Похожие разделы

Абитова Г.Т., Бокаева А.Т., Жуманова Г.Б., Муратбаева И.С. Қазақ тілі

 • формат pdf
 • размер 1,20 МБ
 • добавлен 07 февраля 2017 г.
Учебно-методическое пособие. — Алматы: АФ СПбГУП, 2014. — 148 с. — ISBN 9786017073466. Целью данного пособия является формирование коммуникативной, языковой компетенции у студентов, обучающихся на первом курсе. Лексический материал даёт возможность углубить знания в сфере экономики, культуры и внешних связей Казахстана. Грамматический материал разработан для формирования навыков письменной и устной речи, речевой компетенции студентов. Пособие мож...

Айсұлтанова Қ.Ә. Қазақ тіліндегі терминжасам мәселелері

Статья
 • формат doc
 • размер 25,29 КБ
 • добавлен 24 октября 2015 г.
Мақалада ұлттық терминологияны дамыту, төл терминдерді қалыптастыру бағыты нақтыланып, оның тілді дамытудағы тиімділігін ашып көрсету үшін терминжасам тәсілдерінің зерттелуі қажет екендігі айтылады. Терминжасам мен тілдік процестерге әсер етуші факторларға талдау жасалады. В статье рассматривается изучение истории источников терминообразования в казахской терминологии ,приемы терминообразования казахског языка ,различные факторы ,влияющие на испо...

Айсұлтанова Қ.Ә., Шыныбекова А.К. Терминжасам және латын жазуы мәселесі

Статья
 • формат doc
 • размер 31,90 КБ
 • добавлен 30 октября 2015 г.
Бұл мақалада қазақ терминологиясының өзекті мәселесінің бірі – терминжасам, оны біріздендіру және латын тілі элементтерінің әлемдік терминологиядағы ролі туралы айтылады. Салалық терминологиялық сөздіктер жасауда кездесетін олқылықтар туралы айта келе, ғалымдар көзқарасы мен оқырманның сөз қолдану ерекшеліктеріндегі алшақтықтар жайында сөз болады. Ғылыми теориялық тұрғыдан сәтсіз термин жасаудың себептері мен оларды болдырмау жолдары көрсетіледі....

Айтбайұлы Ө. Тілтірес

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 14 ноября 2014 г.
Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. — 400 бет. Мемлекеттік тілді қалыптастыру хақындағы ойлар, сұхбаттар, тұжырымдар, баяндамалар, мақалалар. ISBN 978-601-7172-32-9 Автордың кейінгі бес-он жыл ауқымында жазылған ой-пікірлері жинақталған бұл кітапта қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеленуінің қиын да қызықты жолдары, пікірталастар, тілтірестер барланады. Елмен бірге еңсерілген тіл шеруі өзіндік топшылаулар негізінде сараланады. Еңбек қазақ тілі жанашы...

Айтбайұлы Ө. Тілғұмырлар: қазақ лингвистері мен тіл жанашырлары

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 09 декабря 2014 г.
Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. — 400 бет. ISBN 978-601-7172-33-6 Кітапта қазақ терминологиясының атасы атанған А. Байтұрсынұлы мен Қ. Жұбанов, тіл тарландары І. Кеңесбаев, М. Балақаев және тіл мәртебесін биікке көтерген көптеген тілші ғалымдардың педагогтік және қоғамдық қызметі туралы жан-жақты баяндалған. Сондай-ақ мұнда өз кезінде қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін айқындаған С. Сейфуллин, ұлты үшін жаны күйген Ө. Жәнібеков, адалдық пен ә...

Айғабылов Айтбай. Қазақ тілінің лексикологиясы

 • формат djvu
 • размер 1,30 МБ
 • добавлен 22 октября 2015 г.
Айғабылов А. Қазақ тілінің лексикологиясы. Оқу құралы. Алматы: "Зият Пресс" баспасы, 2004 ж. - 64 б. Бұл еңбек жоғарғы оқу орындарының филология және журналистика факультеттері үшін қосымша құрал ретінде ұсынылып отыр. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясына қатысты жаңа тұжырымдар мен жаңа көзқарастарға негізделгендіктен еңбек жалпы тіл мәселесіиен шұғылданушыларға арналған. Оқу құралы жоғарғы оқу орындарының ұстаздарына, студенттерге, сол сия...

Акошева М.К., Рахимжанов К.Х. А-40 Cпециализированный государственный язык: Учебное пособие для студентов специальностей машиностроения и металлургии. 2-изд

 • формат doc
 • размер 200,68 КБ
 • добавлен 04 октября 2014 г.
Учебное пособие для студентов специальностей машиностроения и металлургии. 2-изд. переработ. и доп. – Павлодар: Кереку, 2011. - 160 с. ISBN – 9965-439-27-3 Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям машиностроения и металлургии. Пособие имеет своей целью углубление знаний по казахскому языку и дальнейшее развитие профессиональной направленности речи студентов специальностей машиностроения...

Акыны - жырау Павлодарского Прииртышья

Статья
 • формат doc
 • размер 73,22 КБ
 • добавлен 23 ноября 2014 г.
В биобиблиографический справочник вошло большое количество известных имен выдающихся акынов Павлодарской области, таких как Бухар-жырау, Котеш Райымбекулы, Жумабайулы Жарылгапберды, Естай Беркимбаев, Жаяу Муса Байжанов, Кудайберген Альсеитов и других. Каждый из них обладал неповторимой творческой индивидуальностью, своим стилем и манерой исполнения. Творчество акынов связано друг с другом, уже последующие поколения обогащались и учились у предыду...

Алтынсарин И. Киргизская хрестоматия. Книга 1

 • формат pdf
 • размер 40,39 МБ
 • добавлен 16 июня 2015 г.
Оренбург: Типография И.И. Евфимовского-Мировицкого, 1879. — xvi, 100 с. Алтынсарин - казахский писатель и просветитель. Это хрестоматия тогдашнего казахского языка, который тогда назывался "киргизским". Сам же киргизский язык в то время назывался "кара-киргизским" или "языком дикокаменных киргизов". Суз-басы. Уак ангиме-эртегилер (балалар турасында). Урмекши, кумурска, карлыгаш. Сатемир-кан. Аблай-кан. Талаптынг пайдасы. Аке мен бала. Асыл шуп. Б...

Анесова Умит Г. Әлемнің тілдік бейнесіндегі символдар жүйесі

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,27 МБ
 • добавлен 04 февраля 2015 г.
Алматы: Әл-Фараби атындағы ҚҰУ, 2014. — 143 б. 6D020500 – Филология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дҽрежесін алу үшін дайындалған диссертация. Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Символдың адам өміріндегі маңызы күнделікті өмірде өте жиі кездесетіндігімен түсіндіріледі. Кейбір символдар раушан гүлі (сұлулық, сүйіспеншілік), жүрек (махаббат), мәуелі ағаш (тамыры тереңге кеткен әулет), көгершін (бейбітшілік), бүркіт (еркіндік, өжеттілік)...

Арпабеков C. (aнықт. кұраст.) Қазақ тілі

Справочник
 • формат pdf
 • размер 6,25 МБ
 • добавлен 24 января 2017 г.
Анықтамалық: фонетика, лексика, сөзжасам, морфология, синтаксис. — Алматы: Дәуір, 2004. — 120 бет. — ISBN 9965517908. Бұл - кітап қазақ тіліндегі ережелер мен емлелер жиынтығы, анықтамалық ретінде дайындалған. Кітаптан жоғаргы оқу орнына түсүге талапкерлер, олимпиадаларға, конкурстарға және әр деңгейдегі емтихандарға дайындалушылар, сол сияқты қазақ тілінде 6ілімді жазғысы келген мамандар, қазақ тілін өз бетімен оқығысы келетін азаматтар өзіне қа...

Ас?аров Н.?., Н?лібаев Ж.Б., Бел?ара Б.Б.Іс ?а?аздарын ж?ргізу негіздері

 • формат doc
 • размер 1.67 МБ
 • добавлен 11 октября 2011 г.
Делопроизводство на казахском языке Алматы. 2007г., 1000 экз 240 стр. Не смотря на частное издание в книге подробно рассказывается о всех нюансах ведения и заполнения деловых бумаг, технические характеристики, основанные на нормативных документах, так же приложены образцы документов, которые годны к использованию во всех предприятиях РК. Б?л басылымда меншік нысанына ?арамастан барлы? мекемелерде, к?сіпорындар мен ?йымдарда іс ?а?аздарын ж?ргізуд...

Асқарова Ұ.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау

 • формат djvu
 • размер 6,55 МБ
 • добавлен 16 сентября 2014 г.
Алматы: Заң әдебиеті, 2007. — 90 б. Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы. ISBN 9965-620-42-3. І тарау. Атмосфера – биосфераның негізгі құрам бөлігі. Атмосфера туралы түсінік, оның құрамы және биосфера мен адам өміріндегі маңызы. Атмосфераның ластануы мен ластаушы заттар. Атмосфералық ауаның ластануының зардаптары. Атмосфералық ауаны ластанудан сақтау және қорғау. ІІ тарау. Литосфера және оны тиімді пайдалану мен қорғау. То...

Аташ Б.М., Әлжан Қ.Ұ. Ғұмар Қараш

 • формат pdf
 • размер 2,50 МБ
 • добавлен 25 января 2017 г.
Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014. — 375 б. — ISBN 978-601-304-010-3. Еңбекте қазақтың көрнекті ағартушысы Ғұмар Қараштың өмір жолы мен шығармашылығы туралы зерттеулер мен мәліметтер топтастырылды және бұл жинақ «Ғылыми қазына» мемлекеттік бағдарламасы аясындағы «Ұлы дала тұлғалары» сериясы бойынша жарық көріп отыр. Авторлар ойшылдың өмірі мен шығармашылығын барынша нақты материалдар арқылы көрсетеді, сонымен қа...

Ауғалиұлы Еркін. Қазақстан қазақ тілі, 1-ші бөлім

 • формат pdf
 • размер 9,32 МБ
 • добавлен 02 октября 2013 г.
哈萨克斯坦哈萨克语教程,第一册 / 阿力肯·阿吾哈力编著.—北京:民族出版社,2006.8,ISBN 7-105-07248-2 Бұл оқу құралы қытай тілді оқушыларға арналған. Оқулықта қазақ тілінің грамматикасын баяндайтын он тақырыпты дәріс және 2000-ға жуық сөзді қамтитын сөздігі бар.

Ахай Жұмагүл. Әріптер әлемінде

 • формат pdf
 • размер 71,06 МБ
 • добавлен 17 января 2015 г.
Астана: SANA Media ЖШС, 2014. — 200 бет. ISBN 9786017553173 Бұл оқу құралы балабақшаның ересек топ бүлдіршіндеріне, сонымен бірге жалпы білім беретін мектептің даярлық және бірінші сынып оқушыларына арналған. Әр түрлі тапсырмаларды орындау барысында балалар әріптермен танысып, оларды оқып, жазуға үйренеді.

Ахметжанова Ф.Р. Әбішев Е.К. Қазақ тіліндегі ұқсату мен теңеу

 • формат pdf
 • размер 71,46 МБ
 • добавлен 05 августа 2015 г.
Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2006. — 174 б. ISBN 9965-786-06-2 Еңбекте ұқсату мен теңеу категориялары таным құралы ретінде, тіл мен ойлау әрекетінің күрделі құбылысы ретінде логика, философия, тіл білімі және әдебиеттану ғылымы тұрғысының қаралған.

Ахметжанова Ф.Р., Ғафурова Ж.Қ. Қазақ тіліндегі оң және теріс бата

 • формат djvu
 • размер 3,07 МБ
 • добавлен 01 сентября 2015 г.
Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2005. — 140 б. Еңбекте дуализм теориясымен баталардың шығу тарихы жайлы мағлұмат береді.

Аяпбергенова К.Г. Некоторые вопросы преподавания казахского языка в русской аудитории

 • формат djvu
 • размер 11.67 МБ
 • добавлен 01 марта 2012 г.
Алма-ата: Мектеп, 1982. — 113 с. В работе освещаются некоторые вопросы методики преподавания казахского языка в русской аудитории. Данное пособие может быть полезным как для учителей казахского языка в русских школах, так и для студентов, невладеющих казахским языком, а также для всех желающих изучать язык самостоятельно.

Байгабулова К.Т. Казахский язык. Быстро и легко (Новый курс изучения казахского языка)

 • формат audio, image
 • размер 166,92 МБ
 • добавлен 04 августа 2013 г.
Издательство: ТОО Аруна Исполнители: Сарсенов Ж.Б., Кидиралиева Р.Н. Год выпуска: 2010 г. Жанр: самоучитель казахского языка (аудиуроки) Язык: Казахский, русский Продолжительность: 01:12:29 Формат: mp3, jpg Качество: 320кбит/сек Количество аудиофайлов : 18 Количество страниц: 10 Казахский язык. Быстро и легко (Новый курс изучения казахского языка) Это простая и короткая программа предлагает Вам часто употребляемые слова и выражения в повседневном...

Байынқол Қалиұлы. Қазіргі қазақ тілі

 • формат pdf
 • размер 41,77 МБ
 • добавлен 03 февраля 2016 г.
Байынқол Қалиұлы. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, 2011 - 152б. Бұл оқу құралы жаңа талап пен жаңа бағдарламаға сәйкес, соңғы кездегі ғылыи жаңалықтарға сүйене отырып жазылған. Мұнда қазақ тілі фонетикасы мен лексикографиясының барлық мәселелері қамтылады. Оқу құралы жоғары оқу орындары филология факультеттерінің студенттері мен магистранттарына, аспиранттары мен оқытушыларына арналған.

Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т. и др. Қазақ тілі C1 Высокий уровень. часть 1/2

 • формат
 • размер 188,83 МБ
 • добавлен 07 июля 2013 г.
Ұлттық тестілеу орталығы, 2012. - 232 бет. ISBN 978-601-7185-64-0 Қазақ тілін жоғары деңгейде меңгеруге арналған оқулық қазақ тіліндегі материалдарды тыңдап түсіну, оқып түсіну, қазақ тілінде жаза білу мен сөйлей білу қабілеттерін арттырады. Оқулық мазмұны сегіз тараудан, әр тарау екі сабақтан тұрады. Әр сабақта қарастырылған қазақ тілін жоғары деңгейде меңгерудің түрлі әдістері сенімді түрде сөйлеуге дағдыландырады, өйткені тілді ортадан жоғары...

Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т. и др. Қазақ тілі C1 Высокий уровень. часть 2/2

 • формат pdf
 • размер 140,89 МБ
 • добавлен 26 июля 2013 г.
Ұлттық тестілеу орталығы, 2012. - 232 бет. ISBN 978-601-7185-64-0 Қазақ тілін жоғары деңгейде меңгеруге арналған оқулық қазақ тіліндегі материалдарды тыңдап түсіну, оқып түсіну, қазақ тілінде жаза білу мен сөйлей білу қабілеттерін арттырады. Оқулық мазмұны сегіз тараудан, әр тарау екі сабақтан тұрады. Әр сабақта қарастырылған қазақ тілін жоғары деңгейде меңгерудің түрлі әдістері сенімді түрде сөйлеуге дағдыландырады, өйткені тілді ортадан жоғары...

Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т. и др. Қазақ тілі В2 Уровень выше среднего. часть 1/2

 • формат
 • размер 188,83 МБ
 • добавлен 30 июня 2013 г.
Ұлттық тестілеу орталығы, 2012. — 240 бет. — ISBN 978-601-7185-61-9. Қазақ тілін ортадан жоғары деңгейде меңгеруге арналған оқулық қазақ тіліндегі материалдарды тыңдап түсіну, оқып түсіну, қазақ тілінде жаза білу мен сөйлей білу қабілеттерін арттырады. Оқулық мазмұны сегіз тараудан, әр тарау екі сабақтан тұрады. Әр сабақта қарастырылған қазақ тілін ортадан жоғары деңгейде меңгерудің түрлі әдістері сенімді түрде сөйлеуге дағдыландырады, өйткені ті...

Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т. и др. Қазақ тілі В2 Уровень выше среднего. часть 2/2

 • формат exe, pdf
 • размер 122,82 МБ
 • добавлен 11 июня 2013 г.
Ұлттық тестілеу орталығы, 2012. — 240 бет. — ISBN 978-601-7185-61-9. Қазақ тілін ортадан жоғары деңгейде меңгеруге арналған оқулық қазақ тіліндегі материалдарды тыңдап түсіну, оқып түсіну, қазақ тілінде жаза білу мен сөйлей білу қабілеттерін арттырады. Оқулық мазмұны сегіз тараудан, әр тарау екі сабақтан тұрады. Әр сабақта қарастырылған қазақ тілін ортадан жоғары деңгейде меңгерудің түрлі әдістері сенімді түрде сөйлеуге дағдыландырады, өйткені ті...

