связи между объектами и именами объектов (заголовками в составе АЗ). Связи «БЗ — АЗ». Технология создания и ведения БД АЗ, Преимущества применения а...

Алаутдинова Н. (Тузувучи) Беба?о хазина

 • формат pdf
 • размер 323.88 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2007, 41б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма 23 апрель Хал?аро китоб ва муаллифлик ?у?у?ларини ?имоя ?илиш кунига ба?ишланган бўлиб, ?ўлланмада китобнинг тарихи, ў?иш маданияти, доноларнинг китоб ?а?идаги фикрлари, ?амда ахборот-кутубхона, ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ва адабиётлар рўйхати берилган. ?ўлланмадан кутубхоначи ходимлар, китоб тар?иботи билан шу?улланувчилар ва кенг китобхонлар омма...

Алаутдинова Н. (Тузувучи) Инсон ?у?у?лари - олий ?адрият

 • формат pdf
 • размер 355.46 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2007, 39б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма 10 декабрь Инсон ?у?у?лари куни муносабати билан тузилган. ?ўлланмадан инсон ?у?у?лари бўйича дастлабки ва энг зарур маълумотлар жой олган ?амда кутубхона, ахборот-кутубхона, ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?амда адабиётлар рўйхати берилган. ?ўлланмадан кутубхоначилар ва ?у?у? со?асига ?изи?увчи китобхонлар фойдаланишлари мумкин.

Алаутдинова Н. (Тузувучи) Оммавий тадбирларни тайёрлаш ва ўтказиш методикаси

 • формат pdf
 • размер 330.27 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2007, 33б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланмада кутубхона, ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган оммавий тадбирларнинг-китобхонлар конференцияси, савол-жавоб, учрашув, шеърият кечалари, о?заки журнал, викторина ва бош?а ?атор турлари ?авола этилган. ?ўлланмадан кутубхоначилар, АКМ ва АРМ мутахассислари оммавий тадбирларни тайёрлаш ва ўтказишда фойдаланишлари мумкин.

Алаутдинова Н. (Тузувчи) Гўзаллик дунёси

 • формат pdf
 • размер 333.09 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2008, 43б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма Муста?ил давлатлар ?амдўстлиги давлат ра?барлари кенгаши томонидан МД? мамлакатларида 2008 йил - Адабиёт ва мутолаа йили деб эълон ?илингани муносабати билан тузилган. ?ўлланмада адабиёт фани нимани ўргатади, унинг а?амияти, китобхонлик нима, китобларни ?андай са?лаш, улардан ?ай тарзда фойдаланиш мумкин? каби масалалар ёритилган, шунингдек, кутубхоналар, ахборот-кутубхона, ахборот-ресурс ма...

Алаутдинова Н. (Тузувчи) Куй ва ?ўши? се?ри: Хал?аро муси?а куни муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 270.98 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2008, 29б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма 1 октябрь Хал?аро муси?а куни муносабати билан тузилган. ?ўлланмада шар? мутафаккирларининг муси?а ?а?идаги ?арашлари, замонавий ?ўши?чилик муаммолари, муси?а ва ?ўши?нинг шифобахшлик хусусияти ?а?идаги фикр-муло?азалар, шуниндек, АКМ ва АРМларда ўтказиш мумкин бўлган оммавий тадбирлар ?амда адабиётлар рўйхати берилган. ?ўлланмадан кутубхона мутахассислари, муси?а ва ?ўши? со?асига ?изи?увчи...

Алаутдинова Н. (Тузувчи) Одоб-инсон зийнати

 • формат pdf
 • размер 333.5 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Тошкент-2007, 45б. Одоб-ахло? мавзусидаги пандномалар, ?икматлар хал?имизнинг ?адимдан севиб мутолаа ?иладиган маънавий озу?аларидан эканлиги ?еч кимга сир эмас. Ушбу методик- библиографик ?ўлланмада одоб-ахло? мавзусининг баъзи масалалари ёритилган ва ахборот-кутубхона, ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?амда адабиётлар рўйхати берилган. ?ўлланмадан кутубхоначи ходимлар ва кенг китобхонлар оммаси фойдаланиш...

Алаутдинова Н. (Тузувчи) Табаррук сиймо: Мунаввар?ори Абдурашидхонов таваллудининг 130 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 305 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2008, 37б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма ХХ аср бошларида ўзбек хал?ининг миллий озодликка эришиш йўлида фаолият кўрсатган педагог, журналист, жамоат арбоби Мунаввар?ори Абдурашидхонов таваллудининг 130 йиллиги муносабати билан тайёрланган. ?ўлланмада Мунаввар?орининг ?аёти ва фожиали кечмиши ?а?идаги маълумотлар, унинг ижодидан намуналар ?амда кутубхона, ахборот-кутубхона, ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадби...

Алаутдинова Н. (тузувчи) Шар?нинг аллома санъаткори: Садриддин Айний таваллудининг 130 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 301.17 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2008, 34б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма XIX асрнинг сўнгги чорагида ту?илиб, ХХ асрнинг ўрталарига ?адар яшаб ижод этган, ўзбек ва тожик адабиётлари тара??иётига муайян ?исса ?ўшган зуллисонайн ёзувчи Садриддин Айний таваллудининг 130 йиллиги муносабати билан тузилди. ?ўлланмада Садриддин Айнийнинг ?аёти ва ижоди ?а?идаги маълумотлар шунингдек кутубхоналар, АКМ ва АРМларда ўтказиш мумкин бўлган тадбирлар туркуми ва адабиётлар рўйх...

Аналитико-синтетическая обработка документов

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 16,22 КБ
 • добавлен 24 октября 2012 г.
Украина, Одесса, Одеське училище мистецтв і культури ім. К. Ф .Данькевича, Ярова О.С., 2012 г., 8 стр. План Библиографическое описание. Виды описания: одноуровневое, многоуровневое, аналитическое. Аннотации. Характеристика видов и элементов. Список литературы.

Андреева Н.Е. Формирование инновационной концепции системы показателей и критериев оценки информационной работы библиотек: постановка проблемы

 • формат doc
 • размер 13,48 КБ
 • добавлен 22 декабря 2012 г.
Доклад — Роль библиотек в развитии и укреплении семейных ценностей и решении демографических проблем: Румянцевские чтения : материалы междунар. науч. конф. — Москва, 2008. — С. 144-150. Совершенствование управления информационной деятельностью библиотек невозможно без инноваций, в связи с этим особое значение имеет использование инновационной концепции к формированию системы показателей и критериев оценки информационной деятельности библиотек. До...

Аницына Т.М., Чикина Л.Г., Хаустова В.В. Библиотечное и информационно-библиографическое сопровождение педагогов в общеобразовательных учреждениях

 • формат doc
 • размер 39,99 КБ
 • добавлен 17 января 2013 г.
Красноярск: Красноярский краевой институт повышения квалификации работников образования, 2006. – 27 с. Школьная библиотека как звено в системе непрерывного педагогического образования. Информационно-библиографическая поддержка педагогов (продукты и услуги). Индивидуальное библиотечно-библиографическое обслуживание. Фронтальное библиотечно-библиографическое обслуживание. Внестационарные формы обслуживания. Межбиблиотечное обслуживание. Справочн...

Артемьева Е.Б., Мурашова Н.С. Библиотечно-информационная деятельность

 • формат doc
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 03 января 2012 г.
Методические рекомендации. Новосибирск. 2011. – 172 с. Издание включает составленные на основе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования специальности 071201 / направления подготовки 071900 «Библиотеч-но-информационная деятельность» методические рекомендации по прохождению учебной, производственной, педагогической практики, подготовке и защите выпускной квалификационной работы, а также программу государст...

Асортимент як об’єкт книжкової торгівлі

Статья
 • формат doc
 • размер 10,05 КБ
 • добавлен 17 февраля 2013 г.
РДГУ, Україна/Рівне, 2013 р., 3 ст. Особливості асортименту в сучасній книжковій торгівлі. Проблема формування асортименту. Ціноутворення в книжковій торгівлі. Базові системи ціноутворення. Фактори, що впливають на збільшення цін на книги.

Ахмедов Д., Маматраимова Х. (сост.) Гармонично развитое поколение - будущее страны

 • формат pdf
 • размер 468.18 КБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Ташкент-2010, 20с. Данное методико-библиографическое пособие посвящено вопросам гармоничного развития молодёжи, роли и месте информационно-библиотечных учреждений в её воспитании. Приводится ряд практических советов по проведению спектра мероприятий, цель которых оказание методической и практической помощи ИБЦ, ИРЦ и библиотекам в организации мероприятий по пропаганде литературы для молодежи в целях развития её культурной, творческой деятельнос...

Ахти Е.Г. (гл. ред.) Методическая служба современной публичной библиотеки: от теории к практике

 • формат pdf
 • размер 3,83 МБ
 • добавлен 09 июня 2016 г.
СПб.: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2014. — 192 с. В сборнике опубликованы доклады, представленные на Всероссийской научно-практической конференции «Методическая служба современной публичной библиотеки: от теории к практике». В докладах затронут широкий спектр вопросов формирования объективной картины состояния методической деятельности общедоступных библиотек, определения основных тенденций и перспектив модерни...

Бібліографічна діяльність Івана Бойка в контексті сучасного бібліографознавства

degree
 • формат doc
 • размер 76,60 КБ
 • добавлен 01 сентября 2012 г.
НАУ, 2009. — 71 с. Зміст Вступ Біографія Івана Захаровича Бойка Основні віхи життєвого шляху бібліографа Узагальнююча характеристика творчого доробку фахівця Діяльність Івана Захаровича Бойка в галузі літературної бібліографії Бібліографічна шевченкіана І.З. Бойка, її характеристика Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – поч. ХХ ст. до 1917 р. як провідна праця вченого в галузі літературної бібліографії Українські письменники та драмат...

Бабченко И.В. (сост.) Методические рекомендации по реорганизации сети муниципальных библиотек в соответствии с требованиями Модельного стандарта муниципальной библиотеки Пермской области

Стандарт
 • формат rtf
 • размер 504,84 КБ
 • добавлен 27 июня 2016 г.
Пермь: ПОУБ им.А.М.Горького, 2004. — 86 с. Введение. Анализ эффективности организации библиотечной деятельности Методика проведения обследования. Основные требования “Модельного стандарта” к муниципальной библиотеке. Анализ себестоимости библиотечной услуги. Внестационарное библиотечное обслуживание в условиях оптимизации сети муниципальных библиотек. План организации муниципальных библиотек Пермского района. План приведения библиотек МУ ЦБС. Пер...

Баженова Н.М. (сост.) и др. Чтения памяти Константина Илларионовича Шафрановского (1900-1973)

 • формат pdf
 • размер 6,16 МБ
 • добавлен 13 августа 2013 г.
Баженова Н.М., Бокан М.Г., Пономарева Н.В., Романова А.А. Отв. ред. Скворцова О.В. СПб.: БАН, 2011. — 288 с. — ISBN 978-5-336-00127-3. В сборнике представлены материалы прошедших в 2008 г. в Библиотеке Российской академии наук Чтений памяти Константина Илларионовича Шафрановского. В статьях раскрываются биографические и профессиональные аспекты жизни этого выдающегося академического библиографа, исторические и современные проблемы библиографоведе...

Басов С.А., Куликова Л.В. Новые правовые формы государственных и муниципальных библиотек

 • формат pdf
 • размер 449.61 КБ
 • добавлен 12 января 2012 г.
СПб.: Изд-во Рос.нац.б-ка, 2010. Аналитические материалы для руководителей библиотечного дела. Об особенностях перехода библиотек в статус автономных, бюджетных и казенных учреждений в соответствии с Федеральным законом № 83 от 08 мая 2010 года.

Белов В.А. Инструкция по использованию научной электронной библиотеки e-library.ru

 • формат pdf
 • размер 1,87 МБ
 • добавлен 18 февраля 2016 г.
Б.и., 2011. — 36 с. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» размещена в Интернете, поэтому любой пользователь может посетить ее. Здесь есть возможность найти, прочитать и скачать достаточно большое количество литературу. В библиотеки находится более 12 миллионов научных статей и публикаций. Доступно около 1900 российских научно-технических журналов, в том числе более 900 журналов находятся в открытом доступе. Важным достоинством этой электро...

Белоножка Э.Н. Медиатека в библиотеке

Практикум
 • формат doc
 • размер 399,93 КБ
 • добавлен 23 марта 2012 г.
Методическое пособие для библиотечных работников. - Великий Новгород, 2010 г. - 58 с. В пособии дается определение термину «медиатека». Показан опыт Франции как страны-родоначальника медиатек, а так же приведен опыт российских коллег по организации медиатек. Содержание Предисловие. Что такое «медиатека»? Медиатека: как ее понимают во Франции А как у нас с медиатеками? Как создать медиатеку? Заключение Использованная и рекомендуемая литература

Белякова Д.А. (отв. ред.) Открытый доступ. Библиотеки за рубежом - 2015

 • формат pdf
 • размер 3,54 МБ
 • добавлен 25 июня 2016 г.
М.: Центр книги Рудомино, 2015. — 206 c. Сборник «Открытый доступ: Библиотеки за рубежом, 2015», посвящен актуальным вопросам деятельности зарубежных библиотек, а также предстоящему проведению 81-й Генеральной конференции и заседанию Ассамблеи ИФЛА (г. Кейптаун, ЮАР, 15–21 августа 2015 г.). Его авторы — сотрудники группы международного библиотековедения Международного культурного центра Библиотеки иностранной литературы. Сборник представляет собо...

Березкина Н., Сикорская О., Хренова Г. Зарубежные информационные ресурсы для науки Беларуси: из опыта ЦНБ НАН Беларуси

Статья
 • формат pdf
 • размер 239,12 КБ
 • добавлен 04 января 2013 г.
Статья. — Бібліотечний вісник. — 2011. — №5 — С. 22-25. Рассматриваются возможности обеспечения исследователей Беларуси зарубежной научной информацией (организация сетевого доступа, осуществление международного документообмена). Исходя из показателей цитируемости, исследуется качественный состав зарубежных информационных ресурсов, к которым ЦНБ НАН Беларуси предоставляет доступ.

Берман Г., Матмурадова М. (Тузувчилар) Маданият, маънавият, дин: ?амкорлик чегаралари. Христианлик

 • формат pdf
 • размер 426.99 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Тошкент, 2003 - 49 б. Муста?иллик диний эзгуликка катта ?улайлик яратди. Диний эъти?од ?ам ?у?у?ий, ?ам амалий жи?атдан кафолатланади. «Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тoeђрисида»ги ?онуннинг ?абул ?илиниши ?озирги шароитда демократик ва инсонпарвар жамият ?ураётган Ўзбекистон хал?лари ?аётида катта а?амиятга эга бoeлиб, oeз натижасини кoeрсатмо?да. Динга, диний ташкилотларга ва диндорларга нисбатан тoeђри муносабатнинг ?айта тикланиши ?а?...

Бернгардт Т.В., Тесля Е.В. Библиотечно-информационная деятельность

 • формат doc
 • размер 16,06 КБ
 • добавлен 20 марта 2013 г.
Омск: ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 2012. – 6 с. Программа для абитуриентов филологического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского по направлению 071900.62 « Библиотечно-информационная деятельность». Собеседование по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» проводится для абитуриентов, имеющих среднее специальное (библиотечное и педагогическое) образование и поступающих на заочное отделение в группу с со...

Бернгардт Т.В., Тесля Е.В. Библиотечно-информационная деятельность

 • формат pdf
 • размер 188,32 КБ
 • добавлен 21 марта 2013 г.
Омск: ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 2012. – 6 с. Программа для абитуриентов филологического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского по направлению 071900.62 « Библиотечно-информационная деятельность». Собеседование по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» проводится для абитуриентов, имеющих среднее специальное (библиотечное и педагогическое) образование и поступающих на заочное отделение в группу с со...

Библиографическая информация. Библиографическое знание. Виды и признаки библиографических пособий

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 29,60 КБ
 • добавлен 30 июля 2013 г.
Специальность "Библиотечно-информационная деятельность", 2012 г., 24 стр. Библиографическая информация, библиографическое знание, библиографический факт. Виды и признаки библиографических пособий (таблица). Список литературы.

Библиография

Статья
 • формат doc
 • размер 107,62 КБ
 • добавлен 26 февраля 2015 г.
Московский государственный университет печати, Москва, Сухорукова Е.М., 2006 г., 68 стр. Содержание: Библиографическое описание. Виды библиографических описаний. Заголовок. Область заглавия и сведений об ответственности (название книги еще раз повторяем фамилию автора). Область издания (2-е, 5-е издание). Специфические сведения. Область выходных данных (город.: издательство, год). Область физической характеристики (кол-во страниц). Область серии...

Библиотека

software
 • формат database
 • размер 73,62 КБ
 • добавлен 23 июля 2013 г.
БГУКИ, Минск, Зезюля А.Г., 2010. База данных создана в MS Access 2003. Состоит из разделов: Картотека читателей, Электронный каталог, Выдача/Возврат книг, Статистика. Предназначена для использования в библиотеках различных типов и видов. Системные требования (ОС Windows XP, Vista, 7, 8).

Библиотека - муниципальная власть, население грани информационного сотрудничества

Реферат
 • формат doc
 • размер 27,30 КБ
 • добавлен 09 января 2015 г.
Вологодский областной техникум культуры, 2014. – 22 с. Введение Библиотека и власть: грани информационного взаимодействия Взаимодействие муниципальных библиотек и органов местного самоуправления Опыт работы библиотеки по информационному сотрудничеству с местным самоуправлением Муниципальная библиотека и население Значение муниципальных библиотек в информационном обеспечении населения Население – библиотека – власть: опыт информационного сотруднич...

Библиотека - центр жизни местного сообщества (Сборник материалов семинара сельских библиотекарей Архангельской области 1-4 октября 2002 г.)

 • формат doc
 • размер 292.5 КБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Архангельск: АОНБ им. Н.А. Добролюбова, Институт Открытое общество Фонд Сороса. 2003. - 31 с. В данном сборнике представлены материалы семинара "Библиотека – центр жизни местного сообщества" (тексты выступлений, программа семинара и список участников), методические рекомендации по организации обучения сельских библиотекарей, библиографические материалы по теме семинара. Тикунова И.П., Третьякова С.Ю. Введение. Краеведческая работа в сельской б...

Библиотека в воспитательной сфере университета: аспекты, идеи, формы и проекты

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 29 ноября 2013 г.
Томский политехнический университет, 2013 г., 16 слайдов. Аспекты воспитания. Идеи и формы. Проекты. Информационное сопровождение.

Библиотека в системе социокультурного программирования

degree
 • формат doc
 • размер 5,59 МБ
 • добавлен 29 марта 2013 г.
БГУКИ, Минск, 2013 г., 72 стр. Введение. Теоретические аспекты проектной деятельности библиотек. Принципы социокультурного программирования. Основные понятия и категории проектной деятельности. Классы проектов и программ. Методические аспекты проектной деятельности библиотек. Жизненный цикл библиотечного проекта. Особенности проектной деятельности библиотек Республики Беларусь. Проекты библиотек Беларуси. Выводы. Список литературы. Приложение. Р...

Библиотека и общество

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 56,29 КБ
 • добавлен 19 января 2013 г.
СГИИ, Специальность: 071201.65 «Библиотечно-информационная деятельность» 2012 г Введение Объективные причины возникновения, развития и становления библиотеки как социального института. Современные концепции библиотеки Основные задачи и функции библиотеки. Заключение. Выводы. Список литературы

Библиотека и общество: проблемы и направления развития

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,59 МБ
 • добавлен 06 июля 2014 г.
Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 30–31 окт. 2013 г.— Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа; [редкол.: Л.А.Авгуль, А.И.Груша (отв. ред.), О.М.Дрозд, М.П.Лазерко, А.В.Стефанович, Н.А.Яцевич ; библиогр. ред.: О.С.Платковская, И.П.Городко ; ред. М.М.Лис ; рец.: Ю.А.Переверзева, В.Н.Венгеров]. — Минск: Ковчег, 2014. — 280 с. В издании представлены доклады молодых ученых и специалисто...

Библиотека лицом к семье

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 28,79 КБ
 • добавлен 27 августа 2012 г.
Челябинская государственная академия культуры и искусств, Россия\Челябинск, 2012. - 12 с. Дисциплина - Социокультурное проектирование, Социокультурный проект Анализ внешней среды (макросреды) библиотеки методом SWOT-анализа. Критерии оценки деятельности организации со стороны заинтересованных групп. Формулирование миссии и постановка целей библиотеки. Проектирование элементов механизма управления.

Библиотека моей мечты

Презентация
 • формат ppt
 • размер 21,21 МБ
 • добавлен 06 декабря 2013 г.
Творческая работа на тему: Библиотека моей мечты. 11 цветных анимированных слайдов, режим автопросмотра.

Библиотечно-информационная деятельность: история, современное состояние, перспективы развития

 • формат doc
 • размер 110,22 КБ
 • добавлен 08 января 2013 г.
Автор неизвестен. Материалы науч.-практ. конф. молодых преподавателей и студентов библ.-информ. фак. Вып. 9 / Тюм. гос. ин-т искусств и культуры.- Тюмень: Изд-во, 2005.- 96 с. Оглавление. Ковалевский А.В. Поисковый отряд «Кречет» и библиотека. Шевченко О.Н. Письма с войны. Горячевская А.П. Рекламная деятельность П. И. Макушина. Ишимцева Е.Н. Из истории тайнописи. Киндер Н.С. Оформление книги на Руси в IX – XV в.в. Кравченко Д.Е. Библиотеки Тоболь...

Библиотечные термины

 • формат doc
 • размер 22.14 КБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
Коллектив авторов. Нижневартовск. Муниципальное учреждение "Библиотечно-информационная система". 2012. – 25 с. Издание представляет собой толковый словарь основных библиотечных терминов.

Библиотечный урок. Игры-тренинги

Статья
 • формат doc
 • размер 13,37 КБ
 • добавлен 02 июня 2012 г.
Выходные данные неизвестны. 6 с. Игра-тренинг "СЕТЕВОЙ ЛАБИРИНТ", 9 класс. Игра-тренинг "ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК", 10 класс. Интегрированное занятие в 11-м классе по теме: "Проекты. Педагогические технологии. Деловые игры."

Блюм Арлен. Зарубежная литература в спецхране

Статья
 • формат fb2
 • размер 22,48 КБ
 • добавлен 18 сентября 2013 г.
Статья. — Журнал «Иностранная литература», 2009, № 12 — 23 с. Отделы специальных фондов крупных библиотек советского времени, получившие обиходное название «спецхраны», — уникальные в своем роде образования, не имевшие, кажется, аналогов в мировой библиотечной практике, во всяком случае, с точки зрения их необозримых масштабов. Как свидетельствует справка, подготовленная в 1987 году сотрудниками Отдела спецфондов Российской национальной библиотек...

Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис

 • формат pdf
 • размер 6.06 МБ
 • добавлен 07 сентября 2010 г.
Ленинград.: Наука, 1989. Рассматриваются проблемы, связанные с функционированием информационного сервиса, возникновение которого обусловлено особенностями развития современного кризиса информации. Подробно рассказывается о природе и сущности информационных потребностей специалистов науки и техники и способах их информационного обеспечения. Анализируются функции различных видов документов в системе научных коммуникаций и высказывается точка зрения...

Борусяк Любовь. Чтение как ценность в среде молодых российских интеллектуалов

Статья
 • формат pdf
 • размер 167,43 КБ
 • добавлен 24 ноября 2013 г.
Статья // Вестник общественного мнения. — 2010. — №3 (105). Снижение ценности чтения в современном российском обществе воспринимается как факт, причем оцениваемый однозначно негативно. Вместо «самой читающей страны в мире» гуманитарные элиты стали называть Россию «обществом телезрителей», т. е. не самостоятельными субъектами, а пассивными объектами воздействия со стороны государства и подвластных ему СМИ.

Букреева М.Ю. и др. Нормативные документы (в помощь школьному библиотекарю)

 • формат doc
 • размер 1,72 МБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Нижневартовск: МУ «Центр развития образования», 2009. — 39 с. Цель данного издания – представить нормативные документы, регламентирующие деятельность школьных библиотек, образцы учетных форм библиотечного фонда. Содержание: Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения . Инструкция об учете библиотечного фонда. Формы документации по учету библиотечного фонда. Образец листа книги суммарного учета библиотечного фонда (часть 1, по...

Ванеев А.Н. Справочник библиотекаря

Справочник
 • формат doc
 • размер 595.34 КБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. — СПб., «Профессия», 2004. — 448 с. — (Серия «Библиотека») Второе, исправленное и дополненное, издание «Справочника библиотекаря» максимально учитывает практические потребности работников общедоступных библиотек. Освещены вопросы организации библиотечных фондов и формирования справочно-библиографического аппарата, библиотечно-библиографического обслуживания и профилактики конфликтов, библиотечного маркетин...

Ванеев А.Н., Минкина В.А. Справочник библиотекаря

Справочник
 • формат djvu
 • размер 5,02 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: Профессия, 2004. — 448 с. Второе издание максимально расширяет компетенцию библиотекаря. В издании освещены темы организации библиотечных фондов, справочно-библиографического материала, обслуживания, профилактики конфликтов и библиотечного менеджмента.

Ванеев А.Н., Минкина В.Л. (ред.). Справочник библиотекаря

Справочник
 • формат pdf
 • размер 25.24 МБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Науч. ред. А. Н. Ванеев, В. Л. Минкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Профессия. 2005. — 496 с. — (Серия «Библиотека»). — ISBN 5-93913-082-8. Необходимость нового 3-го издания Справочника вызвана стремлением авторов отразить изменения в библиотечном деле, которые произошли в последние годы. В третьем издании значительной переработке подверглись разделы, связанные с составлением библиографического описания, экономикой библиотечной деятельно...

Ванькевич И.А. Библиотечное дело на страницах профессиональной прессы во 2 половине 2011 года

 • формат pdf
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 28 января 2013 г.
Библиографический список. – Сыктывкар: Нац. биб-ка Республики Коми, 2012. – 47 с. Содержание: От составителя Библиотечное дело в России. Библиотечная политика Модернизация библиотек Реорганизация библиотек Правовая база библиотек Нормативные документы. Государственные стандарты Авторское право Управление библиотекой. Кадровый менеджмент Имидж библиотеки. Библиотечная профессия Профессиональная этика библиотекаря Библиотека и инновационные про...

Ведущие библиотеки Беларуси. Характеристика одной из них

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 26,87 КБ
 • добавлен 28 ноября 2013 г.
Автор неизвестен, 28 с. Введение. Состояние и перспективы развития сети библиотек Беларуси. Описание основных направлений деятельности ведущих библиотек. Характеристика Центральной научной библиотеки имени Я.Коласа Национальной академии наук Беларуси. Заключение. Список литературы. Введение.

