Амельченко М.В. Лекции по гражданскому процессу

 • формат doc
 • размер 327,17 КБ
 • добавлен 13 января 2013 г.
Донецк: ДонНУ, 2010. - 256 с Гражданское процессуальное право и гражданский процесс Принципы гражданского процессуального права Гражданские процессуальные правоотношения Стороны в гражданском процессе Третьи лица в гражданском процессе Участие в гражданском процессе органов и лиц, которым законом предоставлено право защищать права, свободы и интересы других лиц Представительство в суде Судебные расходы Процессуальные сроки Меры процессуального пр...

Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 55,70 КБ
 • добавлен 22 августа 2014 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.В. Андрійчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 19 с. У дисертаційній роботі автором розкривається поняття та зміст часових параметрів цивільного судочинства України та пропонується їх наукова класифікація. Виокремлено поміж часових параметрів строки цивільного процесу, розкрито їх сутність та значення, запропоновано власне визначення та здійснено класифікацію цивільних процесуальних строкі...

Андронов І.В. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі України

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 44,53 КБ
 • добавлен 01 августа 2014 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / І. В. Андронов; Одеська національна юридична академія. — О., 2008. — 20 с. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню рішення суду першої інстанції в цивільному процесі України. Запропоновано визначення поняття «рішення суду», виходячи з його специфічних ознак та властивостей, надано класифікації рішень суду за різними підставами та порівняльну характеристику деяких видів судових рішень. Запропонован...

Андрушко А.В. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 168,79 КБ
 • добавлен 15 февраля 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (з авторефератом). Спеціальність 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ: 2002. — 201 с. Мета дисертаційної роботи полягає в комплексному дослідженні положень і науковому аналізі проблемних питань принципу диспозитивності в науці цивільного процесуального права, реалізац...

Антонюк О.І. Лекції по проблемам цивільного процесуального права

 • формат doc
 • размер 235,07 КБ
 • добавлен 31 января 2013 г.
Донецький Національний Університет, 2012 р.Лекції підготовлени: Доцентом кафедри цивільного права і процесу ДонНУ, доцент, к.ю.н. О.І.Антонюк Загальнотеоретичні проблеми цивільного процесуального права. Проблемні підсудності цивільних справ і цивільної юрисдикції. Проблеми статусу учасників цивільного процесу. Проблеми ефективності процедур цивільного судочинства Проблеми перегляду рішень в апеляційному та касаційному порядку

Апеляційне та касаційне провадження

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 32,50 КБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
Процесуальне становище позивача і відповідача як суб’єктів оскарження судового рішення в апеляційному і касаційному провадженні. Повноваження апеляційного та касаційного судів їх співвідношення: а) Незаконність або необґрунтованість судового рішення суду першої інстанції як підстава його скасування. б) Обсяг повноважень апеляційного та касаційного судів.

Балюк М.І., Луспеник Д.Д. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції

 • формат doc
 • размер 710,73 КБ
 • добавлен 22 сентября 2013 г.
Серія «Судова практика» . - X.: Харків юридичний, 2008.- 708 с. У практичному посібнику у формі запитань та відповідей відображені найбільш ключові проблеми та спірні питання застосування нового ЦПК України, що виникають у практиці. Приведена та проаналізована опублікована і неопублікована судова практика з окремих питань, що дозволяють вирішити різні процесуальні колізії при розгляді та вирішенні цивільних справ. Широко використані доктринальні...

Батрин О.В. Відкликання апеляційної скарги та відмова від неї в цивільному процесі України

Статья
 • формат pdf
 • размер 153,65 КБ
 • добавлен 27 июля 2014 г.
Вісник ХНУВС. - 2013. - № 2 (61). - С. 240-248 У цій статті розглянуто процесуальний порядок відкликання апеляційної скарги та відмова від неї. Визначено їх правове значення для апеляційного провадження в цивільному процесі України. Сформульовано авторське визначення таких понять, як «відмова від апеляційної скарги», «відкликання апеляційної скарги».

Бичкова С.С. (ред.) Цивільне процесуальне право України

 • формат doc
 • размер 402,21 КБ
 • добавлен 25 февраля 2010 г.
Навчальний посібник. - Киев: Атіка, 2006. - 384 с. У цьому навчальному посібнику на підставі нового цивільного процесуального законодавства, судової практики і сучасних наукових концепцій висвітлені основні інститути цивільного процесуального права. Цивільне процесуальне законодавство проаналізоване станом на 1 грудня 2005 р. Крім того, у посібнику автори висловлюють власні погляди на шляхи розв'язання окремих проблем теорії і практики цивільног...