Балақаев М., Томанов М., Жанпейісов Е., Манасбаев Б. Қазақ тілінің стилистикасы

 • формат pdf
 • размер 9,26 МБ
 • добавлен 13 сентября 2014 г.
Алматы: «Дәуір», 2005 ж. - 256 бет. ISBN 9965-749-07-8. Окулық, 3-ші басылым. Бұл оқулықтың қазақ тілін толық меңгеріп, жазу, оқу, өз ойын, пікірін білікті, шешен деңгейде жеткіземін деп талап етушілерге үлкен көмегін тигізетіні сөзсіз. Қазіргі кезеңде қазақ тіліне жазу мен мәнерлеп сөйлеуге шорқақ және оның ішінде көркемдеп, әдемі жазу әдістерін грамматикалық тұрғыдан қолдануы төмен азаматтар арамызда көбейіп келеді. Осы тұрғыдан алғанда бұл кіт...

Балақаев М., Томанов М., Жанпейісов Е., Манасбаев Б. Қазақ тілінің стилистикасы

 • формат djvu
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 12 августа 2014 г.
Алматы: «Дәуір», 2005 ж. - 256 бет. ISBN 9965-749-07-8 Окулық, 3-ші басылым. Бұл оқулықтың қазақ тілін толық меңгеріп, жазу, оқу, өз ойын, пікірін білікті, шешен деңгейде жеткіземін деп талап етушілерге үлкен көмегін тигізетіні сөзсіз. Қазіргі кезеңде қазақ тіліне жазу мен мәнерлеп сөйлеуге шорқақ және оның ішінде көркемдеп, әдемі жазу әдістерін грамматикалық тұрғыдан қолдануы төмен азаматтар арамызда көбейіп келеді. Осы тұрғыдан алғанда бұл кіта...

Бақраденова А. Мектеп жасына дейінгі балалардың ауызша сөйлеу тілін дамыту

 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 29 октября 2015 г.
Павлодар: ПМПИ баспасы, 2012. — 153 бет. — ISBN 9965652406 Бұл оқу-әдістемелік құралында мектеп жасына дейінгі балаларға қазақ тілін оқыту әдістемесі берілген. Өзге ұлт балаларының мемлекеттік тілді екінші тіл ретінде үйрене білуіне және орыстілді ортада тәрбиеленген баланың қазақша сөйлеу тілін қалыптастыруға арналған теориялық бөлім мазмұны, балабақшада өткізілетін қазақ тілі сабақтарын жинақтаған практикалық бөлімі бүгінгі технология талаптары...

Бектуров Ш.К., Бектурова А.Ш. Казахский язык для всех

 • формат djvu
 • размер 9.29 МБ
 • добавлен 26 июня 2010 г.
Атамура:2004г. ,720стр Данное издание представляет собой учебный курс казахского языка, направленный на развитие способностей учащихся грамотно и свободно общаться на казахском языке. Учебник предназначен для всех желающих изучить казахский язык самостоятельно или под руководством преподавателя на кружковых или аудиторных занятиях. Он может быть использован учащимися с различным уровнем обучения: от начального до продвинутого, а также людьми разл...

Бектуров Ш.К., Бектурова А.Ш. Казахский язык для всех

 • формат pdf
 • размер 29,72 МБ
 • добавлен 28 мая 2016 г.
Алматы: Атамура, 2004. — 720 с. «Казахский язык для всех» представляет собой учебный курс казахского языка, направленный на развитие способностей учащихся грамотно и свободно общаться на казахском языке. Учебник «Казахский язык для всех» предназначен для всех желающих изучить казахский язык самостоятельно или под руководством преподавателя на кружковых или аудиторных занятиях. Он может быть использован учащимися с различным уровнем обучения: от н...

Белболтаев А., Буланбаева Ж. Руководство по изучению государственного языка

 • формат djvu
 • размер 3.21 МБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
Алматы, "Глобус", 2007 - 216 с. Учебное пособие для изучения казахского языка в качестве государственного языка, рассчитанное на широкий круг читателей. Пособие ориентировано на самостоятельное изучение, и в нем основной акцент сделан на освоение фонетики казахского языка.

Беқтұров Ш.К., Беқтұрова А.Ш. Қазақ тілі (Ана тілі деңгейінде үйрету құралы)

 • формат djvu
 • размер 6,02 МБ
 • добавлен 15 сентября 2015 г.
Алматы: Атамұра, 2008. — 336 б. ISBN 9965-34-686-0 Оқулық айтқанынды, жазғаныңды түсініп, жауап беруге келгенде қиналатын, ойын еркін айтып бере алмайтындарға арналады. Кітап қарапайым сөйлесумен (диалогпен) басталып, онда қажетті тілдік көркемдегіш құралдар, грамматикалық материалдар, сондай-ақ танымдық мәні бар халқымыздың тұрмыс-салт дәстүрін көрсететін әрқандай материалдар қамтылды.

Беқтұров Ш.К., Беқтұрова А.Ш. Қазақ тілі (Ана тілі деңгейінде үйрету құралы)

 • формат pdf
 • размер 128,90 МБ
 • добавлен 04 октября 2015 г.
Алматы: Атамұра, 2008. — 336 б. — ISBN 9965-34-686-0. Оқулық айтқанынды, жазғаныңды түсініп, жауап беруге келгенде қиналатын, ойын еркін айтып бере алмайтындарға арналады. Кітап қарапайым сөйлесумен (диалогпен) басталып, онда қажетті тілдік көркемдегіш құралдар, грамматикалық материалдар, сондай-ақ танымдық мәні бар халқымыздың тұрмыс-салт дәстүрін көрсететін әрқандай материалдар қамтылды.

Беқтұров Ш.К., Беқтұрова А.Ш. Қазақ тілі (Ана тілі деңгейінде үйрету құралы)

 • формат pdf
 • размер 21,40 МБ
 • добавлен 05 октября 2015 г.
Алматы: Атамұра, 2008. — 336 б. ISBN 9965-34-686-0 Оқулық айтқанынды, жазғаныңды түсініп, жауап беруге келгенде қиналатын, ойын еркін айтып бере алмайтындарға арналады. Кітап қарапайым сөйлесумен (диалогпен) басталып, онда қажетті тілдік көркемдегіш құралдар, грамматикалық материалдар, сондай-ақ танымдық мәні бар халқымыздың тұрмыс-салт дәстүрін көрсететін әрқандай материалдар қамтылды.

Бибеков Қ.Т. Қазақ тілінің семантикасы

 • формат pdf
 • размер 549,32 КБ
 • добавлен 05 января 2016 г.
Оқу құралы. — Семей: М.О. Әуезов атындағы Семей университеті, 2006. — 87 бет. — ISBN 9965-9360-7-2. Еңбекте семантика және оның зерттеу нысаны, сөз және оған тән белгілер, сөздің лексикалық мағынасы мен грамматикалық мағынасы, сөз және ұғымның ара қатынасы қарастырылған. Сондай-ақ сөздің лексикалық мағынасының құрылымдық элементтері болып табылатын денотаттық, сигнификаттық және коннотаттық мағыналар талдауға түскен. Кітап жоғары оқу орындарының...

Бибеков Қ.Т. Қазақ тілінің семантикасы

 • формат doc
 • размер 97,18 КБ
 • добавлен 08 февраля 2016 г.
Оқу құралы. — Семей: М.О. Әуезов атындағы Семей университеті, 2006. — 87 бет. — ISBN 9965-9360-7-2. Еңбекте семантика және оның зерттеу нысаны, сөз және оған тән белгілер, сөздің лексикалық мағынасы мен грамматикалық мағынасы, сөз және ұғымның ара қатынасы қарастырылған. Сондай-ақ сөздің лексикалық мағынасының құрылымдық элементтері болып табылатын денотаттық, сигнификаттық және коннотаттық мағыналар талдауға түскен. Кітап жоғары оқу орындарының...

Бозбаева-Хунг А.Т., Балабеков А.К. и др. Қазақ тілі В1 средний уровень. часть 1/4

 • формат
 • размер 189,78 МБ
 • добавлен 13 июля 2013 г.
Ұлттық тестілеу орталығы, 2012. — 248 бет. — ISBN 978-601-7185-65-7. Қазақ тілін орта деңгейде меңгеруге арналған оқулық қазақ тіліндегі материалдарды тыңдап түсіну, оқып түсіну, қазақ тілінде жаза білу мен сөйлей білу қабілеттерін арттырады. Оқулық мазмұны сегіз тараудан, әр тарау екі сабақтан тұрады. Әр сабақта қарастырылған қазақ тілін орта деңгейде меңгерудің түрлі әдістері сенімді түрде сөйлеуге дағдыландырады, өйткені тілді орта деңгейде ме...

Бозбаева-Хунг А.Т., Балабеков А.К. и др. Қазақ тілі В1 средний уровень. часть 2/4

 • формат
 • размер 189,78 МБ
 • добавлен 26 июня 2013 г.
Қазақ тілін орта деңгейде меңгеруге арналған оқулық қазақ тіліндегі материалдарды тыңдап түсіну, оқып түсіну, қазақ тілінде жаза білу мен сөйлей білу қабілеттерін арттырады. Оқулық мазмұны сегіз тараудан, әр тарау екі сабақтан тұрады. Әр сабақта қарастырылған қазақ тілін орта деңгейде меңгерудің түрлі әдістері сенімді түрде сөйлеуге дағдыландырады, өйткені тілді орта д еңгейд е меңгерудің материалдары толық қамтылған. Окулық қазақ тілін шетел тіл...

Бозбаева-Хунг А.Т., Балабеков А.К. и др. Қазақ тілі В1 средний уровень. часть 3/4

 • формат
 • размер 189,78 МБ
 • добавлен 10 июля 2013 г.
Ұлттық тестілеу орталығы, 2012. — 248 бет. — ISBN 978-601-7185-65-7. Қазақ тілін орта деңгейде меңгеруге арналған оқулық қазақ тіліндегі материалдарды тыңдап түсіну, оқып түсіну, қазақ тілінде жаза білу мен сөйлей білу қабілеттерін арттырады. Оқулық мазмұны сегіз тараудан, әр тарау екі сабақтан тұрады. Әр сабақта қарастырылған қазақ тілін орта деңгейде меңгерудің түрлі әдістері сенімді түрде сөйлеуге дағдыландырады, өйткені тілді орта деңгейде ме...

Бозбаева-Хунг А.Т., Балабеков А.К. и др. Қазақ тілі В1 средний уровень. часть 4/4

 • формат image, pdf
 • размер 179,27 МБ
 • добавлен 13 июля 2013 г.
Қазақ тілін орта деңгейде меңгеруге арналған оқулық қазақ тіліндегі материалдарды тыңдап түсіну, оқып түсіну, қазақ тілінде жаза білу мен сөйлей білу қабілеттерін арттырады. Оқулық мазмұны сегіз тараудан, әр тарау екі сабақтан тұрады. Әр сабақта қарастырылған қазақ тілін орта деңгейде меңгерудің түрлі әдістері сенімді түрде сөйлеуге дағдыландырады, өйткені тілді орта деңгейде меңгерудің материалдары толық қамтылған. Окулық қазақ тілін шетел тілі...

Валяева Татьяна. Встречи с казахской грамматикой

 • формат pdf
 • размер 42,82 МБ
 • добавлен 12 февраля 2017 г.
Пособие для начинающих. — М.: Говорун, 2012. — 138 с. — ISBN 978-5-903184-63-7. Данное пособие предназначено для лиц, начинающих практическое изучение современного казахского языка самостоятельно. В книге дается комплексный материал письму и чтению, разбитый на уроки, собраны самые распространенные и используемые в повседневной жизни слова.

Досмамбетова Г.Қ., Балабеков А.К. и др. Қазақ тілі А1 элементарный уровень

 • формат exe, image, pdf
 • размер 110.25 МБ
 • добавлен 06 июня 2013 г.
Авторлары: Г.Қ. Досмамбетова, А.К. Балабеков, АТ, Бозбаева-Хунц А.Д.Сейсенова Сарапшылар: А.М. Алдаш, А.М. Байгутова, М.С. Жолшаева, З.С. Кузекова, Қ.T. Рысалды, Ж.К. Киынова ISBN 978-601-7185-62-6 Астана: Ұлттық тестілеу орталығы, 2012 - 164 бет. Қазақ тілін қарапайым деңгейде меңгеруге арналған оқулық қазақ тіліндегі материалдар, тыңдап түсіну, оқып түсіну, қазақ тілінде жаза білу мен сөйлей білу қабілеттерін арттырада. Оқулық мазмұны сегіз тар...

Досмамбетова Г.Қ., Балабеков А.К. и др. Қазақ тілі А2 базовый уровень

 • формат exe, image, pdf
 • размер 153,76 МБ
 • добавлен 12 июля 2013 г.
Қазақ тілін базалық деңгейде меңгеруге арналған оқулық қазақ тіліндегi материалдарды тыңдап түciнy, оқып түciнy, қазақ тілінде жаза білу мен сөйлей білу қабилеттерін арттырады. Оқулық мазмұны сегіз тараудан, әр тарау екі сабақтан тұрады. Әр сабақта қарастырылған қазақ тілін базалық деңгейде меңгерудің түрлі әдістері сенімді түрде сөйлеуге дағдыландырады, өйткені тілді базалық деңгейде меңгерудің материалдары толық қамтылған. Оқулық қазақ тілін ш...

Досмүхамедұлы X. Қазақ қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы (таңдамалы)

 • формат pdf
 • размер 4,71 МБ
 • добавлен 27 января 2017 г.
Құрастырушы А.Ж. Құдабаев. — Павлодар: С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2010. — 80 б. (Қазақ тіл білімінің антологиясы сериясы) — ІSВN 9786012380675 Бұл кітапқа X. Досмұхамедұлының (1883-1939) ғылыми мақалалары топтастырылған. Негізгі мақаларының бірі — Қазақ қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы. Дарынды ғалымның ана тіліне қоса латын, араб, парсы, түрік, орыс, неміс, француз тілдерін қажетті деңгейде меңгерген эмбебаптығын...

Дүйсембекова Л. Іс қағаздарын қазақша жүргізу

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 41,83 МБ
 • добавлен 27 мая 2014 г.
Алматы: "Ана тілі", 2005 ж., - 208 бет., ISBN 9965-670-39-0 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 14 тамызындағы №769 қаулысына сәйкес жоғары және арнайы оқу орындарының бағдарламаларына "Қазақ тілінде іс қағаздарын жүргізу" арнайы курсы енгізілгені мәлім. Осыған орай тәжірибеден өтіп, сарапталып екшелінген бұл оқу құралы студенттер мен көпшілік оқырман қауымға арналады. Бұл қайта басылым іс кағаздарын жүргізумен айналысатын қызметкерлерге...

Дүсіпбаева Қ.С. Қазақ тілінің стилистикасы

 • формат pdf
 • размер 43,57 МБ
 • добавлен 30 января 2016 г.
Өскемен: Шығыс Ақпарат, 2009. — 120 б. — ISBN 978-601-7070-31-1. Оқу құралында стилистика пәнінің теориялық мәліметтері мен практикалық жақтары да қатар жинақталды. Стилистика пәнінің мақсаты мен міндеті бүгінгі күн талабына сәйкес көрсетіліп, сондай-ақ функционалды стильдің бірқатар мәселелері қамтылды. Еңбек ғылыми жұртшылыққа, гуманитарлық бағыттағы мамандарға, оқытушыларға, аспирант, магистранттар мен студенттерге арналады.

Ерғалиев Қ.С. Қазақ тілінің орфографиясы мен пунктуациясы

 • формат pdf
 • размер 952,53 КБ
 • добавлен 02 февраля 2015 г.
Павлодар: ПМПИ баспасы, 2012. — 135 бет. — ISBN 978-601-267-172-8. Оқу құралында емле және тыныс белгілерінің соңғы ізденістер негізіндегі теориялық мәселелері қарастырылған. Білімді бекіту мақсатында түрлі деңгейдегі жаттығу жұмыстары мен тест тапсырмалары ұсынылған. Оқу құралы қазақ тілі мамандарын дайындайтын жоғары оқу орындарының филология факультетінің студенттеріне, тілші мамандарға, мектеп мұғалімдеріне, жалпы көпшілік қауымға арналады.

ЕШКО. Казахский язык для начинающих. Сборник упражнений. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 19,42 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Высылается после прохождения 8 уроков. Дополнительный дидактический материал, цель которого проверить, закрепить и углубить знание языка. Данные пособия состоят из 4 частей. Сборник упражнений. Часть 1. 2008. ISBN 978-966- 367. Итоговое тестирование по курсу.