Вербальные ИПЯ

Презентация
 • формат ppt
 • размер 31.87 КБ
 • добавлен 29 октября 2013 г.
БГУКИ, Минск/Беларусь, доц. Ильина С.В., 2010 г., 50 слайдов. Дисциплина: Лингвистическое обеспечение АБИС. Предназначена для студентов специальности "Библиотековедение и библиография" специализации "АБИС". Содержание: Основы применения вербальных ИПЯ Понятие координации понятий в структуре ИПЯ. Язык предметных рубрик. Дескрипторный ИПЯ. Типы вербальных ИПЯ. Общие положения. Разная информативность слов текста. Координация – важное понятие для тео...

Влияние библиотеки на педагогику семейного чтения

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,63 КБ
 • добавлен 05 мая 2013 г.
Творческая работа по специальности библиотековедение, 2006 г., 14 стр. Что такое семейное чтение? В чем различие роли семейного чтения для разных возрастов «вчера» и «сегодня». Почему семейное чтение ушло в прошлое? Что может сделать библиотека, чтобы его вернуть. Как библиотека способствует и может способствовать развитию семейного чтения. Работа семейной библиотеки.

Волегов П.С. и др. Основные библиометрические показатели для оценки эффективности научной работы

 • формат pdf
 • размер 4,41 МБ
 • добавлен 01 марта 2013 г.
Метод. рекомендации / сост. П.С. Волегов, М.А. Ташкинов, О.Д. Цветова. – Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. ун-та, 2012. – 24 с. – ISBN 978-5-398-00822-7. Представлены основные библиометрические показатели, используемые для оценки эффективности научной работы профессорско-преподавательского состава университета. Предназначено для аспирантов и преподавателей вуза. Содержание Расчет библиометрических показателей в системах цитирования Индекс цитируе...

Волков С.В. (сост.) Школа как территория чтения

 • формат pdf
 • размер 606,18 КБ
 • добавлен 25 июля 2012 г.
Сборник статей. - М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2008. - 88 с. ISBN/ISSN:978-5-91515-019-4. Сборник "Школа как территория чтения" представляет опыт лучших учителей-словесников, занятых организацией чтения детей на уроках литературы и во внеурочной деятельности. Именно школьный опыт общения ребенка с книгой часто становится для него решающим в вопросе "читать или не читать". Учет этого опыта, анализ реальной практики весьм...

Волкова Н.А. (сост.) В помощь библиотекарю. Сборник методических материалов

 • формат doc
 • размер 96,04 КБ
 • добавлен 14 апреля 2012 г.
Великий Новгород, 2009 г. - 56 с. Сборник предназначен для заведующих сельскими филиалами ЦБС. Он содержит информацию об основных направлениях государственной политики библиотечного дела на современном этапе, обзор деятельности детских библиотек Новгородской области. Даны практические рекомендации по организации интерактивных выставок в библиотеке, методы работы с читателями, технологии массовых мероприятий, частично раскрыта проблема имиджа библ...

Волкова Н.А. (сост.) Публичная библиотека в современном обществе

 • формат doc
 • размер 69,13 КБ
 • добавлен 10 апреля 2012 г.
Методический сборник. - Великий Новгород, 2009. - 69 с. Сборник содержит материалы о функциях и роли современных библиотек в социуме, о новых моделях библиотек, участии библиотек в социокультурной деятельности. Особое внимание уделено рекламе и имиджу библиотечной деятельности. Неотъемлемым блоком является материал, посвященный новым информационным технологиям в работе библиотек. Оглавление Введение I.Функции и роли современных библиотек в социум...

Воробьев Г.Г. Документ: информационный анализ

 • формат doc
 • размер 837.8 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
М.: Наука, 1973. - 255 с. Качество распознавания очень плохое! Рассмотрен непрерывный классификационный ряд документов по уровням формализации, начиная от произвольных анкетных данных и кончая матричными документами. Книга рассчитана на широкие круги читателей. Таблиц Иллюстраций 66. Библиогр. 262 назв.

Вохрышева Е.В., Стрельников В.Н. Медиатехнологии - путь в будущее современных библиотек

 • формат pdf
 • размер 74.35 МБ
 • добавлен 17 мая 2011 г.
М.: Либерея-Бибинформ, 2005 г. - 144 с. - (Серия "Библиотекарь и время. XXI век. Выпуск №17"). Пособие посвящено проблемам внедрения новых информационных технологий в учебный процесс и формирования соответствующей компетенции библиотечно-информационных специалистов. Рассмотрены программы курсов дисциплин, способствующих данному процессу. Авторы базируются на опыте Самарской государственной академии культуры и искусств. Издание предназначено для с...

Вохрышева М.Г. (ред.) Библиотековедение, библиографоведение и информатика: терминологический путеводитель

 • формат pdf
 • размер 50.59 МБ
 • добавлен 17 мая 2011 г.
М.: Либерея-Бибинформ, 2007. - 104 с. - (Серия "Библиотекарь и время. XXI век". Выпуск №61). Терминологический путеводитель предназначен для практического использования библиотечными и информационными работниками. В нем раскрывается содержание основных понятий, относящихся к сфере библиотечной теории и практики. Введены новые термины, отражающие современный уровень развития библиотечно-информационной деятельности (библиографический метатекст, биб...

Выпускная квалификационная работа - Применение открытых систем в информационно-ресурсных центрах

degree
 • формат doc
 • размер 8.11 МБ
 • добавлен 04 ноября 2010 г.
В квалификационной работе рассматривается подход использования свободно распространяемых программ с открытым исходным кодом в информационно-ресурсных центрах (массовых библиотеках) Узбекистана. Рассмотрены преимущества и возможные недостатки данного подхода в процессе информатизации и технической модернизации библиотек. Также приведён рассмотрено практическое применение свободного ПО, на примере ОС Linux и программы GreenStone для организации циф...

Галганова О. (упор.) Складання бібліографічних посібників. Інформаційно-методичні матеріали

Практикум
 • формат pdf
 • размер 649,47 КБ
 • добавлен 22 сентября 2016 г.
Київ: Національна парламентська бібліотека України, 2015. — 80 с. У виданні розкрито основні процеси підготовки бібліографічних посібників, подано поради з організації роботи авторського колективу, відбору, групування, бібліографування матеріалів, організації довідково-пошукового апарату. Адресовано бібліографам-упорядникам, студентам бібліотечних факультетів. Загальні питання організації роботи Планування роботи над бібліографічним посібником Ст...

Гендина Н.И. и др. Школьная библиотека как центр формирования информационной культуры личности

 • формат pdf
 • размер 165,37 МБ
 • добавлен 09 декабря 2015 г.
Учебно-методическое пособие / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, Г.А. Стародубова, Ю.В. Уленко. — М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2008. — 352 с. (Скопировано до 249 стр.) Отсутствуют последняя 4 глава "Методы, формы и средства обучения учащихся основам информационной культуры в условиях школьной библиотеки или что должен знать школьный библиотекарь для обеспечения результативности своей педагогической деятельности", "Заключение". "Предметн...

Гениева Е.Ю. Концептуальные модели библиотеки

 • формат pdf
 • размер 293,36 КБ
 • добавлен 29 марта 2012 г.
М.: Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино, - 8 c. Доклад посвящен анализу концептуальных моделей библиотеки в современном отечественном библиотековедении. Автор рассматривает теории Ю. Н. Столярова, В. В. Скворцова и В. П. Леонова с точки зрения объекта, предмета и методологии исследования, отмечая, что объект исследования имеет онтологический статус, а предмет и методология зависят от исследователя. Мет...

Гилл Ф. Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек

 • формат pdf
 • размер 657.39 КБ
 • добавлен 06 декабря 2011 г.
Нордвик (Нидерланды). 2001 - 112с. Настоящее издание заменяет «Руководство для публичных библиотек», опубликованное в 1986 г. Оно подготовлено рабочей группой, состоявшей из членов Комитета Секции публичных библиотек ИФЛА. В состав группы входили: Филип Гилл (Соединенное Королевство), председатель Илона Гласхофф (Германия) Барбара Клабб (Канада) Роберт Пестелл (Австралия) Нерсес Хайрапетян (Армения) Керстин Хасснер (Швеция). Глава 1 Роль и цел...

Гильманов А.М., Елизаров А.Н., Ключенко Т.И. Сборник задач по математическому моделированию информационно-библиотечных процессов

 • формат pdf
 • размер 5,98 МБ
 • добавлен 28 июня 2012 г.
Казань.: Издательство Казанского университета, 1993. 103 с. Пособие содержит материалы для практических и самостоятельных занятий по вопросам математического моделирования различных аспектов информационно-библиотечной деятельности и является полезным дополнением учебника, выпущенного этим же авторским коллективом. Сборник задач будет полезным как для студентов, так и для серьёзных специалистов в библиотечно-информационной деятельности. Краткое со...

Гиляревский Р.С., Гордукалова Г.Ф. (научн. ред.) Электронные документы. Создание и использование в публичных библиотеках

Справочник
 • формат pdf
 • размер 18,62 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Справочник. — СПб.: Профессия, 2007. — 664 с. — (Серия "Библиотека"). Первое справочное издание о работе с электронными документами, каталогами и коллекциями. Характеризует нормативные и технологические требования к поиску, комплектованию, описанию, учёту, использованию электронных источников информации. Рассмотрены вопросы информационной безопасности электронной части фондов — условиях хранения, резервного копирования, авторизации доступа. Показ...

Гиляревский Р.С., Шапкин А.В., Белоозеров В.Н. Рубрикатор как инструмент информационной навигации

 • формат pdf
 • размер 13,96 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб. : Профессия, 2008. — 352 с. ISBN 978-593913-168-1. В книге излагается опыт автоматизации применения рубрикаторов, которые лежат в основе классификации документальных ресурсов и в информационной технологии становятся важным инструментом навигации по реферативным и полнотекстовым базам данных. Издание предназначено для специалистов научно-технических библиотек, информационных центров, студентов, преподавателей и аспирантов вузов культуры и пе...

Глухов А.Г. Книги, пронизывающие века

 • формат fb2
 • размер 1,51 МБ
 • добавлен 27 мая 2014 г.
К.: Рад. школа, 1979. — 152 с. Книга популярных очерков рассказывает о том, как создавались научные труды величайших гениев человечества, оказавшие огромное влияние на развитие науки, техники и культуры. Автор увлекательно рассказывает судьбу великих творений ученых разных эпох и стран. Среди этих книг – «Начала» Эвклида и «Канон» Ибн Сины, трактат Коперника и книга Марко Поло, «Диалог» Галилея и «Воображаемая геометрия» Лобачевского, «Происхожде...

Городнова А.А. Электронные библиотеки, электронные каталоги и базы данных

 • формат pdf
 • размер 1,21 МБ
 • добавлен 08 января 2013 г.
Учебное пособие. — Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской акад. гос. службы, 2009. — 176 с. В учебном пособии изложены основные концепции "экономики знаний". Содержится большой теоретический и практический материал по методам поиска информации в электронных каталогах, в отечественных и зарубежных базах данных.

Гос экзамен по библиотечно-информационной деятельности. Шпаргалки и вопросы, ответы

Билеты и вопросы
 • формат doc, rtf
 • размер 1,78 МБ
 • добавлен 27 мая 2015 г.
Архив содержит вордовские документы с вопросами и ответами на государственный экзамен по библиотечно-информационной деятельности. Сдавали в 2015 году. Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ)

Государственный Рубрикатор НТИ России

 • формат doc
 • размер 666,34 КБ
 • добавлен 03 июля 2012 г.
Коллектив авторов. — 2007. — 237 с. Государственный рубрикатор научно-технической информации (Рубрикатор ГРНТИ) представляет собой универсальную иерархическую классификацию областей знания, принятую для систематизации всего потока научно-технической информации. На основе Рубрикатора построена система локальных (отраслевых, тематических, проблемных) рубрикаторов в органах научно-технической информации. Настоящее издание является результатом соверш...

Гречихин А.А. Библиографическая эвристика

 • формат doc
 • размер 263 КБ
 • добавлен 03 августа 2009 г.
Предлагаемый конспект лекций имеет целью более широко показать историю формирования библиографической эвристики в нашей стране, охарактеризовать такие важные теоретические вопросы, как виды информационного поиска, система методов библиографической эвристики, общие требования к методике проведения информационного поиска.

Грин Ц.И., Третьяк А.М. Публичная библиотека глазами современников (1917 - 1929). Хрестоматия

 • формат pdf
 • размер 4,26 МБ
 • добавлен 07 ноября 2015 г.
СПб.: РНБ, 2003 - 504 с. Библиотека была востребована как обществом, так и государством с первых же дней революции. «Содействие Публичной библиотеке необходимо и неизбежно» - так определялась задача дня. Она продолжала оставаться «лабораторным центром науки» и «общенародным университетом», много сделав в эти годы для того, чтобы сохранилась преемственность культуры, науки, просвещения. В Библиотеке продолжали работать «лица, известные в словеснос...

Грипич С.Н., Буравкова Л.М. (уклад.). Швецова-Водка Галина Миколаївна: біобібліографічний покажчик

 • формат doc
 • размер 35,81 МБ
 • добавлен 28 декабря 2013 г.
Рівне : РДГУ, 2012. — 179 с. — (Академіки, доктори наук, професори РДГУ). У біобібліографічному покажчику, присвяченому науковій діяльності Г.М. Швецової-Водки, доктора історичних наук, професора кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету, відомого вченого в галузі бібліографознавства, книгознавства, документознавства, зібрано та систематизовано відомості про її науковий доробок. До покажчика вклю...

Гриханов Ю.А. Великая миссия обязательного экземпляра

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,13 МБ
 • добавлен 31 января 2013 г.
Статья. Опубликована в журнале "Мир библиографии".- 2009.- № 3. - С. 34-38 В статье обсуждаются положительные стороны ликвидации ЦКНБ, выгоды поставки только бесплатного обязательного экземпляра в библиотеки и полномочия муниципальных образований в создании регионального библиотечного законодательства.

Гришина Е.П. Основы информационно-библиографических знаний

 • формат pdf
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 08 декабря 2011 г.
Учебно-методическое пособие. Воронеж. ЗНБ ВГУ. 2011 - 36с. Общие понятия о библиографии. Понятие о базах данных. Электронный каталог. Методика работы с электронным Каталогом ЗНБ ВГУ. Сводный каталог библиотек Воронежа. Библиографическая база данных «Труды работников ВГУ». Библиографическая база данных «Труды воронежских ученых». Электронная библиотека ВГУ. Внешние (приобретаемые или открытые) базы данных. Методика работы с Реферативными журнала...

Громова Н.В., Кузьмина Г.А. Методические рекомендации по проведению диалоговых и дискуссионных форм работы в детской библиотеке

 • формат doc
 • размер 50.51 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Чебоксары: Чуваш. респ. дет.-юнош. б-ка, 2009. – 26 с. Основная тема издания – новое и традиционное в проведении массовых мероприятий. Цель – познакомить с особенностями проведения диалоговых и дискуссионных форм работы, учитывающими новые актуальные приемы и методы. Рекомендации помогут освоить новые приемы и применить творческие оригинальные находки в организации дискуссий, читательских конференций и презентаций, раскрыть потенциальные возмож...

Громова Н.В., Миронова Т.Н. (сост.). Детские библиотеки Чувашской Республики в 2012 году

 • формат pdf
 • размер 1,60 МБ
 • добавлен 30 сентября 2013 г.
Информационно-аналитический сборник. – Чебоксары: Детско-юношеская библиотека Минкультуры Чувашии, 2013. – 214 с. Редакционный совет: Н. В. Громова, В.В. Дилек, Г.А. Кузьмина, Т.Н. Миронова Составители обзоров: Т.Р. Григорьева, Н.В. Громова, Л.Н. Давыдова, В.В. Дилек, С.Н. Иванова Л.Ю. Ильина, И.Р. Корчагина, Г.А. Кузьмина, Э.Н. Малеева, Т.Н. Миронова, Н.И. Осипова, Е.А. Петрова, Н.А. Петроградская, А.А. Расторгуева, Н.В. Чертынова, И. В. Яковлев...

Гурьян З.П. Проектная деятельность библиотек

 • формат doc
 • размер 39,06 КБ
 • добавлен 22 ноября 2013 г.
Консультация. — Омск:: БУК «Областная библиотека для детей и юношества». — 28 с. За последнее десятилетие в России произошёл ряд социальных и экономических изменений. Принят 131 Федеральный Закон «О принципах местного самоуправления». Жизнь диктует нам новые правила: усложняется деятельность библиотек, разрабатываются новые подходы в их управлении. В этих условиях одним из эффективных направлений библиотечной деятельности является разработка прое...

Дворкина, М.Я. Библиотечно-информационная деятельность: теоретические основы и особенности развития в традиционной и электронной среде

 • формат djvu
 • размер 54.37 МБ
 • добавлен 22 февраля 2010 г.
Издательство "Фаир", 2009. Впервые комплексно исследуется библиотечно-информационная деятельность, дается анализ ее эволюции в традиционной и электронной среде. Данная деятельность рассматривается с позиций системно-деятельностного, эволюционного и синергетического подходов. Характеризуются ее сущность, структура, виды, технологические и организационные вопросы, инновационные процессы. Библиотечно-информационная деятельность представлена в конте...

Демида Є.Ф. Формування бази даних періодика електронного каталогу державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського: здобутки і можливості модернізації

Статья
 • формат pdf
 • размер 227,13 КБ
 • добавлен 05 октября 2016 г.
Інформаційні технології і засоби навчання. — 2015. — Том 48. — №4. У статті представлено інформаційний бібліографічний ресурс – базу даних «Періодика» електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, що розкриває зміст фонду сучасних періодичних видань книгозбірні. Висвітлено організаційні аспекти формування цього ресурсу й окреслено низку завдань щодо його модернізації, рішення яких можуть забез...

Демидова С.Е. (науч.ред) Библиотечно-информационная деятельность: история, современное состояние, перспективы развития

 • формат doc
 • размер 489.5 КБ
 • добавлен 08 октября 2010 г.
Материалы науч. -практ. конф. молодых преподавателей и студентов библ. -информ. фак. Вып. 9 / науч. ред. С. Е. Демидова; сост. Е. В. Маклакова; Тюм. гос. ин-т искусств и культуры. - Тюмень: Изд-во, 2005. - 96 с. ОГЛАВЛЕНИЕ Ковалевский А. В. Поисковый отряд «Кречет» и библиотека Шевченко О. Н. Письма с войны Горячевская А. П. Рекламная деятельность П. И. Макушина Ишимцева Е. Н. Из истории тайнописи Киндер Н. С. Оформление книги на Руси в IX –...

Дергилева В.В. Виды и типы библиографических пособий, библиографическая и информационная продукция

 • формат pdf
 • размер 571,09 КБ
 • добавлен 10 января 2017 г.
Волгоград: Волгогр. обл. б-ка, 2013. — 38 с. Данное пособие представляет методические материалы в помощь библиотечным работникам по подготовке и составлению библиографических и информационных изданий.

Детская библиотека - организатор читательской деятельности школьника

degree
 • формат doc
 • размер 312,80 КБ
 • добавлен 05 декабря 2012 г.
ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей (Оренбург/Россия); 87 стр., ст. преподаватель Безпалова Г.В. Специальность «Библиотечно-информационная деятельность» Введение Цели, задачи и основные направления развития детской библиотеки в современном обществе Детская библиотека как особый тип (вид) библиотеки Миссия детской библиотеки в современной социокультурной ситуации Деятельность детской библиотеки по организации чтения детей и подростков школьного возр...

Деятельность детских библиотек в современный период

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 50,51 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
44 с. Дисциплина - Общее библиотековедение, Курсовая работа Детская библиотека и ее место в современном обществе Состояние и проблемы развития детских библиотек в современный период Проблемы воспитания культуры чтения у детей Использование новых информационных технологий в обслуживании читателей-детей Взаимодействие детских библиотек с организациями, работающими с детьми Библиотека и семья Детский сад, школа и библиотека Особенности взаимодействи...

Деятельность детских библиотек России и за рубежом: сравнительный анализ

degree
 • формат doc
 • размер 227,44 КБ
 • добавлен 04 января 2013 г.
Смоленский государственный институт искусств, Дипломная работа, 2008 г. 119 с., по специальности 052700 (071201. 65) «Библиотековедение и библиография» В работе: Введение Историко-теоретический аспект развития детских библиотек в мировом библиотечно-информационном пространстве. Организация библиотечного обслуживания детей в историческом контексте. Обслуживание детей: цели, задачи работы библиотек мира. Деятельность детских библиотек в России и за...

Дипломная работа - Модельные библиотеки

degree
 • формат doc
 • размер 330.5 КБ
 • добавлен 28 декабря 2011 г.
Челябинская государственная академия культуры и искусств институт документальных коммуникаций Кафедра библиотечно-информационной деятельности 61 стр. Модельная библиотека как перспективная форма развития библиотек на селе Понятие, задачи и направления работы модельной библиотеки Информационное и техническое оснащение модельных библиотек Анализ работы селезянской модельной павленковской библиотеки муниципального учреждения культуры «Межпоселенчес...

Дипломная работа - Отражение проблем киноискусства в библиографических ресурсах

degree
 • формат rtf
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Содержание Введение Документный поток по киноискусству Возможности сегментации документного потока Возможности анализа документного потока отрасли «киноискусство» Информационные ресурсы по киноискусству Текущие информационные ресурсы по кино Ретроспективные информационные ресурсы по кино Заключение Список литературы Общие отраслевые ресурсы

Должностные инструкции для специалистов ЦБС

 • формат doc, rtf
 • размер 156,94 КБ
 • добавлен 05 сентября 2013 г.
МБУК "ЦБС Красногвардейского района", Бирюч, 2011 г. В архиве представлены должностные инструкции для специалистов библиотек. Должностная инструкция методиста. Должностная инструкция заведующего методико-библиографическим отделом. Должностная инструкция библиографа. Должностная инструкция библиографа по социально-правовой информации. Должностная инструкция библиотекаря (технолога). Должностная инструкция зав. отделом организации и формирования фо...

Доценко О.Ф. Библиотека и образование векторы взаимодействия

Статья
 • формат doc
 • размер 21,32 КБ
 • добавлен 07 августа 2012 г.
Статья // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 4. В статье рассмотрена деятельность Научной библиотеки Приморской государственной сельскохозяйственной академии, направленная на продвижение информационных ресурсов и услуг в образовательную среду академии. Представлены формы и методы обучения пользователей методике поиска информации в электронных базах данных.

Дьяконова Е.М. (сост.) Библиографам: в помощь профессиональному самообразованию (путеводитель по страницам книг и журналов за 2007-2008 гг.)

 • формат doc
 • размер 91,47 КБ
 • добавлен 23 декабря 2012 г.
Пермь: ПГКУБ им. А.М. Горького, 2009. - 44 с. Содержание: Библиография: вопросы теории, истории, методологии, стандартизации Организация и управление информационно-библиографической деятельностью библиотек Библиографические ресурсы, создаваемые в библиотеках Справочно-поисковый аппарат. Электронные библиотеки Краеведческие библиографические и полнотекстовые ресурсы Издательская продукция библиотек: библиографическая, справочная, рекламная Реко...

Дьяконова Е.М. (сост.). Управление информационно-библиографической деятельностью библиотек (библиографу - в практику работы)

 • формат doc
 • размер 95.9 КБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Методические рекомендации. Пермь. ПГКУБ им. А.М. Горького. 2008. - 55 с. Пособие содержит рекомендации по важнейшим вопросам организации и управления информационно-библиографической деятельности библиотек: по планированию, нормированию, учету и анализу результатов. Раскрываются основные аспекты менеджмента качества в этой сфере деятельности. В приложениях, помещенных в конце глав, приведены образцы организационно-технологической документации,...

Егорова Т., ?иличбоев О. (тузувчилар) Ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ишини ташкил ?илиш

 • формат pdf
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2007, 178б. На русском и узбекском языках. Ушбу тўпламда Республика а?олисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни ташкил этиш тў?рисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг ?арори, Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тў?рисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, Ахборотлаштириш тў?рисида Ўзбекистон Республикасининг ?онуни, Ўзбекистон Республикасининг жамоат таълим ахбо...

Еламкова Л.М. Инновационные формы массовой работы с детьми: Дайджест для руководителей детским чтением

 • формат pdf
 • размер 596,37 КБ
 • добавлен 01 апреля 2013 г.
Бирюч: МБУК «ЦБС», 2012. — 35 с. Свобода, которая пришла в российские библиотеки на смену идеологическим догмам, подняла волну творческой инициативы всех работников. В библиотеках несколько лет назад началось поступательное движение, суть которого – обновление и содержания, и методов работы, и управления, что позволило сделать прорыв к новым технологиям, новому качеству библиотечного дела. Содержание: От составителя. Инновационная деятельность б...

Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері

 • формат pdf
 • размер 5,09 МБ
 • добавлен 18 августа 2015 г.
Алматы: «Санат», 1997. — 176 бет. ISBN 5-7090-0381-6 Филология ғылымдарының докторы, профессор Шериаздан Елеукенов кѳп жылдар бойы баспа жүйесінде істеді. Белгілі əдебиетші ғалым журналистика саласында да еңбектеніп келеді. «Кітаптану негіздері» атты кітабы осы саладан қазақ тілінде алғаш жарық кѳрген оқу құралы. Аттас пен əл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті журналистика факультетінің оқу бағдарламасына енгізілген. Бұл туынды...

Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері

 • формат djvu
 • размер 2,25 МБ
 • добавлен 22 сентября 2015 г.
Алматы: Санат, 1997. — 176 бет. — ISBN 5-7090-0381-6. Филология ғылымдарының докторы, профессор Шериаздан Елеукенов кѳп жылдар бойы баспа жүйесінде істеді. Белгілі əдебиетші ғалым журналистика саласында да еңбектеніп келеді. «Кітаптану негіздері» атты кітабы осы саладан қазақ тілінде алғаш жарық кѳрген оқу құралы. Аттас пен əл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті журналистика факультетінің оқу багдарламасына енгізілген. Бұл туынд...

Елизаров А.М. Математические методы в библиотечной работе

 • формат pdf
 • размер 3.78 МБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Учебно-методическое пособие / А. М. Елизаров, Ю. Е. Хохлов. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1987. - 270 с. Пособие содержит материал по курсу "Математические методы в библиотечной работе". В нем также представлен ряд результатов по моделированию основных библиотечных процессов и теории шкалирования. Для студентов, работников библиотек, занимающихся вопросами математического моделирования и применения математических средств при изучении и анал...

Елисеева Т.Р. (сост.). Библиотеки - молодым: опыт работы библиотек с молодежью: информационный дайджест. Выпуск 3

 • формат pdf
 • размер 517,75 КБ
 • добавлен 17 мая 2013 г.
Челябинск: ГУК «Челябинская областная юношеская библиотека», 2010. — 37 с. В дайджесте представлены интересные и новые формы библиотечного обслуживания молодых пользователей в России и за рубежом, раскрыт опыт организации пространства, привлекательного для этой категории читателей, а также показаны возможности использования информационных технологий в привлечении молодежи к чтению. При составлении дайджеста использовались материалы профессиональн...

Ефимова Н.Н., Караваева М.Ю. О статистике - вообще и библиотечной, в частности

 • формат doc
 • размер 98,50 КБ
 • добавлен 06 июля 2016 г.
Методическое пособие. — Волгоград: Волгогр. ОУНБ им. М. Горького, Отдел НИиМР, 2012. — 32 с. В качестве введения в тему в пособии дается краткая история возникновения и развития статистики. Пособие предназначено руководителям общедоступных (публичных) библиотек, сотрудникам, ответственным за заполнение бланков государственной статистической отчетности; в помощь также разработаны подробные указания по заполнению формы федерального статистического...