Бойко М.Д., Співак А.М., Хазін М.А. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів

 • формат doc
 • размер 92,96 КБ
 • добавлен 23 сентября 2010 г.
Київ: Наукова думка, 1997 р. У книзі подаються, розроблені відповідно до вимог законодавства України та з урахуванням практичного досвіду, понад 80 зразків юридичних документів з найбільш поширених цивільно-правових питань, які виникають у повсякденному житті: про стягнення боргу, заміну товару неналежної якості, про спадкування, про авторство, захист честі, гідності та ділової репутації громадянина, про шлюбний контракт, про купівлю-продаж кварт...

Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 33,72 КБ
 • добавлен 01 августа 2014 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / І.В. Бондар; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 18 с. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. В роботі досліджено історико – правові аспекти становлення даного правового інституту, розглянуто суть і значення цього виду провадження у механізмі захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів...

Бортнік О.Г. Мирова угода у цивільному судочинстві

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 43,36 КБ
 • добавлен 18 июля 2014 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.Г. Бортнік; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 19 с. Дисертація присвячена дослідженню правової природи та змісту принципу диспозитивності цивільного процесуального права, його співвідношенню з іншими принципами цивільного процесуального права. Основна увага в роботі приділена актуальним питанням теоретичного та практичного характеру, пов’язані з проблематикою дії принципу диспозитивності: ро...

Бочаров Д.О. Проблеми юридичного доказування у літературних прикладах

 • формат pdf
 • размер 221,32 КБ
 • добавлен 04 сентября 2010 г.
У навчальному посібнику розглянуто проблеми доказування в юридичному процесі, а також питання щодо специфіки судової достовірності та природи юридичних доказів. Матеріал подано у формі нарисів, кожний з яких пов’язаний з певним літературним сюжетом і має свою проблематику. Посібник може використовуватись для опанування окремих тем навчальних курсів з кримінального і цивільного процесу, а також у курсі теорії держави і права, зокрема під час вивче...

Васильєв С.В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ

 • формат pdf
 • размер 2,73 МБ
 • добавлен 02 августа 2013 г.
Навчальний посібник. — Харків: Еспада, 2012. — 370 с. ISBN: 978-966-456-062-4 Посібник розкриває особливості підготовки та розгляду найбільш актуальних в практиці судів загальної юрисдикції цивільних справ, знання і облік яких є необхідною умовою належного здійснення правосуддя в сфері цивільного судочинства. В роботі використана судова практика та правові позиції Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільни...

Васильєв С.В. Порівняльний цивільний процес

 • формат pdf
 • размер 1,96 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — К.: Алерта, 2015. — 352 с. Підручник підготовлено у відповідності з програмою навчальної дисципліни «Порівняльний цивільний процес» для вищих навчальних закладів. Аналізуються основні процесуальні інститути різних типів (моделей) цивільного судочинства, їх стан та перспективи розвитку. Для студентів вищих навчальних закладів за спеціальності «Правознавство» і «»Міжнародне право», аспірантів, викладачів, а також тих, хто цікавиться пр...

Васильєв С.В. Цивільний процес

 • формат doc
 • размер 1,08 МБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
Харків: Одисей. 2008. — 408 с. У навчальному посібнику розкривається встановлений законом процесуальний порядок розгляду і вирішення цивільних справ у формі цивільного судочинства. Розглядаються інститути цивільного процесуального права, а також нагальні положення міжнародного цивільного процесу, нотаріального процесу та третейського судочинства. Для студентів юридичних вузів і факультетів.

Васильев С.В. Деликтное судопроизводство

 • формат djvu
 • размер 9,97 МБ
 • добавлен 29 ноября 2012 г.
Х. : 2005. - 448 с. Содержание: Общий порядок рассмотрения и разрешения споров о возмещении вреда Способы разрешения споров о возмещении вреда Юрисдикция и подсудность дел о возмещении вреда Лица, участвующие в деле Доказательства и доказывание Возбуждение дела в суде Производство по делу до судебного рассмотрения Судебное разбирательство Судебное решение Исполнение судебных решений Особенности судопроизводства по делам о возмещении вреда Рассмо...

