Похожие разделы

Абитова Г.Т., Бокаева А.Т., Жуманова Г.Б., Муратбаева И.С. Қазақ тілі

 • формат pdf
 • размер 1,20 МБ
 • добавлен 07 февраля 2017 г.
Учебно-методическое пособие. — Алматы: АФ СПбГУП, 2014. — 148 с. — ISBN 9786017073466. Целью данного пособия является формирование коммуникативной, языковой компетенции у студентов, обучающихся на первом курсе. Лексический материал даёт возможность углубить знания в сфере экономики, культуры и внешних связей Казахстана. Грамматический материал разработан для формирования навыков письменной и устной речи, речевой компетенции студентов. Пособие мож...

Айсұлтанова Қ.Ә. Қазақ тіліндегі терминжасам мәселелері

Статья
 • формат doc
 • размер 25,29 КБ
 • добавлен 24 октября 2015 г.
Мақалада ұлттық терминологияны дамыту, төл терминдерді қалыптастыру бағыты нақтыланып, оның тілді дамытудағы тиімділігін ашып көрсету үшін терминжасам тәсілдерінің зерттелуі қажет екендігі айтылады. Терминжасам мен тілдік процестерге әсер етуші факторларға талдау жасалады. В статье рассматривается изучение истории источников терминообразования в казахской терминологии ,приемы терминообразования казахског языка ,различные факторы ,влияющие на испо...

Айсұлтанова Қ.Ә., Шыныбекова А.К. Терминжасам және латын жазуы мәселесі

Статья
 • формат doc
 • размер 31,90 КБ
 • добавлен 30 октября 2015 г.
Бұл мақалада қазақ терминологиясының өзекті мәселесінің бірі – терминжасам, оны біріздендіру және латын тілі элементтерінің әлемдік терминологиядағы ролі туралы айтылады. Салалық терминологиялық сөздіктер жасауда кездесетін олқылықтар туралы айта келе, ғалымдар көзқарасы мен оқырманның сөз қолдану ерекшеліктеріндегі алшақтықтар жайында сөз болады. Ғылыми теориялық тұрғыдан сәтсіз термин жасаудың себептері мен оларды болдырмау жолдары көрсетіледі....

Айтбайұлы Ө. Тілтірес

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 14 ноября 2014 г.
Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. — 400 бет. Мемлекеттік тілді қалыптастыру хақындағы ойлар, сұхбаттар, тұжырымдар, баяндамалар, мақалалар. ISBN 978-601-7172-32-9 Автордың кейінгі бес-он жыл ауқымында жазылған ой-пікірлері жинақталған бұл кітапта қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеленуінің қиын да қызықты жолдары, пікірталастар, тілтірестер барланады. Елмен бірге еңсерілген тіл шеруі өзіндік топшылаулар негізінде сараланады. Еңбек қазақ тілі жанашы...

Айтбайұлы Ө. Тілғұмырлар: қазақ лингвистері мен тіл жанашырлары

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 09 декабря 2014 г.
Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. — 400 бет. ISBN 978-601-7172-33-6 Кітапта қазақ терминологиясының атасы атанған А. Байтұрсынұлы мен Қ. Жұбанов, тіл тарландары І. Кеңесбаев, М. Балақаев және тіл мәртебесін биікке көтерген көптеген тілші ғалымдардың педагогтік және қоғамдық қызметі туралы жан-жақты баяндалған. Сондай-ақ мұнда өз кезінде қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін айқындаған С. Сейфуллин, ұлты үшін жаны күйген Ө. Жәнібеков, адалдық пен ә...

Айғабылов Айтбай. Қазақ тілінің лексикологиясы

 • формат djvu
 • размер 1,30 МБ
 • добавлен 22 октября 2015 г.
Айғабылов А. Қазақ тілінің лексикологиясы. Оқу құралы. Алматы: "Зият Пресс" баспасы, 2004 ж. - 64 б. Бұл еңбек жоғарғы оқу орындарының филология және журналистика факультеттері үшін қосымша құрал ретінде ұсынылып отыр. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясына қатысты жаңа тұжырымдар мен жаңа көзқарастарға негізделгендіктен еңбек жалпы тіл мәселесіиен шұғылданушыларға арналған. Оқу құралы жоғарғы оқу орындарының ұстаздарына, студенттерге, сол сия...