Журко Э.А. Помогите работать лучше

Статья
 • формат doc
 • размер 7,09 КБ
 • добавлен 16 января 2017 г.
Статья. — Библиотека. — 2004. — №2. — С. 12-13. Регулярное приобретение литературы при нынешних ценах доступно разве что незначительной, финансово благополучной части населения (около 10 процентов). Для остальных единственно возможным способом получения книг стало посещение библиотек. Как следствие – рост числа читателей.

Заочная школа школьного библиотекаря

 • формат pdf
 • размер 888.43 КБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
Сб. лекций. — М.: Школьная библиотека, 2004. — 264 с. В предлагаемый сборник вошли лекции лучших представителей библиотечной науки, которые были опубликованы в журнале "Школьная библиотека" в течение 2003 года в соответствии с проектом "Заочная школа библиотекаря", организованным Российской школьной библиотечной ассоциацией совместно с Учебным Центром Российской государственной библиотеки. Проект ставит своей задачей помочь школьным библиотекарям...

Заречнева Л.Л., Алексеева О.Н. Библиотечная статистика: сборник нормативно-инструктивных и методических материалов

 • формат doc
 • размер 513,38 КБ
 • добавлен 16 июля 2016 г.
Кемерово: Кемеровская областная научная библиотеки им. В.Д. Федорова, 2007. — 52 с. Предлагаемый читателю сборник содержит нормативно-регламентирующие документы по организации учета показателей обслуживания пользователей в библиотеках любых форм собственности. В данный сборник включены: межгосударственный стандарт ГОСТ 7.20-2000; статистический инструментарий для организации Роскультурой статистического наблюдения за деятельностью организаций кул...

Земсков А.И. Электронная информация и электронные ресурсы: публикации и документы, фонды библиотек

 • формат pdf
 • размер 66.2 МБ
 • добавлен 24 апреля 2011 г.
А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг; под ред. Л. А. Казаченковой. - Москва: Издательство "ФАИР", 2007. - 528 с. - (Специальный издательский проект для библиотек). - ISBN 978-5-8183-1259-0. Аннотация: Представлен обширный обзорный, фактический и научный материал по электронным библиотекам, описаны самые современные тенденции в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Приведены аналитические данные о развитии ИКТ в разных странах мира. У...

Знакомство с библиотекой

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,98 МБ
 • добавлен 20 декабря 2014 г.
Вологодский областной техникум культуры, 2014, 20 слайдов. В презентации рассказывается о создании книг на папирусе, на пергаменте, из кожи, на бумаге; о правилах поведения читателя в библиотеке; загадки о различных героях сказок. Данная презентация может быть использована при знакомстве детей с библиотекой.

Знакомство с библиотекой. Библиотечный урок

Статья
 • формат doc
 • размер 8,00 КБ
 • добавлен 18 мая 2012 г.
Выходные данные неизвестны. 6 с. Для учащихся первых классов приведены базовые понятия по основам библиотечно-библиографической грамотности (ББГ) – «библиотека», «книжный фонд», «читальный зал». В воспитательных целях знакомство детей с «Правилами поведения в библиотеке». Цели: Дать учащимся первых классов базовые понятия по основам библиотечно-библиографической грамотности (ББГ) – «библиотека», «книжный фонд», «читальный зал». Сформировать и зак...

Зыгмантовіч С.В. Арганізацыя і тэхналогія бібліяграфічнай дзейнасці

 • формат doc
 • размер 338,19 КБ
 • добавлен 30 июня 2013 г.
Вучэб. дапам. – Мн.: БДУ культуры і мастацтваў, 2006. – 325 с. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў спецыяльнасці «бібліятэказнаўства і бібліяграфія» ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі. Вучэбны дапаможнік падрыхтаваны ў адпаведнасці з ад-найменнай тыпавой праграмай курса. У ім раскрываюцца пытанні арганізацыі бібліяграфічнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь у розных...

Зыгмантович С.В. Подготовка библиографической продукции библиотеками

 • формат djvu
 • размер 8,10 МБ
 • добавлен 31 августа 2013 г.
Мн.: Новое знание, 2009. — 226 с. Качество низкое. В пособии рассматриваются теоретико-организационные и методические вопросы подготовки библиографических пособий различных видов, типов, жанров как в традиционной, так и в электронной формах. Адресуется всем библиотечным работникам — библиографам, специалистам отраслевых и функциональных отделов, которые занимаются подготовкой и использованием библиографических ресурсов. Предлагаемый материал буде...

Зюсько Т.И. Проектная деятельность в библиотеках

 • формат pdf
 • размер 117,16 КБ
 • добавлен 12 октября 2013 г.
Уфа: Централизованная система детских библиотек, организационно-методический отдел. — 7 с. В настоящее время нет, наверное, ни одной библиотеки, которой не приходилось бы создавать проекты, принимать участие в различных конкурсах. Благодаря проектной деятельности, помимо улучшения финансового состояния библиотек, усиливается их роль в местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, по...

Ибрагимова А. (Тузувчи) Мунис чамани: Мунис Хоразмий таваллудининг 230 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 250.85 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2009, 29б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма XVIII асрнинг иккинчи ярми ва XIX асрнинг бошларида Хоразмда яшаб ижод этган тарихнавис олим, таржимон, хаттот ва маърифатпарвар шоир Мунис Хоразмийнинг 230 йиллиги муносабати билан тузилди. ?ўлланмада Мунис Хоразмийнинг ?аёти ва ижоди ?а?идаги маълумотлар берилган, шунингдек кутубхоналар, АКМ ва АРМларда ўтказиш мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?амда адабиётлар рўйхати берилган.

Ибрагимова А. (Тузувчи) Озод ?алб куйчиси: Шу?рат (?улом Алимов) таваллудининг 90 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 255.56 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Тошкент-2008, 31б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма ёзувчи Шу?рат (?улом Алимов) таваллудининг 90 йиллиги муносабати билан тузилди. ?ўлланмада Шу?ратнинг ?аёти ва ижоди ?а?ида умумий маълумотлар, шунингдек, АКМ ва АРМлар ?амда кутубхоналарда ўтказиш мумкин бўлган тадбирлар туркуми берилган. ?ўлланмадан мутахассислар ва Шу?рат ижодига ?изи?увчи китобхонлар фойдаланишлари мумкин.

Изучение читателей в библиотеке

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 51,42 КБ
 • добавлен 25 октября 2013 г.
Орловский колледж искусств, 2003 г., 48 стр. Дисциплина — «Библиотековедение». Введение. Значение изучения читателей в библиотеке. Задачи и организация изучения читателей. Принципы изучения читателей. Методические подходы к изучению читателей. Изучение особых групп читателей. Читательские интересы, их виды. Методы изучения читателей. Современное состояние изучения читателей. Заключение. Список литературы. Приложение. Анкета.

Инструкции и положения библиотеки, должностные инструкции (типовые)

 • формат pdf
 • размер 2,82 МБ
 • добавлен 30 августа 2012 г.
73 с. - с приложениями Примерное положение о библиотеке высшего учебного заведения (Данное положение может стать типовым для публичных, специальных, школьных, учебных и научных библиотек) Примерное положение о районной централизованной библиотечной системе Примерные правила пользования библиотекой высшего учебного заведения (Данные правила могут стать типовыми для публичных, специальных, школьных, учебных и научных библиотек.) Примерные штаты спе...

Информатизация. Процесс информатизации общества

Реферат
 • формат doc
 • размер 11,66 КБ
 • добавлен 06 марта 2012 г.
8 стр. Объект информатизации Этапы информатизации. Процесс информатизации общества. Медиатизация

Информационное обеспечение автоматизированных библиотечных систем

Статья
 • формат doc
 • размер 781,68 КБ
 • добавлен 27 июля 2013 г.
Г. Белгород, 2013 г., 201 стр. Этот файл содкржит обширный набор лекций по предмету ИО АБИС. Общая характеристика учебной дисциплины Состав и структура информационного обеспечения АБИС Информация как базовая категория информационного обеспечения автоматизированных библиотечно-информационных систем Мировые и национальные информационные ресурсы – основа информационного обеспечения АБИС Классификация информационных ресурсов Форма представления инфо...

Информационное общество: социальная структура и специфика трудовой деятельности

Реферат
 • формат doc
 • размер 29,20 КБ
 • добавлен 18 мая 2016 г.
СПбГИК (бывш. СПбГУКИ), Санкт-Петербург, Преподаватель - Захарчук Т.В., Библиотечно-информационный факультет, профиль подготовки - менеджмент библиотечно-информационной деятельности, 2014 г., 20 с. Предмет: Отраслевые информационные ресурсы В работе рассмотрены основные признаки информационного общества, его социальная структура, основные стимулы и специфика трудовой деятельности, а также рассмотрена роль информационных ресурсов в информационном...

Информационные продукты и услуги информационных систем

Реферат
 • формат doc
 • размер 44,61 КБ
 • добавлен 25 августа 2013 г.
Кемерово, Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств, 2013 г., 13 стр. Информационные продукты и услуги информационных систем. Особенности информационных продуктов и услуг. Информационный рынок. Информационная услуга, как возможность удовлетворения информационных потребностей

Информационные ресурсы библиотек

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 41,30 КБ
 • добавлен 28 января 2013 г.
СГИИ, Специальность: 071201.65 «Библиотечно-информационная деятельность» Контрольная работа.2012 г. Информационные ресурсы: основные понятия и определения. Обязанности государства в сфере образования информационных ресурсов. Задачи и цели формирования и использования информационных ресурсов. Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации». Основные виды информационных ресурсов (регистры, кадастры и т.д.) 15c.

Информационные ресурсы художественно-эстетического комплекса

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 56,01 КБ
 • добавлен 10 декабря 2013 г.
17 с. Объект, основные функции литературно-художественной библиографии. Ее отраслевая специфика. Литературоведение, литературная критика и литературная библиография. Их взаимосвязь и интеграция с другими науками. Массив и поток литературоведческих и искусствоведческих публикаций. Общая характеристика и библиографическое значение основных групп изданий. Типологическая характеристика литературно-художественных изданий, ее библиографическое значен...

Ирбис 64 (Демо версия)

software
 • формат archive, doc, exe, txt
 • размер 178,31 МБ
 • добавлен 10 июля 2013 г.
Ирбис – Система автоматизации библиотек, отвечающая всем международным требованиям, предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же время поддерживающая все многообразие традиций российского библиотечного дела. ИРБИС 64 - для Windows 2000/XP и выше в архитектуре клиент-сервер - для средних и крупных библиотек - интегрированная система автоматизации в составе TCP/IP сервера баз данных и семи АРМов ("Комплектатор", "Каталогизатор", "Чи...

ИРБИС 64 Полнотекстовые БД (Демо версия)

software
 • формат archive, exe
 • размер 20,96 МБ
 • добавлен 30 июня 2013 г.
ИРБИС64 Полнотекстовые БД - для Windows 2000/XP и выше - система для создания, ведения и использования полнотекстовых баз данных в составе трех модулей ("Администратор полнотекстовых БД", "Конечный пользователь полнотекстовых БД" и "Web-ИРБИС64 Полнотекстовые БД"). Характеристики системы ИРБИС64 полнотекстовые базы данных (ПБД): Создание баз данных на основе произвольных текстов практически любых форматов (TXT, DOC, RTF, PDF, HTML, PPT, XLS, DJV...

История возникновения и развития библиографии

Реферат
 • формат rtf
 • размер 26,50 КБ
 • добавлен 25 сентября 2014 г.
18 с. История возникновения и развития библиографии Определение понятия "библиография" Проблема эволюции библиографии Основные функции библиографии Закономерности развития библиографии Список использованных источников

История нотопечатания в России

Реферат
 • формат doc
 • размер 25,33 КБ
 • добавлен 04 февраля 2015 г.
СПб, ГИК, 2013,16 с. Краткая история возникновения нотопечатания в Европе. Первые русские нотопечатники и издатели. Российское нотоиздательство в первой половине XIX века Деятельность музыкальных издательств в России во второй половине XIX века П.И.Юргенсон В.В.Бессель. М.П.Беляев Успехи российских нотоиздателей до начала XX века

Кадырова К. (сост.) Панорама культурный жизни Республики Узбекистан. Обзор республиканской прессы за 2009 год

 • формат pdf
 • размер 199.43 КБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
Ташкент - 2010, 80с. Информационный обзор республиканской прессы по вопросам культуры и искусства на русском языке. Выпуск содержит информацию о достижениях республики в области культуры и искусства: о музыкальных фестивалях, конкурсах, художественных и фото выставках, театральных и кинопремьерах, музеях, библиотечной деятельности, творческих успехах деятелей культуры и искусства республики и т.д.

Карауш А.С. Преобразование библиотеки вуза в современный информационный центр: Отчет о научно-методической работе

 • формат pdf
 • размер 558,79 КБ
 • добавлен 17 августа 2013 г.
Томский университет систем управления и радиоэлектроники, 2003. — 36 с. Рассмотрена деятельность библиотеки университета в качестве информационного центра. Представлены основные вопросы преобразования библиотеки в информационный центр. Предложена схема позицирования библиотеки в информационном процессе вуза, в том числе в учебном процессе. Определены и описаны технические и организационные моменты библиографического информационного центра. Предст...

Касілава Н.М. (склад.). Кніжнае ядро дзіцячай бібліятэкі. Прыкладная бібліяграфічная мадэль

 • формат pdf
 • размер 629,67 КБ
 • добавлен 01 мая 2013 г.
Бібліяграфічны паказальнік. — Пад рэд. В.А. Сабалеўскай. — Мінск: НББ, 2002. — 89 c. Кніга з’яўляецца унікальным і незаменным элементам дзіцячай субкультуры, сродкам сацыялізацыі дзяцей. Праз кнігу ажыццяўляецца перадача ведаў, абмен інфармацыяй, якая неабходна для сацыяльнай адаптацыі асобы дзіцяці, трансляцыя новым пакаленням культурных, этычных норм і агульначалавечых каштоўнасцей. Працэс сацыялізацыі здзяйсняецца пад уплывам шэрага фактараў п...

Касап В.А. Патентно-информационная деятельность в библиотеке

 • формат doc
 • размер 354,06 КБ
 • добавлен 22 июня 2013 г.
Учеб. пособие. — Мн.: Бел. гос. ун-т культуры и искусств, 2010. — 106 с. — ISBN 978-985-6798-77-4. Рекомендовано УМО ВУЗов Республики Беларусь по образованию в области культуры и искусств в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по специальности 1–23 01 11 библиотековедение и библиография. Учебное пособие соответствует программе курса. В нем изложен материал о работе библиотек с патентными документами как специфическом...

Касуева С.Н, Даньшина Л.И., Якубов Э.Н. Проект Симпозиум: интерактивная технология приобщения детей из семей вынужденных мигрантов к мировой художественной культуре

Статья
 • формат doc
 • размер 10,15 КБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
Статья. — Молодые в библиотечном деле. — 2004. — №9-10. — С. 131-136. Символом XXI века должен стать читающий ребенок. В эпоху глобализации детям необходимо обеспечить разнообразие культурной продукции, пропагандирующей мир, терпимость и отказ от насилия. Особенно нуждаются в этом подростки из семей вынужденных переселенцев (по данным миграционной службы к этой группе относятся более 300 проживающих в Хасавюрте человек в возрасте 12–16 лет).

Категориальный метод в разработке ИПЯ

Презентация
 • формат ppt
 • размер 9,70 КБ
 • добавлен 29 сентября 2013 г.
БГУКИ, Минск/Беларусь, доц. Ильина С.В., 2010 г., 16 слайдов. Дисциплина: Лингвистическое обеспечение АБИС. Предназначена для студентов специальности "Библиотековедение и библиография" специализации "АБИС". Содержание: Логические и гносеологические основы категориального метода обработки терминологии. Системность понятий. Категориальность мышления. Роль категориального метода в разработке ИПЯ. Выводы. Категориальный анализ профессиональной термин...

Качанова Е.Ю. Инновационно-методическая работа библиотек

 • формат djvu
 • размер 11.91 МБ
 • добавлен 30 января 2011 г.
СПб.: Профессия, 2007. - 336 с. В пособии рассматриваются основные понятия инновационно-методической деятельности библиотек, характеризуются этапы инновационных процессов, особенности реализации инноваций различных видов, технология изучения, управления и документирования инновационной деятельности. Рекомендуется студентам, изучающим вопросы управления деятельностью библиотек в новых условиях общественного развития, аспирантам и преподавателям ву...

Качанова Е.Ю. Классификационный анализ в изучении и управлении инновационной деятельностью библиотек

Статья
 • формат doc
 • размер 23.71 КБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
Статья. Научные и технические библиотеки. - 2002. - №10 - с. 5-25 (15 стр. всего) Рассмотрены возможности использования классификационного анализа в качестве инструмента познания изменений в библиотеках.

Кислицина Е.Н. Учебно-методический комплекс по итоговой государственной аттестации

 • формат doc
 • размер 177,06 КБ
 • добавлен 06 марта 2012 г.
Пермь, 2009. – 103 с. Учебно-методический комплекс по итоговой государственной аттестации специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность» : квалификация «Менеджер информационных ресурсов». Методические материалы к государственному экзамену и по подготовке дипломных исследований составлены в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 071201 «Библиотечно-информацио...

Классификационные ИПЯ

Презентация
 • формат ppt
 • размер 17,77 КБ
 • добавлен 28 сентября 2013 г.
БГУКИ, Минск/Беларусь, доц. Ильина С.В., 2010 г., 19 слайдов. Дисциплина: Лингвистическое обеспечение АБИС. Предназначена для студентов специальности "Библиотековедение и библиография" специализации "АБИС". Содержание: Типы классификационных ИПЯ. Перечислительные классификации. Одноуровневые перечислительные классификаторы (справочники кодируемых элементов). Классификатор стран. Классификатор оценок при аттестации работника. Классификатор языков...

Классификация библиографических пособий по художественной литературе и литературоведению

 • формат doc
 • размер 9,82 КБ
 • добавлен 01 июля 2013 г.
Источник: Библиография художественной литературы и литературоведения / Под ред. С. А. Трубникова. — М. : Книга, 1985. — С. 70-77. Для вузов культуры и искусства Специальность «Библиотечно-информационная деятельность» Для предмета «Информационные ресурсы художественно-эстетического комплекса»

Классификация научных методов

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 8,51 КБ
 • добавлен 07 августа 2012 г.
Челябинская государственная академия культуры и искусств г. Челябинск 2011 г. 4 с. Курс - История и методология науки. Предыстория библиотековедения: Библиотековедческая мысль древности. Библиотековедческая мысль средневековья Становление и развитие библиотековедения как науки и учебной дисциплины: Период единого мирового буржуазного библиотековедения (XIX в.). Период бифуркации (XX в.) Период дебифуркации (XXI в.)

Клиновицкая И.Ю. Город мечты - детский центр познания и развития (фантазия)

Статья
 • формат doc
 • размер 9,44 КБ
 • добавлен 10 января 2017 г.
Статья. — Молодые в библиотечном деле. — 2003. — №3. — С. 83-17. Большинство подростков является пользователями библиотек, влияние которых на общество осуществляется не абстрактно, а прямо через воздействие на личность, то есть проявляется в том, как реально и конкретно библиотека влияет на формирование мировоззрения, уровень развития, нравственность, выбор профессии. Библиотека как социальный институт стоит близко к средствам массовой коммуникац...

Книжкова Палата України

Статья
 • формат doc
 • размер 13,49 КБ
 • добавлен 08 декабря 2012 г.
Львів: УАД, 2012. -2 с. Зміст: Статус КПУ, Віхи в історії, Наукова діяльність палати, Видавнича діяльність, міжнародна дільність. Для студентів спеціальності Видавнича справа та редагування та Книгознавців

Коготков Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, управление, технология

 • формат djvu
 • размер 12.84 МБ
 • добавлен 27 октября 2010 г.
Учебник /Д.Я. Коготков; науч. ред. д-р пед. наук Г. В. Михеева; под общ. ред. д-ра пед. наук О. П. Коршунова. - СПб.: Профессия, 2005. - 304 с. В учебнике освещены общие и частные (кроме отраслевых) организационно-технологические проблемы касающиеся всех основных направлений практической библиографической деятельности, вопросы библиографического обучения работников библиотеки и читателей, а также административно-управленческого и научно-управле...

Коготков Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, управление, технология

 • формат pdf
 • размер 24,71 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: Профессия, 2003. — 304 с. — ISBN 5-93913-052-6. В учебнике освещены общие и частные (кроме отраслевых) организационно-технологические проблемы касающиеся всех основных направлений практической библиографической деятельности, вопросы библиографического обучения работников библиотеки и читателей, а также административно-управленческого и научно-управленческого руководства библиографической деятельностью библиотеки. Учебник предназначен для ст...

Комунікаційна взаємодія у бібліотечній діяльності: у бібліометричному вимірі

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,00 МБ
 • добавлен 05 августа 2015 г.
Презентация подготовлена к сопровождению защиты дипломной работы по соответствующей теме г. Харьков

Кондрашова В.А., Нездоймина Т.В., Старовойтенко Э.И. Развитие библиотек как информационных центров местного сообщества

 • формат pdf
 • размер 613,39 КБ
 • добавлен 15 июня 2016 г.
Ростов н/Д.: Донская государственная публичная библиотека, 2008. — 64 с. Предлагаем вашему вниманию методическое пособие «Развитие библиотек как информационных центров местного сообщества». Это определенный итог работы библиотек Ростовской области по реализации Программы развития библиотечно-информационных центров на базе общедоступных библиотек Ростовской области (2004-2010 гг.). Издание адресовано руководителям библиотек и библиотечным работник...

Контрольная по документоведению. Биография и творчество писателей Алтая

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 117.22 КБ
 • добавлен 20 октября 2009 г.
Алтайская государственная академия культуры и искусств, кафедра библиотековедения. Биография и творчество писателей Алтая. Борис Никифорович Бондарев. Георгий Дмитриевич Гребенщиков. Василий Федорович Гришаев. Николай Григорьевич Дворцов. Леонид Тимофеевич Ершов. Андрей Витальевич Коробейщиков. Леонид Семёнович Мерзликин. Иван Ефремович Фролов. Василий Макарович Шукшин. Марк Иосифович Юдалевич. Николай Николаевич Чебаевский.

Контрольная работа -

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 107,04 КБ
 • добавлен 06 февраля 2013 г.
ДГТУ, 2012 г., г. Ростов-на-Дону, 28 стр., 3 курс Дисциплина «Библиография и библиотечное дело» Что такое библиографирование и какова взаимосвязь между отдельными его процессами? Опишите печатную продукцию, выпускающуюся в России В чем состоит научно-практическое значение библиографии? Охарактеризуйте библиотеки федерального значения. Приведите примеры таких библиотек Опишите справочно-библиографический аппарат библиотек Назовите элементы (област...

Контрольная работа - Библиографический указатель. Братья наши меньшие. Практическая работа

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 74 КБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Краснодарский Университет Культуры и Искусств. Краснодар. Россия, 2012 - 9 с. 2 курса, информационно–библиотечный факультет Пример составления Библиографического Указателя. В данном указатели издания расположены в хронологическом порядке, и в соответствии с тематикой от общего к частному.

Контрольная работа - Библиотека как справочно-информационный центр

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 102 КБ
 • добавлен 09 ноября 2010 г.
Понятие библиотеки, роль библиотеки в современном обществе. Представление о справочно-информационном обслуживании. Библиотека как справочно-информационный центр. 20 стр. Введение, три пункта, заключение, список литературы

Контрольная работа - Библиотековедение как наука: сущность и статус на современном этапе

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 38.82 КБ
 • добавлен 28 ноября 2010 г.
Оглавление. Введение. Становление библиотековедения как научной дисциплины. Определение понятие "библиотековедение", его функции и составные части. Основные этапы становления библиотековедения как науки. Структура библиотековедения как общественной науки. Библиотековедение как наука. Предмет и объект изучения в библиотековедении. Методология библиотековедения. Заключение. Список литературы.

Контрольная работа - информационная эвристика

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 46 КБ
 • добавлен 06 января 2011 г.
Это не реферат по Информационной эвристике, а контрольная работа направленная на использование ссылок, и указания списка источников и литературы! Всего 5 листов и состоит: Оглавление. Текст с 6 ссылками. Список использованных источников и литературы: литература, учебные пособия, справочные и информационные издания. филиал РГГУ, 1 курс - информационная эвристика.

Контрольная работа - Место и роль информационной деятельности в общественном производстве

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 133 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Место и роль информационной деятельности в общественном производстве. Содержание: Информационная деятельность. Определение понятие. Цель информационной деятельности. Её место и роль в общественном производстве. Структура информационной деятельности. Список литературы. Вопросы к контрольной работе.rn

Контрольная работа - Новые литературно-художественные журналы

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 198 КБ
 • добавлен 22 ноября 2011 г.
Дисциплина "Документальным потокам художественной литературы и искусства" для студентов библиотечно-библиографических факультетов. г. Омск ОмГУ Год выполнения - 2010, 39 стр. В работе рассмотрена эволюция "толстых" литературно-художественных журналов и новые литературно-художественные издания в интернете.

Контрольная работа - Особенности методики библиографирования краеведческой литературы

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 159 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
ВСГАКИ г.Улан-Уде Библиотечно-информационная деятельность 31 страниц, 2010 г. Особенности методики библиографирования краеведческой литературы Подготовительный этап Основной этап Заключительный этап Методика составления отдельных типов библиографических пособий Календари знаменательных и памятных дат Библиографические указатели «Что читать о . районе» тические библиографические пособия Памятка читателю Дайджест Оглавление, введение, заключение,...

Контрольная работа - Пиар-менеджер в библиотеке

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 75 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Контрольная работа Ключевые термины пиара. Отличия между пиаром, маркетингом и рекламой. Социальная роль пиара во внешней и внутренней средах. Наиболее часто употребляемые инструменты пиара. Анализ общественного и опубликованного мнения. Стратегия по информированию и коммуницированию с общественностью. Проекты и инициативы. Слова. Иллюстрация. Мероприятия / компании. Заключение. Список использованных источников и литературы.

Контрольная работа - Программа экстериорики

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 96 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
ВСГАКИ, г.Улан-Уде, 2010 г. 17 страниц Современные концепции национальной библиографии Программы экстериорики «Полоника» «Богемика» «Словацика» Программы экстериорики республик СССР «Россика» Программы экстериорики в мировой практике Оглавление, введение, заключение, список литературы.

Контрольная работа - Программа Юнисист

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 39.54 КБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
ВСГАКИ, читинский филиал, г. Чита, 2011 г. 15 стр. Дисциплина "иностранной библиографии". Этапы международного библиографического сотрудничества Программа ЮНИСИСТ (Universal System for information in science and technology – UNISIST) Общая программа по информации Программа ЮНЕСКО "Информация для всех" Введение, заключение, список литературы.