ЕШКО. Казахский язык для начинающих. Сборник упражнений. Часть 2

 • формат pdf
 • размер 15,62 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
2008. ISBN 978-966-367-016- 4. Продолжение тестирования знаний.

ЕШКО. Казахский язык для начинающих. Сборник упражнений. Часть 3

 • формат pdf
 • размер 15,80 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Сборник упражнений. Часть 3. 2008. ISBN 978-966-367-016-4 Продолжение тестирования знаний.

ЕШКО. Казахский язык для начинающих. Сборник упражнений. Часть 4

 • формат pdf
 • размер 18,11 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
2008. ISBN 978-966-367-016-4 Продолжение тестирования знаний.

ЕШКО. Пробный урок казахского языка. Казахский язык (самоучитель)

 • формат pdf
 • размер 21.83 МБ
 • добавлен 14 января 2011 г.
Уроки разработаны так, чтобы их изучение не вызывало никаких затруднений, в удобное для вас время! Упражнения на отработку произношения основаны на прослушивании дисков с записанными текстами уроков. Во время обучения на курсе каждому студенту гарантируется помощь личного преподавателя. Все домашние работы студента проверяются и исправляются преподавателем. Всем студентам, прошедшим курс обучения выдается свидетельство об окончании курса. В проб...

Жамбыл Жабаев

Реферат
 • формат doc
 • размер 9,71 КБ
 • добавлен 23 ноября 2014 г.
Жамбыл жабаев. (1846 - 1945). аҚЫн ӨМірі. шу өзенінің бойымен жүре берсеңіз Хан және Жамбыл деген екі тауға кез боласыз. Менің әкем Жабай бір кезде осы тауларда көшіп-қонып жүрген. Жамбыл тауының етегінде, қақаған қатты боранды күні мен туыппын! Маған сол көне Жамбыл тауының есімі ат болып тағылыпты. Бұл 1846 жылы февраль айы екен.

Жана толкын. Аудиокурс по изучению казахского языка. Part 1

 • формат mp3
 • размер 200 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Издательство: Республиканский Центр ускоренного обучения государственного языка при Комитете по языкам Министерства Культуры и Информации Республики Казахстан Год выпуска: 2007 Авторы: Биржан Байгараулы Белгара (кандидат филологических наук), Несыбели Жакенкызы Курманова (доктор педагогических наук), Жанар Мустафакызы Бектурганова (кандидат педагогических наук), Лаура Тасбулаткызы Айтпанова (главный специалист научно-методического отдела) Жанр: о...

Жана толкын. Аудиокурс по изучению казахского языка. Part 2

 • формат mp3
 • размер 200 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Издательство: Республиканский Центр ускоренного обучения государственного языка при Комитете по языкам Министерства Культуры и Информации Республики Казахстан Год выпуска: 2007 Авторы: Биржан Байгараулы Белгара (кандидат филологических наук), Несыбели Жакенкызы Курманова (доктор педагогических наук), Жанар Мустафакызы Бектурганова (кандидат педагогических наук), Лаура Тасбулаткызы Айтпанова (главный специалист научно-методического отдела) Жанр: о...

Жана толкын. Аудиокурс по изучению казахского языка. Part 3

 • формат mp3
 • размер 42.94 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Издательство: Республиканский Центр ускоренного обучения государственного языка при Комитете по языкам Министерства Культуры и Информации Республики Казахстан Год выпуска: 2007 Авторы: Биржан Байгараулы Белгара (кандидат филологических наук), Несыбели Жакенкызы Курманова (доктор педагогических наук), Жанар Мустафакызы Бектурганова (кандидат педагогических наук), Лаура Тасбулаткызы Айтпанова (главный специалист научно-методического отдела) Жанр: о...

Жақсылықова К. Қазақ тілі (жалғастырушы деңгей)

 • формат pdf
 • размер 3,40 МБ
 • добавлен 02 мая 2016 г.
Алматы: ҚазҰТУ, 2008. — 262 б. — ISBN 9965-843-52-X. Ұсынып отырған «Қазақ тілі» оқулығы жоғары оқу орындарының орыс тілінде оқитын бірінші курс студенттеріне арналған. Оқулықтың басты мақсаты - мемлекеттік тілді жалғастырушы деңгейде оқитын студенттерге елтанымдық бағытта, қатысымдық қырынан мамандықтарының ерекшелігін ескере отырып меңгерту. Сонымен қатар, олардың жалпы дїниетанымын, рухани əлемінің ауқымын кеңейту, мемлекеттік тіл бойынша база...

Жақып Б.Ө. (бас ред.) Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс: энциклопедиялық анықтамалық (қазақша-орысша, орысша-қазақша)

Справочник
 • формат pdf
 • размер 7,35 МБ
 • добавлен 02 августа 2014 г.
Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. – 640 б. ІSBN 9965-893-69-1 Энциклопедиялық анықтамалықта төтенше жағдайлар, әскери іс, азаматтық қорғаныс салалары жөніндегі терминдердің анықтамалығы берілді. Кітапта жоба авторының осы салада қызмет еткен жылдардағы жинақтаған материалдары көрініс тауып, оларға түсініктеме жасалды. Энциклопедиялық анықтамалық төтенше жағдайлар саласында, мемлекеттік қызметте, әскери салада қызмет атқаратындарға, сонымен бі...

Жақып Б.Ө. АТАМЕКЕН: Географиялық энциклопедия

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 65,68 МБ
 • добавлен 23 сентября 2014 г.
– Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. – 648 бет. ISBN 9965-893-70-5 «Атамекен» географиялық энциклопедиясында баянды еліміздің бай табиғаты, оның ішінде тау-шыңдары, жоталары, шоқы-қыраттары, құмды-белесті жазықтары, жусан иісті далалары, дария теңіздері, өзен-көлдері, орман-тоғайлары, жеті қат жер қойнауы, көрікті қорықтары, сәнді саябақтары, Халықаралық және Қазақстанның «Қызыл кітабына» енгізілген өсімдіктері мен жануарлар әлемі, т.б. энцикл...

Жақыпов Ж.А. Аудармашы анықтамалығы

Справочник
 • формат pdf
 • размер 7,47 МБ
 • добавлен 08 сентября 2014 г.
Алматы: «Сардар» баспа үйі. 2009. - 176 бет ISBN 978-601-7174-08-8 Бұл еңбек аударманың ғылыми-практикалық мәселелерін айқындап баяндайды. Аудармашының қоғамдық кызметі мен аудару үдерісінде кездесетін нақты жайттарға орай әдістемелік кеңестер ұсынылады. Кітап аударма ісімен айналысатын мамандарға арналған.

Жақыпов Ж.А. Аудармашы анықтамалығы

Справочник
 • формат djvu
 • размер 1,66 МБ
 • добавлен 14 августа 2014 г.
Алматы: Сардар, 2009. — 176 бет. — ISBN 978-601-7174-08-8. Бұл еңбек аударманың ғылыми-практикалық мәселелерін айқындап баяндайды. Аудармашының қоғамдық қызметі мен аудару үдерісінде кездесетін нақты жайттарға орай әдістемелік кеңестер ұсынылады. Кітап аударма ісімен айналысатын мамандарға арналған.

Жолшаева М. Аспектуалды семантиканы қалыптастырушы факторлар

Статья
 • формат doc
 • размер 39,54 КБ
 • добавлен 22 февраля 2016 г.
Жолшаева М. Аспектуалды семантиканы қалыптастырушы факторлар «АДАМ – ТІЛ – МӘДЕНИЕТ» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалы, 2010 ж. Мақалада көмекші етістіктер мен көсемше тұлғалар аспектуалды семантиканы қалыптастырушы фактор ретінде қарастырылады. В статье рассматриваются формы деепричастия и вспомогательные глаголы как формирующися факторы аспектуальной семантики.

Жолшаева М. Аспектуалды семантиканы қалыптастырушы факторлар

Статья
 • формат pdf
 • размер 135,07 КБ
 • добавлен 16 февраля 2016 г.
Жолшаева М. Аспектуалды семантиканы қалыптастырушы факторлар «АДАМ – ТІЛ – МӘДЕНИЕТ» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалы, 2010 ж. Мақалада көмекші етістіктер мен көсемше тұлғалар аспектуалды семантиканы қалыптастырушы фактор ретінде қарастырылады. В статье рассматриваются формы деепричастия и вспомогательные глаголы как формирующися факторы аспектуальной семантики.

Жүнісов А., Ибатов Ә. Арап әріптерінің негізіндегі түркі әліпбиінің қазақша жазу емлесі

 • формат djvu
 • размер 544,36 КБ
 • добавлен 27 сентября 2013 г.
Шымкент, 2000. — 40 б. ISBN 9965-447-46-2 Араб әріптерімен жазылған мұра-қазынамызды оқу үшін, қазақ қауымы ғасырлар бойы тұтынып келген "қадим" (ескі) жазуына негізделген әліпби. Бұл методикалық оқу құралы - араб әріптерін жаңадан үйрене бастаған университет студенттеріне, мектеп оқушыларына сондай-ақ, өз бетінше араб жазуын үйренемін деуші көпшілік қауымға арналады.

Иманасова Ж.С. Әскери құрылымдарда іс жүргізу

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,49 МБ
 • добавлен 31 декабря 2014 г.
Алматы: РПБК «Дәуір», 2014. — 344 б. — ISBN 978-601-217- 472-4 Пікір жазғандар : филология ғылымдарының докторы, профессор Ш. Құрманбайұлы, филология ғылымының кандидаты, доцент М. Өмірбекова, филология ғылымының кандидаты, доцент А.Е. Құрманбаева. Кітап мемлекеттік органдардағы басқару-реттеу, азаматтық қарым-қатынастарды ресімдеу, нормативті-құқықтық актілерді дайындау кезіндегі құжаттардың мемлекеттік тілде дұрыс толтырылуына ықпал ететін тілд...

Имаханбетова Р.C., Кәкішев Т.К. (жауап. ред.) Ғасыр саңлағы: Ахмет Байтұрсынұлының ғұмырбаяны

 • формат pdf
 • размер 13,66 МБ
 • добавлен 22 июля 2014 г.
Астана: «Педагогика ПРЕСС», 2010. – 304 бет. Мұрағаттық суреттер, деректі құжаттардың ксеросканерлі көшірмелері. ISBN 978-601-7208-25-7 Бұл кітап ұлттық рухымыздың ұлы тіні, қазақ ұлтының ар-ожданы Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылық өмір жолы, мемлекеттік және қоғамдық қызметтеріне арналған. Зерттеу Р.С. Имаханбетованың мұрағаттық сирек қорлар құжаттарына көп жылдар бойы жүргізген ізденістері негізінде жазылған. Ғылыми-зерттеу еңбек 3 тараудан тұ...

Исаев Сейілбек. Қазақ тіл білімінің мəселелері

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,99 МБ
 • добавлен 25 ноября 2014 г.
Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. — 640 бет. Құраст.: ф.ғ.д. Ғ. Əнес жəне проф. Н.С. Исаева. ISBN 978-601-7172-37-4 Көрнекті тілші-ғалым С.М. Исаевтың (1938–1999) қазақ əдеби тілінің тарихы, мерзімді баспасөз тілінің дамуы, қазақ əдеби тілінің кеңестік кезеңінде дамуына байланысты жазылған зерттеу еңбектері топтастырылып жарық көріп отыр. Сондай-ақ жинақта ғалымның ғылыми еңбектерінің тізімі келтіріліп, өмірбаяндық деректері берілген. Қазақ əдеби...

Исмайлова Нургуль А. Гастрономиялық лексиканың кросс-мәдени енуі

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,52 МБ
 • добавлен 03 февраля 2015 г.
Алматы: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 2014. — 141 б. "6D021300 – Лингвистика" мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. Зерттеу жұмысының өзектілігі қазақ тілінің дамуы мен қызмет етуін реттеу үдерістеріндегі іргелі түсінікті айтарлықтай кеңейткен қазіргі лингвистиканың теориялық және практикалық міндеттерімен анықталады. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік тілі қазақ тілінің жоғары...

К?шіруді орналастыру (Система переноса слов по слогам)

software
 • формат doc, exe
 • размер 244.72 КБ
 • добавлен 09 февраля 2011 г.
Егер с?з а?ымды? жол?а симаса, Microsoft Word оны к?шіру та?басымен т?тастай келесі жол басына к?шіреді. Біра? м?тінді ені бойынша немесе ені ?ыс?а ба?андарда те?естірген кезде бос облыстарда азайту?а Hyphenator к?шіру ба?дарламасы пайдаланылады. Kaz Hyphenator ба?дарламасы ?аза? тіліндегі с?здерді буын?а б?ліп к?шіреді. Жеке ж?мса? к?шірулерді немесе б?лінбейтін дефистерді ?алдыру?а болады, ??жатты? барлы? б?лігінде ?здіктік к?шіруді орындау?а д...

Казахский язык для детей: Ғажайып қазақ тілі - Удивительный казахский язык

software
 • формат exe, flash
 • размер 81,70 МБ
 • добавлен 25 апреля 2013 г.
Жанр: обучение Год выпуска: 2008 Разработчик: Центр "Руханият" Язык интерфейса: Қазақ тілі (казахский язык) Формат: Flash (файлы SWF) его проигрывает Adobe Flash Player (бесплатный, широко распространенный проигрыватель мультимедиа). Как правило, браузеры устанавливают проигрыватель Flash автоматически. Поэтому устанавливать программу не нужно. Увлекательная мультимедийная программа для обучения детей дошкольного возраста и младших классов....

Казахский язык для начинающих (30 уроков)

software
 • формат audio, exe, html, image, video
 • размер 229,15 МБ
 • добавлен 29 марта 2013 г.
Авторы: Анисимов Константин Николаевич, Аймухамбетов Аскар Абаевич Жанр: Обучающая программа - Самоучитель казахского языка Год выпуска: 2008 г. Язык: Казахский Программа содержит все необходимое для начала изучения казахского языка. Уроки составлены последовательно от алфавита до составления предложений. Имеется словарь, тексты для чтения, видео для просмотра и прослушивания диалогов. Весь материал озвучен и позволяет выработать хорошее прои...

Капалбеков Б. Уроки телашар. Методическое пособие для начинающих

 • формат djvu
 • размер 5.54 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Издательство: Алматы. 2006 г. - 70 с. Методическое пособие ориентировано на возрастную категорию, только приступающую к изучению казахского языка. Книга состоит из 30 уроков. В лингвистических пояснениях дается характеристика определенной темы. Отрабатываются правильное произношение специфических звуков и пути усвоения закона сингармонизма. В конце каждого урока приведены таблицы с полным указанием видов, разрядов именных частей речи, а также скл...

Кенжеахметұлы Сейіт. Туыстық атаулар сыры

 • формат pdf
 • размер 951,45 КБ
 • добавлен 06 января 2014 г.
Алматы: Ана тілі баспасы, ЖШС, 2003. 48 бет Этнограф-жазушы Сейіт Кенжеахметұлы қазақ мәдениеті мен әдет-ғұрпының ұмытылып бара жатқан түрлерін зерттеп, оның мән-мағынасынын ашып, өмірдегі орнын да көрсетіп, насихаттап жүрген белгілі қаламгерлердің бірі әрі бірегейі. Жазушы бұл ұсынылып отырған еңбегінде ұлтымызға ғана тән туыстық байланыстың, қарым-қатынас пен салт-дәстүрдің жөн-жосығы, оның әр адам өміріндегі орны мен қызметін шебер баяндаған....

Кеңесбаев Ісмет. Қазақ тіл білімінің мəселелері

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,88 МБ
 • добавлен 11 декабря 2014 г.
Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. — 640 бет. Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Əнес. ISBN 978-601-7172-34-3 Қазақ Ұлттық Ғылым академиясының іргетасын қаласқан құрылтайшы ғалым, отандық тіл білімінің қалыптасуына айрықша үлес қосқан алдыңғы толқын зерттеушілердің бірі, Мемлекеттік сыйлықтың иегері Ісмет Кеңесбайұлы Кеңесбаев (1907–1995) – аты əлемге мəшһүр түркітанушы. Ғалымның қазақ фразеологиясын зерттеуге қосқан үлесі қандай зор болса, тіліміздің фонетикасы м...

Кинжикова Ш.Д. Казахский язык. Интенсивный курс

 • формат pdf
 • размер 43,75 МБ
 • добавлен 30 января 2017 г.
М.: Говорун, 2012. — 188 с. — ISBN 978-5-903184-46-0. Настоящий курс рассчитан на взрослых людей, желающих овладеть основами казахского разговорного языка. Процесс обучения строится на основе общедидактических и специфических принципов. Программа предусматривает обучение языку, знакомство с историей, культурой, бытом и традициями народа. Данное учебное пособие предназначено для слушателей курсов, а также для самостоятельно изучающих казахский язы...