Васильев С.В. Деликтное судопроизводство (раздел 1)

 • формат jpg
 • размер 81.72 МБ
 • добавлен 07 декабря 2010 г.
Х. : 2005. - 448 с В первом разделе рассмотрен общий порядок судебного рассмотрения и разрешения споров о возмещении вреда. во втором - особенности по каждому из видов возмещения вреда. Общий порядок рассмотрения и разрешения споров о возмещении вреда Способы разрешения споров о возмещении вреда Юрисдикция и подсудность дел о возмещении вреда Лица, участвующие в деле Доказательства и доказывание Возбуждение дела в суде Производство по делу до су...

Васильев С.В. Деликтное судопроизводство (раздел 2)

 • формат jpg
 • размер 115.5 МБ
 • добавлен 08 декабря 2010 г.
Х. : 2005. - 448 с Особенности судопроизводства по делам о возмещении вреда Рассмотрение дел о возмещении морального вреда Рассмотрение дел о возмещении государством вреда, причиненного физическому или юридическому лицу Рассмотрение дел о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу актами власти Рассмотрение дел о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа дознания, досудебного...

Васильченко М.М. Заперечення проти позову

 • формат doc
 • размер 42,36 КБ
 • добавлен 20 сентября 2010 г.
Навчальний посібник. - Х. , 1973. - 44 с. Загальні положення Заперечення проти виникнення процесу Процесуальні заперечення відповідача з окремих питань Матеріально-правові заперечення відповідача Зустрічний позов

Васильченко Н.М. Процессуальное положение ответчика в гражданском судопроизводстве

 • формат doc
 • размер 69.51 КБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
— Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те. 1979. 89 с. Оглавление Введение Стороны — лица, участвующие в деле Процессуальная правоспособность ответчика Юридический интерес и надлежащий ответчик Процессуальное положение ответчика при процессуальном соучастии Надлежащие ответчики по отдельным категориям дел Список литературы Аннотация. Данная работа анализирует именно процессуальное положение ответчика в процессе. Обращаю Ваше внимание - про...

Вербіцька М.В. Наказне провадження у цивільному процесі України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 38,76 КБ
 • добавлен 21 июля 2014 г.
Автореф. дис. . канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. В. Вербіцька; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 19 с. Дисертація присвячена комплексному аналізу наказного провадження в цивільному процесі України. Розкрито особливості наказного провадження та судового наказу як самостійного судового акта, зміст вимог, за якими може бути видано судовий наказ, а також підстави для відмови в прийнятті заяви про відкриття наказного провадження. Проаналі...

Веремко В. Еволюція Феміди

Статья
 • формат doc
 • размер 15,40 КБ
 • добавлен 31 декабря 2013 г.
// Контракти. - 29.08.2005 Судова спрощенка Заочні справи Все таємне стає явним Скарг побільшає До суду з диктофоном Строки розгляду справи в порядку позовного провадження

Вещественные доказательства: понятие, особенности исследования и оценки

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 43,07 КБ
 • добавлен 18 августа 2010 г.
Выполнено по законодательству Украины Проект имеет введение, заключение, содержание: Судебные доказательства Понятие судебных доказательств Предмет и содержание судебных доказательств Классификация судебных доказательств Вещественные доказательства Истребование вещественных доказательств. Хранение, распоряжение вещественными доказательствами Процессуальный порядок исследования вещественных доказательств Проблемы оценки вещественных доказательств...

Виконання судових рішень

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 52,98 КБ
 • добавлен 19 января 2015 г.
ХКЕПК, Херсон 2011, 37 стор. Вступ. Правова природа виконання судових рішень. Негайне виконання судових рішень. Порядок звернення судових рішень до виконання. Поворот виконання. Висновки. Список використаної літератури.

Волосенко С.О. Принципи змагальності та об'єктивної істини у цивільному процесі України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 43,86 КБ
 • добавлен 24 июля 2014 г.
Автореф. дис. . канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. О. Волосенко; НДІ приват. права і підприємництва, Нац. акад. прав. наук України. — К., 2010. — 19 с. Дисертація присвячена дослідженню проблем сучасного цивільного процесу України, що обумовлені переходом від принципу об’єктивної істини до принципу змагальності. Автором пропонується не замінювати один принцип іншим, а сприймати принцип об’єктивної істини більш широко як мету цивільного судочинства....

Гражданский процесс Украины

Статья
 • формат doc
 • размер 38,27 КБ
 • добавлен 29 августа 2011 г.
2011 г. Содержание: Понятие, предмет и система гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального права. Гражданское судопроизводство. Система принципов гражданского процессуального права. Организационные принципы гражданского процессуального права. Функциональные принципы гражданского процессуального права. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты процессуальных правоотношений. Содержание гражданских пр...