Контрольная работа - Тема: Информационная деятельность как сектор общественного производства

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 172.5 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Информационная деятельность как сектор общественного производства План: Вступление Основные этапы развития информационной деятельности Информационная деятельность: определение, классификация, характеристика основных элементов. Особенности информационной деятельности в расширенном производстве Роль и место информационной деятельности в общественном производстве Выводы Приложение Литература

Контрольная работа - Этапы развития письменности

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 105 КБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
ВСГАКИ, Библиотечно-информационная деятельность 19 страниц, 2010 г. Этапы формирования письменности Предметное письмо Пиктографическое письмо Идеографическое и смешанное идеографическое письмо Иероглифическое письмо Слоговое письмо Алфавитное письмо Оглавление, введение, заключение, список литературы.

Контрольная работа Общие методические требования к процессу информационного поиска

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 94.5 КБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
Общие методические требования к процессу информационного поиска. Библиографические периодические издания и их применение в ретроперспективном поиске. Понятие и значение библиографического пособия. Основные типы библиографических пособий. Виды библиографических пособий. Ретроспективная библиография. 13 страниц.

Контрольная работа: Корпоративность как механизм работы автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС)

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 36 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Контрольная работа: Корпоративность как механизм работы автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС) План: Корпоративные библиотечно-информационные системы Принципы реализации корпоративных библиотечно-информационных систем Сводные каталоги; Библиотечные системы корпоративной каталогизации; Региональные корпоративные библиотечно-информационные системы; Межрегиональные и межведомственные объединения библиотек. Принцип формиро...

Концепция информационнго взаимодействия библиотек Беларуси

 • формат pdf
 • размер 1.35 МБ
 • добавлен 04 марта 2011 г.
Минск, 1999. - 53 с. Данный документ разработан в соответствии с договором № 5/98 от 22.10.1998 г., заключенным между Белорусском институтом системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы (БелИСА) и Фондом информатизации на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 1609 от 22 октября 1998 года "О развитии в республике работ по созданию единой научно-информационной компьютерной сети". Перечень Первоо...

Копанєва В.О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету

 • формат pdf
 • размер 3,74 МБ
 • добавлен 01 сентября 2013 г.
Монографія. — К.: НПБУ, 2009. — 198 c. У монографії обґрунтовано необхідність розвитку діяльності наукової бібліотеки зі створення нової інформаційної складової — фонду плинних мережевих ресурсів. Визначено джерельну базу формування фонду «мережевої україніки». Розроблено підхід до кооперативного створення архіву науково- інформаційних і суспільно значущих інтернет-ресурсів провідними галузевими та регіональними бібліотеками. Запропоновано інформ...

Копанева Г.В. Основные направления работы библиотек с молодежью

 • формат doc
 • размер 111 КБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Консультация для библиотекарей. Аксай. МЦБ им. М. Шолохова. 2009 -12 с. Признавая молодежь мощным фактором формирования общества, большинство ученых подчеркивает ее особую социальную уязвимость. Положение молодежи рассматривается сейчас во всем мире как одна из важнейших гуманитарных проблем. Этот же подход должен быть отнесен и к российской молодежи, которая не только переживает общевозрастные трудности, но и в полной мере испытывает на себе р...

Копылова Е.А. Знакомство с русской народной культурой в библиотечных клубах

Статья
 • формат doc
 • размер 9,21 КБ
 • добавлен 18 января 2017 г.
Статья. — Молодые в библиотечном деле. — 2003. — №2. — С. 67-73. На протяжении многих веков русский народ создавал богатейшую фольклорную традицию — самобытное и бесценное достояние национальной культуры. Освоение русской народной культуры наиболее легко и свободно происходит через календарные обряды, в которых обобщены многовековые знания народа об окружающем мире, о самом человеке и его отношениях с другими людьми. Здесь в единое целое органиче...

Корниенко Е. (сост.) Праздники народов мира: Справочно-библиографическое пособие

 • формат pdf
 • размер 321.68 КБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Ташкент, 2003 - 53 с. В связи с достижением независимости Узбекистан признало множество государств. К 2002 году установлены дипломатические отношения более чем со 100 странами мира, свыше 40 посольств и консульств действуют сегодня на территории республики. Это открывает широкие перспективы для развития культурного сотрудничества между Узбекистаном и зарубежными странами. Появилась возможность больше узнать о той или иной стране через консульст...

Корнилова Н.В. В помощь библиотекам

 • формат pdf
 • размер 2.22 МБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
Информационно-методический бюллетень. Вологда. Издательство «Книжное наследие». 2010 - 197с. Сборник освещает опыт работы библиотек по проведению районных краеведческих чтений, содержит методические рекомендации различного направления: от методики составления библиографического пособия до сценария библиотечного урока, конкурса, акции, а также предлагает библиотекарям принять участие в новых проектах. Из жизни областной библиотеки. «Большое чтен...

Корнилова Н.В. В помощь библиотекам

 • формат pdf
 • размер 3,31 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
Вологда: Книжное наследие, 2009. — 216 с. Предлагаемый сборник создан на основе материалов, включенных в программу курсов повышения квалификации библиографов в 2009 году по теме: «Новые информационные технологии в справочно-библиографическом обслуживании». Актуальность содержания сборника обусловлена тем, что сегодня библиотеки области все более активно включаются в процессы автоматизации библиотечно-библиографической деятельности. Многие из них...

Коробкова Ю. Возможности нейро-лингвистического программирования в библиотечной практике

Статья
 • формат doc
 • размер 11,29 КБ
 • добавлен 20 февраля 2012 г.
Статья. — Молодые в библиотечном деле. — 2005. — №8. — С. 41-46. Процесс общения занимает ведущее место в профессиональной деятельности библиотекаря. Зная собственные возможности, специалист сможет эффективно общаться как с читателями, так и с коллегами. Успешному установлению контакта с другими людьми способствует совершенствование коммуникативных навыков, вот почему необходимо обучать библиотекарей компетентности в сфере общения, используя разл...

Коряковцева Н.А. Техники информационно-библиотечной работы

 • формат pdf
 • размер 111.5 МБ
 • добавлен 22 мая 2011 г.
М.: Либерея, 2004 г. - 136 с. - (Серия "Библиотекарь и время". Выпуск №6). В пособии рассматриваются важные понятия информационной деятельности, раскрываются основные техники работы (поиск, идентификация, отбор, систематизация) на различных носителях. Основное внимание уделяется механизмам поиска информации в Интернете; приводятся ссылки на полнотекстовые ресурсы различных типов. Данное учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и пр...

Криловский А.С. Систематіческий каталогъ книгъ библіотеки кіевской духовной академіи Том 3

 • формат pdf
 • размер 17,18 МБ
 • добавлен 20 января 2014 г.
Кіевъ : Тип. И.И.Горбунова, Крещатикъ, домъ № 38, 1907. — 104 с. Каталог, в котором собраны источники по разным дисциплинам. Библейская История: Библейская Археология, Библейская Хронология, Библейская География, Библейские словари и энциклопедии, Системы ветхозаветной истории и исследования об отдельных эпохах и лицах, Системы новозаветной библейской истории и исследования по отдельным вопросам ее, Исследования по отдельным вопросам Евангельской...

Кропачева Л.А. Библиотека и здоровый образ жизни: из опыта работы библиотек Кировской области по здоровому образу жизни

 • формат doc
 • размер 507 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Киров: ГУОНБ им. А.И. Герцена, 2011. - 54 с. Представлены материалы из опыта работы муниципальных библиотек Кировской области, сценарии мероприятий. Сборник предназначен сотрудникам библиотек, а так же всем, кто работает по пропаганде здорового образа жизни.

Крук Н.В. Модель современной школьной библиотеки

Дисертация
 • формат doc
 • размер 79,44 КБ
 • добавлен 06 октября 2013 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Новосибирск, Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук, 2007. — 15 стр. Специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение». Цель работы: теоретическое обоснование и разработка медиальной модели современной школьной библиотеки. Научная новизна работы определяется тем, что в ходе и...

Крюкова В.Б. (сост.) Психолог в детской библиотеке. Ребенок и чтение

 • формат doc
 • размер 120,55 КБ
 • добавлен 03 декабря 2015 г.
Сборник. М.: РГДБ, 2004. Вып. 4. 66 с. Содержание. Предисловие. Из опыта работы детских библиотек по привлечению детей к чтению. Белова Н.П. Чтоб дружил ребенок с книгой…. Сдобникова С.Г. Шаги от нечтения – к чтению (приемы приобщения к чтению детей с особенностями в развитии). Изучение детского чтения. Менькова И.В. Наши дети читают! Результаты исследования детского чтения. Агатьева Е.А. Современный подросток в зеркале чтения. Малахова Н.Г.Родит...

Кудинова Н.А. (сост.) Что такое массовая робота и каковы ее основные формы

 • формат pdf
 • размер 274.71 КБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
Метод. рекомендации / Централиз. библиотеч. система для взрослых; ЦБ им. В.Г.Короленко. - Мариуполь, 2009. - 14 с. - Серия "В помощь начинающему библиотекарю" Методическое пособие раскрывает технологию массовой роботы в библиотеке. В пособии дана фундаментальная основа, которая поможет начинающему специалисту самостоятельно подготовить массовое мероприятие, библиографический обзор, различные выставки. А также руководство поможет в составлении от...

Кузьмин Е.И., Мурована Т.А. (сост.) Сохранение электронной информации в информационном обществе

 • формат pdf
 • размер 1,94 МБ
 • добавлен 19 мая 2013 г.
Сборник материалов Международной конференции (Москва, 3–5 октября 2011 г.). М.: МЦБС, 2012. — 344 с.— ISBN 978-5-91515-046-9. В сборник включены доклады участников международной конференции «Сохранение электронной информации в информационном обществе: проблемы и перспективы» (Москва, 3–5 октября 2011 г.), ставшей первым в истории России и в истории ЮНЕСКО крупным международным междисциплинарным форумом на подобную тему и проведенной в рамках пре...

Кукарев Н.С. Информационные ресурсы художественно-эстетического комплекса

 • формат doc
 • размер 42,62 КБ
 • добавлен 08 февраля 2014 г.
Пермь: Перм. гос. ин-т искусства и культуры, Каф. документоведения, библиотековедения и библиографии, 2004. — 48 с. Учеб.-метод. пособие в помощь самостоятельной работе студентов специальности «Библиотечно-информационная деятельность». Пособие содержит комплекс учебно-методических материалов, необходимых для изучения дисциплины на занятиях и во внеучебное время. Представлены тематический план и программа курса, планы семинарских, практических зад...

Кукарев Н.С. Информационные ресурсы художественно-эстетического комплекса

 • формат pdf
 • размер 698,49 КБ
 • добавлен 24 февраля 2014 г.
Пермь: Перм. гос. ин-т искусства и культуры, Каф. документоведения, библиотековедения и библиографии, 2004. — 48 с. Учеб.-метод. пособие в помощь самостоятельной работе студентов специальности «Библиотечно-информационная деятельность». Пособие содержит комплекс учебно-методических материалов, необходимых для изучения дисциплины на занятиях и во внеучебное время. Представлены тематический план и программа курса, планы семинарских, практических зад...

Курс Лингвистическое обеспечение АБИС

Презентация
 • формат ppt
 • размер 21,88 КБ
 • добавлен 20 октября 2013 г.
БГУКИ, Минск/Беларусь, доц. Ильина С.В., 2010 г., 23 слайда. Дисциплина: Лингвистическое обеспечение АБИС. Предназначена для студентов специальности "Библиотековедение и библиография" специализации "АБИС". Содержание: ЛО АБИС: состав. Функции ЛО АБИС. Функции ЛО АБИС. Состав ЛО АБИС в части ИПЯ. Типология непроцедурных средств ЛО(т.е. ИПЯ). Причины необходимости применения ИПЯ в библиотечно-информационной технологии. Определение ИПЯ, их структура...

Курсовая работа - Базы и банки данных

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 467 КБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
БГУКИ, Беларусь, преподаватель - Юхновец Т. С. , 41с. , 2011. Система управления базами данных. Введение Введение в базы и банки данных. Система управления базами данных. Модель данных. Понятие информационного объекта. Современные технологии, используемые в работе с данными. Заключение

Курсовая работа - Библиотечное дело в Хакасии

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 143 КБ
 • добавлен 15 июня 2011 г.
Введение Общая характеристика библиотечного дела Основные принципы организации и функционирования библиотечного дела История развития библиотечного дела в Хакасии Библиотеки Республики Хакасия История создания Хакасской республиканской универсальной библиотеки История создания Хакасской республиканской детской библиотеки Научная библиотека Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова Заключение Список используемой литературы 26 стр...

Курсовая работа - Деятельность Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины в области национальной библиографии

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 314 КБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
ХГАК, Украина Кибирева А.Г., преподаватель - Афанасенко Е.Н. Харьков, 2010 - 35 с. дисциплина - Библиографоведение Общие сведения о Львовской научной библиотеке им.В.Стефаника НАH Украины Львовская научная библиотека им. Стефаника – центр национальной библиографии украинской периодики Школа библиографов-исследователей украинской книги Школа библиографов-исследователей украинской периодики Издания Львовской научной библиотеки им. Стефаника НАН У...

Курсовая работа - Консервація та реставрація документів

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 561.21 КБ
 • добавлен 20 ноября 2011 г.
57 стор. Загальні положення щодо консервації і реставрації документів Поняття "консервація" і "реставрація", історія питання Правове забезпечення, напрямки та сучасний стан збереження документних ресурсів в Україні Зміст і фактори консервації документів Чинники, що впливають на збереження документів. Вимоги до зберігання документів Сучасні методи консервації документів Превентивна, фазова консервація як технологія зберігання документів Реставрац...

Курсовая работа - Конфликты в библиотеке

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 139.5 КБ
 • добавлен 15 июня 2011 г.
Введение Конфликтология – наука о конфликтах Виды конфликтов Этапы управления конфликтами Конфликты в библиотечном коллективе Конфликты с читателями Заключение Список используемой литературы Приложение 29 страниц

Курсовая работа - Современная библиотека: библиотечные продукты и услуги

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 69.22 КБ
 • добавлен 12 декабря 2011 г.
АГУ, 2011, 35 стр. Библиотечные продукты и услуги. Проблема библиотечных продуктов и услуг в современном мире Характеристика понятий «библиотечная услуга» и «библиотечный продукт» . Развитие библиотечных продуктов и услуг в сельской библиотеке п.Красная грива Доволенского района Новосибирской области Характеристика поселковой библиотеки Анализ продуктов и услуг, предоставляемых поселковой библиотекой

Курсовой проект - Роль детских и юношеских библиотек в формировании гражданского и патриотического самосознания молодежи

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 35.53 КБ
 • добавлен 28 октября 2010 г.
Курсовой проект по специальности 052700 (071201.65). «Библиотечно-информационная деятельность» "Роль детских и юношеских библиотек в формировании гражданского и патриотического самосознания молодежи" 39 с. Оглавление. Введение. Современное состояние и проблемы развития детских и юношеских библиотек России. Состояние и проблемы развития детских библиотек в настоящее время. . Современное состояние и проблемы развития юношеских библиотек России. Ро...

Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство

 • формат pdf
 • размер 27,11 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб. — Київ: Знання, 2007. — 502 с. Зміст Список скорочень Передмова Краєзнавство як галузь наукової і практичної діяльності Краєзнавство як галузь діяльності: поняття, функції Структура краєзнавства Організаційні форми краєзнавства Характеристика основних видів краєзнавства Становлення та розвиток краєзнавства в Україні Теоретичні засади бібліотечного краєзнавства Сутність бібліотечного краєзнавства Структура бібліотечного краєзнавства...

Лабораторная работа - Библиографическая эвристика

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 18.68 КБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
Лабораторная работа по библиографии "Библиографическая эвристика" содержит таблицу и пояснения к ней. защищалась в ОмГУ в 2010 году, 4 стр. Данная работа составлялась с помощью базы данных ИНИОН "Языкознание"

Лаврик О.Л. Академическая библиотека в современной информационной среде

 • формат pdf
 • размер 1,83 МБ
 • добавлен 19 ноября 2014 г.
Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2003. - 251 с. SBN 5-94560-051-2 В монографии рассматриваются состояние и тенденции развития академической библиотеки в современной информационно-технологической среде через призму её основных функций в системе научных коммуникаций. Введение Система научных коммуникаций и место в ней академической библиотеки Анализ современных представлений о будущем традиционной библиотеки Теория научных коммуникаций как методологичес...

Лекции - Библиографическая продукция

Статья
 • формат doc
 • размер 79.5 КБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Минск. 2011. - 15 с. Введение. Типы библиографических пособий. Виды библиографических пособий. Библиографические издания и публикации. Библиографические издания карточной формы. Литература.

Лекции по библиотековедению. История

Статья
 • формат doc
 • размер 235,35 КБ
 • добавлен 29 марта 2013 г.
Лекции по библиотековедению БГУКИ, Минск, Довнар Л.И., 2011, 161 с. Предмет и задачи курса Библиотеки Древнего мира Библиотеки Античности Библиотеки в эпоху Средневековья Библиотеки эпохи Возрождения Библиотеки Беларуси Библиотеки России Библиотеки эпохи Просвещения Библиотечное дело в XIX – начале XX в.в. Современное состояние библиотечного дела в Беларуси

Лекции по библиотековедению.Теория

Статья
 • формат doc
 • размер 60,60 КБ
 • добавлен 21 марта 2013 г.
Лекции по библиотековедению БГУКИ, Минск, Романова Ж.Л., 2012, 33 с. Понятие библиотековедения Концепции библиотековедения Методология библиотековедения Становление и развитие библиотековедения Организационная структура библиотековедения в РБ Генезис и сущность библиотеки Принципы деятельности библиотек Социальные функции библиотек Типология библиотек Библиотечные системы и сети РБ

Лекции по библиотечно-информационной деятельности

Статья
 • формат pdf
 • размер 1.45 МБ
 • добавлен 02 декабря 2011 г.
Материалы к госэкзамену. 2011 - 141с. Социальная роль и функции библиотеки. Эволюция документальных носителей социальной информации. Характеристика современной библиотечной системы России: структура, отличительные особенности, перспективы. Типология библиотек как общетеоретическая проблема. Унификация и стандартизация библиографического описания, значение в развитии отечественной теории и практики каталогизации. Отечественное библиотековеден...

Лекции по библиотечно-информационным компьютерным сетям

Статья
 • формат doc
 • размер 131,54 КБ
 • добавлен 07 июля 2013 г.
БГУКИ, Минск, Лапо П.М., 2006, 28 стр. Описаны цели курса и требования к студентам. Даются определения и базовая концепция компьютерной сети, а также основные характеристики и современные тенденции развития библиотечно-информационных компьютерных сетей. Содержание: Ознакомление с курсом, определение и базовая концепция компьютерной сети Ресурсы и основные типы компьютерных сетей Компоновка сети. Базовые топологии. Концентраторы Физическая среда...

Лекции по основам научно-исследовательской работы (в библиотечной сфере)

Статья
 • формат doc
 • размер 84,24 КБ
 • добавлен 01 июля 2013 г.
БГУКИ, Минск, Леончиков В.Е., 2008, 62 стр. Тексты лекций для студентов II курса ФИДК и ФЗО. Содержание: Общее представление о науке. Методология научного познания. Научное исследование в методологическом осмыслении. Методическое обеспечение научного исследования. Особенности методического обеспечения учебных и учебно-исследовательских работ. Логические основы доказательства (аргументация). Тесты по курсу.

Лекция - Важнейшие мероприятия в области библиотечного дела во второй половине 20 века

Статья
 • формат docx
 • размер 24.6 КБ
 • добавлен 05 декабря 2011 г.
9 страниц, 2011 год Материалы лекции будут полезны для студентов, сдающих предмет "история библиотечного дела" и аудитории, интересующейся историей XX века содержит раскрытый перечень основных мероприятий, проходящих в области библиотечно-информационного дела. После победоносного окончания Великой Отечественной войны советский народ приступил к мирному созидательному труду. Одной из важнейших задач Советского государства в послевоенный период...

Лекцыі па інфармацыйна-бібліяграфічным забеспячэнні адукацыі і педагогікі

Статья
 • формат doc
 • размер 69,20 КБ
 • добавлен 24 июля 2013 г.
БДУКМ, Мінск, Даніленка Л.І., 2007, 39 стар. Курс лекцый для студэнтаў факультэта завочага навучання (аддзялення інфармацыйна-дакументных камунікацый). Змест: Дыферэнцыяцыя карыстальнікаў у сферы адукацыі і педагогікі. Асаблівасці прафесійных інфармацыйных патрэбнасцейу сферы педагогікі. Метады вывучэння інфармацыйных патрэбнасцей у галіне адукацыі і педагогікі. Дыферэнцыяцыя дакументных крыніц інфармацыіў галіне адукацыі і педагогікі па розных п...

Лекцыі па бібліятэчна-бібліяграфічнаму краязнаўству

Статья
 • формат doc
 • размер 150,62 КБ
 • добавлен 10 июня 2013 г.
БДУКМ, Мінск, Стрыжонак І.М, Саітава В.І., 2007 г., 98 стр. Тэксты лекцый прызначаны студэнтам V курса ФІДК і III – ІV курсаў ФЗН. Змест: Сутнасць і структура краязнаўчай дзейнасці бібліятэк. Арганізацыя краязнаўчай дзейнасці бібліятэк. Спецыфіка краязнаўчага фонду бібліятэк. Асаблівасці фарміравання краязнаўчага фонду. Карыстальнікі бібліятэкі як аб'ект і прадмет краязнаўчай дзейнасці. Арганізацыя абслугоўвання карыстальнікаў бібліятэкі па краяз...

Лекцыі па бібліятэчным зносінам

Статья
 • формат pdf
 • размер 897,68 КБ
 • добавлен 03 июня 2013 г.
БДУКМ, Мінск, Клімянкова Н.У., 2007, 84 стр. Курс лекцый для студэнтаў факультэта інфармацыйна-дакументных камунікацый і факультэта завочнага навучання (спецыялізацыя культурна-дасугавая дзейнасць бібліятэк). Змест: Тэарэтычныя аспекты бібліятэчных зносін. Уводзіны. Прадмет і задачы курса, метадычныя асаблівасці яго вывучэння. Спецыфіка прафесійных зносін бібліятэкара аддзела абслугоўвання. Бібліятэкар і чытач як партнёры ў зносінах. Успрыманне і...

Лекцыі па бібліятэчным фондам. Арганізацыя бібліятэчных фондаў і каталогаў. Раздзел 9. Улік і праверка бібліятэчных фондаў

Статья
 • формат pdf
 • размер 16,98 МБ
 • добавлен 20 июня 2013 г.
МДБК імя А.С. Пушкіна, Магілёў, выкладчыкі цыклавой камісіі арганізацыі бібліятэчных фондаў і каталогаў, 2010, 54 стр. Тэксты лекцый прызначаны навучэнцам бібліятэных каледжаў, студэнтам бібліятэчных факультэтаў ВНУ, а таксама выкладчыкам-фондазнаўцам і практыкуючым бібліятэкарам. Змест: Задачы, формы і віды ўліку бібліятэчных фондаў. Прыём дакументаў, паступаючых у бібліятэку Сумарны ўлік дакументаў Індывідуальны ўлік дакументаў Улік паступаючых...

Лекцыі па ўніверсальнай дзесятковай і бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыям

Статья
 • формат doc
 • размер 60,14 КБ
 • добавлен 15 июля 2013 г.
БДУКМ, Мінск, Ляйко Н.А., 2007, 48 стар. Змест: Агульная характарыстыка УДК Гісторыя стварэння і развіцця УДК Агульная характарыстыка табліцы Выданні УДК Літаратура Структура УДК Уласцівасці і прынцыпы УДК Састаўныя часткі УДК Літаратура ББК і яе выкарыстанне Стварэнне ББК Прынцыповыя асновы ББК ББК як класіфікацыя камбінацыйнага тыпу (структура ББК) Індэксацыя Развіццё ББК (варыянты ББК) Удасканаленне ББК Выкарыстанне ББК у якасці ІПМ каталогаў...

Леончиков В.Е. Основы научно-исследовательской работы

 • формат doc
 • размер 417 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
Лекции. Минск. 2010 - 63с. Цель курса «Основы научных исследований» – дать студентам основные теоретические, методические и организационные знания о проведении научно-учебных работ, научных исследований и оформлении их результатов в соответствии с общепринятыми нормами. Учебная программа предусматривает знакомство студентов со спецификой научного познания, принципами и методами научных исследований, а также методикой подготовки и оформления рефе...

Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 31,31 КБ
 • добавлен 01 октября 2013 г.
Кемерово, Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств, 2013 г., 11 стр. Задания: Назовите алфавит, название лексических единиц в информационно-поисковых языках, приведите примеры лексических единиц. Проведите анализ приведенных ниже лексических единиц по следующим параметрам: способ задания лексики, уровень интеграции, способ построения лексических единиц. Укажите вид парадигматических отношений между понятиями Используя ББК, УДК, ИПТ и Язык предм...

Лукьянчикова Е.А. Справочно-поисковый аппарат библиотеки. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 221,06 КБ
 • добавлен 02 февраля 2013 г.
Учеб. прогр. курса для спец. 071201.65 «Библ.-информ. деятельность». — Омск, 2011. — 22 с. Программа курса «Справочно-поисковый аппарат библиотеки» составлена в соответствии с учебным планом специальности для студентов дневной и заочной форм обучения. Даны планы семинаров и задания для практических занятий, примерная тематика рефератов, вопросы для самоподготовки к зачету и экзамену. Составитель Е. А. Лукьянчикова, канд. пед. наук, старший препод...

Любченко С.И. Все начинается с детства

 • формат pdf
 • размер 1,32 МБ
 • добавлен 05 августа 2013 г.
Ростов н/Д: Ростовск. обл. детск. б-ка им. В.М.Величкиной, 2006. — 85 с. Содержание: И.Н. Томаева. Предисловие. Рекомендации по библиотечному обслуживанию подростков и молодежи (ИФЛА). С.И. Макотченко. Положение об областном литературно-творческом конкурсе «Новое поколение выбирает книгу». С.И. Любченко. Сохраним читающее детство. Л.И. Бажанова. Взрослый и ребёнок: резонанс читающих личностей. Т.П. Мараховская. Внебюджетные источники финансирован...

Макеева О.В. Механизмы адаптации публичных библиотек в условиях меняющихся социокультурных практик населения

Дисертация
 • формат doc
 • размер 311.5 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Автореферат диссертации. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2012. - 26 с. Последнее десятилетие XX – начало XXI в. ознаменовались глубокими преобразованиями в политической, экономической и социальной жизни России. Господствующими стали рыночные отношения. Смена парадигмы общественного развития привела к системным изменениям во всех сферах российского общества. Библиотечная сфера также подверглась существенной трансформации: наряду с традиционными, исто...

Маматраимова Ћ. (тузувчи) Кутубхоналарнинг ўлкашунослик иши

 • формат pdf
 • размер 238.86 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент, 2003 - 41 б. Ushbu metodik ?o‘llanmada kutubxonalarda o‘lkashunoslik faoliyatini tashkil etish va olib borish uchun asos bo‘lib xizmat ?iluvchi «Kutubxonalarning o‘lkashunoslik ishi to‘?risida Nizom» ?amda «O‘lkashunoslik kartotekasini tuzish uchun klassifikatsiya jadvali» berilgan.