Кожахметова Хадиша. 40 уроков казахского языка

 • формат djvu
 • размер 8.3 МБ
 • добавлен 30 марта 2010 г.
Учебник содержит 40 поэтапных уроков по изучению казахского языка для русскоязычного населения. Начинается с казахского алфавита и элементарной грамматики и заканчивается сложными грамматическими структурами.

Копеев Найман. Bilemin 2009-2010г

software
 • формат exe, txt
 • размер 20.26 МБ
 • добавлен 12 мая 2011 г.
Программа заучивания слов на казахском языке. Работает при минимальных требованиях. Если выучили слово ставите галочку и программа добавляет новые слова. Версия 0.4.5rn

Кубаева И. Казахский язык: Просто о невероятно сложном. Kazakh Language Made Easy

 • формат djvu
 • размер 3,01 МБ
 • добавлен 24 февраля 2012 г.
Алматы, 2003. — 458 с. ISBN 9965-503-48-6 Учите казахский язык и срывайте аплодисменты! Многие удивляются: "Живем всю жизнь в Казахстане, но никак не можем выучить казахский, очень трудный язык. Но, оказывается, стоит лишь найти подход, ключ к изучению, то есть рассказать просто о невероятно сложном! Give it a try! Your Kazakh friends will love you for it. Many people are surprised: "We have been living in Kazakhstan all our life, but we have not...

Кубаева Ираида. Казахский зык. Просто о невероятно сложном.1-5

 • формат pdf, rar
 • размер 31.85 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
Кубаева Ираида. Казахский зык. Просто о невероятно сложном. - Алматы, 2003. - 458с. 1 часть (урок 1-5) - 78с. Учебник может быть использован как самоучитель. Владение языком предполагает умение читать, говорить, писать, слушать и понимать речь собеседника, диктора и т.д. Основу учебника составляют 15 уроков. Все уроки могут быть представлены по следующей схеме: грамматика - словарь - закрепление упражнений - многозначные слова - пословицы-погово...

Кубаева Ираида. Казахский зык. Просто о невероятно сложном.11-15

 • формат pdf, rar
 • размер 33.84 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
Кубаева Ираида. Казахский зык. Просто о невероятно сложном. - Алматы, 2003. - 458с. 3 часть (урок 11-15) - 72с. Учебник может быть использован как самоучитель. Владение языком предполагает умение читать, говорить, писать, слушать и понимать речь собеседника, диктора и т.д. Основу учебника составляют 15 уроков. Все уроки могут быть представлены по следующей схеме: грамматика - словарь - закрепление упражнений - многозначные слова - пословицы-погов...

Кубаева Ираида. Казахский зык. Просто о невероятно сложном.6-10

 • формат pdf, rar
 • размер 35.98 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
Кубаева Ираида. Казахский зык. Просто о невероятно сложном. - Алматы, 2003. - 458с. 2 часть (урок 6-10) - 79с. Учебник может быть использован как самоучитель. Владение языком предполагает умение читать, говорить, писать, слушать и понимать речь собеседника, диктора и т.д. Основу учебника составляют 15 уроков. Все уроки могут быть представлены по следующей схеме: грамматика - словарь - закрепление упражнений - многозначные слова - пословицы-погов...

Кузекова Б. Казахский язык для профессиональных целей

 • формат doc
 • размер 205,64 КБ
 • добавлен 19 января 2013 г.
Қазақ тілі: Жоғары оқу орындарының халықаралық қатынастар факультетіне арналған (тілді оқытып үйретудің екінші кезеңіне арналған). – Астана: 2007. Оқулық негізінен жоғары оқу орындарының халықаралық қатынастар және саясаттану факультетінің тілді жалғастырып оқитын топтарына – тілді оқытып – үйретудің екінші кезеңіне, сондай-ақ дипломатия саласының қызметкерлеріне арналған. Дипломатияда жиі кездесетін құжаттар – нота жазу, келісім жобаларын жасау...

Күзекова З.С., Аяпова Т.Т. и др. Қазақ тілін базалық деңгейде меңгерудің деңгейлік тақырыптық леқсикалық минимумы. А2 Базалық деңгей. Жалпы меңгеру

 • формат pdf
 • размер 52,19 МБ
 • добавлен 10 июля 2013 г.
Астана: Национальный центр тестирования, 2011 - 54 страницы. ISBN 978-601-7185-41-1 Тематический лексический минимум владения казахским языком. А2 Базовый уровень. Общее владение. Сөздер мен сөз тіркестерінің минимальды қорында қарым-қатынас жасауда белсенді қолданылатын лексикалық бірліктер грамматикалық қатегориялар және мағыналық тақырыптар бойынша топтастырылған. Басылым - азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі - КАЗТЕСТ-тің...

Күзекова З.С., Аяпова Т.Т. и др. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық лексикалық минимумы. А1 Қарапайым деңгей. Жалпы меңгеру

 • формат pdf
 • размер 123,83 МБ
 • добавлен 23 мая 2013 г.
Астана: Национальный центр тестирования, 2011 - 30 страниц. ISBN 978-601-7185-40-4 Тематический лексический минимум владения казахским языком. А1 Элементарный уровень. Общее владение. Сөздер мен сөз тіркемтерінің минимальды қорында қарым-қатынас жасауда белсенді қолданылатын лексикалық бірліктер грамматикалық қатегориялар және мағыналық тақырыптар бойынша топтастырылған. Басылым - азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі - КАЗТЕС...

Күзекова З.С., Аяпова Т.Т. и др. Қазақ тілін меңгерудің тақырыптық леқсикалық минимумы В1 Орта деңгей. Жалпы меңгеру

 • формат pdf
 • размер 248,09 МБ
 • добавлен 14 июля 2013 г.
Астана: Национальный центр тестирования, 2011 - 54 страницы. ISBN 978-601-7185-38-1 Тематический лексический минимум владения казахским языком. В1 средний уровень. Общее владение. Сөздер мен сөз тіркестерінің минимальды қорында қарым-қатынас жасауда белсенді қолданылатын лексикалық бірліктер грамматикалық қатегориялар және мағыналық тақырыптар бойынша топтастырылған. Басылым - азаматтардың қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі - КАЗТЕСТ-ті...

Күлмагамбетов Б. т.б. Қазақ тілін оқыту әдістемесі

Практикум
 • формат pdf
 • размер 51,14 МБ
 • добавлен 26 мая 2015 г.
Күлмагамбетов Б., Исанова А., Исинғарина М., Көккөзова М., Құрмағалиева Р., Айтжанова Н. / Алматы: Білім, 2000. - 144 бет. ISBN 5-7767-2442-X Еңбекте қазақ тілін оқыту әдістемесінің мәселелері - тарихы, пранциптері, мақсаты мен міндеттері, оқу құралдарына, оқулықтарға қойылатын талаптар сөз болады.

Лекции по грамматике казахского языка

Статья
 • формат docx
 • размер 54.47 КБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
Краткий справочник по грамматике казахского языка, описывающий морфологический строй казахского языка, который дает описание алфавита казахского языка, классификацию звуков, времена и спряжения, и многие другие актуальные вопросы по грамматике казахского языка

Локализатор ба?дарламасы (Локализация интерфейса приложений на казахский язык)

software
 • формат exe, doc
 • размер 10.12 МБ
 • добавлен 09 февраля 2011 г.
Локализатор ба?дарламасы – Windows платформасында негізгі тілден ?ала?ан тілге ?олданбаларды ба?дарламалы? жолмен алмастыру?а м?мкіндік беретін ??рал. ББ ба?дарламасын пайдаланушылар компьютермен ж?мыс істеген кезде тілдік кедергілерді же?гісі келген ж?не белгілі бір де?гейде тілді ?йренгісі келген адамдар болуы м?мкін. Компьютерде к?нделікті ж?мыста ба?дарламаны пайдалану ?шін, оны ?ойып, оны? негізгі ж?мыс ережелерімен танысса жеткілікті. Ба?д...

М?рзалина Б., Н?ркеева С., Н?р?азина Г., Са?ынды?ова М., Байтасова С. ?аза? тiлi

 • формат pdf
 • размер 24.78 МБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
- Алматы: Ана тiлi, 1998. 264 бет. ISBN 5-630-00272-4. Учебное пособие для интенсивного обучения казахскому языку. Предлагаемое пособие предназначено для студентов вузов, а также для лиц, изучающих язык по методике интенсивного обучения.

Мадиева Т.Ә. Қазақ тілі практикумы (Орыс аудиториясына арналған жаттығулар жинағы)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 6,80 МБ
 • добавлен 23 сентября 2014 г.
– Алматы: «Мемлекеттік тілді дамыту институты», 2010. – бет. Бастауыш деңгейге арналған жаттығулар жинағы Мемлекеттік тілді дамыту институтындағы оқытушылардың осы саладағы тәжірибесі негізінде құрастырылған. Белгілі бір тақырыпты меңгерту үшін немесе грамматикалық бірліктің қызметін үйрету үшін жинақталған жаттығулар бастауыш деңгейді оқытатын өзге де орталықтармен тәжірибе алмасу үшін де керек деген ойдамыз. Жинақта 300-ден аса жаттығу қамтылға...

Мазен Д., Боранбаев Д., Елубаева П. Континенттер энциклопедиясы 1/1

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 18,29 МБ
 • добавлен 17 июля 2014 г.
Алматы: «Аруна» баспасы. – 216 бет. ISBN 978-9965-26-552-5 Әлем таңғаларлық қазыналарға толы, табиғаты көркем жеті құрлықтан тұрады. Олар: Азия, Еуропа, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Австралия, Африка және Антарктида. Азия жерінің кеңдігімен, мәдениетінің сан алуандығымен ерекшеленсе, Еуропа өнері мен сәулет туындылары арқасында әлемге танымал. Африка мен Оңтүстік Америка тропиктік ну ормандарымен және түрлі жан-жануарларымен қызықтырса, С...

Мазен Д., Боранбаев Д., Елубаева П. Континенттер энциклопедиясы 2/2

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 46,45 МБ
 • добавлен 15 июля 2014 г.
Алматы: «Аруна» баспасы. – 216 бет. ISBN 978-9965-26-552-5 Әлем таңғаларлық қазыналарға толы, табиғаты көркем жеті құрлықтан тұрады. Олар: Азия, Еуропа, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Австралия, Африка және Антарктида. Азия жерінің кеңдігімен, мәдениетінің сан алуандығымен ерекшеленсе, Еуропа өнері мен сәулет туындылары арқасында әлемге танымал. Африка мен Оңтүстік Америка тропиктік ну ормандарымен және түрлі жан-жануарларымен қызықтырса, С...

Маманов И.Е. ?аза? тiлi

 • формат pdf
 • размер 19.47 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
- Алма-Ата: Казахское государственное учебно-педагогическое издательство, 1961. - 188 с. Казахский язык. Учебник казахского языка для студентов, обучающихся в русских группах в высших учебных заведениях гуманитарного типа. Весь учебник рассчитан на 160 - 200 часов работы под руководс- твом преподавателя.

Маманов Ыбырайым. Қазақ тіл білімінің мəселелері

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,50 МБ
 • добавлен 10 ноября 2014 г.
Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. — 640 бет. Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Əнес. ISBN 978-601-7172-35-0 Ы.Е. Маманов (1907–1991) қазақ тіл білімі ғылымының үркердей шоғырына кіретін, дара тұлғалардың санатына қосылатын ғалым-ұстаз. Қазақ тiл танымында грамматикалық ойлаудың өрiстеуiне, морфологиялық iлiмнiң дамуына үлес қосқан зерттеушінің артында қалдырған құнарлы мұрасы мол. Ғалым өз зерттеулерiнде грамматиканың аса күрделi, қайшылыққа толы қиын мəселелерi...

Манкеева Жамал. Қазақ тіл білімінің мəселелері

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,31 МБ
 • добавлен 26 ноября 2014 г.
Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. — 640 бет. ISBN 978-601-7172-41-1 Филология ғылымдарының докторы, проф. Жамал Айтқалиқызы Манкееваның зерттеу жұмыстары жаңа ХХІ ғасыр басындағы қазақ тіл білімінің озық үлгілерінің бірінен саналады. Өйткені ғалым еңбектерінде тілтанымның заманауи салалары – этнолингвистикамен лингвомəдениеттану «ұлт – тіл – мəдениет» контексінде, жаңа бағытта, атап айтқанда, когнитивтік жəне антропоөзектік көзқарас тұрғысынан са...

Матрица диалогов казахского языка по методу Замяткина Н.Ф

 • формат mp3, txt
 • размер 20.9 МБ
 • добавлен 08 декабря 2011 г.
Год выпуска: 2011 Формат: mp3. Качество аудио: скорость потока – 128 kbps. Язык курса: казахский Способ изучения казахского языка по методу Николая Замяткина. За основу создания матрицы взяты методические указания книги "Вас невозможно научить иностранному языку" этого автора.

Машкан Н.Т. Казахский язык для государственных служащих

 • формат djvu
 • размер 3,27 МБ
 • добавлен 02 января 2013 г.
М., "Восток-Запад", 2007 - 317 с. Учебник, предназначенный для государственных служащих, состоит из 23 уроков, и знакомит с основами казахского языка. Методика учебника построена на интерактивном методе.

Мемлекеттік топография басқармасы. Қазақ тілінен жер-су аттарын дыбыстық аудармасының ережелері 国家测绘局. 哈萨克语地名译音规则 CHIV-804-87

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,19 МБ
 • добавлен 10 февраля 2015 г.
涿州:测绘出版社,1990 年. — 76 页 ISBN 7-5030-0200-X 《哈萨克语地名译音规则》业巳修订,现印发各测绘部门、单位执行。各部门在执行中冇何意见谙及时函告我局。 本规则印发后,一九六四年以〔64〕测联字第124号文印发的《哈萨克语地名译咅规则〈初稿〉》即行作废。 国家测绘局 —九九〇年六月一日

Мендалиев Алшын. Адай шежіресі

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 1,51 МБ
 • добавлен 27 декабря 2014 г.
Алматы, год выпуска-2002г. Книга генеалогия-шежире казахского рода Адай.

Методичка для изучения казахского языка

Практикум
 • формат doc
 • размер 205.25 КБ
 • добавлен 03 ноября 2011 г.
Год выпуска: 2007 Автор: РМК «Карагандинский Государственный Индустриальный Университет» Жанр: методичка Издательство: «?аза?, орыс ж?не шетел тiлдерi кафедрасы» Количество страниц: 144 Описание: Методичка для изучения казахского языка

Мусабекова У.Е. и др. Казахский язык для стран СНГ

 • формат pdf
 • размер 3,60 МБ
 • добавлен 25 апреля 2013 г.
Авторский коллектив: Мусабекова У. Е., Краева И. А., Фролова Г. М. М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2012, 346 с. Учебник "Казахский язык для стран СНГ" предназначен для иностранных студентов среднего и продвинутого этапов обучения, а также всех, кто хочет лучше узнать Казахстан и казахский народ Цель издания - сформировать у обучающихся межкультурную компетенцию, которая позволит им успешно общаться с носителями изучаемого языка, понимать культурно-специфиче...

Мусагулова Аида К. Қазіргі қазақ тіліндегі бизнес терминдерінің даму үрдісі

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,79 МБ
 • добавлен 05 февраля 2015 г.
Алматы: Абай атындағы ҚҰПУ, 2014. — 145 б. «6D021300 – Лингвистика» мамандығы бойынша философия (PhD) докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. Зерттеу жұмысына жалпы сипаттама. Тіл – қоғам өміріндегі құбылыстарға, өзгерістерге сәйкес жаңарып, даму үрдісін басынан өткереді. Бұл құбылыс тілде терминология саласында ерекше көзге түседі. Жаһанданудың талабына сай бүгінгі таңда тіліміздің терминологиялық жүйесінде күн сайын жаңа түсі...

Мусаев К.М. Казахский язык

 • формат djvu
 • размер 2.94 МБ
 • добавлен 06 сентября 2010 г.
Учебник. — М. : Вост. лит. , 2008. — 367 с. — ISBN 978-5-02-036363-2 Настоящий учебник создан на основе многолетнего опыта автора в преподавании казахского языка русскоязычным, англоязычным, казахоязычным учащимся, а также научных исследований грамматического, фонетического и лексического строя казахского и других тюркских языков, практики перевода. Наряду с проверенными веками традициями учтены научные и практические инновации в мировой практ...