Акошева М.К., Рахимжанов К.Х. А-40 Cпециализированный государственный язык: Учебное пособие для студентов специальностей машиностроения и металлургии. 2-изд

 • формат doc
 • размер 200,68 КБ
 • добавлен 04 октября 2014 г.
Учебное пособие для студентов специальностей машиностроения и металлургии. 2-изд. переработ. и доп. – Павлодар: Кереку, 2011. - 160 с. ISBN – 9965-439-27-3 Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям машиностроения и металлургии. Пособие имеет своей целью углубление знаний по казахскому языку и дальнейшее развитие профессиональной направленности речи студентов специальностей машиностроения...

Акыны - жырау Павлодарского Прииртышья

Статья
 • формат doc
 • размер 73,22 КБ
 • добавлен 23 ноября 2014 г.
В биобиблиографический справочник вошло большое количество известных имен выдающихся акынов Павлодарской области, таких как Бухар-жырау, Котеш Райымбекулы, Жумабайулы Жарылгапберды, Естай Беркимбаев, Жаяу Муса Байжанов, Кудайберген Альсеитов и других. Каждый из них обладал неповторимой творческой индивидуальностью, своим стилем и манерой исполнения. Творчество акынов связано друг с другом, уже последующие поколения обогащались и учились у предыду...

Алтынсарин И. Киргизская хрестоматия. Книга 1

 • формат pdf
 • размер 40,39 МБ
 • добавлен 16 июня 2015 г.
Оренбург: Типография И.И. Евфимовского-Мировицкого, 1879. — xvi, 100 с. Алтынсарин - казахский писатель и просветитель. Это хрестоматия тогдашнего казахского языка, который тогда назывался "киргизским". Сам же киргизский язык в то время назывался "кара-киргизским" или "языком дикокаменных киргизов". Суз-басы. Уак ангиме-эртегилер (балалар турасында). Урмекши, кумурска, карлыгаш. Сатемир-кан. Аблай-кан. Талаптынг пайдасы. Аке мен бала. Асыл шуп. Б...

Анесова Умит Г. Әлемнің тілдік бейнесіндегі символдар жүйесі

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,27 МБ
 • добавлен 04 февраля 2015 г.
Алматы: Әл-Фараби атындағы ҚҰУ, 2014. — 143 б. 6D020500 – Филология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дҽрежесін алу үшін дайындалған диссертация. Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Символдың адам өміріндегі маңызы күнделікті өмірде өте жиі кездесетіндігімен түсіндіріледі. Кейбір символдар раушан гүлі (сұлулық, сүйіспеншілік), жүрек (махаббат), мәуелі ағаш (тамыры тереңге кеткен әулет), көгершін (бейбітшілік), бүркіт (еркіндік, өжеттілік)...

Арпабеков C. (aнықт. кұраст.) Қазақ тілі

Справочник
 • формат pdf
 • размер 6,25 МБ
 • добавлен 24 января 2017 г.
Анықтамалық: фонетика, лексика, сөзжасам, морфология, синтаксис. — Алматы: Дәуір, 2004. — 120 бет. — ISBN 9965517908. Бұл - кітап қазақ тіліндегі ережелер мен емлелер жиынтығы, анықтамалық ретінде дайындалған. Кітаптан жоғаргы оқу орнына түсүге талапкерлер, олимпиадаларға, конкурстарға және әр деңгейдегі емтихандарға дайындалушылар, сол сияқты қазақ тілінде 6ілімді жазғысы келген мамандар, қазақ тілін өз бетімен оқығысы келетін азаматтар өзіне қа...

Ас?аров Н.?., Н?лібаев Ж.Б., Бел?ара Б.Б.Іс ?а?аздарын ж?ргізу негіздері

 • формат doc
 • размер 1.67 МБ
 • добавлен 11 октября 2011 г.
Делопроизводство на казахском языке Алматы. 2007г., 1000 экз 240 стр. Не смотря на частное издание в книге подробно рассказывается о всех нюансах ведения и заполнения деловых бумаг, технические характеристики, основанные на нормативных документах, так же приложены образцы документов, которые годны к использованию во всех предприятиях РК. Б?л басылымда меншік нысанына ?арамастан барлы? мекемелерде, к?сіпорындар мен ?йымдарда іс ?а?аздарын ж?ргізуд...