Массовая работа библиотеки

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,58 МБ
 • добавлен 12 августа 2012 г.
Челябинская государственная академия культуры и искусств. г. Челябинск. 2012 г. 64 слайда Отличие массовой работы от индивидуальной Цель библиотечного обслуживания Цель массовой работы Основные функции библиотеки Задачи массовой работы Инновация Главный принцип инноватики Истинность инновации Формы массовой работы Традиционные формы с инновационными элементами Инновационные формы работы Массовая работа библиотеки

Матмурадова М. (Тузувучи) Озодлик ва исти?лол куйчиси: Абдулла ?одирий (Жул?унбой) таваллудининг 110 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 282.01 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент, 2004 - 57 с. Янги ўзбек адабиётининг йирик намояндаси Абдулла Ќодирий (Жулќунбой) таваллудининг 110 йиллигига баѓишланган ушбу методик-библиографик ќўлланма ёзувчи ижодини, меросини чуќур ўрганиш, тарѓиб ва тарѓибот ќилишда кутубхона ходимларига ёрдам бериш маќсадида тузилган. Унда кутубхоначилар ўтказиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?аќида маълумотлар берилган.

Матмурадова М. (Тузувчи) Асли дунё ме?рдан яралган

 • формат pdf
 • размер 277.19 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Тошкент, 2004 - 61 б. 2004 йил – «Ме?р ва мурувват йили»га баѓишланган ушбу методик-библиографик ќўлланма ме?р-мурувват, ватанпарварлик, инсонпарварлик, хайр-э?сон, ме?р-шафќат ?аќидаги ќизиќарли манбалар, ме?р-мурувват, савоб, хайр- э?сон ?аќида «Авесто», «Ћадис» даги маќоллар, мутафаккир ва буюк алломаларимизнинг фикрлари, шунингдек, ме?р-мурувват йилига баѓишлаб ўтказиладиган тадбирлар туркуми ва уларни ўтказиш бўйича методик масла?атлар бери...

Матмурадова М. (тузувчи) Асрлар оша ?адрланган аллома: Носир Хисрав таваллудининг 1000 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 211.32 КБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Тошкент, 2004 - 35 Шарќ адабиётининг йирик вакилларидан бири Абу-Муъиниддин Носир Хисрав ал-Ќубодиёний таваллудининг 1000 йиллигига баѓишланган ушбу методик-библиографик ќўлланма аллома ижодини,меросини чуќур ўрганиш, тарѓиб ва тарѓибот ќилишда кутубхона ходимларига ёрдам бериш маќсадида тузилган. Унда кутубхоначилар ўтказиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?аќида маълумотлар берилган.

Матмурадова М. (Тузувчи) Давлат арбоби, тарихчи ва адиб. Абдул?озий Ба?одирхон таваллудининг 400 йиллиги мунособати билан

 • формат pdf
 • размер 325.69 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Тошкент, 2005 -49 б. Шар? хал?лари тарихи, маданияти, адабиётининг ўткир билимдони, маърифатпарвар, давлат арбоби ва олимларидан бири Абул?озий Ба?одирхон таваллудининг 400 йиллигига ба?ишланган ушбу методик-библиографик ?ўлланма тарихчи ва адиб ижодини, меросини чу?ур ўрганиш, тар?иб ва ташви? ?илишда кутубхона ходимларига ёрдам бериш ма?садида тузилган. Унда кутубхоначилар ўтказиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?а?ида маълумотлар берилган.

Матмурадова М. (Тузувчи) Инсон - ?аёт гултожи

 • формат pdf
 • размер 281.75 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Тошкент-2007, 41б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма Ижтимоий ?имоя йилига ба?ишланган. ?ўлланмада ме?р-мурувват, инсонпарварлик, ме?р-шав?ат, ногирон, ёл?из кексалар, етим-есирлар, кам таъминланган оила ва ижтимоий ?имояга му?тож кишиларга ёрдам бериш ?а?ида маълумотлар берилган. ?ўлланмада Ижтимоий ?имоя йилига ба?ишлаб ўтказиладиган тадбирлар туркуми ва уларни ўтказиш бўйича методик масла?атлар берилган.

Матмурадова М. (тузувчи) Убайдулла Соли? ў?ли Зав?ий: Таваллудининг 150 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 185.6 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент, 2003 - 31 б. O‘zbek xalqparvarlik adabiyotining yirik namoyandasi Ubaydulla Solih o‘g‘li Zavqiy tavalludining 150 yilligiga bag‘ishlangan ushbu metodik-bibliografik qo‘llanma shoir ijodini, merosini chuqur o‘rganish, targ‘ib va targ‘ibot qilishda kutubxona xodimlariga yordam berish maqsadida tuzilgan. Unda kutubxonachilar o‘tkazishi mumkin bo‘lgan tadbirlar turkumi haqida ma'lumotlar berilgan.

Матмурадова М. (Тузувчи) Ўзбекистон Республикасининг Давлат мукофотлари: Ўзбекистон Республикаси муста?иллигининг 16 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 370.53 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2007, 68б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма Ўзбекистон Республикасининг Давлат мукофотларига ба?ишланган. ?ўлланмада Давлат мукофотларини таъсис этиш тў?рисида ?онунлар, Низомлар, Фармонлар, унвонлар, орденлар, медаллар, фахрий унвонлар, Зулфия номидаги Давлат мукофоти Низоми, Ватанимизнинг юксак мукофоти совриндорлари ?а?идаги маълумотлар берилган. ?ўлланмада Давлат мукофотларига ба?ишлаб ўтказиладиган тадбирлар туркуми ва уларни ўтк...

Матмурадова М. (Тузувчи) Ўлмас шеърият: Махтум?ули Фиро?ий таваллудининг 275 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 309.24 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Тошкент-2008, 42б. Улу? туркман шоири ва мутафаккири Махтум?ули таваллудининг 275 йиллигига ба?ишланган ушбу методик- библиографик ?ўлланма улкан аллома ва валий шоир ижодини, меросини чу?ур ўрганиш, шунингдек, бутун туркий хал?лар, жумладан ўзбекларнинг ?ам маънавий мулкига айланган шъриятини тар?иб ва ташви? ?илишда кутубхоналар, ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ходимларига ёрдам бериш ма?садида тузилган. Унда мутахассислар ўтка...

Матмурадова М. (Тузувчи) Улу? мутасаввуф. Шайх Нажмиддин кубро таваллудининг 860 йиллиги мунособати билан

 • формат pdf
 • размер 290.46 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Т.: Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий к-наси нашриёти, 2005.- 38 б. XII-XIII аср тасаввуфининг энг ёр?ин ва энг улу? намояндаларидан бири, буюк мутафаккир Шайх Нажмиддин Кубро таваллудининг 860 йиллигига ба?ишланган ушбу методик- библиографик ?ўлланма мутасаввуф ижодини, меросини чу?ур ўрганиш, тар?иб ?илишда кутубхона ходимларига ёрдам бериш ма?садида тузилган. Унда кутубхоначилар ўтказиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?а?ида маълумотлар...

Матмурадова М. (Тузувчи) Шар?нинг улу? мусаввири. Камолиддин Бе?зод таваллудининг 550 йиллиги мунособати билан

 • формат pdf
 • размер 307.43 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Т.: Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий кнаси нашриёти, 2005.- 42 б. Мовароунна?р ва Хуросонда XV асрдаги уй?ониш даври вакилларидан бири, ?аётлигидаё? «аср мўъжизаси», «ўз даврининг чў??иси» сифатларини олган, Алишер Навоийнинг шогирди, улу? мусаввир ва миниатюрасоз Камолиддин Бе?зод таваллудининг 550 йиллигига ба?ишланган ушбу методик-библиографик ?ўлланма алломанинг ?аёти ва ижодини, меросини чу?ур ўрганиш, тар?иб ?илишда кутубхона ходимлари...

Матмурадова М. (Тузувчи) Эл со?лиги-юрт бойлиги. 2005 йил-Си?ат саломатлик йили

 • формат pdf
 • размер 380.01 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Т.: Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий к-наси нашриёти, 2005.-64 б. 2005 йил – Си?ат-саломатлик йилига ба?ишланган ушбу методик-библиографик ?ўлланма си?ат-саломатлик, тозалик, покизалик, касалликларнинг келиб чи?иши ва ?ар хил касалликларни даволаш, ов?атланиш маданияти, гиё?вандлик ва ю?умли касалликлар, атроф-му?ит, экология, гиё?лардан фойдаланиш ?а?ида, Авесто, ?уръони Карим, ?адисдаги ибратли битиклар, мутафаккир ва тиб алломаларимизнин...

Матмурадова М., Мир?амидова Ш. (тузувчилар) Хал? севган адиб: Абдулла ?а??ор таваллудининг 100 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 354.48 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2007, 53б. Ўзбекистон хал? ёзувчиси Абдулла ?а??ор таваллудининг 100 йиллигига ба?ишланган ушбу методик-библиографик ?ўлланма ёзувчи ижодини, меросини чу?ур ўрганиш, тар?иб ?илишда кутубхоналар, ахброт-кутубхона ва ахборот-ресурс марказлари ходимларига ёрдам бериш ма?садида тузилган. Унда мутахассислар ўтказиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?а?ида маълумотлар берилган.

Матмурадова М.И. (Тузувчи) Буюк ипак йўли - Буюк муло?от йўли

 • формат pdf
 • размер 410.83 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент, 2004 - 85 б. «Буюк Ипак йўли»га ба?ишланган ушбу методик-библиографик ?ўлланмада «Ипак йўлининг тарихи, тармо?лари, ривожланиши ва ?озирги даври, тад?и?от, кашфиёт, ўтказилган экспедициялар, хал?аро конференциялар, тадбирлар, со?иб?ирон Амир Темур тузукларидан намуналар, Президентимиз И.А.Каримовнинг, хорижий ме?монлар, ?амда юртдошларимизнинг фикрлари, шунингдек «Буюк Ипак йўли» мавзуси бўйича ўтказиладиган тадбирлар туркуми ва уларни...

Матмуродова М. (Тузувчи) Эл ардо?идаги адиб: Мирзакалон Исмоилий таваллудининг 100 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 246.76 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2008, 29б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма адиб ва таржимон Мирзакалон Исмоилий таваллудининг 100 йиллигига ба?ишланган. ?ўлланма адиб ижодий меросини ўрганиш ва тар?иб ?илишда кутубхоналар, ахборот-кутубхона ва ахборот- ресурс марказлари ходимларига ёрдам бериш ма?садида тузилган. Унда мутахассислар ўтказиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?а?ида маълумотлар берилган.

Медиатека

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,53 МБ
 • добавлен 17 января 2015 г.
Вологодский областной техникум культуры, 2014, 17 слайдов. В презентации представлено: понятие медиатеки. Цель и задачи, направления деятельности, фонды, структура, рабочие зоны, ресурсы медиатеки, материально-техническая база, бесплатные и платные услуги медиатеки

Медиатека в библиотеке: методическое пособие для библиотечных работников

 • формат doc
 • размер 601.5 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Автор неизвестен. 2011. - 57 с. Печатное слово давно уже не является единственным источником информации и, соответственно, знания. В 20 веке ему в дополнение пришло понятие «мультимедиа», т.е. сочетание текстовой, визуальной и аудиоинформации. Мультимедиа (multimedia, от англ. multi - много и media - носитель, среда). Да и фонды традиционных библиотек все больше и больше пополняются нетрадиционными носителями информации, часть которых в библиоте...

Мелентьева Ю.П., Трушина И.А. Современные проблемы библиотечной и информационной этики

 • формат doc
 • размер 1.35 МБ
 • добавлен 03 января 2012 г.
Санкт-Петербург. Издательство «Российская национальная библиотека». 2005. - 240 с. Сборник научных статей посвящен пятилетию принятия «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря» Российской библиотечной ассоциации. Издание подготовлено ведущими специалистами из различных стран мира. В.Н. Зайцев. Предисловие. П.Старжес. Предисловие. Ю.П. Мелентьева. «Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря»: пять лет формирования ново...

Методи вивчення інформаційних потреб

Реферат
 • формат doc
 • размер 42,17 КБ
 • добавлен 20 сентября 2015 г.
ОНПУ, Одеса, 2013, 14 с. Загальна характеристика інформаційних потреб Методи вивчення інформаційних потреб

Методика подготовки рекламной продукции в публичных библиотеках для обслуживания пользователей

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 79,77 КБ
 • добавлен 20 октября 2013 г.
БГУКИ, Беларусь, 2012 г., 43 стр. Введение. Реклама библиотеки. Особенности библиотечной рекламы. Фирменный стиль. Рекламные продукты и услуги Пинской ЦРБ: методика подготовки. Выставочная деятельность. Рекламно-издательская деятельность. Создание рекламного буклета. Методика подготовки дайджестов. Реклама в прессе, на радио, телевидении. Компьютеризованная реклама библиотечной продукции. Заключение. Список литературы.

Методическая работа как управление изменениями и инновациями

degree
 • формат doc
 • размер 20,23 МБ
 • добавлен 30 декабря 2012 г.
СГИИ, Специальность: 071201.65 «Библиотечно-информационная деятельность» Дипломная работа, 2010 г.,116с. 5 приложений Работа состоит: Введение Методическая работа: историко-теоретический аспект Становление и развитие методической работы в отечественных библиотеках. Теоретические аспекты методической деятельности отечественных библиотек. Реорганизация деятельности методической службы. Управление изменениями и инновациями в библиотеках России Анал...

Методическое пособие по курсу: Основы библиотечно-библиографических знаний

 • формат pdf
 • размер 1.14 МБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
Сост.: Е. В. Дмитриева, Д. Б. Ермилова, О. А. Падерина. - М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2004. Целью данного пособия является обучение поиску нужной информации с минимальными затратами времени, правильному библиографическому описанию произведений печати и оформлению списка использованной литературы. Пособие предназначается для научных работников, аспирантов и студентов Финансовой академии при Правительстве РФ, знакомит их с систе...

Миронова М.В. Психология и социология чтения

 • формат pdf
 • размер 821.55 КБ
 • добавлен 21 мая 2009 г.
Учеб. пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. –67 с. Пособие для студентов 3 курса специальности 021500 «Издательское дело и редактирование» включает материал по семи темам курса «Психология и социология чтения» с контрольными и семинарскими вопросами по каждой теме, список литературы для подготовки к семинарам, примерные вопросы к зачёту и тест для самопроверки. Содержание: Методологические основы психологии и социологии чтения История чтения и его...

Михаленок Д.К., Лапченко В.Ю. и др. Каталог старопечатных изданий. Русские книги гражданской печати (1760 - 1825) библиотеки Т.И. Вяземского

 • формат pdf
 • размер 5,20 МБ
 • добавлен 12 июля 2015 г.
Авторы-составители: Д.К. Михаленок, В.Ю. Лапченко, Л.В. Веселовская, О.А. Акимова; отв. ред. И.Ю. Фоменко. — Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2008. — 218 с., ил. — ISBN 978-966-02-5152-6. Настоящее издание представляет собой каталог русских книг гражданской печати (1760–1825 гг.) из личной книжной коллекции Терентия Ивановича Вяземского, хранящихся в фондах научной библиотеки Карадагского природного заповедника НАН Украины. Во вступительной статье...

Михиенко Л.Р., Евдищенко Г.А. Модельная - значит образцовая. Из опыта открытия модельных библиотек в Республике Башкортостан

 • формат pdf
 • размер 3.32 МБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Уфа. 2011 – 36 с. Содержит нормативные документы, на которые основывается деятельность модельных библиотек, рекомендации по их созданию, а также материалы из опыта работы библиотек нового поколения. Модельные библиотеки Башкортостана. Таблица открытия модельных библиотек в муниципальных образованиях РБ. Фоторепортаж об открытии модельных библиотек в 2004-2010 годах. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (выдержки). Базовые...

Михлина И.И. Краеведческая библиография

 • формат pdf
 • размер 149,89 МБ
 • добавлен 28 августа 2013 г.
Научно-методическое пособие. — М.: Либерея-Бибиинформ, 2008. — 176 с. Основные понятия краеведческой библиографии и ее место в системе российской библиографии. Соотношение краеведческой библиографии с другими видами библиографии. Краеведческий каталог в справочно-библиографическом аппарате библиотек.

Моделирование идеального руководителя

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 11,94 КБ
 • добавлен 28 августа 2012 г.
Челябинская государственная академия культуры и искусств, г. Челябинск, 2011 г. 7 с. Курс - Организационное развитие систем управления библиотечно-информационной деятельностью. Сформулировать требования, предъявляемые к современному руководителю библиотеки в социально-психологическом, организационном, правовом и экономическом направлениях.

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 231,29 КБ
 • добавлен 17 мая 2016 г.
М.: Минкульт. РФ, 2014. — 20 с. Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти. Общие положения. Используемые термины. Деятельность общедоступной библиотеки: задачи, виды и принципы. Основные направления развития общедоступных библиотек. Перечень основных показателей и критериев качества при предоставлении государственных или муниципальных услуг и выполнении работ общедоступной библиотеко...

Мотульский Р.С. Национальная библиотека Беларуси: новое здание - новая концепция развития

 • формат doc
 • размер 7.81 МБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
/ Национальная библиотека Беларуси; науч. рук. Р. С. Мотульский. – Минск, 2007. – 250 с. В монографии представлены концептуальные и организаци-онно-правовые основы развития Национальной библиотеки Бела-руси в условиях нового здания, основные этапы его строительства и освоения. Раскрываются главные направления деятельности библиотеки и перспективы ее развития. Монография предназначена для специалистов в области биб-лиотечного дела и информационны...

Мотульский Р.С. Национальная библиотека Беларуси: новое здание - новая концепция развития

 • формат pdf
 • размер 2,64 МБ
 • добавлен 26 мая 2016 г.
Мн.: Национальная библиотека Беларуси, 2007. — 322 с. — ISBN 978-985-6557-72-2. В монографии представлены концептуальные и организационно-правовые основы развития Национальной библиотеки Беларуси в условиях нового здания, основные этапы его строительства и освоения. Раскрываются главные направления деятельности библиотеки и перспективы ее развития. В приложениях даны хроника строительства, перечень организаций, принимавших в нем участие. На CD-RO...

Мультимедиа. Медиатеки

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 103,72 КБ
 • добавлен 14 декабря 2014 г.
Вологодский областной техникум культуры, 2014, 33 с. Введение Мультимедиа Понятие «мультимедиа» Принципы, задачи и область применения мультимедиа Медиатека Понятие медиатеки Цель и задачи медиатеки Современные модели библиотек образовательного учреждения Создание медиатеки в школе Структура и назначение медиатеки в школе Рабочие зоны медиатеки и их функции Этапы создания медиатеки Заключение Список литературы Приложение

Мункуева Д.Ц., Трончеева В.А., Цыдыпова И.Н. Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных библиотек Республики Бурятия в 2014 году

 • формат pdf
 • размер 4,64 МБ
 • добавлен 27 мая 2016 г.
Улан-Удэ: Нац. б-ка РБ, 2015. — 137 c. В Ежегодном докладе о деятельности государственных и муниципальных библиотек Республики Бурятия представлены информационные материалы и статистические данные о деятельности общедоступных библиотек за 2014 г. В нем отражены основные тенденции и направления деятельности библиотечно-информационного обслуживания населения, инновационные методы работы библиотек республики. На примере статистических данных прослеж...

Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Вип. 30

 • формат pdf
 • размер 2,33 МБ
 • добавлен 13 августа 2012 г.
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2011. – 304 с. Без OCR. Редакційна колегія О. С. Онищенко, акад. НАН України, д-р філос. наук (голова) Г. В. Боряк, В. М. Горовий, Т. Ю. Гранчак, Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук, С. Г. Кулешов, В. Ю. Омельчук, Г. В. Папакін, В. В. Петров, В. І. Попик, В. В. Різун, П. Т. Тронько, Л. І. Шевченко, Н. А. Шип, В. А. Широков. До збірника наукових праць увійшли матеріали,...

Нешитой В.В. Методы статанализа в библиотечной деятельности: вычисление непрерывных распределений

 • формат doc
 • размер 561,90 КБ
 • добавлен 12 января 2017 г.
Учебно-методическое пособие. — Минск: БГУКИ, 2010. — 61 с. — ISBN 978-985-522-006-1. Основное внимание уделяется вопросу вычисления теоретических законов распределения для описания статистических распределений, в том числе ранговых, по дисциплине Математико-статистические методы библиотечно-информационной деятельности. Для облегчения расчетов приводятся номограммы и таблицы. Рассматриваются примеры вычисления непрерывных распределений по устойчив...

Николаева М.В., Еланцева Е.В. Методическая работа муниципальной центральной библиотеки

 • формат pdf
 • размер 1 МБ
 • добавлен 12 июня 2016 г.
Методическое пособие. — Ярославль: ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова, 2014. — 80 с. Оглавление: Введение. Основы методической деятельности Термины и определения. Правовое обеспечение и регулирование. Основные цели и задачи. Принципы методической деятельности. Основные направления методической работы. Методическая работа как государственная услуга. Организация методической работы муниципальной центральной библиотеки. Организация муниципальной методическо...

Николаева М.В., Еланцева Е.В. Методическая работа муниципальной центральной библиотеки

 • формат doc
 • размер 215,01 КБ
 • добавлен 16 мая 2016 г.
Методическое пособие. — Ярославль: ЯОУНБ имени Н.А. Некрасова, 2014. — 80 с. Оглавление: Введение. Основы методической деятельности Термины и определения. Правовое обеспечение и регулирование. Основные цели и задачи. Принципы методической деятельности. Основные направления методической работы. Методическая работа как государственная услуга. Организация методической работы муниципальной центральной библиотеки. Организация муниципальной методическо...

Нормы библиотечной этики

Реферат
 • формат doc
 • размер 19,10 КБ
 • добавлен 25 января 2015 г.
Вологодский областной техникум культуры, 2014. – 18 с. Введение. Понятие профессиональной этики. Нормы профессиональной этики библиотекаря. Кодексы профессиональной этики. Заключение. Список литературы.

Обучение мультимедийным технологиям работников библиотек

Презентация
 • формат ppt
 • размер 365,08 КБ
 • добавлен 26 апреля 2012 г.
Презентация состоит из 11 слайдов. Речь идет об актуальности использования ММ-технологий в информационно-библиотечной сфере, формах обучения сотрудников ММ-технологиям.

Общая характеристика библиотеки как культурно-досугового центра

Реферат
 • формат doc
 • размер 25,22 КБ
 • добавлен 27 августа 2011 г.
ГГУ имени Ф.Скорина,1 курс, 1семестр. Общая характеристика библиотеки как культурно-досугового центра Разновидности библиотек

Определения понятий. Правовое обеспечение профессиональной деятельности библиотек

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 26.58 КБ
 • добавлен 09 января 2015 г.
Вологодский областной техникум культуры, 2014. – 11 с. Работа выполнена в виде таблицы, в которой даны определения понятий, связанных с правовым обеспечением профессиональной деятельности библиотек, правовые источники и статьи в этих источниках.

Основи аналітико-синтетичної обробки документів

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 17,39 КБ
 • добавлен 13 апреля 2013 г.
Украина, Одесса, Одеське училище мистецтв і культури ім. К. Ф .Данькевича, Ярова О.С., 2013 г., 9 стр. План ББК. Таблицы для массовых библиотек. Их структура. Общая методика систематизации документов. Систематизация литературы по истории. Учитывание хронологии и территориальной принадлежности. Список литературы

Основные сведения о национальном белорусском формате авторитетных / нормативных записей Belmarc/Authorities

Презентация
 • формат ppt
 • размер 28,17 КБ
 • добавлен 26 октября 2013 г.
БГУКИ, Минск/Беларусь, доц. Ильина С.В., 2010 г., 28 слайдов. Дисциплина: Лингвистическое обеспечение АБИС. Предназначена для студентов специальности "Библиотековедение и библиография" специализации "АБИС". Содержание: Общая характеристика данных АЗ. Структура АЗ (блоки полей). Типы и статус записей БД АЗ. Типы заголовков в структуре записей БД АЗ. Виды объектов, охватываемых авторитетным контролем. Характеристика полей записей БД АЗ. Основные фу...

Основы библиографии

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 33.08 КБ
 • добавлен 23 апреля 2012 г.
14 с. Предмет, задачи, общественная роль библиографии. Виды библиографии. Библиографические источники и библиографическая литература. Издание и библиография государственных документов. Дореволюционная историческая периодика. Основные методы библиографической работы. Краеведческая библиография: основные этапы развития. Историческая периодика советского и современного этапа развития страны, ее особенности. Общая библиография. Зарождение и основные...

Основы библиографии

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 104,22 КБ
 • добавлен 05 февраля 2013 г.
Экзамен. РДГУ, Украина/Ровно, 2012. Происхождение, эволюция и сущность понятия «библиография». Система документальных коммуникаций: понятие, структура, функции. Система «документ-потребитель»: структура, отношения и роль БИ. Устная форма существования БИ. Возможности использовать в системе массов. и профессион комм-ций.

Основы информационной культуры студентов

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,03 МБ
 • добавлен 18 марта 2012 г.
КГАОУ СПО КУТОР, зав. библиотекой Овдина Л. Н. - 2012. - 23 слайда. Что такое информационная культура; Из чего состоит справочно-поисковый аппарат библиотеки; Библиографическое описание; Алфавитный каталог; Оформление алфавитного каталога; Систематический каталог; Основные деления классификации; Оформление систематического каталога; Электронный каталог.

Особенности профессионального развития библиотекаря в информационном обществе

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 27.45 КБ
 • добавлен 23 ноября 2013 г.
Чувашский государственный институт культуры и искусств, Чебоксары, Илларионова Л.В., 2010 г., 30 стр. Введение. Библиотекарь сегодня и развитие информационного общества. Что значит быть библиотекарем сегодня. Развитие информационного общества и «вызовы» для специалистов. Профессиональная компетентность библиотекаря. Профессиональное развитие библиотекаря в информационном обществе. Компьютерная компетенция библиотекарей: структура, диагностика, фо...

Ответы к зачету по Библиотековедению

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 259.5 КБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
Возникновение и основные этапы формирования библиотечного дела. Первые публичные библиотеки в России. Современные крупнейшие библиотеки мира и России. Сущность библиотековедения, его объект и предмет. Структура библиотековедения. Библиотековедение, книговедение, библиографоведение, информатика. Библиотековедение, социология, педагогика, психология и экономика. Научные методы в библиотековедении. Общее понятие о библиотеке и ее роли в обществе. Су...

Ответы на билеты по курсу - Библиография

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 442,67 КБ
 • добавлен 19 января 2015 г.
СЗИП СПБГУТД, 2012 Библиографоведение как наука. Объект, предмет, цели и задачи библиографоведения. Библиографическая информация как научное явление. Формы существования библиографической информации. Современная библиография как область деятельности. Её структура. Объекты, процессы, средства и результаты библиографической деятельности. Видовая классификация библиографии как области деятельности. Понятия "библиографическая запись" и "библиографиче...