Мұсабаев Ғайнетдин. Қазақ тіл білімінің мəселелері

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,16 МБ
 • добавлен 30 ноября 2014 г.
Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. — 640 бет. Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Əнес. ISBN 978-601-7172-39-8 Көрнекті тілші ғалым Ғ.Ғ. Мұсабаев (1907–1981) қазақ тіл білімінің тарихи лексикология саласының қалыптасуы мен дамуына үлкен үлес қосты. Жинақта ғалымның тіл тарихы, лексикология мен морфология, əдеби тіл мен диалектология мəселелеріне арналған басты-басты зерттеу еңбектері жəне ғылыми мақалалары топтастырылып отыр. Қазақ тілі тарихының теориялық жəне пра...

Назир Т. Жат создер туралы

 • формат djvu
 • размер 497.17 КБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
Алматы, 2005. 20 б. Брошюра, посвященная правилам письма арабской графикой. На казахском языке. Переиздание брошюры 1926 года.

Наурызбаева Р. ?й-ішімізбен ?аза?ша ?йренеміз. Изучаем казахский всей семьей

 • формат djvu
 • размер 13.15 МБ
 • добавлен 06 сентября 2010 г.
Ана тілі, 1994. - 100с. Б?л е?бек ?аза? тілін тез, ?рі жедел ме?геруге арнал?ан 25 ?дістемелік саба?тан т?рады. Тілді тез, ?рі о?ай ?йренуге арнал?ан. С?з, с?йлем тіркестерімен, жатты?улар, ма?ал-мітел, ж?мба?тар ж?не сол сия?ты жеке атаулар ?амтылады. Осы ??рал ар?ылы ?аза? тілін ?йренемім деушілер кыс?а мерзім ішінде сейлем ??рау?а, с?ра? ?ою?а, жауап беруге, сауатты жазу?а, ауызекі с?йлеуге машы?тана алады. Данное учебное пособие является эк...

Ниятова Ш.С. Қазақ тілі. Дәрістер курсы

 • формат pdf
 • размер 899,54 КБ
 • добавлен 09 ноября 2013 г.
КОУ, Казахстан/Алматы, 2011 г., 168 стр., 30 уроков Профессиональный казахский язык для студентов экономических специальностей. Экономика. Салы қ. Ұлттық байлық. Бағ а. А қша. Банк қ ызметті. Меншік. Жекешелендіру. Маркетинг. Жарнама. Құнды қ ағ аздар. Аукцион. Нары қ. Биржа. Тауар. Табыс. Пайда. К әсіпкерлік қ ызмет. Б әсеке. Несие. Са қтандыру. Сақ тық нарығы. Инфляция. Қаржы. Қаржы функциялары. Қаржы ресурстары. Жоспар. Ұлттық валюталық жүй...

Нұрғалиева Г.Қ., Тәжіғұлова Ә.І. Электрондық оқыту жүйесімен кіріккен оқу процесінде физика пәні бойынша 9-сынып үшін цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланудың оқу-әдістемелік құралы

 • формат pdf
 • размер 9,70 МБ
 • добавлен 03 февраля 2015 г.
Алматы: «ҰАО» АҚ, 2014. — 185 б. (Қазақ және орыс тілдерінде). — ISBN 978-601 -7522-32-2 Осы әдістемелік құрал «Білім беру жүйесін әдіснамалық жасақтау» – «Білім беруді ақпараттандыру саласындағы оқу-әдістемелік құралдарды дайындау бойынша қызметтер көрсету» 008 бағдарламасы бойынша ҚР БжҒМ-нің мемлекеттік тапсырысына сәйкес әзірленген. Пайдаланушылардың басшылық құралында пайдаланушыны авторландыруды, электрондық оқытудың ақпараттық жүйесінің эл...

Нұрғалиева Г.Қ., Тәжіғұлова Ә.І. Электрондық оқыту жүйесімен кіріккен оқу процесінде физика пәні бойынша 9-сынып үшін цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланудың оқу-әдістемелік құралы

 • формат djvu
 • размер 5,11 МБ
 • добавлен 04 января 2015 г.
Алматы: «ҰАО» АҚ, 2014. — 185 б. (Қазақ және орыс тілдерінде). — ISBN 978-601 -7522-32-2 Осы әдістемелік құрал «Білім беру жүйесін әдіснамалық жасақтау» – «Білім беруді ақпараттандыру саласындағы оқу-әдістемелік құралдарды дайындау бойынша қызметтер көрсету» 008 бағдарламасы бойынша ҚР БжҒМ-нің мемлекеттік тапсырысына сәйкес әзірленген. Пайдаланушылардың басшылық құралында пайдаланушыны авторландыруды, электрондық оқытудың ақпараттық жүйесінің эл...

Оразбаева Ф. Тіл әлемі. Мақалалар, зерттеулер

 • формат pdf
 • размер 15.8 МБ
 • добавлен 04 марта 2014 г.
— Алматы, «Ан Арыс» баспасы, 2009 ж. — 368 б., ISBN 978-601-7130-44-2 Педагогика ғылымдарының докторы, Абай атындагы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, Педагогика ғылымдары Халықаралық Академиясының академигі, тілші-ғалым, есімі Республикаға танымал тәлімгер-ұстаз Фаузия Шәмсиқызы Оразбаеваның «Тіл әлемі» атты кітабына ғалымның әр жылдарда жазған іргелі зерттеулері ықшамдалып, сондай-ақ таңдаулы ғылыми мақалалары сұрыпталып ен...

Оралбаева Н., Есенов X., Хайруллина С.К. Изучаем казахский язык

 • формат pdf
 • размер 25.83 МБ
 • добавлен 06 сентября 2010 г.
Учебник каз. яз. для слушателей курсов. — Алма-Ата: Мектеп, 1989. — 336с. ISBN 5-625-00851-5 Учебник предназначен для всех желающих изучать казахский язык на одногодичных курсах и в кружках. Учебник состоит из 40 уроков, рассчитанных на 80 часов. На каждом уроке представлен грамматический и лексический минимум, тексты для чтения и задания по развитию речи (устной и письменной), а также народные пословицы и поговорки, стихи и песни казахских поэ...

Оралбаева Н.О., Есенов X., Хайруллина С.К. Изучаем казахский язык

 • формат djvu
 • размер 11,06 МБ
 • добавлен 05 сентября 2012 г.
Алма-Ата: Мектеп, 1989. — 336 с. Учебник казахского языка для слушателей курсов. ISBN 5-625-00851-5 Учебник предназначен для всех желающих изучать казахский язык на одногодичных курсах и в кружках. Учебник состоит из 40 уроков, рассчитанных на 80 часов. На каждом уроке представлен грамматический и лексический минимум, тексты для чтения и задания по развитию речи (устной и письменной), а также народные пословицы и поговорки, стихи и песни казахск...

Офисные игры с изучением казахского языка

software
 • формат chm, exe, image, rtf, txt
 • размер 85,66 МБ
 • добавлен 26 марта 2013 г.
Жанр: Обучающие программы Год выпуска: 2006г Версия: 1.0 Разработчик: ТОО "Bimash" Язык интерфейса: Русский Описание: Обучение казахскому языку в программе реализовано в увлекательной игровой форме (найди слово, время, поле чудес, маджонт). Не обойдены вниманием в программе и основные грамматические правила казахского языка.

Петух И.М. Учебник казахского языка для русскоязычных со средним и высшим образованием

 • формат doc
 • размер 544 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
Семейный самоучитель казахского языка. «Синтез» (синтезированы сведения из 9 учебных пособий и изложены в форме, удобной для европейца, незнакомого с тюркскими языками). Костанай, 2004. – 124 стр. В данной работе синтезирован материал девяти различных учебников казахского языка. В ней изложены основы грамматики и описаны некоторые нюансы казахского языка, обычно не замечаемые естественными носителями языка, но непонятные для русскоязычных. Книга...

Презентация. Казахский язык. Жана Зеландия (Новая Зеландия)

Презентация
 • формат ppt
 • размер 6,81 МБ
 • добавлен 15 мая 2016 г.
Для студенческих работ - СКГУ им. М. Козыбаева, 2016 г. 17 слайдов. Жана Зеландия. Веллингтон. Елтаңба. Білім беру жүйесі. Университеттер. Валютасы. Жаңа Зеландия табиғаты. Белгілі адамдар.

Презентация. Казахский язык. Иллинойс штаты (штат Иллинойс)

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,44 МБ
 • добавлен 22 мая 2016 г.
Для студенческих работ - СКГУ им. М. Козыбаева, 2016 г. 9 слайдов. Иллинойс штатының туы. Чикаго қаласы. Пеория қаласы. Мичиган көлі. Иллинойс штатының символы.

Программа - Spell checker (проверялка правильности написания) казахских текстов для MS Office 2003

software
 • формат exe
 • размер 1.31 МБ
 • добавлен 26 августа 2011 г.
Spell checker(проверялка правильности написания) казахских текстов для MS Office 2003. Поддерживает все многочисленные агглютинативные словоформы казахского языка.rn

Программа - Быстрый самоучитель разговорного казахского языка

software
 • формат mp3, rtf, exe, txt
 • размер 98.59 МБ
 • добавлен 11 ноября 2011 г.
Год выпуска: 2002 Жанр: обучающая программа Разработчик: Алтын Дала ББК: 81.632.4-9 Платформа: Win Язык интерфейса: русский Таблетка: не требуется Системные требования: 16 Mb ОЗУ,Windows 95 и выше,800х600х256,Windows Media Player Описание: Обучающая программа "?аза?ша Yйренейік" предусматривает изучение разговорного казахского языка в режиме осознанного и субсенсорного восприятия. Качество озвучивания - отличное.

Программа TransKaz - Переводчик казахского языка

software
 • формат iso
 • размер 36.94 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Год выпуска: 2006 Системные требования: 64 Mb ОЗУ 100Mb на жестком диске Язык интерфейса: только русский Таблэтка: Не требуется Русско-казахский и казахско-русский переводчик.rn

Программа Быстрый самоучитель разговорного казахского языка. Part 1

software
 • формат mp3, rtf, exe
 • размер 150 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Разработчик: Алтын Дала Год выпуска: 2002 Жанр: обучающая программа ББК: 81.632.4-9 Платформа: Win Таблетка: не требуется Язык интерфейса: русский Обучающая программа "?аза?ша Yйренейік" предусматривает изучение разговорного казахского языка в режиме осознанного и субсенсорного восприятия. Системные требования: 16 Mb ОЗУ,Windows 95 и выше,800х600х256,Windows Media Player,Звуковая карта,CD-ROM,мышь Чтобы получить программу, необходимо скачать...

Программа Быстрый самоучитель разговорного казахского языка. Part 2

software
 • формат mp3, txt, exe
 • размер 59.5 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Разработчик: Алтын Дала Год выпуска: 2002 Жанр: обучающая программа ББК: 81.632.4-9 Платформа: Win Таблетка: не требуется Язык интерфейса: русский Обучающая программа "?аза?ша Yйренейік" предусматривает изучение разговорного казахского языка в режиме осознанного и субсенсорного восприятия. Системные требования: 16 Mb ОЗУ,Windows 95 и выше,800х600х256,Windows Media Player,Звуковая карта,CD-ROM,мышь Чтобы получить программу, необходимо скачать...

Программа Казахский язык для русскоговорящих-начинающих (30 уроков). Part 1

software
 • формат htm, jpg, exe, mp3, avi
 • размер 180 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Год выпуска: 2008 Авторы: Анисимов Константин Николаевич,Аймухамбетов Аскар Абаевич Описание: Программа для изучения казахского языка Поддерживаемые OS: Windows 98/98 SE/ME/2000/XP/2003/Vista/7 Платформа: x86/x64 Таблэтка: не требуется Формат: exe Язык преподавания: Русский Программа для изучения казахского языка. Начальный курс для русскоговорящих 30 уроков! Чтобы получить программу, необходимо скачать 2 части (Part 1,2)

Программа Казахский язык для русскоговорящих-начинающих (30 уроков). Part 2

software
 • формат avi
 • размер 49.2 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Год выпуска: 2008 Авторы: Анисимов Константин Николаевич,Аймухамбетов Аскар Абаевич Описание: Программа для изучения казахского языка Поддерживаемые OS: Windows 98/98 SE/ME/2000/XP/2003/Vista/7 Платформа: x86/x64 Таблэтка: не требуется Формат: exe Язык преподавания: Русский Программа для изучения казахского языка. Начальный курс для русскоговорящих 30 уроков! Чтобы получить программу, необходимо скачать 2 части (Part 1,2)

Программа Самоучитель казахского языка Казакша Сухбат. Part 1

software
 • формат txt, avi, exe, rtf
 • размер 200 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Разработчик: АО «ПАРАД» г. Алматы Год выпуска: 1998 Формат: ехе Платформа: Win Таблэтка: Не требуется Язык интерфейса: Русский, казахский Программа представляет собой мощное и эффективное пособие для интенсивного и быстрого изучения казахского языка. Самоучитель ориентирован на реальную речевую практику и способствует интенсивному развитию основных видов речевой деятельности. Множество цветных иллюстраций, национальная музыка, анимация, непрерыв...

Программа Самоучитель казахского языка Казакша Сухбат. Part 2

software
 • формат wav
 • размер 58.21 МБ
 • добавлен 11 декабря 2011 г.
Разработчик: АО «ПАРАД» г. Алматы Год выпуска: 1998 Формат: ехе Платформа: Win Таблэтка: Не требуется Язык интерфейса: Русский, казахский Программа представляет собой мощное и эффективное пособие для интенсивного и быстрого изучения казахского языка. Самоучитель ориентирован на реальную речевую практику и способствует интенсивному развитию основных видов речевой деятельности. Множество цветных иллюстраций, национальная музыка, анимация, непрерыв...

Рахметова Ш.С., Саутова Т.А. Қазақ тілі. Аударма ісі және шет тілдері бөлімінің студенттеріне арналған

 • формат pdf
 • размер 9,94 МБ
 • добавлен 22 марта 2015 г.
Алматы: ЖҚ "Отан", 2014. - 188 б. ISBN 978-601-223-033-8 Бұл оқу-әдістемелік кешенде мамандыққа сәйкес берілген мәтіндер, тапсырмалар студенттердің казақша тілін дамытып, сөз байлықтарын молайтуға және оқу барысында алған білімдерін бекітіп тексеруге көмегін тигізеді. Студенттің окытушы жетекшілігімен орындалатын өздік жұмысы (СОӨЖ) тапсырмаларын, студенттердің өздігінен жұмысын (СӨЖ) орындау үшін және қашықтықтан оқытуда қолдануға болады. Ұсыныл...

Рахметова Ш.С., Саутова Т.А. Қазақ тілі. Аударма ісі және шет тілдері бөлімінің студенттеріне арналған

 • формат djvu
 • размер 2,51 МБ
 • добавлен 11 апреля 2015 г.
Алматы: ЖҚ "Отан", 2014. - 188 б. ISBN 978-601-223-033-8 Бұл оқу-әдістемелік кешенде мамандыққа сәйкес берілген мәтіндер, тапсырмалар студенттердің казақша тілін дамытып, сөз байлықтарын молайтуға және оқу барысында алған білімдерін бекітіп тексеруге көмегін тигізеді. Студенттің окытушы жетекшілігімен орындалатын өздік жұмысы (СОӨЖ) тапсырмаларын, студенттердің өздігінен жұмысын (СӨЖ) орындау үшін және қашықтықтан оқытуда қолдануға болады. Ұсыныл...

Ресми құжаттардың мəліметтер жиынтығы

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 348,55 КБ
 • добавлен 18 декабря 2014 г.
Өскемен: А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы, 1999. - 95 б. Бұл жиынтық А.С.Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасының Хабарлама-библиографиялық бөлімнің ұжымы құрастырған. Кітаптың ішінде бірнеше қалыпты құжаттардың үлгілері келтірілген.

Романенко Е. Казахская грамматика для рускоязычных

 • формат djvu
 • размер 5,59 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
A-LEVEL, 2008. - 135с. Казахская грамматика для русскоязычных - это грамматическое пособие для русскоязычных, начинающих изучать казахский язык. При разработке стиля и дизайна данной книги широко использовались научно-методические достижения Оксфордского и Кембриджского университетов -признанных лидеров в области обучения иностранным языкам. Легкость использования: на левой странице каждого урока объясняется грамматика, а на правой предлагаются у...

Романенко Е. Разговорный Казахский Легко

 • формат djvu, image
 • размер 4,12 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
A-LEVEL, 2007. - 135с. Разговорный Казахский Легко разработан специально для начинающих изучать казахский язык. Курс охватывает элементарные речевые структуры и направлен на выработку устойчивых навыков разговорной казахской речи. Цель пособия - помочь учащимся практически овладеть речевыми навыками на уровне, достаточном для каждодневного бытового общения с носителями языка в казахско-говорящей среде. Материал пособия состоит из 2-х частей. В пе...