Григор’єва Л.І., Павловська С.В. Застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ

 • формат pdf
 • размер 1,09 МБ
 • добавлен 30 апреля 2014 г.
К.: Істина, 2014.- 129 с. Аналіз практики застосування судами норм права при розгляді справ, пов'язаних з набуттям, припиненням, здійсненням та захистом права власності, має на меті виявлення проблемних та спірних питань, що виникають у суддів при вирішенні зазначених спорів, запропонування можливих шляхів їх усунення та надання пропозицій щодо вдосконалення законодавства. Книга покликана допомогти розібратися суддям, адвокатам, іншим практикуюч...

Гузь Л.Є., Лайкова М.С., Сербіна А.В. Підготовка до судового розгляду справ, що виникають зі шлюбно-сімейних відносин

 • формат pdf
 • размер 592,55 КБ
 • добавлен 22 декабря 2014 г.
Практичний посібник. - Х.: Фактор, 2014. - 96 с. Підготовка справи до судового розгляду - самостійна та важлива стадія цивільного процесу, у котрій закладається основа правильного вирішення цивільної справи. Вона є обов'язковою щодо всіх справ без винятків. Підготовка справи має проводитись з урахуванням особливостей відповідної категорії справ. Цей практичний посібник має на меті допомогти адвокатам при підготовці до судового розгляду справ, що...

Гузь Л.І., Лайкова М.С. Підготовка справ про спадкування до судового розгляду

 • формат pdf
 • размер 291,19 КБ
 • добавлен 03 июня 2014 г.
X.: Фактор, 2014. — 80 с. Підготовка справи до судового розгляду — самостійна та важлива стадія цивільного процесу, де закладається основа правильного вирішення цивільної справи. Вона є обов'язковою по всім справам без винятків. Підготовка справи має проводитися з урахуванням особливостей відповідної категорії справ. Цей навчально-методичний посібник має на меті допомогти адвокатам при підготовці до судового розгляду справ про спадкування, а тако...

Гусаров К.В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках

 • формат pdf
 • размер 1,89 МБ
 • добавлен 28 сентября 2013 г.
Монографія. — Х.: Право, 2010. — 352 с. — ISBN 978-966-458-187-2 У монографії досліджено проблеми апеляційного та касаційного проваджень цивільного судочинства. Подано теоретичні аспекти дослідження проблем перегляду судових рішень у цивільному судочинстві. Особлива увага приділяється перегляду судових рішень, що не набрали законної сили, судом апеляційної інстанції. Аналізуються також сучасний стан касаційного провадження по цивільних справах та...

Гусаров К.В. Проблемы гражданской процессуальной правосубъектности

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 03 августа 2015 г.
диссертация канд. юрид. наук 12.00.03. - Харьков, 2000. - 210 с. Гражданская процессуальная правосубъектность как научная проблема Понятие гражданской процессуальной правосубъектности Реализация гражданской процессуальной правосубъектности Гражданская процессуальная правосубъектность органов судебной власти Содержание гражданской процессуальной правосубъектности органов судебной власти Гражданская процессуальная правосубъектность суда первой инст...

Гусаров К.В. Проблемы отмены судебного решения апелляционным судом и закрытия производства по делу или оставления заявления без рассмотрения

Статья
 • формат rtf
 • размер 10,05 КБ
 • добавлен 02 марта 2013 г.
// Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 10. С.20-23. В статье рассматриваются особенности применения судами апелляционной инстанции полномочий, направленных на закрытие производства по делу или оставление заявления без рассмотрения. На основе анализа процессуального законодательства и судебной практики предлагается усовершенствование действующего законодательства. Ключевые слова: пересмотр судебных решений, апелляционное производство, закры...

Демченко О.В. Звернення громадян до суду за захистом своїх прав

 • формат pdf
 • размер 1,80 МБ
 • добавлен 17 октября 2012 г.
Чернігів: Громадська організація Центр «Доброчин», 2004. - 39 с. Посиленню впевненості в собі і в силі правосуддя та можливості захистити свої права присвячена ця брошура. В ній у стислій формі викладені порядок та підстави звернення до суду у цивільних справах, а також у кримінальних справах приватного звинувачення, там, де ініціатором порушення кримінальної справи та підтримувачем обвинувачення виступає сам громадянин.