Ответы на вопросы к зачету коллоквиуму по краеведческой деятельности библиотек

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 89,56 КБ
 • добавлен 29 ноября 2013 г.
Ответы на вопросы к зачету-коллоквиуму по краеведческой деятельности библиотек. 40 билетов. ПГИИК. Преподаватель - Чуприн К.Н. - Объем - 41 страница. Дайте определение понятиям «библиотечное краеведение» и «краеведческая деятельность библиотек». (источники, авторы понятий) Чем отличаются понятия «край» и «регион»? Есть ли различие между понятиями «краеведческий документ» и «местное издание»? Как соотносятся понятия «видный деятель края», «выдающи...

Ответы на вопросы к экзамену по дисциплине Библиотечное обслуживание

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 140,32 КБ
 • добавлен 27 ноября 2013 г.
2013. — 27 билетов, объем 71 стр. Библиотечное обслуживание в структуре библиотеки: цели, функции, принципы. Курс «Библиотечное обслуживание»: становление и развитие теоретико- методологических основ. Структура курса «Библиотечное обслуживание» в ВУЗах Содержание курса Законодательная база библиотечного обслуживания в России Принципы библиотечного обслуживания. Основные теоретические концепции библиотечного обслуживания. Теоретико-методологически...

Отчет по индивидуальному заданию - Поиск в библиотеке вуза и анонсирование литературы по заданной теме реферата

 • формат doc
 • размер 13,44 КБ
 • добавлен 18 апреля 2013 г.
ВСГУТУ, Улан-Удэ, Хаптахаева Н.Б., 2013. — 2 с. Задание: Выполнить поиск литературы по заданной теме реферата в библиотеке ВСГУТУ и в сети интернет. Отчет должен содержать алгоритм и результаты поиска. Результаты поиска оформить в виде таблицы.

Пасмор Н.П. (ред.) Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra

 • формат pdf
 • размер 6,38 МБ
 • добавлен 26 декабря 2014 г.
Матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [за заг. ред. Н. П. Пасмор]. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014. — 291 с. Базылева Е. А., Юдина И. Г. "Календарь памятных дат Сибирского отделения Российской академии наук" – электронный ресурс отделения ГПНТБ СО РАН Бакуменко Л. Г. Інституціональний репозитарій бібліотеки ВНЗ: п...

Патриотическое воспитание детей средствами краеведения в условиях детских библиотек

degree
 • формат doc
 • размер 678,02 КБ
 • добавлен 22 декабря 2012 г.
СГИИ Дипломная работа, по специальности 071201.65 «Библиотечно-информационная деятельность», 120с. 2009г Дипломное исследование состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка литературы и приложений. Теоретические основы патриотического воспитания детей средствами краеведения. Сущность понятия патриотизма. Краеведение как источник патриотических идей воспитания. Оптимизация методики патриотического воспитания детей средствами библиотечного к...

Переверзева Ю.А. Библиотечные программы и проекты: белорусская специфика

Статья
 • формат pdf
 • размер 161,80 КБ
 • добавлен 22 ноября 2013 г.
Статья. — Выходные данные не указаны. — 6 с. Последние десятилетия, связанные с началом экономических реформ, внесли в библиотечную деятельность теоретические положения и методики, характеризующие новые тенденции в библиотечном деле. Среди таких тенденций маркетинговые, управленческие, проектные концепции развития библиотек, использующие методики паблик рилейшнз, фандрейзинга и проектное развитие. Среди управленческих концепций особое место заним...

Плотникова Н.Г. Методическая копилка: из опыта работы методических служб библиотек Тверской области

 • формат pdf
 • размер 780.63 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Тверь: ТОУНБ, 2009. - 32 с. В предлагаемый вашему вниманию сборник вошли выступления методистов межпоселенческих центральных библиотек на семинарах в 2008-2009 гг., письменные рекомендации, анкеты в помощь планированию, выявлению уровня профессиональных знаний библиотекарей, разработанные в центральных библиотеках. Использованы также материалы раздела «Методическая служба» отчетов-анкет МЦБ и ЦБС за 2008 год. Первоклассный персонал: ступен...

Поздеева Ю.В. (сост.). В помощь библиотекарю: информационный бюллетень: 1 квартал 2012 года

 • формат pdf
 • размер 402,65 КБ
 • добавлен 25 октября 2012 г.
Пермь: ПГКУБ, ПКДБ, ПКСБ, 2012. - 46 с. Ежеквартальный бюллетень В помощь библиотекарю издается краевой библиотекой им. А.М. Горького, краевой специальной библиотекой для слепых и краевой детской библиотекой им. Л.И. Кузьмина. В нем отражаются документы, поступившие в фонды краевых библиотек и изданные ими по библиотечному делу и смежным отраслям, а также с 2001 года – все новые поступления в ПКСБ. Материал сгруппирован в разделах: Информационный...

Поздеева Ю.В. (сост.). В помощь библиотекарю: информационный бюллетень: 4 квартал 2011 года

 • формат pdf
 • размер 378,05 КБ
 • добавлен 16 ноября 2012 г.
Пермь: ПГКУБ, ПКДБ, ПКСБ, 2012. - 40 с. Ежеквартальный бюллетень В помощь библиотекарю издается краевой библиотекой им. А.М. Горького, краевой специальной библиотекой для слепых и краевой детской библиотекой им. Л.И. Кузьмина. В нем отражаются документы, поступившие в фонды краевых библиотек и изданные ими по библиотечному делу и смежным отраслям, а также с 2001 года – все новые поступления в ПКСБ. Материал сгруппирован в разделах: Информационный...

Полищук М.А. Библиотека и школа: грани взаимодействия (по материалам социологического исследования)

Статья
 • формат doc
 • размер 6,38 КБ
 • добавлен 26 января 2017 г.
Статья. — Молодые в библиотечном деле. — 2003. — №5-6. — С. 64-66. Современную молодежь часто обвиняют в том, что она совсем не читает. Не секрет, что большую часть своей жизни молодые люди проводят за партой, в первую очередь – за школьной. Таким образом, на сегодня остро встала проблема взаимодействия библиотеки и школы в организации чтения учащихся.

Полникова Е.М., Шабанова С.М. Научная электронная библиотека elibrary.ru: Руководство пользователя

 • формат pdf
 • размер 26,44 МБ
 • добавлен 15 декабря 2015 г.
ООО «РУНЭБ»; Санкт-Петербургский государственный университет. — М.: РУНЭБ, 2010. — 48 с. В руководстве приводятся базовые сведения об информационном портале «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU», его ресурсах, методах поиска и обработки информации. В доступной форме рассмотрены основные правила работы в электронной библиотеке, алгоритмы регистрации. Подробно с иллюстрациями расписаны разнообразные приемы поиска в библиографических и полно...

Посадова інструкція бібліотекаря

Стандарт
 • формат doc
 • размер 22,62 КБ
 • добавлен 30 октября 2016 г.
Вихідні дані не вказані . Файл містить загальні положення, завдання та обов'язки бібліотекаря 1 категорії, окреслено основні права та відповідальність для посади бібліотекаря, обсяг знань та кваліфікаційні вимоги.

Посадова інструкція на бібліографа

Стандарт
 • формат doc
 • размер 24,52 КБ
 • добавлен 21 ноября 2016 г.
Вихідні дані не вказані. Файл містить загальні положення, завдання та обов'язки бібліографа 1 категорії, окреслено основні права та відповідальність для посади бібліографа, обсяг знань та кваліфікаційні вимоги.

Посадова інструкція провідного бібліотекаря

Стандарт
 • формат doc
 • размер 23,07 КБ
 • добавлен 18 ноября 2016 г.
Вихідні дані не вказані. Файл містить загальні положення, завдання та обов'язки бібліотекаря 1 категорії, окреслено основні права та відповідальність для посади бібліотекаря, обсяг знань та кваліфікаційні вимоги.

Презентація - Інноваційні механізми розвитку бібліотек

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3.45 МБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
18 слайдів. Визначення поняття "інновація", принципи бібліотечних інновацій, об'єкти і види інновацій, Інноваційна бібліотека сьогодні - це!

Презентація - Адвокація: представлення інтересів бібліотек

Презентация
 • формат ppt
 • размер 14.05 МБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
33 слайди. Поговоримо про термін: Адвокація(Advocacy), бібліотек. Загальне визначення поняття адвокації Посібник «Адвокасі в бібліотечній справі» Важливість адвокації Існує багато різних форм адвокації Досвід зарубіжних колег: Німеччина, Австрія, Литва, Латвія. Україна Заходи 2011 року

Презентационная деятельность

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 21,65 КБ
 • добавлен 02 июня 2015 г.
Кемерово, институт библиотечных информационных технологий, 2014, 3 курс., 6 семестр, 10с. В контрольной работе проводится сравнительный анализ приведенных рекламных роликов. ответы на вопросы, даны примерные характеристики используемых в работе библиотек презентаций.

Презентация - Библиотеки Бразилии

Презентация
 • формат jpg, jpeg, mp3, pptx, doc
 • размер 11.62 МБ
 • добавлен 30 мая 2011 г.
О Латинской Америке в целом. Национальная библиотека Бразилии. Библиотека Марио де Андраде. Латиноамериканская библиотека Виктора Чивита. Архив Эдгарда Льюенрофа. Гибитека Антонио Гоббо. Материал переведен с английского языка.

Презентация - Библиотеки Германии. Медиатека Польши

Презентация
 • формат pdf
 • размер 22.48 МБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
53 слайда. Библиотека университета им. Гумбольта (Германия, г.Берлин). Филиал библиотеки Кельнского университета (Германия, г.Кёльн). Национальная медицинская библиотека (при университете) (Германия, г.Кёльн). Библиотека высшей технической школы (Германия, г Кёльн). Медиатека (филиал сети публичных библиотек) (Польша, г.Вроцлав). Филиал сети публичных библиотек (одновременно выполняет функции школьной библиотеки) (Польша, г.Вроцлав).

Презентация - Лингвистическое обеспечение автоматизированых информационных систем

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.66 МБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
РГБ, М., Лаврёнова О.А. кандидат филологических наук, заведующая отделом развития компьютерных технологий и лингвистического обеспечения Российской государственной библиотеки, 82 слайда, 2009 г. В краткой систематизированной форме даны основные понятия с примерами: состав лингвистического обеспечения в автоматизированных информационных системах, Форматы представления элементов данных RUSMARC, MARC21, средства унификации элементов данных, средств...

Презентация - Президентская библиотека им.Ельцина

Презентация
 • формат pptx
 • размер 635.78 КБ
 • добавлен 28 декабря 2011 г.
Спб.: 10 слайдов, 2011г. СПбГУКИ, Россия, Санкт-Петербург, Грузова, А.А История создания библиотеки.

Презентация - Принципы создания многоуровневых аналитических записей в соответствии с BELMARC-форматом для электронного каталога Национальная библиография

Презентация
 • формат ppt
 • размер 596 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Ермолич Е.И. Минск. Национальная книжная палата Беларуси. 2012. – 18 с. Нормативная база. Иерархическая связь между записями на объекты периодического издания. Иерархическая связь между записями на объекты периодического издания, имеющего подсерии. Иерархическая связь между записями на объекты продолжающегося издания. Точки доступа к аналитическим записям. Обозначение коллекции документа.

Презентация - Технологии и программные средства электронных библиотек образовательных учреждений

Презентация
 • формат ppt
 • размер 398.5 КБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Для лекций и студенческих работ Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского, Москва, А.М. Цапенко, 51 слайд, 2008 Информациооно-коммуникативные технологии Информационное общество Системы автоматизации библиотек

Презентация - Технологии и программные средства электронных библиотек образовательных учреждений. Базовые компоненты современной информационной среды

Презентация
 • формат ppt
 • размер 638 КБ
 • добавлен 12 декабря 2011 г.
Библиотечное дело. 2008. Анатолий Михайлович Цапенко. НПБ им. К.Д. Ушинского РАО, Москва. Характеристика и классификация базовых компонент современной информационной среды. Краткая характеристика оборудования ИКТ. Особенности работы с оборудованием. Программное обеспечение общего назначения. Операционные системы персональных компьютеров. Операционная система Windows XP. Версии операционной системы Windows XP. Интерфейс пользователя ОС Windows XP...

Презентация - Электронные ресурсы библиотек

Презентация
 • формат ppt
 • размер 772.5 КБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
РГБ, М., Лаврёнова О.А. кандидат филологических наук, заведующая отделом развития компьютерных технологий и лингвистического обеспечения Российской государственной библиотеки, 79 слайдов, 2010 г. В краткой систематизированной форме даны основные понятия с примерами: обработка данных в автоматизированных информационных системах, поиск в электронных библиотеках, примеры возможностей тематического поиска в отечественных электронных каталогах, пробле...

Програма - Каталогізатор для шкільної бібліотеки

software
 • формат exe, txt
 • размер 150.38 КБ
 • добавлен 26 сентября 2011 г.
Програма дає можливість створити базу даних книг, вести їх пошук, облік видачі і прийому. Подається на українській мові. Програма взята з сайту konserg.ucoz.uarn

Программа - Ирбис 32. 2010.1 (Демо версия)

software
 • формат doc, exe, txt
 • размер 20.74 МБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
Ирбис – Система автоматизации библиотек, отвечающая всем международным требованиям, предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же время поддерживающая все многообразие традиций российского библиотечного дела Система содержит: * Арм "Комплектатор" - представляет собой рабочее место библиотечного работника, выполняющего функции по комплектованию и учету фондов библиотеки на основе ведения специальной базы данных; * Арм "Каталогизатор...

Программа - Помощник библиотекаря

software
 • формат exe, txt
 • размер 168.82 КБ
 • добавлен 26 сентября 2011 г.
Программа даёт возможность создать базу данных книг, вести их поиск, контроль выдачи і приёма. Программа на русском языке. Программа взята з сайта konserg.ucoz.uarn

Проектирование организационной структуры управления библиотекой

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 75,36 КБ
 • добавлен 17 августа 2012 г.
Никушина О., Челябинская государственная академия культуры и искусств., 1 курс, г. Челябинск 2012 г. 12 с. Матвеева И.Ю. (проверяющая работу) Определение организационной структуры управления. Возможные типы организационных структур управления библиотекой. Общие черты линейной и линейно-штабной структур управления. Отличия проектной и матричной управленческих структур. Выбор и обоснование оптимальной структуры управления для вузовской специальной...

Профессиональная терминология как основа построения вербальных ИПЯ

Презентация
 • формат ppt
 • размер 380,20 КБ
 • добавлен 11 октября 2013 г.
БГУКИ, Минск/Беларусь, доц. Ильина С.В., 2010 г., 21 слайд. Дисциплина: Лингвистическое обеспечение АБИС. Предназначена для студентов специальности "Библиотековедение и библиография" специализации "АБИС". Содержание: Основные определения. Лексикологические основы разработки ИПЯ. Термины и номенклатурные обозначения (НО). Примеры номенклатурных обозначений. Понятийное содержание лексики. Слова-термины и слова-нетермины. Определение терминов и толк...

Публикации К.П. Чуприна (в хронологии) с декабря 2006 г. по декабрь 2013 г. ПГАИК

 • формат doc
 • размер 11,22 КБ
 • добавлен 25 марта 2014 г.
Список публикаций Константина Петровича Чуприна, доцента, кандидата педагогических наук. Учебно-педагогическая деятельность К.П. Чуприна связана с разработкой и чтением курсов «Общее документоведение», «Теория и история библиографии», «Социальные коммуникации». Тематика его научных исследований включает в себя изучение теоретических представлений о библиографических функциях, документоведческой и библиографической подготовки специалистов в вузах...

Путеводитель по электронным ресурсам и сервисам в Интернет для библиотекарей

 • формат doc
 • размер 15,81 КБ
 • добавлен 15 октября 2013 г.
Путеводитель по электронным ресурсам и сервисам в Интернет для библиотекарей: даны ссылки на полнотекстовые варианты профессиональных журналов для библиотекарей, например, "Библиотечное дело", "Молодые в библиотечном деле", "Научно-технические библиотеки", "Библиография", "Школьная библиотека". Дана характеристика виртуальных справок. Все ссылки проверены.

Разработка политики и процедур для библиотечной ассоциации

 • формат doc
 • размер 17,80 КБ
 • добавлен 19 июля 2012 г.
Подготовлены Профессиональным бюро ИФЛА. Приняты на 66-й Генеральной конференции ИФЛА в августе 2000 г., 9 c. Все профессиональные ассоциации должны иметь четко определенный набор правил и процедур, чтобы успешно работать как внутри организации, так и вне ее. Библиотечные ассоциации должны создать необходимые рамки установок и процедур, которые предусматривали бы возможность консенсуса, согласованности, приемлемого коллективного подхода к внутрен...

Редькина Н.С. Библиометрия: история и современность

Статья
 • формат doc
 • размер 17,90 КБ
 • добавлен 01 марта 2012 г.
Статья. — Молодые в библиотечном деле. — 2003. — №23. — С. 76-86. Формирование основ библиометрии – нового научного направления, связанного с количественным изучением документопотоков, приходится на начало XX века. Вместе с тем, несмотря на достаточно продолжительный период развития, и многочисленные исследования, обсуждение теоретических вопросов библиометрии остается, весьма злободневной задачей. Дефиниция понятия «библиометрия» до сих пор четк...

Реферат - Библиографический поиск литературных источников

Реферат
 • формат doc
 • размер 12.92 КБ
 • добавлен 18 февраля 2010 г.
Библиографический поиск литературных источников. 4 страницы. Реферат по библиографии В реферате рассматриваются такие понятия как: Библиографический поиск картотека научных источников виды источников Библиографические издания Реферативные издания Реферативные журналы по социальным и гуманитарным наукам

Реферат - Библиотечное дело в России на современном этапе

Реферат
 • формат doc
 • размер 68.5 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Реферат по курсу «История библиотечного дела в России» Тема «Библиотечное дело в России на современном этапе» 16 с. ПЛАН. Введение. Современное состояние библиотечного дела. Проблемы развития библиотечного дела в России. Проблема информатизации и компьютеризации библиотек. Модернизация библиотек. Выводы. Заключение. Список литературы.

Реферат - Документні ресурси національної бібліотеки України ім. Вернадського

Реферат
 • формат doc
 • размер 55.5 КБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
ХДАК, Украина, 2011 г., 11 стр. Кибирева А.Г. Організація бібліотечного фонду НБУВ: Видова структура фонду Джерела комплектування Документні ресурси спеціалізованих фондів НБУВ Список використаної літератури

Реферат - Информационная эвристика. Российская национальная библиотека

Реферат
 • формат doc
 • размер 61 КБ
 • добавлен 27 апреля 2010 г.
РГГУ 2010 год, 9 стр. Содержание. Введение. Российская национальная библиотека сегодня. Основные проблемы, которые решает РНБ в настоящее время. Заключение. Список использованной литературы.

Реферат - Информационные ресурсы библиотек вузов естественнонаучного, технического, сельскохозяйственного, медицинского профиля

Реферат
 • формат doc
 • размер 104.5 КБ
 • добавлен 05 декабря 2010 г.
Современный этап развития библиотек вузов; создание библиотечных консорциумов; информационные ресурсы научных библиотек технических, медицинских и сельскохозяйственных вузов России. Пермский государственный институт искусства и культуры. 3 курс

Реферат - История и современное состояние Национальной библиотеки Франции

Реферат
 • формат doc
 • размер 89 КБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Реферат по курсу «Общее библиотековедение» Тема: «История и современное состояние Национальной библиотеки Франции» 16 с. План Введение 1. Возникновение и развитие Национальной библиотеки Франции. 2. История возникновения отделов библиотеки и их современное состояние. 3. Современное состояние Национальной библиотеки. 4. Библиотечное обслуживание в новом комплексе Национальной библиотеки Франции. Выводы Заключение Список литературы

Реферат - Иформационная эвристика - Государственная публичная историческая библиотека

Реферат
 • формат rtf
 • размер 110.66 КБ
 • добавлен 29 апреля 2010 г.
РГГУ 2010, 9 стр. Введение. Государственная публичная историческая библиотека. Проект "Электронный запасник". Заключение. Cписок использованной литературы.

Реферат - Книга СССР в 50-70 годы

Реферат
 • формат doc
 • размер 101.5 КБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Введение 1. Восстановительный период в книжном деле страны 2. Советская книга в 1950 годы 3. Книга в СССР в 1960-1970 годы Заключение Список использованной литературы

Реферат - Книжное дело России второй половины XIX века

Реферат
 • формат doc
 • размер 72 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Реферат по курсу «Документоведение» Тема: «Книжное дело России второй половины XIX века» 18 с. План. Введение. Характеристика книжного дела второй половины XIX века. Книга в пореформенной России. Книжная торговля во второй половине XIX века. Издатели второй половины XIX века. Крупные издатели и издательства России. Издатель А. С. Суворин (1834-1912). Заключение. Список литературы.

Реферат - Кодекс этики российского библиотекаря и проблемы библиотечного обслуживания современного пользователя

Реферат
 • формат doc
 • размер 25.34 КБ
 • добавлен 28 октября 2010 г.
Реферат по курсу «Библиотечно-информационное обслуживание» Тема: "Кодекс этики российского библиотекаря и проблемы библиотечного обслуживания современного пользователя" 23 с. План. введение. Кодекс этики российского библиотекаря. Этические проблемы обслуживания современного пользователя. Выводы. Заключение. Литература.

Реферат - Массовая работа в библиотеке

Реферат
 • формат doc
 • размер 314.5 КБ
 • добавлен 25 октября 2010 г.
Содержание: Основные понятия: «групповое информирование», «массовое информирование». Требования, предъявляемые к массовым мероприятиям. Устные формы библиотечного обслуживания (информирования), их виды, особенности разработки и оформления. Разработка сценария заседания клуба по интересам

Реферат - Модельные библиотеки на современном этапе

Реферат
 • формат doc
 • размер 134 КБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Введение. Концептуальная модель современной библиотеки (функции модельных библиотек). Структура библиотеки инновационной модели. Анализ существующих моделей современных библиотек. Заключение. Список литературы (6 источников). 32 с. Дисциплина "Библиотечное дело". Специальность "Библиотечно-информационная деятельность".

Реферат - Научные библиотеки. Их классификация. РНБ как универсальная научная библиотека

Реферат
 • формат doc
 • размер 399 КБ
 • добавлен 25 октября 2010 г.
Содержание: Значение классификации библиотек. Определение научной библиотеки. Виды научных библиотек: Универсальная научная библиотека и ее развитие в XXI в. Специальные библиотеки. Отраслевые библиотеки. РНБ как универсальная научная библиотека. Местонахождение и ведомственная принадлежность. Структурные подразделения. Из истории РНБ. РНБ сегодня.

Реферат - Проблемы и перспективы развития библиотечной деятельности

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 37.38 КБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
Введение Существующие проблемы и пути их решения: Государственное регулирование; Проблемы муниципальных библиотек; Плата за бесплатное чтение. Привлечение источников финансирования – приоритетная задача библиотек. Перспективы развития библиотечного дела: Практический маркетинг; Инновационная деятельность. Заключение. Список используемой литературы.

Реферат - Роль библиотечных презентаций в информационной, образовательной и воспитательной работе школы

Реферат
 • формат doc
 • размер 100 КБ
 • добавлен 11 ноября 2010 г.
Библиотекари, прекрасно ориентируясь в традиционных ресурсах и информационных системах, постепенно переходят к работе с нетрадиционными носителями и информационными технологиями. В современное время читатель нуждается в быстрой и точной обработке информации. Это библиотекарям помогает сделать новая форма общения – инновационное предложение от корпорации Microsoft Office. Нам предлагают использование программного приложения Microsoft Office PowerP...

Реферат - Роль информации в развитии общества

Реферат
 • формат doc
 • размер 59.5 КБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
СПб ИВСЭП менеджмент 1 курс Причины возрастания объема информации. Информатизация общества. Применение информатизации в обществе. 8 стр.

Реферат - Социальные функции библиотеки

Реферат
 • формат doc
 • размер 128 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Введение. Содержание понятия "социальные функции библиотеки". Сущностные социальные функции. Производные социальные функции. Вывод. Список литературы( 5 источников). 26 стр. Дисциплина "Библиотечное дело". Специальность "Библиотечно-информационная деятельность".

Реферат-Библиотека и её роль в самостоятельной работе студента

Реферат
 • формат doc
 • размер 58 КБ
 • добавлен 05 февраля 2011 г.
Библиотечные продукты и услуги Самостоятельная познавательная деятельность студентов Культура работы с книгой 11 страниц

Ричардсон Дж. Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности

Словарь
 • формат pdf
 • размер 3,19 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Составитель и руководитель проекта Дж. Ричардсон (США); Под ред. Э. Р. Сукиасяна, В. В. Зверевича. — СПб.: Профессия, 2005. — 272 с. Создатели словаря - группа американских специалистов, часть из которых имеет опыт работы в российских библиотеках и вузах культуры. Авторами разработан достаточно большой по объему словник, включающий около 4000 терминов, используемых как в американской, так и в российской библиотечной науке и практике. Источниками...

Роль библиографии в современном мире

Реферат
 • формат doc
 • размер 36,78 КБ
 • добавлен 16 апреля 2012 г.
УРАО, Россия\Н.Новгород, 2012. - 16 с. Факультет истории и философии, специальность "Культурология и арт-бизнес", Дисциплина - Библиография, преподаватель Белоусова Т.Г., Реферат Введение. Информация в современном мире. "Информационный взрыв" и "информационный кризис". Значение и роль библиографии, библиографического поиска и библиографической информации в современном мире. Заключение.

Рощина Т.И. Книги из российских книжных собраний в фондах Национальной библиотеки Беларуси

Статья
 • формат doc
 • размер 14,02 КБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
Статья // [Материал подготовлен автором для опубликования в дайджесте «Библиотека в эпоху перемен» – Информ. сб. (Дайджест)] История создания всех крупнейших современных государственных библиотечных, музейных и архивных коллекций Беларуси, в том числе и Национальной библиотеки, начинается после 1917 г. Это одновременно и история разрушения и исчезновения существовавших в то время собраний. История Национальной библиотеки Беларуси (сначала – Униве...

Рубакин Н.А. Избранное в двух томах. Том 1

 • формат djvu
 • размер 3,06 МБ
 • добавлен 07 апреля 2012 г.
М.: Книга, 1975. — 224 с. — (Труды отечественных книговедов). Двухтомник произведений выдающегося русского книговеда и библиографа, писателя-популяризатора Николая Александровича Рубакина содержит важнейшие его работы в области библиотечного дела, психологии читателя и книги, самообразования. Первый том включает «Этюды о русской читающей публике» и Введение к фундаментальному труду «Среди книг»; во втором томе представлены «Письма к читателям о с...

Рўзиева Ф. (Тузувчи муаллифлар) Мутолаа байрами

 • формат pdf
 • размер 288.45 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Тошкент, 2005 - 49 б. Биз ?уйидаги методик ?ўлланмада «Мутолаа байрами» муносабати билан ўтказиладиган тадбирлар туркуми ва уларни ўтказиш, ?амда республикамизнинг баъзи вилоятларида ўтказилган «Китобхонлик кунлари» ?а?ида ?ис?ача маълумотларни ?авола этмо?дамиз.