Романенко Е. Сдаём ЕНТ по казахскому: пособие для выпускников с решениями тестовых заданий по казахскому языку

Шпаргалка
 • формат pdf
 • размер 397,46 КБ
 • добавлен 28 апреля 2015 г.
Алматы: ИП «Романенко Елена Игоревна», 2013. — 52 с. — ISBN 978-601-80042-8-5 Настоящее пособие является третьим по счету в линейке учeбно-методического комплекса «Казахский для русскоязычных» и предназначено для выпускников школ с русским языком обучения, которым предстоит сдавать ЕНТ по казахскому языку. Курс охватывает анализ 150 наиболее характерных вопросов из опубликованных вариантов тестов. Вторая часть пособия – это информационно-граммати...

Романенко Е.И 2007. Пособие для начинающих

 • формат txt, djvu
 • размер 4.03 МБ
 • добавлен 24 мая 2011 г.
Пособие разработано специально для начинающих изучать казахский язык самостоятельно. Курс охватывает элементарные речевые структуры и направлен на выработку устойчивых навыков разговорной речи. Каждый урок содержит в себе диалоги - модели, словарь к ним, грамматический обзор, упражнения на закрепление и "практику перевода".

Рсалиева Нұрсуле Мақсұтқызы. Қазақ онимдерін ағылшын тілінде транслитерациялаудың ғылыми-теориялық негіздері

degree
 • формат doc
 • размер 3,67 МБ
 • добавлен 15 июля 2014 г.
Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2008. — 202 б. 10.02.20 – салыстырмалы-тарихи, типологиялық және салғастырмалы тіл білімі. Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Жазба тілдерін және олардың мұрағаттарын зерттеуге XX ғ. орта шенінде пайда болған қажеттілік графикалық лингвистиканың тіл білімінің маңызды салаларының бірі ретінде де, өз алдына толыққанды...

Рсалиева Нұрсуле Мақсұтқызы. Қазақ онимдерін ағылшын тілінде транслитерациялаудың ғылыми-теориялық негіздері

degree
 • формат pdf
 • размер 4,35 МБ
 • добавлен 08 августа 2014 г.
Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2008. — 202 б. 10.02.20 – салыстырмалы-тарихи, типологиялық және салғастырмалы тіл білімі. Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация. Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Жазба тілдерін және олардың мұрағаттарын зерттеуге XX ғ. орта шенінде пайда болған қажеттілік графикалық лингвистиканың тіл білімінің маңызды салаларының бірі ретінде де, өз алдына толыққанды...

Сайрамбаев Талғат. Қазақ тіл білімінің мəселелері

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,81 МБ
 • добавлен 23 ноября 2014 г.
Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. — 640 бет. Құраст.: ф.ғ.д. Ғ. Əнес жəне К. Шаймерденова ISBN 978-601-7172-40-4 Филология ғылымдарының докторы, профессор Талғат Сайрамбаев (1937–2009) қазақ тіл білімі синтаксисінің өзекті саласы – сөз тіркесінің қалыптасу кезеңдері, даму тарихы жəне тілдік қолданыстағы өзіндік ерекшеліктерін жан-жақты зерттеген бірден-бір жетекші ғалым. Оның еңбектерінде сөз тіркестерінің түрлері, байланысу тəсілдері, сөйлемдегі...

Сайрамбаев Талғат. Қазақ тіл білімінің мəселелері

Статья
 • формат djvu
 • размер 5,07 МБ
 • добавлен 04 декабря 2014 г.
Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. — 640 бет. Құраст.: ф.ғ.д. Ғ. Əнес жəне К. Шаймерденова ISBN 978-601-7172-40-4 Филология ғылымдарының докторы, профессор Талғат Сайрамбаев (1937–2009) қазақ тіл білімі синтаксисінің өзекті саласы – сөз тіркесінің қалыптасу кезеңдері, даму тарихы жəне тілдік қолданыстағы өзіндік ерекшеліктерін жан-жақты зерттеген бірден-бір жетекші ғалым. Оның еңбектерінде сөз тіркестерінің түрлері, байланысу тəсілдері, сөйлемдегі...

Салқынбай А., Көккөзова М. Қазақтың тілші-әдіскер тұлғалары

 • формат pdf
 • размер 1018,21 КБ
 • добавлен 17 ноября 2014 г.
Алматы: Нұр-пресс, 2006. – 137 бет. Ұсынылып отырған ғылыми зерттеу Қазақстандағы алғашқы мектептер мен қазақ тілі әдістемесінің негізін салған ғалымдардың еңбектері мен шығармашылығын жинақтап, талдауға арналған. Қазақстандағы мектептердің сипаты мен олардың жалпы ерекшеліктері, оқыту жүйесі әңгімеленіп, Ы. Алтынсарин, А. Байтурсынұлы, М. Жұмабаев сынды қазақ зиялыларының оқыту ісіне арналған зерттеушілері мен еңбектері сараланады. Қазақ әдістем...

Сариева Кульпаш. Казахский язык (на казахском и русском языках)

 • формат pdf
 • размер 3,14 МБ
 • добавлен 20 июля 2015 г.
Учебное пособие.— Алматы: Бiлiм, 2000. — 136 бет. — ISBN 5-7667-2405-5 Учебное пособие, составленное по методике лучших учебников иностранного языка, способствует развитию устной коммуникативной речи; систематизирует знания по грамматике казахского языка; активизирует навыки словообразования и формообразования; снабжено различного рода упражнениями. Оно может быть использовано и в условиях лингафонного обучения.

Сарыбаев Шора. Қазақ тіл білімінің мəселелері

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,55 МБ
 • добавлен 22 ноября 2014 г.
Алматы: Абзал-Ай, 2014. — 640 б. ISBN 978-601-7172-36-7 Ұлттық Ғылым академиясының толуқ мүшесі, профессор Шора Шамғалиұлы Сарыбаев көрнекті диалектолог ғалым, сонымен бірге оның қазақ лексикографиясының теориясы мен тіл білімінің библиографиясына сіңірген еңбегі орасан зор. Ғалымның антологиялық жинағына оның диалектология мен лексикография, лексикология мен терминология және грамматика саласына қатысты таңдамлы зерттеулері топтастырылып отыр.

Сәрсеке Г. Қазақ тiлiнiң сөзжасамы (жаттығулар жинағы)

 • формат pdf
 • размер 262,77 КБ
 • добавлен 20 октября 2015 г.
Павлодар: Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, 2005. — 60 бет. — ISBN 9965568734 Бұл оқу құралы жоғары оқу орындарында қазақ тiлiнiң сөзжасам саласынан практикалық сабақтар өткiзуге арналған. Кітап студенттерге, оқытушыларға арналады. Оқу құралының басты мақсаты – студенттердің лекциялық курстан алған теориялық білімдерін тиянақтап, бекітуге мүмкіндік туғызу, сөзжасамдық талдау жасауға дағдыландыру.

Т?рлендіргіш (Конвертер казахских текстов)

software
 • формат exe, doc
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 09 февраля 2011 г.
Т?рлендіргіші ?аза? тілінде бас?а драйверлермен жазыл?ан ??жаттарды жазу?а ж?не о?у?а м?мкіндік беретін ба?дарламалы? шешім болып табылады. ?азіргі кезде ?аза?станда жиырмадан арты? ?аза? тілінде жаза алатын ?рт?рлі драйверлер бар. Оларды? кодтары ?рт?рлі болып келгендіктен, Microsoft Office ?олданбаларында м?тіндерді о?у м?селесінде к?птеген ?иынды?тар туындап отыр. Біріні? жаз?анын екіншісі т?сіне алмайды. М?ндай келе?сіздіктер ANSI кодировке...

Тілешов E., Қамзабекұлы Д. Алаш қозғалысы: энциклопедиялық анықтамалық

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 20,77 МБ
 • добавлен 23 декабря 2014 г.
Алматы: Сардар, 2014. — 528 бет. — ISBN 9786017174392 Бұл энциклопедиялық анықтамалыққа Алаш қайраткерлері мен қатысушылардың өмірбаяны, Алаш қозғалысына, партиясына қатысты ұғымдар мен атаулар, сол кезеңнің тарихи-қоғамдық, мәдени, әдеби дамуын байқататын мағлұматтар енгізілді. Алаш қозғалысына қатысқан тұлғалардың деректі тізімі жасалып ұсынылды. Сондай-ақ, Алаш қозғалысын, оның қайраткерлерінің өмірі мен шығармашылығын зерттеп жүрген ғалымдар...

Тасибеков К. Ситуативный казахский. 1 том

 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 12 октября 2013 г.
Алматы: «Ценные бумаги», 2011 г. — 256 с. ISBN 978-601-06-1679-0 В книге в яркой, запоминающейся форме даны социокультурные сведения о казахском народе – специфические факты истории, фольклорные понятия, особенности национального менталитета, неразрывно связанные с языком. Приведены примеры речевого поведения для жизненных ситуаций: свадьба, похороны, навещение больного и т.д., использующиеся в современном казахском языке. Найдены казахские эквив...

Тасибеков К. Ситуативный казахский. Мир казахов. Том 1

 • формат pdf
 • размер 7,03 МБ
 • добавлен 06 февраля 2015 г.
Алматы: Такеева А.Б., 2015. — 270 с. — ISBN: 978-601-06-1679-0. Книга для обучения разговорному казахскому языку. В яркой, запоминающейся форме даны социокультурные сведения о казахском народе – специфические факты истории, фольклорные понятия, особенности национального менталитета, неразрывно связанные с языком. Приведены примеры речевого поведения для жизненных ситуаций: свадеб, похорон, народных праздников и т.д., использующиеся в современном...

Тасибеков К. Ситуативный казахский. Том 1

 • формат image
 • размер 8,64 МБ
 • добавлен 26 июня 2012 г.
Алматы: Ценные бумаги, 2012. - 256 стр. Пособие по изучению языка и менталитета казахов. В яркой запоминающейся форме даны социокультурные сведения о казахском народе - специфические факты истории, фольклорные понятия, особенности национального менталитета, неразрывно связанные с языком. Приведены примеры речевого поведения для жизненных ситуаций: свадьба, похороны, навещение больного и т.д., использующиеся в современном казахском языке. Найдены...

Таумұрат Д. (жалпы редакциясын басқарған) Мемлекеттік тіл саясаты (нормативтік - құқықтық актілер жинағы)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,56 МБ
 • добавлен 27 декабря 2014 г.
Астана: «Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-əдістемелік орталығы» РМҚК, 2014. — 910 б. С.Сəлемов, Б.Қапалбек, А.Байбосын, С.Құлманов, Г.Тəуел. ISBN: 978-601-7504-06-9 KZ Тіл саясаты – мемлекеттік саясат, ол егеменді еліміздің берік арқауы, демографиялық, əрі саяси ахуалдың тұрақтылығын қамтамасыз ететін ықпалды күш, сондықтан бұл жинаққа Қазақстан Республикасында тiлдердi қолданудың құқықтық негiздерi, еліміздегі тіл...

Телқожа Жанұзақ, Қыздархан Рысберген. Қазақ ономастикасы: жетістіктері мен болашағы

 • формат djvu
 • размер 1,64 МБ
 • добавлен 10 января 2016 г.
Телқожа Жанұзақ, Қыздархан Рысберген. Қазақ ономастикасы: жетістіктері мен болашағы. - Алматы: "Азия баспасы", 2004. 128 бет. Бұл әдістемелік құралда қазақ ономастикасы жайлы толық мағлұматтар беріліп, 1950 жылдан бері қарай атқарылған ғылыми-зерттеу, қоғамдық мәндегі жұмыстар талданып, тұжырым-түйіндер жасалады. Кітап мемлекеттік ұйысдар мен мамандарға, оқушылар мен студенттерге, жалпы көпшілік қауымға арналған.

Түсініктеме, объяснительная записка

Стандарт
 • формат doc
 • размер 4,63 КБ
 • добавлен 13 марта 2014 г.
Форма объяснительной записки, түсініктеменің нысаны на русском и казахском языках

Түсіпқанқызы Д., Жұмақынқызы Ә. Қазақ тілі фонетика білімдері (төте жазу) 哈萨克语语音知识

 • формат pdf
 • размер 10,38 МБ
 • добавлен 04 февраля 2015 г.
Күйтін: Іле халық баспасы, 2009. - 144 б. ISBN 978-7-5425-1000-6 这本《哈萨克语语音知识》是这套双语系列丛书中供汉族以及哈萨克族民考汉群体学习哈萨克语言使用的。

Түсіпқанқызы Д., Жұмақынқызы Ә. Қазақша жазба тіл кітапшасы (төте жазу) 哈萨克语读本

 • формат pdf
 • размер 11,19 МБ
 • добавлен 15 февраля 2015 г.
Күйтін: Іле халық баспасы, 2009. - 147 б. ISBN 978-7-5425-1002-0 这本《哈萨克语读本》是这套双语系列丛书中供汉族以及哈萨克族民考汉群体学习哈萨克语言使用的。

Тұрышев А. Қ. Қазақ әдеби тілінің тарихы. Әдістемелік нұсқау

Практикум
 • формат pdf
 • размер 7,02 МБ
 • добавлен 31 июля 2015 г.
Павлодар: Кереку, 2010. -142 б. ISBN 9965-539-25-1 «Қазақ әдеби тілінің тарихы» атты ғылыми пәнге арналған. Әдістемелік құрал, оқулықтың жеңілдетілген түрі. Анықтамалар мен ережелер ықшамдалып берілген. Қазақ тілі мен әдебиетін оқып жүрген студенттерге, магистрлар мен бакалаврларға лайықтылып жазылды.

Төлеужанова Ж.М. Қазақ тілі

 • формат pdf
 • размер 542,61 КБ
 • добавлен 14 мая 2016 г.
Оқу құралы. — Астана: ҚазАТУ, 2012. — 84 б. Оқу құралы жоғары оқу орындарындағы техникалық факультеттің жалғастырушы топ студенттеріне арналып жазылған. Оқу құралының басты мақсаты - мамандыққа сай терминдерді, кәсіби лексиканы игерту. Осы мақсатта студенттердің тілін дамыту, лексикалық сөздік қорын байыту үшін мамандыққа байланысты мәтіндер, жаттығулар, тест тапсырмалары берілген. Оқу құралында берілген тапсырмалар студенттердің өз мамандығы сал...

У Цзиньфэң 武金峰. Қытай, қазақ тілін салыстырып зерттеу 汉哈语言对比研究

 • формат pdf
 • размер 8,51 МБ
 • добавлен 02 июня 2014 г.
— 乌鲁木齐:新疆人民出版社,2008年,383页 该书是武金峰教授主持的新疆维吾尔自治区社会科学基金项目《新疆伊犁哈萨克自治州双语现象——汉哈语言对比研究》(批准号:2003BYY148)的最终成果。该著作运用对比语言学的方法,在深入调研和充分吸收国内外有关跨语言对比研究成果的基础上,把汉语和哈萨克语这两种无亲属关系语言的语音、词汇、语法等细分为语音、词汇、词类、短语、句子成分、句型、复句、紧缩句和引语等九个方面加以概述、对比,指出两种语言之间的共性和不同之处,充实了汉哈...

Уақытты бағалай біл

Презентация
 • формат ppt
 • размер 671,91 КБ
 • добавлен 25 октября 2012 г.
Уақыт КарГу, Казахстан,14 слайдов, Сафина Л., 1 курс 2011 Презентация представлена на казахском языке с соответствующими иллюстрациями к тексту. Время,как деньги быстро заканчивается. И незаметно на что его потратил.

УМК по казахскому языку

Статья
 • формат doc
 • размер 2.06 МБ
 • добавлен 11 февраля 2011 г.
Широко применяется в КазНТУ им Сатпаева, содержит грамматику и к ней упражнения, я так же большое количество текстов по истории и каз лит-ре, предназначен для русскоязычных учеников.

Фонетика

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,22 МБ
 • добавлен 06 декабря 2013 г.
Казахстан г. Алматы. Юридический колледж. 2014год. 25 слайдов. Фонетика дегеніміз не? Қазақ тілінде 42 әріп бар. Алфавит дегеніміз не? Дауысты дыбыстар түрлері Тілдің қатынасына қарай По подъему языка Жақтың қатынасына қарай По положению челюсти Еріннің қатынасына қарай По участию губ Дауыссыз дыбыстар түрлері ТӘҢ дыбыстар БУЫН Буын түрлері үндестік заңы буын үндестігі буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар дыбыс үндестігі

Хамчиев Курейш. Адам организміне сиқырлы саяхат

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 48,39 МБ
 • добавлен 07 января 2015 г.
Астана: «Шикула және К» ЖШС, 2014. — 136 б. – қазақша, орысша. Волшебное путешествие в организм человека. ISBN 978-9965-418-93-8 KZ Бұл кітап балаларға қарапайым да түсінікті саяхат жасау арқылы өз организмімен танысуға, салауатты өмір салтының басты заңдарын түсінуге мүмкіндік береді. Бәлкім, осы кітапты оқығаннан кейін, бала өзіне ең ауыр, бірақ ең игілікті және қолайлы мамандықтардың бірі – дәрігер мамандығын таңдап алатын шығар. Кітап мектеп...