Асқарова Ұ.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау

 • формат djvu
 • размер 6,55 МБ
 • добавлен 16 сентября 2014 г.
Алматы: Заң әдебиеті, 2007. — 90 б. Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы. ISBN 9965-620-42-3. І тарау. Атмосфера – биосфераның негізгі құрам бөлігі. Атмосфера туралы түсінік, оның құрамы және биосфера мен адам өміріндегі маңызы. Атмосфераның ластануы мен ластаушы заттар. Атмосфералық ауаның ластануының зардаптары. Атмосфералық ауаны ластанудан сақтау және қорғау. ІІ тарау. Литосфера және оны тиімді пайдалану мен қорғау. То...

Аташ Б.М., Әлжан Қ.Ұ. Ғұмар Қараш

 • формат pdf
 • размер 2,50 МБ
 • добавлен 25 января 2017 г.
Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014. — 375 б. — ISBN 978-601-304-010-3. Еңбекте қазақтың көрнекті ағартушысы Ғұмар Қараштың өмір жолы мен шығармашылығы туралы зерттеулер мен мәліметтер топтастырылды және бұл жинақ «Ғылыми қазына» мемлекеттік бағдарламасы аясындағы «Ұлы дала тұлғалары» сериясы бойынша жарық көріп отыр. Авторлар ойшылдың өмірі мен шығармашылығын барынша нақты материалдар арқылы көрсетеді, сонымен қа...

Ауғалиұлы Еркін. Қазақстан қазақ тілі, 1-ші бөлім

 • формат pdf
 • размер 9,32 МБ
 • добавлен 02 октября 2013 г.
哈萨克斯坦哈萨克语教程,第一册 / 阿力肯·阿吾哈力编著.—北京:民族出版社,2006.8,ISBN 7-105-07248-2 Бұл оқу құралы қытай тілді оқушыларға арналған. Оқулықта қазақ тілінің грамматикасын баяндайтын он тақырыпты дәріс және 2000-ға жуық сөзді қамтитын сөздігі бар.

Ахай Жұмагүл. Әріптер әлемінде

 • формат pdf
 • размер 71,06 МБ
 • добавлен 17 января 2015 г.
Астана: SANA Media ЖШС, 2014. — 200 бет. ISBN 9786017553173 Бұл оқу құралы балабақшаның ересек топ бүлдіршіндеріне, сонымен бірге жалпы білім беретін мектептің даярлық және бірінші сынып оқушыларына арналған. Әр түрлі тапсырмаларды орындау барысында балалар әріптермен танысып, оларды оқып, жазуға үйренеді.

Ахметжанова Ф.Р. Әбішев Е.К. Қазақ тіліндегі ұқсату мен теңеу

 • формат pdf
 • размер 71,46 МБ
 • добавлен 05 августа 2015 г.
Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2006. — 174 б. ISBN 9965-786-06-2 Еңбекте ұқсату мен теңеу категориялары таным құралы ретінде, тіл мен ойлау әрекетінің күрделі құбылысы ретінде логика, философия, тіл білімі және әдебиеттану ғылымы тұрғысының қаралған.

Ахметжанова Ф.Р., Ғафурова Ж.Қ. Қазақ тіліндегі оң және теріс бата

 • формат djvu
 • размер 3,07 МБ
 • добавлен 01 сентября 2015 г.
Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2005. — 140 б. Еңбекте дуализм теориясымен баталардың шығу тарихы жайлы мағлұмат береді.

Аяпбергенова К.Г. Некоторые вопросы преподавания казахского языка в русской аудитории

 • формат djvu
 • размер 11.67 МБ
 • добавлен 01 марта 2012 г.
Алма-ата: Мектеп, 1982. — 113 с. В работе освещаются некоторые вопросы методики преподавания казахского языка в русской аудитории. Данное пособие может быть полезным как для учителей казахского языка в русских школах, так и для студентов, невладеющих казахским языком, а также для всех желающих изучать язык самостоятельно.

Байгабулова К.Т. Казахский язык. Быстро и легко (Новый курс изучения казахского языка)

 • формат audio, image
 • размер 166,92 МБ
 • добавлен 04 августа 2013 г.
Издательство: ТОО Аруна Исполнители: Сарсенов Ж.Б., Кидиралиева Р.Н. Год выпуска: 2010 г. Жанр: самоучитель казахского языка (аудиуроки) Язык: Казахский, русский Продолжительность: 01:12:29 Формат: mp3, jpg Качество: 320кбит/сек Количество аудиофайлов : 18 Количество страниц: 10 Казахский язык. Быстро и легко (Новый курс изучения казахского языка) Это простая и короткая программа предлагает Вам часто употребляемые слова и выражения в повседневном...