Рўзиева Ф. (тузувчи) ?ожа А?рор тарихи: Методик-библиографик ?ўлланма

 • формат pdf
 • размер 180.12 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент, 2003 - 26 б. Ушбу ?ўлланмада Туркистоннинг табаррук авлиёси Хожа А?рор Валий ?а?идаги материаллардан фойдаланиб кутубхона ходимлари ва китобхонлар учун «Хожа А?рор тарихи» номи билан мазкур тавсиянома та?дим этилмо?да. ?ўлланмада Хожа А?рор Валий ?аёти ва фаолияти ?а?ида, у табаррук зотнинг ижодини ўрганиш ва тар?иб ?илиш учун ўтказиладиган тадбирлар турлари тў?рисида маълумотлар берилди.

Рўзиева Ф. (Тузувчи) Абу Али ибн Сино ?омусий олим

 • формат pdf
 • размер 209.92 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Тошкент, 2004 - 32б. Ибн Сино ўзининг кўп тармоќли ма?сулдор ижоди, бой мероси билан жа?он маданияти тараќќиётига катта ?исса ќўшган ќомусий олимдир. Ватандошимиз буюк ќомусий олим Абу Али ибн Синонинг «Тиб ќонунлари» асари нафаќат Шарќ, балки Оврўпо мамлакатларида ?ам кенг тарќалиб, ќарийб XVIII асрга ќадар ?акимлар учун кундалик ќўлланмага айланган. Шайхур раис – донишмандлар устози номи билан шу?рат ќозонган табиб, шоир, ќомусий билим эгаси И...

Рўзиева Ф. (Тузувчи) Кутубхона ва ма?аллий органлар ?амкорлиги

 • формат pdf
 • размер 194.1 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент, 2004 - 23 б. Мазкур ќўлланмада кутубхоналар ва ма?аллий ташкилотлар ?амкорлигида олиб борилган ишлар хаќида маълумот берилиб, бундан кейин кутубхоналар ишини яхшилашда ?окимият вакиллик органлари билан алоќалар ўрнатиш йўллари ва иш шакллари ?аќида баъзи фикрлар берилмоќда.

Рўзиева Ф. (тузувчи) Ўрта Осиёнинг ?адимги кутубхоналари

 • формат pdf
 • размер 243.2 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент, 2004 - 34 б. Китоб – инсоннинг энг я?ин дўсти ва масла?ат- чиси, а?л ?айро?и ва билим манбаидир. Китоб–фикрлаш ?уроли, хазиналар калити, тафаккур манбаи бўлгани учун ?ам хал?имиз уни нондай азиз, мўътабар ва му?аддас деб ?исоблаган. Ўзбек хал?и ?ам, дунёдаги энг китобхон хал?лардан биридир. Китобга му?аббат, уни ?адрлаш, ў?ишга иштиё? хал?имиз-нинг ?он-?онига сингиб кетган.Чунки хал?имиз ?адимдан китобни ?аёт дарслиги, мўъжиза деб эъзоз...

Рўзиева Ф. (Тузувчи) Хожайи Жа?он - Абдухоли? ?иждувоний

 • формат pdf
 • размер 263.39 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент – 2003 - 35 б. Мазкур услубий ?ўлланма тасаввуф илмининг йирик намояндаларидан бири Хожа Абдухоли? Ђиждувоний таваллудининг 900 йиллик юбилейи муносабати билан тайёрланди. Бу ?њлланмада Абдухоли? Ђиждувонийнинг ?аёти ва ижоди билан бир ?аторда унинг ?икматларидан парчалар ?ам келтирилган. ?њлланма асосан кутубхона ходимларига мњлжалланганлиги учун кутубхонада њтказилиши мумкин бњлган баъзи тадбирлар рњйхати ?ам берилди.

Рўзиева Ф. (Тузувчи) Хоразм фарзанди. Аз-Замахшарий таваллудининг 930 йиллиги мунособати билан

 • формат pdf
 • размер 224.11 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент, 2004 - 21 б. Шар? хал?лари тарихи, маданияти, адабиётининг ўткир билимдони, маърифатпарвар, давлат арбоби ва олимларидан бири Абул?озий Ба?одирхон таваллудининг 400 йиллигига ба?ишланган ушбу методик-библиографик ?ўлланма тарихчи ва адиб ижодини, меросини чу?ур ўрганиш, тар?иб ва ташви? ?илишда кутубхона ходимларига ёрдам бериш ма?садида тузилган. Унда кутубхоначилар ўтказиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?а?ида маълумотлар берилган.

Рўзиева Ф.(tuzuvchi) Му?аммад Пай?амбар

 • формат pdf
 • размер 259.86 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Т.: Алишер Навоий ном. Ўзбекистон Миллий к-наси. нашриёти, 2005.- 30 б. Мазкур методик ?ўлланма пай?амбаримиз Му?аммад алай?иссалом таваллудининг 1435 йиллиги муносабати билан тайёрланди. Ушбу ?ўлланмада пай?амбаримизнинг ?аётлари ?а?идаги маълумотлар ?ис?а ?илиб берилган. ?ўлланма кутубхона ходимларига методик ёрдам сифатида тайёрланган.

Руководство - Начинающему библиотекарю. Полезные советы

 • формат pdf
 • размер 755.39 КБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
Учебно-практическое пособие. Нуримановская ЦБС. 2009 - 41с. Что такое библиотека? Какими документами располагает библиотека? Непериодические издания, классификация непериодических изданий по целевому назначению (виды), классификация периодических и продолжающихся изданий. С чего начать? Как провести проверку книжного фонда библиотеки? Как сохранить библиотечные фонды? Как организовать обслуживание читателей? Организация и техника работы абонеме...

Руководство - Норми часу на основні процеси бібліотечної роботи (Типові)

 • формат doc
 • размер 109,80 КБ
 • добавлен 03 октября 2012 г.
Наказ Міністерства культури і туризму України №1631/0/16-08 від 29.12.2008 р. - К. - 34 с. Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи призначені для визначення штатної кількості працівників бібліотек, планування роботи, видачі нормованих завдань національних і державних бібліотек, які відносяться до сфери управління Міністерства культури і туризму України і рекомендовані для застосування у публічних бібліотеках сфери впливу Міністер...

Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек

 • формат pdf
 • размер 783.45 КБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
ИФЛА. Секция публичных библиотек. 2001 - 106 с. Роль и цель публичной библиотеки. Введение. Определение понятия публичной библиотеки. Цели публичной библиотеки. Учреждение для содействия переменам. Свобода информации. Доступ для всех. Местные потребности. Местная культура. Культурные корни публичной библиотеки. Библиотеки без стен. Библиотечные здания. Ресурсы. Юридические и финансовые аспекты. Введение. Публичная библиотека и ор...

Руководство по методической деятельности ГБУК Псковская областная универсальная научная библиотека

Стандарт
 • формат doc
 • размер 46,61 КБ
 • добавлен 05 июля 2016 г.
Псков: Псковская ОУНБ, 2013. — 31 с. Цель данного Руководства — упорядочение методической деятельности ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека (далее – Библиотека), центральной библиотеки субъекта РФ (Псковская область), закрепление сложившихся в библиотеке эффективных форм и методов методической работы на региональном уровне. Термины и определения. Правовое обеспечение методической деятельности ГБУК «Псковская областная универ...

Самойлюк Т.А. Православная книга: опыт библиографирования в Беларуси

 • формат doc
 • размер 21,54 КБ
 • добавлен 19 августа 2013 г.
Мн.: БГУКИ. — 12 с. Православная библиография в Беларуси начала возрождаться в 1990-х годах и сегодня сложилось несколько направлений ее развития. Во-первых – это персональная библиография, посвященная, в первую очередь, святым Евфросинии Полоцкой и Кириллу Туровскому. В начале был «Список литературы о Евфросинии Полоцкой», подготовленный Алексеем Порецким и опубликованный в сборнике материалов IV Международных Кирилло-Мефодиевских чтений. По ф...

Самохина М.М. (ред.-сост.). Социолог и психолог в библиотеке. Выпуск VII

 • формат pdf
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 24 декабря 2013 г.
Сб. статей и материалов. — М.: Рос. гос. б-ка для молодежи; Рос. гос. дет. б-ка, 2010. — 220 с. Содержание: От составителя. Библиотека и библиотекарь сегодня А. В. Пурник. От Библиотеки к Библиотеке 2.0. В. П. Чудинова, Е.А.Колосова, Е.А.Армадерова, Л.Н.Косенко. Читатели Российской государственной детской библиотеки. Н.А. Стефановская. Профессиональное самосознание будущих библиотечных специалистов. Г.М. Пальгуева. Слово о библиотекаре читающем....

Самохина М.М. Молодой пользователь в библиотеке (По результатам межрегионального социологического исследования)

 • формат doc
 • размер 80.71 КБ
 • добавлен 12 мая 2013 г.
Выходные данные отсутствуют. Проблемная ситуация исследования связана прежде всего с падением социальной востребованности библиотеки (во всяком случае, в её традиционном формате, с набором традиционных услуг), со съёживанием её аудитории; в частности, а может быть, и в особенности – аудитории молодёжной. Причины описываются по-разному, но так или иначе они определяются несоответствием ресурсов библиотеки, форматов её деятельности – тем потребност...

Самохина М.М. Социолог в библиотеке, или Библиотекарь как социолог: Практическое пособие для тех, кто хочет и любит исследовать

 • формат pdf
 • размер 7,15 МБ
 • добавлен 19 декабря 2013 г.
М.: Рос. гос. юнош. б-ка, 2008. — 194 с. В книге представлена система рекомендаций по организации и проведению социологических исследований как в библиотеке, так и за ее пределами. Автор – кандидат социологических наук, участник и руководитель многих исследований по проблемам чтения и библиотеки. Пособие адресовано библиотекарям, занимающимся исследовательской работой, а также может быть полезно преподавателям и студентам колледжей и вузов культу...

Саркисян М.Л. Культурный библиотечный центр (фантазия)

Статья
 • формат doc
 • размер 7,42 КБ
 • добавлен 04 марта 2012 г.
Статья. — Молодые в библиотечном деле. — 2003. — №3. — С. 88-90. Сегодня, пожалуй, любой человек ощущает дефицит духовного общения. Далеко не каждому по карману пойти в театр, в кино или музей. Иное дело — библиотека, особенно та, где тебя ждут, где тебе рады. Сегодня — это многоплановый механизм, выполняющий разносторонние виды деятельности и услуг, включающих как обслуживание читателей, так и их информационное обеспечение, культурный досуг, а т...

Сафиуллина З.А. Информация: ценность и оценка

 • формат pdf
 • размер 68.98 МБ
 • добавлен 20 мая 2011 г.
М.: Либерея-Бибинформ, 2006. - 224 с. - (Серия: Библиотекарь и время. XXI век. Выпуск 40). В пособии всесторонне рассматривается тема ценности информации для человека, для общества, для цивилизации в целом. Уделяется большое внимание различным формам информационной деятельности, в том числе рекомендательной библиографии. Анализируются проблемы воздействия информации на человека, приводятся методики ее оценки. В качестве приложения публикуется ав...

Себелева А.В. (сост.) Психология и социология чтения

 • формат pdf
 • размер 1,04 МБ
 • добавлен 24 октября 2016 г.
Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2012. — 139 с. — ISBN 978–5–89988–920–2. Учебное пособие посвящено дисциплине, изучающей книгу через систему общественных отношений, проявляющихся в процессах книжной деятельности, а также в процессах, связанных с функционированием книги в обществе. Изучение курса формирует у студентов систему знаний об истории книгопечатания в России, видах чтения и читателей, о влиянии печатного текста на аудит...

Сельская библиотека в современных условиях

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 57,65 КБ
 • добавлен 14 августа 2015 г.
Тюмень, 2015. 38 с. Введение. Теоретические основы функционирования библиотек. Значимость библиотеки: современный ракурс. Функции и задачи современной сельской библиотеки. Практические аспекты сельской библиотеки на примере библиотеки в с.ХХХХХХХХ. Характеристика особенностей сельской библиотеки. Реализация функций и задач сельской библиотекой. Заключение. Список литературы.

Сергеева Ю.С. Библиотечное дело и библиотековедение

 • формат djvu
 • размер 22.62 МБ
 • добавлен 31 июля 2010 г.
Конспект лекций. — М.: Приор-издат, 2009. — 170 с. — ISBN 978-5-9512-0848-4. Настоящим изданием мы продолжаем серию «Конспект лекций. В помощь студенту», в которую входят лучшие конспекты лекций по дисциплинам, изучаемым в гуманитарных вузах. Материал приведен в соответствие с учебной программой курсов «Библиотечное дело» и «Библиотековедение». Используя данную книгу при подготовке к сдаче экзамена, студенты смогут в предельно сжатые сроки сист...

Сидорова М.М.(состав.) Библиография и книговедение

 • формат pdf
 • размер 661.98 КБ
 • добавлен 27 октября 2010 г.
Учебно-методическое пособие для студентов-филологов/ Казан. гос. ун-т; сост. М. М. Сидорова. - Казань, 2005. - 80 с. Цель курса – дать начальные сведения о предмете и задачах, истории и современном состоянии важнейшей для практической научной работы источниковедческой дисциплины – библиографии, ознакомить с наиболее важными типами библиографических источников и справочной литературы, сформировать навыки информационного поиска в гуманитарной сфе...

Смынтына В.А. Каталог изданий XVI века: из фондов Научной библиотеки ОНУ им. И.И. Мечникова

 • формат pdf
 • размер 51,47 МБ
 • добавлен 12 декабря 2015 г.
Каталог. — Одесса: Астропринт, 2005. — 329 с. Каталог содержит описания изданий XVI в. в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета им. И. И. Мечникова. Каталог снабжен указателями и иллюстрирован воспроизведениями титульных листов и гравюр отдельных изданий. Предназначен для книговедов, историков, юристов, филологов, преподавателей и студентов.

Современное состояние и перспективы развития ГСНТИ

Реферат
 • формат doc
 • размер 9,12 КБ
 • добавлен 24 марта 2013 г.
Краснодар; КГУКИ; Информационно-библиотечный факультет; специальность: прикладная информатика; предмет: Библиографоведение; год 2011; 14 стр. Введение Государственная система научно-технической информации (ГСНТИ) Текущая ситуация в ГСНТИ Перспективы развития Заключение Список литературы

Сопиков В.С. Опыт российской библиографии

 • формат djvu
 • размер 83.24 МБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Василий Сопиков "Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славянском и российском языках от начала заведения типографий по 1813 г От релизера. Сборник включает себя: - Василий Степанович Сопиков Опыт российской библиографии. от начала заведения типографий до 1813 года. Т. 1. — 1813 - Василий Степанович Сопиков Опыт российской библиографии. от начала заведения типографий до 1813 года. Т. 2. — 181...

Сорокина М.Ю. Социализация личности ребенка в условиях информационного общества

 • формат pdf
 • размер 620.45 КБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Материалы II совещания руководителей детских и школьных библиотек округа г.Советский, 15-16 октября 2009 г. Ханты-Мансийск. 2010 - 84 с. В докладах затронут широкий спектр задач по работе с детьми в направлении социализации, предлагаются пути и способы социализации, приведены конкретные результаты деятельности отдельных библиотек. Содержание. От составителя. Кривошеева О.А. Библиотечное обслуживание детей Югры общедоступными библиотеками: сос...

Старовойтова О.Р., Плескачевская С.М., Жукова Т.Д. Справочник школьного библиотекаря

Справочник
 • формат pdf
 • размер 39,31 МБ
 • добавлен 28 апреля 2016 г.
М.: Школьная библиоте­ка, 2006. — 448 с. ISBN 5-902300-36-3 Дается полная технология работы школьной библиотеки: от процессов комплектования фондов до методов и форм обслуживания читателей. Подробно описаны все операции работы школьного библиотекаря, касающиеся «пути книги», ведения справочно-библиографического аппарата согласно как традиционным, так и инновационным технологиям. Практическое руководство как для начинающих, так и для опытных специ...

Старцева Т.А. (сост.). Молодые в библиотечном деле: сборник работ участников краевого конкурса молодых библиотекарей

 • формат pdf
 • размер 1,22 МБ
 • добавлен 21 мая 2013 г.
Барнаул: РИО АКУНБ, 2009. — 124 с. В сборнике опубликованы лучшие работы участников краевого конкурса «Молодые в библиотечном деле», а также методические материалы по подготовке заявки для участия в конкурсе социальных проектов на гранты Администрации Алтайского края в сфере молодежной политики. Представленные на конкурс материалы для публикации в сборнике были сокращены. С полным вариантом всех конкурсных работ можно ознакомиться в научно-методи...

Степанов В.К. Материалы к указателю русской духовной литературы 1801-1992

 • формат pdf
 • размер 2,43 МБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
Москва: РУДОМИНО, 1994. — 63 с. Книга является первым опытом библиографического указателя русской христианской литературы и одновременно попыткой описания всех возможных печатных библиографических источников XX века.

Степанова А.С. Региональные центры книги и чтения в России

 • формат pdf
 • размер 491.95 КБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Москва. Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества. 2010 - 176 с. Данное издание посвящено деятельности региональных центров книги и чтения, действующих при центральных библиотеках субъектов Российской Федерации. Рассматриваются история создания центров, их организационные формы, основные направления работы и перспективы развития. Издание предназначено для библиотекарей, сотрудников органов управления культурой, издателей, работников кн...

Столяров Ю.Н. Библиотека в экстремальной ситуации

 • формат pdf
 • размер 1,77 МБ
 • добавлен 30 ноября 2015 г.
М. : «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», 2007 - 461 с. Издание предназначено для помощи библиотекарям в предупреждении чрезвычайных ситуаций, максимальном снижении ущерба от них и скорейшем восстановлении библиотек, и в особенности их главной ценности — фондов. Рассмотрены следующие виды бедствий: вооруженные конфликты, диверсии, терроризм, вандализм, техногенные и природные катаклизмы: наводнения, землетрясения, ураганы, сели и т.п. Даны...

Столяров Ю.Н. Онтологический статус документа и его практическое значение для библиотек

Статья
 • формат doc
 • размер 20,69 КБ
 • добавлен 13 декабря 2012 г.
Статья. Опубликована в журнале "Библиотековедение". — 1999. — № 4- 6. — С. 50-59. В статье показана необходимость уточнения статуса документа, критикуется терминология, используемая для называния документа в разных областях документно-коммуникационной системы.

Сукиасян Э.Р. Оценка структуры и содержания современных классификационных систем методом анализа отображения Карты знаний

Статья
 • формат doc
 • размер 33,79 КБ
 • добавлен 06 марта 2012 г.
Статья // Научные и технические библиотеки. - 2012. - №1. В статье рассказано о методике, предложенной зарубежными специалистами для оценки структуры и содержания современных классификационных систем методом анализа отображения «Карты знаний». Дана критическая оценка метода в целом, не учитывающего ряд существенных параметров классификационных систем.

Суслова И.М. Проектная деятельность библиотек

 • формат pdf
 • размер 1.65 МБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
Научно-практическое пособие. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. — 176 с. - (Специальный издательский проект для библиотек). Книга посвящена принципам, функциям и методам новой управленческой модели, которая называется «управление проектами». Авторы рассматривают теоретико-организационные основы управления проектами, описывают технологии управления проектами, определяют последовательность фаз, стадий и этапов разработки и реализации библиотечного проекта. Вп...

Сэтре Т.П., Уилларс Г. Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек

 • формат doc
 • размер 73,31 КБ
 • добавлен 28 апреля 2013 г.
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 2002. Пер. Азгальдов Эрик. Содержание: Введение. Миссия и руководящие принципы. Миссия. Руководящие принципы. Текущий контроль и оценка. Ресурсы. Финансирование и финансовое планирование школьной библиотеки. Расположение и площади. Мебель и оборудование. Электронное и аудиовизуальное оборудование. Материальные ресурсы. Политика формирования фонда. Фонд библиотечных...

Тезисы и аналитические справки как продукты информационно-аналитической деятельности

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 31,24 КБ
 • добавлен 27 апреля 2015 г.
Кемерово, Кемгуки ,2014г.- 3 курс.- 6 семестр.- 10с. Контрольная работа по курсу: "Информационно-аналитические продукты и услуги" В работе приводятся Тезисы к опубликованной статье Овчиннникова Е.М. Развитие социальной активности молодежи в социо-культурном проектировании / Е.М. Овчинникова // Актуальные проблемы социокультурных исследований: межрегиональный сборник научных статей.- КемГУКИ: Кемерово, 2012.- Вып. 6. -С 222-227, и аналитическая сп...

Технологическое проектирование

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 36,52 КБ
 • добавлен 19 мая 2015 г.
Кемерово. институт библиотечных технологий, 2014 г.; 3 курс; 10с. в контрольной работе Приводится анализ регламентирующей документации учреждения: устава библиотеки, положений об отделах, должностных инструкций и т.д, Во 2 задании приводится разработка технического проекта на производственный процесс. Приводится технологическое задание на процесс создания рекламного ролика.составлен описательный алгоритм производственного процесса, подготовлена...

Тешабоева У. (Тузувчи) ?аёт билан ?амнафас ижод: Пирим?ул ?одиров таваллудининг 80 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 342.93 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Тошкент-2008, 41б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма эл севган адиб, адабиётшунос олим Пирим?ул ?одиров таваллудининг 80 йиллигига ба?ишланган. Ёзувчи сер?ирра ижодини ўрганиш ва уни кенг тар?иб ?илишда кутубхона, ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?амда адабиётлар рўйхати берилган. ?ўлланмадан кутубхона ходимлари ва кенг китобхонлар оммаси фойдаланишлари мумкин.

Тешабоева У. (Тузувчи) Башарият да?оси

 • формат pdf
 • размер 426.95 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2008, 63б. На узбекском и русском языках. Ушбу методик-библиографик ?ўлланма буюк рус ёзувчиси Л.Н.Толстой ?аёти ва ижодини ўрганишга ба?ишланган. ?ўлланма ёзувчи ижодини, бой адабий меросини ўрганиш, тар?иб ?илишда АКМлар, АРМлар ва кутубхоналар ходимларига ёрдам бериш ма?садида тузилган. Унда мутахассислар ўтказиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?а?ида маълумотлар тавсия этилган ва адабиётлар рўйхати берилган. ?ўлланмадан мутахассисла...

Тешабоева У. (тузувчи) Тошкент дея аталур…

 • формат pdf
 • размер 319.89 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2008, 45б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланмада бой тарихга эга, келажаги бугундан порло? Шар? машъали аталган гўзал Тошкентга ба?ишланган маълумотлар ?амда кутубхоналар, ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми берилган. ?ўлланмада Тошкентнинг ўтмиши, бугуни ва эртаси ?а?ида сўз боради.

Тешабоева У. (Тузувчи) Устоз ижодкор: Ма?суд Шайхзода таваллудининг 100 йиллиги муносабати билан

 • формат pdf
 • размер 292.35 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Тошкент-2008, 34б. Улу? шоир, олим, мутафаккир ва нодир табиатли инсон Ма?суд Шайхзода таваллудининг 100 йиллигига ба?ишланган ушбу методик-библиографик ?ўлланма ёзувчи ижодини, меросини чу?ур ўрганиш ва уни тар?иб ?илишда ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс марказларида ўтказилиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?амда адабиётлар рўйхати берилган. ?ўлланмадан кутубхоначи ходимлар ва кенг китобхонлар оммаси фойдаланишлари мумкин.

Тешабоева У. (Тузувчи) Шар?нинг мангу маскани

 • формат pdf
 • размер 288.86 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2007, 41б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланмада дунёнинг энг кў?на ша?ри Самар?анд, унинг ?адимий тарихи ва шу тарихнинг бетакрор, ?ар ?андай одамнинг ?ам ?албини ўзига ром этувчи, умрбод мафтун ?илувчи буюк намояндалари сиймоси, мовий гумбазлар, муаззам миноралар ва ўлмас обидалар ?а?идаги маълумотлар келтирилган. Уларни тар?иб ?илишда ахборот- кутубхона, хборот-ресурс марказларида ўтказиш мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?амда адабиётл...

Тешабоева У. Мавлоно Жалолиддин Румий. Жалолиддин Румий таваллудининг 800 йиллиги мунособати билан

 • формат pdf
 • размер 297.43 КБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Тошкент-2007, 37б. Ушбу методик-библиографик ?ўлланмада Мавлоно Жалолиддин Румий ?аёти ва ижоди, устоз ва шогирдлари, тасаввуфий-ирфоний ?арашлари, шунингдек ?арийб 600 йил аввал яратилган Румий асарларини англаш, ундан ба?ра олиш, минг йиллар давомида тўпланиб келган Шар? фалсафаси ва ?икмати, исломий ?а?и?атларни омухта этган, тасаввуф ва фалсафани ?ўшиб, инсон ру?и диалектикасини очган улу? мутафаккир ?а?идаги маълумотлар ва уларни тар?иб ?ил...

Тешабоева У.(Тузувчи) Гиё?вандлик - давр офати

 • формат pdf
 • размер 242.89 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Методик-библиографик ќўлланма. Тошкент, 2004 - 33 б. Аср вабоси бўлмиш гиё?вандлик, гиё?вандлик воситалари, гиё?вандликни олдини олиш ва унга ќарши курашишга баѓишланган ушбу методик-библиографик ќўлланма бу иллат илдизини чуќур ўрганиш, унга ќарши кураш йўллари ва чораларини тарѓиб ва тарѓибот ќилишда кутубхона ходимларига ёрдам бериш маќсадида тузилган. Унда кутубхоначилар ўтказиши мумкин бўлган тадбирлар туркуми ?аќида маълумотлар берилган.

Тешабоева У., Маматраимова ?. (Тузувчилар) ?о?озсиз ахборот ташувчилар

 • формат pdf
 • размер 588.16 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Тошкент-2007, 107б. Ушбу методик ?ўлланмада ?озирги ахборотлаштириш даврида ахборот дунёсига кириб келган ва кенг тар?алиб бораётган ?о?озсиз ахборот ташувчилар – электрон оптик дисклар, видеодисклар, электрон микропроцессорли картрижлар, микрофильмлар, микрофишлар тў?рисида умумий тушунчалар, изо?лар, уларга библиографик ишлов бериш (тасвирлаш), са?лаш бўйича маълумотлар берилди. Нашр кутубхоналар, АКМ, АРМ мутахассислари, шунингдек фаолияти ?...

Тешабоева У., Нуримова ?., Рўзиева Ф. (Тузувчилар) Буюк келажак бунёдкорлари

 • формат pdf
 • размер 406 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент-2008, 58б. Исти?лол йилларида юртимизда ёш авлод таълим-тарбияси давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири этиб белгиланди. Бугун мамлакатимизда ?урилаётган фу?аролик жамияти, ?аётимизга кириб келаётган янгиланишлар жараёни, исло?отлар самараси энг аввало ёшларни ?ўллаб-?увватлаш, уларнинг интеллектуал сало?иятини ошириш, моддий ва маънавий ра?батлантиришга ?аратилган. Ўз навбатида ёшларимиз ?ам илм-фан ва бош?а со?аларда эришаётга...