Хасен М.Ә. Компьютерлік технологиялар және жүйетехника институты студенттеріне арналған техникалық мәтіндер

 • формат pdf
 • размер 1022,66 КБ
 • добавлен 01 февраля 2015 г.
Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2012. — 146 б. Оқу құралы мынадай құрылымға негізделген: мәтін, термин сөздер, сөз тіркестері, жазбаша тапсырмалар, грамматикалық минимум, шығармашылық тапсырма түрлері, студенттердің өз бетінше жұмыс түрлері, тест тапсырмалары. Бұл оқу құралы ҚарМТУ-дың компьютерлік технологиялар және жүйетехника институты студенттеріне арналған. Оқу материалы тыңдалым, сөйлесім, оқылым, жазылым әрекеттерінің мақсаты ұласпалы түрде дам...

Хасен М.Ә. Компьютерлік технологиялар және жүйетехника институты студенттеріне арналған техникалық мәтіндер

 • формат djvu
 • размер 1006,16 КБ
 • добавлен 28 января 2015 г.
Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2012. — 146 б. Оқу құралы мынадай құрылымға негізделген: мәтін, термин сөздер, сөз тіркестері, жазбаша тапсырмалар, грамматикалық минимум, шығармашылық тапсырма түрлері, студенттердің өз бетінше жұмыс түрлері, тест тапсырмалары. Бұл оқу құралы ҚарМТУ-дың компьютерлік технологиялар және жүйетехника институты студенттеріне арналған. Оқу материалы тыңдалым, сөйлесім, оқылым, жазылым әрекеттерінің мақсаты ұласпалы түрде дам...

Хаттама, протокол

Стандарт
 • формат doc
 • размер 5,69 КБ
 • добавлен 07 апреля 2014 г.
Толық хаттаманың нысаны, форма полного протокола на русском и казахском языках

Чжаң Диңцзиң. Қазіргі қазақ тіліндегі көмекші сөздер (қытай тілінде)

 • формат pdf
 • размер 56,86 МБ
 • добавлен 26 февраля 2015 г.
Бейжің: Ұлттар баспасы, 2003. - 414 б. ISBN 7-105-05472-7 张定京 著. 现代哈萨克语虚词 这本《现代哈萨克语虚词》的前身,是作者的博士学位论文《现代哈萨克浯助词研究》。该论文是他在长期研究基础上完成的,对206个虚词的用法、意义和历史来源进行了系统的研究,很有分量,选题好,有创见,对传统语法屮的薄弱环节有所突破,是对现代哈萨克语浯法研究的一大贡献,具有很高的实用和理论价值。 此次正式出版前,张定京同志对原论文做了理论概括方面的增补与修改,使结构上更趋合理...

Чэң Яньянь. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиялық зерттеу (қытай тілінде)

 • формат pdf
 • размер 16,34 МБ
 • добавлен 02 марта 2015 г.
Бейжің: Ұлттар баспасы, 2000. - 242 б. ISBN 7-105-04117 成燕燕 著. 现代哈萨克语词汇学研究 词汇和语法有着互动的关系。每个词只有在句中才能表现出其句法特征和特定的语义来,所以词汇不仅是词汇学研究的对象,也是语法学探讨的范围;另一方面词汇是语言中最活跃的部分。一个民族的词汇系统最能反映着该民族的社会变迁和文化价值取向,揭示着该民族的心理素质,因此词汇学又与社会语言学、因此词汇学又与社会语言学、历史语言学、应用语言学、心理语言学等学科有关。《现代哈萨克...

Шонанов Т. Самоучитель казакского языка для русских (Практика и теория)

 • формат pdf
 • размер 6,45 МБ
 • добавлен 22 июня 2015 г.
А.: Казиздат, 1930. - 113 стр. Выпуск I. V-е издание (переработанное с IV-го арабского на новый казакский алфавит). Потребность в учебнике казакского языка для работников-европейцев огромна. Вследствие перегруженности практической работой, большинство из них лишено возможности посещать специальные школы и курсы казакского языка. Они нуждаются в самоучителе казакского языка, по которому, занимаясь урывками на дому, могли бы овладеть письменной и р...

Шонанов Т. Самоучитель казакского языка для русских (Практика и теория)

 • формат djvu
 • размер 4,82 МБ
 • добавлен 16 июля 2015 г.
А.: Казиздат, 1930. - 113 стр. Выпуск I. V-е издание (переработанное с IV-го арабского на новый казакский алфавит). Потребность в учебнике казакского языка для работников-европейцев огромна. Вследствие перегруженности практической работой, большинство из них лишено возможности посещать специальные школы и курсы казакского языка. Они нуждаются в самоучителе казакского языка, по которому, занимаясь урывками на дому, могли бы овладеть письменной и р...

Шпоры по Казахскому языку

Шпаргалка
 • формат jpg, gif
 • размер 737.54 КБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Даусты дыбыс. дауыссыз дыбыс. времена (осы ша?, ?ткен ша?, келер ша?). Жіктік жал?ау. Ода?ай. есімдік. септік. Саба?тас ??рмалас. салалас ??рмалас. буын. степени сравнения. т?уелдік жал?ау. виды числетельного. шылау.rn

Шпоры по казахскому языку для профессиональных целей

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 40.31 КБ
 • добавлен 06 июня 2011 г.
КазНУ им. Аль-Фараби, г. Алматы, Аманжолов, Высшая школа экономики и бизнеса, 2011 г. , 1 курс, 2 семестр. ?аза?станда?ы ірі компанияларды? бірін жарнамала?ыз. Мына с?здермен ж?не с?з тіркестерімен с?йлем ??ра?ыз: экономика, менеджмент, а?ша аудару, те?ге, а?ша айналысы Т?уелсіз ?аза?станны? экономикасы (эссе). Ж?мыссызды?ты? т?рлерін жазы?ыз. Терминдерді? ?аза?ша аны?тамасын жазы?ыз, с?йлем ??ра?ыз: мемлекеттік а?ша бірлігі, валюта, нары?, х...

Шпоры по казахскому языку для экономических специальностей

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 86.06 КБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
КазНу им. Аль-Фараби, Алматы, Бейсембаев А. , 2011г. Есімдікті? ма?ыналы? топтарын жазы?ыз. Мемлекеттік тілді білу – заман талабы. «Болаша?» халы?аралы? стипендиясы. ?лтты? кадрлар – мемлекетті? негізі. Маманды?ты? ?ызмет ету саласы туралы ?з ойы?ызды жазы?ыз. Сауда орталы?ында. С?н ?йінде (диалог). Жылжымайтын м?лік орталы?ы. Б?йры? рай, ?алау рай, шартты рай категориялары, мысал келтірі?із. Елімізді? болаша?ы – жастарды? ?олында. Септіктерді?...

Шрифты для корректного отображения национальных букв казахского языка в PDF-файлах

 • формат rar
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Без этих шрифтов национальные символы - буквы ?,і,?,?,?,?,? - зачастую отображаются точками, если шрифты не интегрированы в файл PDF. Бывает также, что весь казахский текст отображается точками. Установка данных шрифтов в каталог Fonts через контрольную панель Windows позволяет корректно производить подстановку отсутствующих шрифтов и читать казахские тексты в PDF.rn

Шыныбекова А.К. Терминжасамның ішкі көздері - терминологиялық жүйенің негізі

Статья
 • формат doc
 • размер 17,19 КБ
 • добавлен 22 ноября 2015 г.
РЕЗЮМЕ В данной статье рассматриваются проблемы отраслевой терминологии в казахском языке. Также рассматриваются проблемы системы и системности казахской терминологии. SUMMARY The problems of the branch terminology in the Kazakh language are described in the present article.

Эзоп. Қазақша

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1022,34 КБ
 • добавлен 08 января 2016 г.
Эзоп өмірбаяны мен шығармашылығы туралы

Электронный Учебник по казахскому языку 4 части

software
 • формат exe
 • размер 6.67 МБ
 • добавлен 04 мая 2011 г.
Программа предназначена для дистанционного обучения и может быть использована через сеть Internet, а также на дискетах или CD-ROM. Разработчики: главный редактор: д. т. н. Пивень Г. Г. зам гл. редактора: д. т. н. Нургужин М. Р. ЭлектронныеУчебники представляют собой совокупность структурированных HTML документов. Взаимосвязь между документами осуществляется при помощи гиперссылок. Для установки учебника на компьютер необходимо убедиться в...

Яң Лиң. Қазіргі қазақ тілінің құрылымдық зерттеу (қытай тілінде)

 • формат pdf
 • размер 16,19 МБ
 • добавлен 09 февраля 2015 г.
Үрімжі: Шынжаң университетінің баспасы, 2002. — 350 б. ISBN 7-5631-1610-9 杨凌. 现代哈萨克语结构研究 本书容纳了哈萨克语语音、词汇、句法、修辞五大部分的内容。主要对哈萨克语的音位、词义与形态之间的关系、情态动词的归属等方面做了深入研究。 全文目录 目录 第一节 现代哈萨克语概述 第一章 绪论 第二节 现代哈萨克语的规范化 第三节 现代哈萨克语规范化的内容 第二章 哈萨克语语音 第一节 语音性质和发音器官 第二节 语音的基本概念 二 音位 一 音素 三 辅音 四 元音 五...

?аза? тіліні? драйвері (Драйвер казахского языка)

 • формат doc, exe
 • размер 6.05 МБ
 • добавлен 09 февраля 2011 г.
Белсенді драйвер т?жырымдамасы драйверінде ж?зеге асырыл?ан. Драйвері ?аза? тілін пайдалануда іс ж?зінде кез келген м?селені шешуге м?мкіндік береді. Мысалы, тілдер ?олданбасында м?лдем стандартты емес ба?дарламалар кездеседі. ?рине м?ндай ба?дарламаларда ?аза? тілін пайдалану м?селесі бас?а ба?дарламалармен салыстыр?анда м?лдем ?згеше шешіледі. 1C коммерциялы? ба?дарламада ?аза? тілі бас?аша жасалын?ан. М?нда деректерді ?аза? тіліні? ?ріптері бо...

?аза?ша ?йренейік

 • формат mp3, rtf, exe
 • размер 3.9 МБ
 • добавлен 30 мая 2011 г.
Обучающая программа "?аза?ша ?йренейік" предусматривает изучение разговорного казахского языка в режиме осознанного и субсенсорного восприятия, при котором учебная информация предъявляется с частотой 25 кадр/с. Многочисленные научные эксперименты, проведенные в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН РФ, а также обучающие программы по изучению иностранных языков показали, что информация, предъявляемая в субсенсорном режиме восп...

?аріптер жиыны (Набор казахских шрифтов)

 • формат exe, doc
 • размер 2.03 МБ
 • добавлен 09 февраля 2011 г.
Сіз ?з компьютері?ізге ?аріптер жиыны ?ой?ан со?, практикалы? т?р?ыдан ал?анда кезкелген ?олданбада ?ол-данылатын, ?аза? ?аріптеріні? ?лкен жиынын алатын боласыз. ?аріптер жиыны жиыны сізге ?аза? тіліндегі м?тіндерді ?демі безендіруге м?мкіндік береді. ?аріптер жиыны баспа ж?мыстары мен дизайнерлер мамандарына аса керекті ??рал болып табылады. После установки Набора шрифтов вы получите на своем компьютере большой набор казахских шрифтов, которы...

Dr. Fatma ?AHAN G?NEY. Functions of the So-called Passive Morpheme-(I)l-in Kazakh

Статья
 • формат pdf
 • размер 312.12 КБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
Abstract: As it is the case for other Turkic languages, the so-called passive morpheme -(I)l- in Kazakh has two different functions. One function of it is to make a verb passive and the other function is to mark a transitive verb as intransitive. Some sporadic verb forms in Kazakh marked with two passive morphemes, namely -l and –n, and also the morpheme cluster –lXn utilized to derive passive and intransitive verb stems in Old Turkic and Middle...

Entire-Kazakh-Language-Manual

 • формат pdf
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
This book was an effort by a group to summarize the materials that were used in teaching the Kazakh language to the previous groups of American Volunteers who came to Kazakhstan. In compiling this book, we also took into account the experience of previous generations of teachers of the Kazakh language. Edited by Michael Hancock

Hancock M. Salem Alem! Сәлем Әлем! - Kazakh Grammar and Comprehension Exercises

 • формат pdf
 • размер 3,09 МБ
 • добавлен 16 мая 2013 г.
RPCV, Kazakhstan 2005-2007 Summer 2009, 303 p. This book was an effort by a group to summarize the materials that were used in teaching the Kazakh language to the previous groups of American Volunteers who came to Kazakhstan. In compiling this book, we also took into account the experience of previous generations of teachers of the Kazakh language. The Introduction will supply you with some essential information about the Kazakh language. The cor...

Haқыcбеков Оқас. Қазақ тілінің оңтүстік говорлар тобы

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 3,28 МБ
 • добавлен 28 января 2016 г.
Алматы, 1994. - 75 с. Докторская диссертация О. Haкыcбекова "Южная группа говоров казахского языка" представлена в виде научного доклада на основе трех монографий и посвящена исследованию языковых особенностей одного из регионов Казахстана. На основе лингво-географического изучения языковых фактов данного региона определены характерные фонетические, грамматические и лексические особенности, а также установлены границы распространения изоглоссных...

Kara D.S. Kazak

 • формат pdf
 • размер 11.27 МБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
Kara D.S. Kazak. - Lincom Europa, 2002. - 61 p. Kazak is a Turkic language, it is spoken by some 11 million people in Kazakstan and its neighboring countries (Russia, Mongolia, China, Uzbekistan, Turkmenistan). It is spoken on a huge territory between Tibet and the Volga River, Siberia and the Kara-Kum desert. Kazak belongs to the Kypchak group of Turkic Languages, which was once the "Lingua Franca of the western part of the Mongol Empire. For t...

Tilmash

software
 • формат exe, txt
 • размер 31.36 МБ
 • добавлен 12 апреля 2011 г.
Электронный переводчик с русского на казахский язык и с казахского на русский язык. Установочная программа версии Izet Tilmash 1.5, имеется серийный ключ, работает при минимальных параметрах компьютера.rn

Zhaikov Kuanysh. CRE - Kazakh from English

 • формат audio, image, pdf
 • размер 22,20 МБ
 • добавлен 25 июля 2016 г.
RGAB, 2010. — 58 pages. — MP3 / stereo / 128 kbps. Содержит элементарные понятия и фразы на английском языке с переводом на русский и казахский. Русский и казахский тексты даны латинскими буквами, а также транскрибированы. К брошюре прилагается аудиофайл. Practice and rapid natural absorption of basic Kazakh from English, with creative learning exercise and a 30 minute audio, in about a day. Gentle relaxation Here and there Liking Doing Can – abl...

Zhakupova Aigule. Kazakh Language Course for Peace Corps Volunteers in Kazakhstan

 • формат pdf
 • размер 6.83 МБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
US Peace Corps in Kazakhstan. Almaty. May, 1995. 169 pages Guides - Classroom Use - Instructional Materials (for Learner) Compiled by: Bayan Alpysbaeva, Bayan Ismagulova, Uphilmalik Turguzhanova Supervised by: Aigule Zhakupova This guide is designed for Kazakh Language training for Peace Corps workers in Kazakhstan, and reflects daily communication needs in that context. It consists of an introductory chapter and a series of 10 theme-based compe...

Қадашева Қ., Асанова У.О., Ашикбаева Б.Г. Қазақ тілін туыс тіл ретінде оқыту әдістемесі (түркі тілдерінде сөйлейтіндер үшін)

Практикум
 • формат djvu
 • размер 1,85 МБ
 • добавлен 18 января 2015 г.
Алматы: «Кантана-пресс», 2012. — 400 б. — ISBN 978-601-80173-9-1 Бұл еңбекте қазақ тілінің басқа да түркі тілдерімен туыстық негізі ескеріліп, алғаш рет қазақ тілін туыс тіл ретінде оқытудың теориясы мен әдістемесі беріліп отыр. Кітапта туыс тілдердің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық ұқсастығы мен жақындығын салыстыра, салғастыра отырып үйрету мәселелері сөз болады. Сондай-ақ туыс тілдерді меңгерудің лингвистикалық, психологиялық, тәрбиелік...