Типы библиографических пособий

Контрольная работа
 • формат rtf
 • размер 111.15 КБ
 • добавлен 12 марта 2011 г.
Ведение. Типы библиографических пособий. Виды библиографических пособий. Библиографические издания и публикации. Библиографические издания. Библиографические публикации. Библиографические издания карточной формы. Заключение. Список литературы.

Тихомирова И.И. Психология детского чтения от А до Я

 • формат pdf
 • размер 562,69 КБ
 • добавлен 14 декабря 2013 г.
Методический словарь-справочник для библиотекарей. — М.: Школьная библиотека, 2004. — 248 с. Данное пособие — попытка на материале детского чтения приоткрыть психологическую дверь в мир, вызванный словом писателя, и пригласить туда всякого, кого волнует судьба литературы и детей, кого волнует будущее России. Прежде всего, пособие адресуется моим коллегам — библиотекарям, стоящим у руля руководства детским чтением, тем из них, кого тяготит стереот...

Трофимова А.В. Ваше мнение - 3 (социологическое исследование)

Статья
 • формат doc
 • размер 12,34 КБ
 • добавлен 03 марта 2012 г.
Статья. — Молодые в библиотечном деле. — 2004. — №3-4. — С. 88-94. В новых социально-экономических условиях каждой библиотеке самой приходится анализировать сложившуюся ситуацию, определять специфику и приоритеты своего развития, причем, не столько производственно-технологического, сколько социального, чтобы самостоятельно принимать решения. В этой связи мы сочли необходимым изучить информационные потребности пользователей Красноярской краевой юн...

Труфанова О.В. Шпаргалки для обучающих

 • формат pdf
 • размер 427.05 КБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
Учебное пособие в помощь проведению занятий в системе повышения квалификации. Ростов-на-Дону. 2004 - 27с. В процессе обслуживания читателей библиотекари довольно успешно используют так называемые тактические рекомендательные эффекты, которые представляют собой наиболее рациональные приемы действия, целесообразные в тех или иных конкретных ситуациях. Являясь приемами воздействия на читателя, они вызывают определенные психологические изменения,...

Трушникова Г.А., Мозес Т.А. Программа формирования корпоративной культуры

Статья
 • формат pdf
 • размер 181.93 КБ
 • добавлен 06 сентября 2011 г.
Формирование корпоративной культуры в библиотечно-информационной среде (из опыта научной библиотеки Алтайского государственного университета) статья

Універсальная дзесятковая класіфікацыя. Знакі табліцы

Презентация
 • формат ppt
 • размер 287,41 КБ
 • добавлен 09 июля 2013 г.
БДУКМ, Мінск, праф. Ляйко Н.А., 54 слайда, 5-ы курс, 2012 г. Дысцыпліна "Універсальная дзесятковая класіфікацыя". Змест: УДК (сутнасць паняцця) Знакі далучэння класаў Знакі далучэння (сутнасць паняцця) Прыклады Знак распаўсюджвання Прыклады Знак адносін Прыклады Знак неабарачальных адносін Прыклады Знак запазычаных абазначэнняў Прыклады Знак групіравання індэксаў Прыклады Знак алфавітнага падраздзялення Прыклады Знакі агульных вызначальнікаў Знак...

Федеральный закон о библиотечном деле

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 108,20 КБ
 • добавлен 23 июля 2016 г.
Федеральный закон РФ от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле". - 11 с. Принят Государственной Думой 23 ноября 1994 года (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 27.10.2008 N 183-ФЗ, от 03.06.2009 N 119-ФЗ, от 27.12.2009 N 370-ФЗ). Настоящий Федеральный закон является правовой базой сохранения и развития библиотечного дела в Российской Федерации. Он устанавливает принципы деятельнос...

Фенелонов Е. Не дезинтеграция, а кооперация

Статья
 • формат doc
 • размер 4,71 КБ
 • добавлен 24 января 2017 г.
Статья (сокращ.вариант). — Литературная газета. — 2005. — 16-22 февраля. Децентрализованная система библиотечного обслуживания кажется некоторым ярым защитникам всякого рода нововведений и рыночных ценностей более демократичным решением, создающим условия для рачительного хозяйствования на уровне поселений. Но для любого хозяйствующего субъекта очевидно, что сложение средств и усилий (особенно в библиотечном деле) позволяет использовать выделяемы...

Фенелонов Е.А. Методологические основы экономики библиотечного дела как научной дисциплины

Статья
 • формат doc
 • размер 26,92 КБ
 • добавлен 27 июля 2012 г.
Статья // Библиотечное дело — XXI век. – 2004. – № 1 (7). – С.6-15 Термином «экономика библиотечного дела» обозначается реально существующая экономическая практика или хозяйствование, а также изучающая ее отраслевая наука. Мы прежде всего будем касаться именно науки. В статье рассмотрены: Предмет изучения Цели библиотечной экономической науки Методы изучения Терминология

Формат DUBLIN CORE (Дублинское ядро)

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 47,47 КБ
 • добавлен 31 мая 2016 г.
Формат DUBLIN CORE (Дублинское ядро) как лингвистическое средство представления сетевых электронных ресурсов Описание: СПбГИК (бывш. СПбГУКИ), Санкт-Петербург (Россия), Серебрянникова Т.О., 3 курс (5 семестр). 9 стр. Дисциплина: Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий

Форми і методи книжкової торгівлі

Статья
 • формат doc
 • размер 11,87 КБ
 • добавлен 13 марта 2013 г.
РДГУ, Україна/Рівне, 2013 р., 5 ст. Оптова книжкова торгівля. Роздрібна книжкова торгівля. Ярмаркова діяльність.

Формирование баз данных

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 18,58 КБ
 • добавлен 24 февраля 2014 г.
2 с. Тестовые задания по курсу «Информационные технологии. Часть 2 - Формирование баз данных». Что такое база данных. Виды и типы Баз данных. Свойства и способы формирования.

Формирование культуры чтения

Статья
 • формат doc
 • размер 8,42 КБ
 • добавлен 19 мая 2012 г.
Ильенкова Н.М., библиотечный урок для 6 класса. 3 с. Цели урока: образовательная: научить писать отзыв о книге; развивающая: научить отличать отзыв от других видов сочинения; способствовать обогащению и развитию словарного запаса; воспитательная: привитие любви к систематическому чтению детской литературы. Тип урока комбинированный: повторение знаний предыдущих уроков; усвоение новых знаний; закрепление нового материала.

Хакимова Г.А. Библиотечное дело Германии в условиях реформы немецкой орфографии (1996-2007 гг.)

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,40 МБ
 • добавлен 19 июня 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение». — М.: Московский государственный университет культуры и искусств, 2014. — 332 с. Научный руководитель: кандидат педагогических наук, профессор Н.В. Лопатина. Актуальность темы. В современном библиотековедении сформировался значительный интерес к анализу характера функционирования и развития библиотек в условиях...

Характеристика Кодекса профессиональной этики библиотекаря

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 6,82 КБ
 • добавлен 21 февраля 2015 г.
Вологодский областной техникум культуры, 2014. – 5 с. Название документа. Цель составления документа. Реквизиты документа. Кем и когда утвержден. Основные положения Кодекса этики российского библиотекаря.

Центр межкультурной коммуникации

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 94,09 КБ
 • добавлен 21 января 2013 г.
МГЛУ, 2012, 36 с. В курсовой работе рассмотрены следующие вопросы: Библиотека как система, обзор научных подходов . Современная библиотека – многофункциональный центр межкультурной коммуникации. Анализ библиотек лингвистических ВУЗов (на примере библиотек МГЛУ РБ и РФ).

Цифровое будущее. Каталог навыков медиа - и информационной грамотности

 • формат pdf
 • размер 480,95 КБ
 • добавлен 08 мая 2013 г.
М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества (МЦБС), 2013. — 68 с. В данном издании представлены ключевые навыки компетентного использования информации во всех ее формах, объединенные в рамках всеобъемлющего и системного подхода к концепции медиа- и информационной грамотности. Рассматриваются все возрастные группы в рамках формального образования и обучения на протяжении всей жизни. Издание предназначено для педагогов, специалистов в об...

Чекунова Л.В. Школа библиотекаря: методические материалы в помощь повышению квалификации: дайджест

Практикум
 • формат doc
 • размер 274 КБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Волгоград: ВОУНБ им. М.Горького, 2006. – 19 с. В издание включены примерные программы подготовки таких форм повышения квалификации, как творческая лаборатория, зональный семинар, семинар-встреча, семинар-практикум, дан материал для производственной учебы. Темы: Современная библиотека: стиль и имидж. Пожилой человек в библиотеке: уровень библиотечного обслуживания пожилых людей. Молодежи о профессиях. Конфликты в библиотеке: предупреждения и р...

Чтение как проблема отечественной науки и практики. Часть 1. Чтение - личность - социум

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,34 МБ
 • добавлен 20 ноября 2016 г.
Монография. — Брянск: БФ МосУ МВД России, 2010. — 178 с. В монографии делается попытка объединить философский, исторический, филологический, психологический, библиотековедческий подходы к осмыслению проблемы чтения, которое рассматривается как целостное явление, имеющее свою историческую и социокультурную миссию; дается представление об истории развития отношений человека с книгой, о психологии читательского восприятия, о различных функциях чтени...

Чтение как проблема отечественной науки и практики. Часть 2. Социокультурный аспект чтения

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 25 декабря 2016 г.
Сборник научных статей. — Брянск: БФ МосУ МВД России, 2010. — 96 с. В сборнике научных статей «Чтение как проблема отечественной науки и практики» представлены философский, исторический, филоло- гический, социологический, библиотековедческий подходы к осмыслению проблемы чтения. Предназначен для научных работников, преподавателей, учителей, сотрудников кадровых аппаратов МВД, библиотекарей, студентов, кур- сантов, школьников. Может быть интересен...

Чубарьян О.С. (ред.). Словарь библиотечных терминов

Словарь
 • формат djvu
 • размер 5,73 МБ
 • добавлен 19 июля 2015 г.
М.: Книга, 1976. — 224 с. Термины, вошедшие в словарь, охватывают основные понятия библиотековедения, в том числе новые, появившиеся в последние годы: социология и психология чтения, автоматизация библиотечных процессов, изучение и использование библиотечного фонда, машинный каталог и др. Термины в словаре расположены в алфавитном порядке. Для отражения терминосистемы и облегчения пользования словарем применяются словарные гнезда, системы ссылок,...

Чудинова В.П. Измерение ценности и критерии эффективности деятельности библиотек: зарубежный опыт

 • формат pdf
 • размер 1,77 МБ
 • добавлен 27 мая 2016 г.
Учебно-практическое пособие. — М.: Литера, 2011. — 253 с. — ISBN 978-5-91670-077-0. Оценка роли и ценности библиотек, выявления их влияния на общество, разработка критериев их эффективности, — темы, которые постоянно волнуют библиотечное сообщество. Работа по изучению оценки воздействия библиотек на общество ведется исследователями разных стран. Эти исследования интенсивно развиваются сейчас в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Норвегии и др...

Швецова-Водка Г.М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика

 • формат doc
 • размер 193,51 КБ
 • добавлен 21 февраля 2012 г.
Навч. посіб. Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне : РДГУ, 2000. — 144 с. Охарактеризовано основні види бібліографії станом на кінець 1999 р.: їх призначення, завдання, організаційну структуру, теоретичні та методичні проблеми, систему бібліографічних посібників. Навчальний посібник призначається для вивчення курсів «Загальне бібліографознавство», «Історія бібліографії». поточна державна бібліографія України загальна ретроспективна бібліографія Ук...

Швецова-Водка Г.М. Бібліотека як документальна комунікаційна система

Статья
 • формат pdf
 • размер 276,99 КБ
 • добавлен 06 августа 2012 г.
Стаття // Бібл. вісн. — 2011. — №6 — С. 3—7. У статті розглянуто роль бібліотеки як документальної комунікаційної системи з погляду теорії документології. Бібліотеку охарактеризовано не тільки як термінальну, але й як генеративну і транзитну документальну комунікаційну систему. Пропонується узагальнена характеристика діяльності бібліотеки, спрямованої на задоволення інформаційних запитів користувачів, пов’язаних із використанням опублікованих док...

Швецова-Водка Г.М. Складові системи документальних комунікацій

Статья
 • формат pdf
 • размер 540,25 КБ
 • добавлен 04 августа 2012 г.
Стаття // Бібл. вісн. — 2011. — № 1 — С. 37—42 Розглянуто терміни та поняття, що характеризують документальну комунікацію; властивості документальної комунікації; види документальної комунікації та їхню структуру; види документальних комунікаційних систем та їх склад; складові системи документальних комунікацій. Ключові слова: документальна комунікація, документально-комунікаційна система.

Шевелева Ю.Н. (сост.) В помощь библиотекарю: информационный бюллетень: 2 квартал 2012 года

 • формат pdf
 • размер 488,81 КБ
 • добавлен 30 октября 2012 г.
Пермь: ПГКУБ, ПКДБ, ПКСБ, 2012. - 33 с. Ежеквартальный бюллетень В помощь библиотекарю издается краевой библиотекой им. А.М. Горького, краевой специальной библиотекой для слепых и краевой детской библиотекой им. Л.И. Кузьмина. В нем отражаются документы, поступившие в фонды краевых библиотек и изданные ими по библиотечному делу и смежным отраслям, а также с 2001 года – все новые поступления в ПКСБ. Материал сгруппирован в разделах: Информационный...

Шемелова Е.Г. (сост.). Современные проблемы краеведческой библиографии

 • формат pdf
 • размер 33,38 МБ
 • добавлен 14 сентября 2013 г.
Ред. А.Р. Абдулхакова. — Казань : Милли китап, 1998. — 60 с — (В библиотеках республики. Из опыта работы ; Вып. IV). В издании рассматриваются вопросы совершенствования краеведческого справочно-библиографического аппарата, расширения репертуара краеведческих библиографических пособий, издаваемых Централизованной библиотечной системой. Содержание: Шемелова Е. Краеведческая деятельность: опыт и проблемы. Милютина А. Опыт организации краеведческого...

Школьная библиотека как тип

Реферат
 • формат doc
 • размер 13,69 КБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
7 с. Введение. Обоснование выбора данной темы Из истории развития школьной библиотеки Понятие специальной библиотеки как типа Школьная библиотека как специальная библиотека Выводы

Школьная медиатека

Презентация
 • формат ppt
 • размер 147,43 КБ
 • добавлен 14 января 2015 г.
Вологодский областной техникум культуры, 2014, 19 слайдов. Для создания в школах современной информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС применяются медиатеки или медиацентры. В презентации дается определение медиатеки, медиатеки в школе; концепция развития медиатеки, варианты развития медиатек, задачи и структура школьной медиатеки

Шлыкова О.В. Культура мультимедиа

 • формат pdf
 • размер 3.98 МБ
 • добавлен 18 сентября 2010 г.
Учебное пособие для студентов / МГУКИ. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 415 с. В учебном пособии рассматриваются социокультурные аспекты развития мультимедиа, дается общее представление о мультимедийных продуктах и средствах их разработки, о применении мультимедийных технологий в различных областях деятельности, особенно в области образования и культуры. Пособие дополняют ссылки на адреса российских Интернет-ресурсов, словарь используемых терминов, те...

Шпади Н.И. (сост.) Сельская библиотека как фактор формирования социокультурного пространства села

 • формат pdf
 • размер 991,49 КБ
 • добавлен 27 сентября 2013 г.
Материалы научно-практической конференции. — Челябинск: Челябинская областная универсальная научная библиотека научно-методический отдел, 2013. — 156 с. — (Серия «Библиотечная жизнь Челябинской области». Выпуск 13). Материалы научно-практической конференции Челябинск, 22 октября 2012 г.: Абрамовских В. Г. Сельская библиотека как фактор формирования социокультурного пространства села Фрост О. Ю. Модельная библиотека как феномен сельской культуры Р...

Шпаргалка по библиографии

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 67.5 КБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
Россия, 2 стр. (9 шрифт) Как делать библиографическое описание и цитирование (по видам) в рефератах, курсовых работах, дипломах, статьях и т.д. Библиографическое описание: Одноуровневое библиографическое описание Описание электронных ресурсов Аналитическое библиографическое описание Описание нормативных документов Многоуровневое библиографическое описание Цитирование: Подстрочные ссылки Повторные ссылки Первичные ссылки

Шпаргалка по дисциплине Информационно-аналитические технологии

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 237 КБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
Создание и основные направления развития компьютерной сети Либнет, Формат UNIMARC: структура записи, Формат RUSMARC: структура записи, Назначение, применение формата UNIMARC, Формат USMARC. Общая характеристика, История появления и развития форматов семейства MARC, Базовые информационно-аналитические технологии. Прогнозирование объекта, Базовые термины информационной аналитики (7 классов терминов), Основные направления информационно - аналитическ...

Шпаргалка по дисциплине Информационные ресурсы

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 305 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Понятие и состав экономических ресурсов общества, их краткая характеристика. Взаимосвязь и взаимовлияние экономических ресурсов, рынок ресурса, государственное регулирование. Свойства экономических ресурсов общества, их взаимодействие, влияние свойств на жизненный цикл ресурса Информационные ресурсы общества как вид экономических ресурсов. Понятия документа и информации, основные свойства информации, их взаимосвязь. Понятие знания, информации, на...

Шпаргалка по дисциплине Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 774.5 КБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
Предмет, цель и задачи курса ЛСБИТ. Понятийный аппарат курса ЛСБИТ. Нормативное сопровождение ЛО. Определение и состав лингвистического обеспечения по А. Б. Антопольскому. Определение и состав лингвистического обеспечения по Н. И. Гендиной. Язык как знаковая система, структура языкового знака. Основные функции языка. Структура языкового знака: предмет, денотат. Структура языкового знака: лексическое понятие, десигнат. Структура языкового знака: с...

Шпаргалки по библиографии и библиотечному делу

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 154,39 КБ
 • добавлен 31 января 2013 г.
ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, 2012 г.- 43 с. Характеристика библиотечной системы Российской Федерации Федеральные библиотеки Региональные библиотеки Муниципальные публичные библиотеки Справочно-библиографический аппарат библиотек Система каталогов библиотек. Описание различных видов каталогов Организация, ведение и редактирование библиотечных каталогов Основные направление библиотечно-библиографического обслуживания. Индивидуальное библиотечно-библиог...

Шпоры - Проектирование АБИС

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 79 КБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Для библиотечного вуза, по специальности: автоматизированные библиотечно-информационные системы. Список вопросов: Принципы проектирования АБИС. Предпроектное обследование библиотеки как этап подготовки технического задания на разработку АБИС. Техническое задание на разработку АБИС: назначения, структура. Подсистема комплектования АБИС. Подсистема библиотечного обслуживания АБИС. Проектирование информационного обеспечения АБИС. Понятие формата дан...

Электронный документ как ведущий носитель смысла в социально-коммуникативных процессах

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 99,99 КБ
 • добавлен 27 июля 2013 г.
БГИИК, 2010 г., 46 стр. Социальные коммуникации: проблема смысла и понимания. Электронный документ как ведущий носитель смысла в социальных коммуникациях.

Энциклопедии и другие справочные издания в библиографической работе библиотек. Их электронные версии

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 75,47 КБ
 • добавлен 25 сентября 2014 г.
Рязань, 2014. — 25 с Справочно-библиографический аппарат как система библиографической деятельности Сущность, цели и функции библиографической деятельности Сущность, задачи и функции справочно-библиографического аппарата (СБА) Принципы функционирования справочно-библиографического аппарата в библиографической деятельности Справочные издания как часть справочно-библиографического аппарата Сущность и функции справочных изданий Энциклопедии и другие...

Явруян М.А. (сост.) Современные тенденции и особенности развития СБА муниципальных библиотек

 • формат doc
 • размер 34,60 КБ
 • добавлен 28 мая 2012 г.
В копилку специалиста: вып. 2 (12). Современные тенденции и особенности развития СБА муниципальных библиотек [Текст] / МУК МР МЦБ; МБО; отв. за вып. А. О. Кешешян. – Чалтырь, 2009. – (25 экз.). 13 с. Писменная консультация по библиографии. содержание: СБО. Библиографическое информирование. Организация и проведение дней библиографии, дней специалиста, дней информации. СБА. Функции и организация каталогов. Базы данных. Картотека. Библиографические...

29 адказаў на пытанні да заліку па арганізацыi і тэхналогіi бібліяграфічнай дзейнасці

Шпаргалка
 • формат txt
 • размер 57,43 КБ
 • добавлен 17 октября 2012 г.
Мінск, БГУКI, 2012 г., 25 стар. Змест: Задачы і асноўныя напрамкі бібліяграфічнай дзейнасці. Уяўленне аб паняц. арганізацыя, тэхналогія і методыка бібліягр. работы. Асаблівасці арганізацыі бібліяграфічнай дзейнасці ў РБ. Нац-я кніжная палата як бібліягр. центр: задачы, функцыі, напрамкі дзейн. Выдавецтвы і кніжныя магазіны як суб’екты бібліяграфічнай дзейнасці: задачы, функцыі, напрамкі дзейнасці. Бібліятэкі як бібліяграфічны центр: задачы, функц...

?иличбоев О. (Тузувчи) Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг Юксак маънавият - енгилмас куч китобини ўрганиш ва тар?иб ?илиш бўйича методик тавсиялар

 • формат pdf
 • размер 241.33 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Тошкент-2008, 29б. Ушбу ?ўлланмада ахборот-кутубхона марказлари (АКМ) ва ахборот-ресурс марказлари (АРМ) ?амда кутубхоналарда мазкур китобни ўрганиш ва тар?иб ?илиш бўйича методик тавсиялар берилган. ?ўлланмадан ахборот-кутубхона, ахборот-ресурс марказлари ?амда кутубхоналарнинг мутахассислари, маънавият ва маърифат олами билан ?изи?увчи барча китобхонлар фойдаланишлари мумкин.

?иличбоев О. (Тузувчи) Ўзбекистоннинг йирик кутубхоналари

 • формат pdf
 • размер 355.71 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Тошкент, 2004 - 52 б. Мазкур методик ?ўлланмада Ўзбекистоннинг йирик кутубхоналари (?ўлланмага киритилган кутубхоналар рўйхати мундарижада берилган) тў?рисида маълумотлар берилган. ?ўлланмага кутубхоналарнинг тўли? номи, манзили, электрон почта манзили, веб-сайти, кутубхона ра?барининг исми шарифи, телефон ра?ами, шунингдек, кутубхоналарнинг ?ис?ача тарихи, бугунги кундаги фаолияти, ил?ор иш тажрибалари ва бош?а маълумотлар киритилган. ?ўлланмад...

?иличбоев О. Сборник сценариев / Сценарийлар тўплами

 • формат pdf
 • размер 690.11 КБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Тошкент-2007, 133б. На узбекском, русском языках. Ушбу ?ўлланмага Илмий-методика бўлими томонидан тайёрланиб нашр ?илинган ?ўлланмалардаги тадбирлар сценарийлари тўпланди ва янги материаллар билан бойитилди. Сценарийлар мавзулари турлича бўлиб, му?им саналар, байрамлар тадбирларини ташкил этишда му?им а?амиятга эга. ?ўлланмадан ахборот-кутубхона ва ахборот-ресурс маркази мутахассислари, кутубхоначилар ?амда ушбу со?ага ?изи?увчи китобхонлар фойд...

Barth A., Breu M., Endres A., de Kemp A. (eds.) Digital Libraries in Computer Science: The MeDoc Approach

 • формат pdf
 • размер 3.94 МБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
Издательство Springer, 1998, -239 pp. Electronic publishing and digital libraries have recently become a major new area of development and research in computer science. The interest is caused on one side by the tremendous growth of all types of publications and the need to provide immediate and selective access, on the other side by advances in computer technology that have brought unprecedented digital storage capacity and network transmisson p...

IFAP - Программа Информация для всех; ЮНЕСКО. Как обеспечить присутствие языка в киберпространстве

 • формат pdf
 • размер 417.5 КБ
 • добавлен 21 сентября 2010 г.
Как обеспечить присутствие языка в киберпространстве?. - М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2007. - 64 с. Книга содержит практические рекомендации, направленные на содействие увеличению числа языков, представленных и используемых в киберпространстве: рекомендации по разработке языковых ресурсов, информационных ресурсов, разработке культурной составляющей и развитию сообщества пользователей. Книга переведена на русский язык и...

Qilichboyev O.(Tuzuvchi) Toshkent shahridagi oliy o’quv yurtlari kutubxonalari

 • формат pdf
 • размер 222.72 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Toshkent, 2005 - 39 b. Mazkur ma’lumotnomada Toshkent shahridagi oliy o‘quv yurtlari kutubxonalari (kutubxonalar ro‘yxati mundarijada berilgan) to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan. Ma’lumotnomada kutubxonalarning to‘liq nomi, manzili, elektron pochta manzili, veb-sayti, kutubxona rahbarining ismi sharifi, telefon raqami, shuningdek, kutubxonalarning qisqacha tarixi, bugungi kundagi faoliyati va ilg‘or ish tajribalari berilgan. Ma’lumotnomadan kutub...

Ro‘zieva F.(tuzuvchi) Тил-дил кўзгуси

 • формат pdf
 • размер 126.43 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
T.: Alisher Navoiynom. O‘zbekiston Milliy k-nasi nashriyoti, 2005 - 37 b. Yer yuzida 5000 dan ziyod til bo‘lib, ularning orasida qadimiy tillardan bo‘lmish, bizning ona tilimiz o‘zbek tilidir. O‘zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub hisoblanadi. Ushbu qo‘llanmada o‘zbek tilining o‘z diyorida, mustaqil O‘zbekiston davlatida tutgan o‘rni va ahamiyati, taraqqiyoti va muammolari haqida ba’zi fikrlar keltirilgan. Ona tilimiz haqidagi adabiyotlarni...

Ільганаєва В.О., Колесникова Т.О. (ред.) Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії

 • формат pdf
 • размер 1,41 МБ
 • добавлен 05 октября 2016 г.
Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ: 2016. — 20 с. — ISBN 978-966-8471-67-4. У монографії проаналізовано теоретичні та практичні питання сучасних трансформаційних процесів у галузі бібліотечно-інформаційної справи; численні факти експериментування бібліотек ВНЗ із можливостями новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяють не тільки створювати якісно новий освітньонауковий простір, але й...

Ішуціна Т.В., Самайлюк Т.А. Васіль Емельянавіч Лявончыкаў: біябібліяграфічны паказальнік

 • формат pdf
 • размер 514,79 КБ
 • добавлен 24 июля 2013 г.
Мінск: БДУКМ, 2012. — 45 с. — (Дзеячы навукі і культуры Беларусі; [вып. 10]). OCR Біябібліяграфічны паказальнік прысвечаны выдатнаму беларускаму вучонаму, доктару педагагічных навук, прафесару кафедры тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументных камунікацый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, акадэміку Міжнароднай акадэміі інфарматызацыі В.Е. Лявончыкаву, стваральніку навукова-педагагічнай школы ў галіне бібліятэказнаўства і...