Қадашева Қ., Асанова У.О., Ашикбаева Б.Г. Қазақ тілін туыс тіл ретінде оқыту әдістемесі (түркі тілдерінде сөйлейтіндер үшін)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 5,73 МБ
 • добавлен 25 января 2015 г.
Алматы: «Кантана-пресс», 2012. — 400 б. — ISBN 978-601-80173-9-1 Бұл еңбекте қазақ тілінің басқа да түркі тілдерімен туыстық негізі ескеріліп, алғаш рет қазақ тілін туыс тіл ретінде оқытудың теориясы мен әдістемесі беріліп отыр. Кітапта туыс тілдердің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық ұқсастығы мен жақындығын салыстыра, салғастыра отырып үйрету мәселелері сөз болады. Сондай-ақ туыс тілдерді меңгерудің лингвистикалық, психологиялық, тәрбиелік...

Қадырова Б.М. (құраст.) Қазіргі казақ тілі

Тест
 • формат pdf
 • размер 4,85 МБ
 • добавлен 19 января 2017 г.
Тест тапсырмалары. — Павлодар: Кереку, 2013. — 130 б. Тестік формадағы тапсырмалар қазіргі қазақ тілі салалары кұрастырылған. Әр пэн бойынша 150 сұрақтан қамтылған. Сұрақтар бір және бірнеше дұрыс жауапты болып келеді. Жинақты оқу процесінде қолдану өз нәтижесін береді деп ойлаймыз. Тестік формадағы тапсырмалар 58011700 — "Казақ тілі мен әдебиеті", 5В050200 "Қазақ филологиясы" мамандықтарының студенттеріне арналған.

Қазақ тілі А1 Элементарный уровень. Аудио к учебнику

 • формат audio
 • размер 62,32 МБ
 • добавлен 29 апреля 2013 г.
Аудирование к учебнику для изучения казахского языка, Учебник предназначен для изучающих казахский язык как иностранный или второй язык, Астана, Казахстан, Языковой комитет при Министерстве культуры и информации РК, 2012.

Қазақ тілі учебник А2 Базовый уровень Разделы 1-4

 • формат pdf
 • размер 56,30 МБ
 • добавлен 15 апреля 2013 г.
Учебник для изучения казахского языка, Учебник предназначен для изучающих казахский язык как иностранный или второй язык, Астана, Казахстан, Языковой комитет при Министерстве культуры и информации РК, 2012, 96 с.

Қазақ тілі учебник А2 Базовый уровень Разделы 5-8

 • формат pdf
 • размер 41,74 МБ
 • добавлен 04 мая 2013 г.
Учебник для изучения казахского языка, Учебник предназначен для изучающих казахский язык как иностранный или второй язык, Астана, Казахстан, Языковой комитет при Министерстве культуры и информации РК, 2012, 72 с.

Қазақ тілі. А1 элементарный уровень Разделы 5-8

 • формат pdf
 • размер 38,18 МБ
 • добавлен 29 марта 2013 г.
Учебник для изучения казахского языка, Учебник предназначен для изучающих казахский язык как иностранный или второй язык, Астана, Казахстан, Языковой комитет при Министерстве культуры и информации РК, 2012, 69 с.

Қазақ тілі. А1 элементарный уровень. Разделы 1-4

 • формат pdf
 • размер 33,49 МБ
 • добавлен 28 марта 2013 г.
Учебник для изучения казахского языка, Учебник предназначен для изучающих казахский язык как иностранный или второй язык, Астана, Казахстан, Языковой комитет при Министерстве культуры и информации РК, 2012, 63 с.

Қазақ тілді емес мектептерде тілдерді дамыта оқыту әдістері

Практикум
 • формат pdf
 • размер 6,04 МБ
 • добавлен 09 мая 2015 г.
Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2013. — 86 б. Ұсынылып отырған әдістемелік құрал оқыту өзге тілде жүргізілетін жалпы білім беретін орта мектептерде мемлекеттік тіл – қазақ тілін дамыта оқыту мәселелерін жетілдіру мақсатын көздейді. Әдістемелік құрал жалпы білім беретін орта мектептердің қазақ тілі пәні мұғалімдеріне, жоғары оқу орындарындағы филология факультеті студенттеріне әдістемелік көмек ретінде ұсынылады.

Қазақтар және қазақ тілі

Реферат
 • формат doc
 • размер 35,82 КБ
 • добавлен 03 апреля 2012 г.
Осы жұмыс қазақ тілінің және қазақ халқының тарихын зерттейтін жұмыс Реферат Қонаев ат. Колледждің студентімен істелген жұмыс 2007 10 парақ бірінші қазақ тілінің дамуы және өзгеруі туралы екінші қазақ халқының тарихы жайлы Яв - ся рефератом выполнено Студентом Колледжа им. Д. А. Кунаева 2007г Эта работа рассказывает о истории казахов и развитие казахского языка 10 листов первая глава про историю языка его развитие и становление вторая глава про...

Қалиақбарова Г. (құраст.) Балаларға арналған ертегілердің аудиожинағы

 • формат pdf
 • размер 12,73 МБ
 • добавлен 19 июля 2014 г.
Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2013. – 120 бет. ISBN 978-601-7206-55-0 Қазақ-орыс ертегілерінің желісімен дайындалып, түрлі-түсті суреттермен көркемделген аудиожинақ балалар кітапханасын толықтырады. Тілі жеңіл, қабылдауға оңай, танымдық деректері мол жинақтың балаларға берері мол. Аудиодискісі арқылы балалар ертегіні компьютерден таңдап, монитордан сюжет көріністерін көре алады. Аудиожинақтың ұтымды жағы да осында жатыр деген ойдамы...

Қалиев Б. Қазақ тіліндегі өсімдік атаулары

 • формат pdf
 • размер 5,09 МБ
 • добавлен 04 февраля 2015 г.
Алматы: Ғылым, 1988. — 159 б. ISBN 5-628-00130-9 Өсімдіктер жөнінде, олардың адам өміріндегі маңызы, шипалық қасиеттері жөнінде жазылған кітаптар көп. Ал олардың атаулары туралы кітап жоқтын қасы. Қолдарыңыздағы кітап — қазақ тіліндегі өсімдік атаулары жайындағы тұңғыш еңбек. Автор мұнда өсімдік атауларының қалай жасалғандығы, мән-мағыналары, түп-төркіні (этимологиясы) және олардың түсіндірме сөздікте берілуі жайында сыр шертеді. Кітап көпшілік қ...

Қалиев Б. Қазақ тіліндегі өсімдік атаулары

 • формат djvu
 • размер 2,24 МБ
 • добавлен 11 февраля 2015 г.
Алматы: Ғылым, 1988. — 159 б. ISBN 5-628-00130-9 Өсімдіктер жөнінде, олардың адам өміріндегі маңызы, шипалық қасиеттері жөнінде жазылған кітаптар көп. Ал олардың атаулары туралы кітап жоқтын қасы. Қолдарыңыздағы кітап — қазақ тіліндегі өсімдік атаулары жайындағы тұңғыш еңбек. Автор мұнда өсімдік атауларының қалай жасалғандығы, мән-мағыналары, түп-төркіні (этимологиясы) және олардың түсіндірме сөздікте берілуі жайында сыр шертеді. Кітап көпшілік қ...

Қасымбеков М.Б. (бас редактор) Терминологиялық анықтамалық

Справочник
 • формат pdf
 • размер 16,84 МБ
 • добавлен 27 января 2015 г.
Астана: Деловой Мир, 2013. — 392 с. Терминологический справочник. KZ Бұл терминологиялық анықтамалық ел Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» страте­гиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында қолданылған негізгі ұғымдар мен терминдерді түсіндіру мақсатында жасалған. Анықтамалықта 100-ге жуық ұғымдар енгізілген, олар – жүйелік түсініктер; экономика; әлеуметтік саясат және мемлекеттік басқару; дін, т...

Қыдырбаев Қ.А. Қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялаудың ғылыми-теориялық негіздері

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 3,03 МБ
 • добавлен 04 сентября 2014 г.
Алматы: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 2012. – 193 б. Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты – қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялаудың ғылыми-теориялық негізін жасау. Осы мақсатқа жету үшін төмендегі міндеттерді шешу көзделді: - қазақ тілі мен араб тілі дыбыстық жүйелерін салғастырмалы тұрғыда зерттеу; - екі тілдегі дыбыстардың жасалу орындары мен сипаттарын салғастыра отырып, ғылыми дәлелдер арқылы қазақ және араб тілдеріне ор...

Құлманов С. Ісқағаздарының үлгілері (жергілікті атқарушы органдардың құжаттары)

 • формат pdf
 • размер 935,38 КБ
 • добавлен 02 ноября 2013 г.
Алматы: «КИЕ» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2008. – 364 бет. Образцы деловых бумаг (документы местных исполнительных органов). ІSBN 978-601-7038-18-2 Бұл жинаққа жергілікті атқарушы органдарда қолданылатын ресми ісқағаздарының орысша-қазақша үлгілері еніп отыр. Сонымен қатар ресми стильде қолданылатын синтаксистік тіркестер мен орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздік кітапты пайдаланушылардың жұмысын едәуір жеңілдетеді. Жинақты ресми орын...

Құрманбаева Ш., Мұратбекова А. Қазақ тілі. Экология мамандығына арналған тереңдете оқыту құралы

 • формат pdf
 • размер 547,87 КБ
 • добавлен 21 сентября 2014 г.
Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2013. – 128 бет. ISBN 978-9965-22-465-2 Оқу құралы – қазақ тілін орта деңгейде іскерлік-кəсіби бағдарлы оқытуға арналған. Экология мамандығына байланысты іріктеліп берілген лексикалық материалдар тіл үйренушілердің салалық білімдерін дамытуға зор ықпал жасайды. Терминологиялық жəне мəтіндік тапсырмалар арқылы меңгертуге негізделген компьютерлік бағдарламалармен бірге оқу-əдістемелік кешенді құрайды.

Құрманбаева Ш., Мұратбекова А. Қазақ тілі: aқпараттық технология жəне энергетика мамандығына арналған оқу құралы

 • формат pdf
 • размер 1,06 МБ
 • добавлен 04 августа 2014 г.
Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2013. – 248 бет. ІSBN 987-9965-22-466-9 Ш. Құрманбаева мен А. Мұратбекованың «Қазақ тілі» ақпараттық технология жəне энергетика мамандығына арналған оқу құралы қазақ тілін орта деңгейде іскери-кəсіби бағдарлы оқытуға арналған. Ақпараттық технология жəне энергетика мамандығына байланыстыіріктеліп берілген материал тіл үйренушілердің деңгейін дамытуға зор ықпал жасайды.

Құрманбаева Ш.Қ. Қазақ тілін жеделдете оқыту: теориясы мен әдістемесі

 • формат doc
 • размер 4,84 МБ
 • добавлен 05 мая 2015 г.
Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012. — 278 б. — ISBN 978-601-7383-22-0 Монографияда қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне тіл үйрету курстарында жеделдете оқыту мәселелері қарастырылады. Еңбек қазақ тiлiн жеделдете оқыту үйірмелерінде сабақ жүргізетін оқытушыларға, мемлекеттік тілді ересектерге жеделдете үйретудің ғылыми-практикалық мәселелерімен шұғылданушы жалпы көпшілік қауымға арналған.

Құрманбаева Ш.Қ. Қазақ тілін жеделдете оқыту: теориясы мен әдістемесі

 • формат pdf
 • размер 1,98 МБ
 • добавлен 24 мая 2015 г.
Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012. — 278 б. — ISBN 978-601-7383-22-0 Монографияда қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне тіл үйрету курстарында жеделдете оқыту мәселелері қарастырылады. Еңбек қазақ тiлiн жеделдете оқыту үйірмелерінде сабақ жүргізетін оқытушыларға, мемлекеттік тілді ересектерге жеделдете үйретудің ғылыми-практикалық мәселелерімен шұғылданушы жалпы көпшілік қауымға арналған.

Құрманбайұлы Ш. Қазақ терминологиясы: зерттеулер, оқулық, сөздік, библиография

Справочник
 • формат pdf
 • размер 8,12 МБ
 • добавлен 14 января 2015 г.
Алматы: «Сардар», 2014. — 928+16 жапсырма бет. ISBN 978-601-7174-41-5 Бұл кітапқа ғалымның «Қазақ лексикасының терминденуі», «Қазақ терминологиясы дамуының ғылыми қағидаттары», «Алаш жəне терминтану (ХХ ғасыр басындағы қазақ терминологиясының дамуы)» атты монографиялары мен «Терминтанушы құралы» атты оқулық-сөздігі жəне қазақ терминологиясының бір ғасырдан астам уақыт аралығындағы зерттелуін көрсететін «Терминологиялық əдебиеттердің библиографиял...

Әбішева Ш.С. Қазақ тілі (мұнай-газ мамандықтарының жалғастырушы топ студенттеріне арналған оқулық)

 • формат pdf
 • размер 848,00 КБ
 • добавлен 14 апреля 2015 г.
Ақтау, Ш. Есенов атындағы КМТжИУ, 2011. – 127 бет. ISBN 9965-21-564-2 Мұнай және газ ісі мамандығының жалғастырушы топ студенттеріне арналып отырған «Қазақ тілі» оқулығы жаңа оқыту технологиясы бойынша жасақталған. Оқулықтың басты мақсаты тіл үйренушілердің қазақша таза сөйлеуіне, сауатты жазуына, мамандыққа қатысты мәтіндерді еркін баяндауына, сөздік қорын байытуға септігін тигізеді. Ұсынылып отырған оқулықта мамандыққа қатысты мәтіндер, жаттығу...

Әбдірахманов А. Топономика және этимология

 • формат pdf
 • размер 6,17 МБ
 • добавлен 09 февраля 2015 г.
Павлодар: С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2010. — 240 б. — ISBN 978-601-238-062-0 Еңбекте этимологиялық зерттеудің басты мақсаттары қаралған. Автордың пайымдаулары - көп жылғы зерттеу үстінде туған асыл қазына. Этимология маманы тарих, мәдениет, этнография, археология, ауыз әдебиеті салаларынан терең білімдарлығын көрсеткен. Мұнда түркология саласынан, қазақ тілінен, топонимдерден, Қазақстан жер-су аттарынан қысқаша этимо...

Әлімжанова А.А. Қазақ тіліндегі әйел қолөнеріне байланысты халықтық лексиканың этнолингвистикалық сипаты

Дисертация
 • формат doc
 • размер 55,30 КБ
 • добавлен 08 октября 2016 г.
Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты — Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2008. — 32 б. The ethnolinguistic decription of national lexicon in Kazakh language related to female needlework. Зерттеу мақсаты – материалдық және рухани мәдениеттің сабақтастығын бейнелейтін әйел қолөнеріне байланысты атаулардың, оларға қатысты ұғым-түсініктердің этнолингвистикалық табиғаты...

Әліппе яки төте оку тәртібі. الیفبا یاکی توته اوقو

 • формат pdf
 • размер 5,82 МБ
 • добавлен 25 января 2017 г.
Уфа: Шарх матбагасы, 1911. — 52 б. Азбука казахского языка на арабской графике, составленная студентами медресе Галия в Уфе.

Әпсәлмов Н.Ә. (ред.) Экономикалық теория негіздері (oқу құралы)

 • формат pdf
 • размер 53,07 МБ
 • добавлен 07 октября 2014 г.
Алматы: Ғылым, 1999. — 567 б. ISBN 9965-474-11-73 Мазмұны. Кіріспе. I - Бөлім. Экономикалық теорияның негізі принциптері мен санаттары. 1-тақырып. Қазіргі экономика және экономикалық ғылым. 1. Жалпы сипаттама. 2. Экономиканың басты проблемасы. 3. Қазіргі экономика механизмі. 4. Нарықтық принциптер жүйесі. 2-тақырып. Экономиялық теория: пәні, әдіскі, қызметі. 1. Экономикалық теорияның пәні мен әдісі. 2. Экономикалық ғылымның құрылымы. 3. Экономик...

Өмірəлиев Құлмат. Қазақ тіл білімінің мəселелері

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,63 МБ
 • добавлен 08 декабря 2014 г.
Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. — 640 бет. Құраст.: ф.ғ.д. Ғ.Əнес жəне Ж.Қ. Ибраева. ISBN 978-601-7172-38-1 Өткен ғасырдың жетпісінші-сексенінші жылдарында қазақ тіл білімі жаңа бір белеске көтеріліп, күні бүгінге дейін ғылыми мəнін жоғалтпаған шоқтықты зерттеу еңбектермен толықты. Сол кезеңде жемісті еңбек етіп, аз ғұмырында қазақ филологиясына мол олжа салған ғалымның бірі – Құлмат Өмірəлиев (1930–1985). Ғалымның бұл жинағына ХV–ХІХ ғасырлард...