Доказательства в гражданском процессе

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 77,25 КБ
 • добавлен 20 августа 2010 г.
Выполнено по законодательству Украины Проект содержит: план, введение, содержание: Судебные доказательства Понятие судебных доказательств Классификация судебных доказательств Судебное доказывание и его субъекты Предмет доказывания Доказывание в гражданском процессе Общие правила доказывания Процесс доказывания Средства доказывания Заключение, список используемой литературы

Доказывание в гражданском процессе

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 65,62 КБ
 • добавлен 21 февраля 2013 г.
НУ ОЮА,Украина, Одесса, объем 26 стр. 2013 г. 4й куос. Введение Понятия и цели судебного доказывания Процесс судебного доказывания Общие правила доказывания. Субъекты доказывания. Предмет судебного доказывания. Классификация фактов составляющих предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Вывод Литература

Закінчення розгляду справи без ухвали судового рішення

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 33,39 КБ
 • добавлен 22 августа 2011 г.
Вступ Закриття провадження в цивільній справі. Залишення заяви без розгляду. Висновки Використана література Захищено на відмінно

Захист прав та інтересів позивача в цивільному процесі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 111,57 КБ
 • добавлен 02 ноября 2010 г.
Права і обов’язки сторін, що беруть участь в процесі. Загальна характеристика осіб, що беруть участь в цивільному процесі. Сторони в цивільному процесі. Поняття принципів цивільно-процесуального права. Склад, система і класифікація принципів цивільного процесуального права. Конституційні принципи цивільного процесуального права. Принципи цивільного процесуального права закріплені в галузевому законодавстві. Поняття принципа процесуального рівнопр...

Звіт з практики в районному суді

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 69,75 КБ
 • добавлен 28 апреля 2012 г.
Ірпінь: НУДПСУ, 2011. - 44 стр. Вступ Загальна характеристика судової системи України Місцеві суди Апеляційні суди. Апеляційний суд України Вищі спеціалізовані суди Верховний суд України Конституційний Суд України Організаційно-правова робота районного суду Планування роботи суду, напрямів діяльності та його компетенції Процедура прийому суддями громадян Документування і організація роботи з документами в районному суді Оформлення документів Поря...

Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи: методичні поради

 • формат pdf
 • размер 2,19 МБ
 • добавлен 06 августа 2015 г.
X.: Видавництво "Світкниг", 2014. - 688 с. У виданні викладено методичні поради для адвоката, представника сторони у цивільному процесі та висвітлено практичні аспекти захисту у цивільній справі, подано зразки процесуальних документів. Книга містить рекомендації щодо ефективної реалізації наданих цивільним процесом можливостей по захисту прав та інтересів особи.

Зейкан Я.П. Підготовка адвоката до цивільного процесу

 • формат pdf
 • размер 600,44 КБ
 • добавлен 23 декабря 2016 г.
Харків: Фактор, 2017. — 176 с. Практичний посібник присвячено особливостям підготовки адвоката до цивільного процесу. Своє завдання автор убачає в тому, щоб представити цивільне судочинство зсередини, вручити громадянам ключик від воріт правосуддя, тобто надати практичну допомогу у веденні ними цивільних справ у суді. Зміст Консультаційна робота адвоката Прийом громадян у консультації Проведення співбесіди Перша стадія — зустріч і встановлення...

Зеленяк А.С. Використання речових доказів під час розгляду та вирішення цивільних справ

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,60 МБ
 • добавлен 20 октября 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність: 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Науковий керівник: Немеш Петро Федорович, кандидат юридичних наук, доцент. Актуальність теми. Необхідність дослідження юридичної природи та сутності речових доказів у цивільному судочинстві зумовлена важливістю судових доказів для забезпечення справедливості цивільного судочинств...

Зустрічний позов

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 29,86 КБ
 • добавлен 03 декабря 2010 г.
Вступ Поняття зустрічного позову, його особливості Історія розвитку інституту зустрічного позову Подання зустрічного позову Проблемні питання, які виникають при реалізації права відповідача на зустрічний позов Висновок Посилання Список використаних джерел

Кізіма І.В. Юридичні технології та нестандартне використання процесуальних інститутів

 • формат doc
 • размер 893 КБ
 • добавлен 17 июня 2011 г.
Підручник для студентів вищих навчальних закладів, Київ, - 2010 р. - 112 с. Зміст. Вступ. Нестандартність правового мислення в роботі юриста. Верховенство природного права. Юридичні технології: комплексний метод та системний підхід. Процесуальні диверсії як деструктивна складова юридичних технологій. Оптимізація вирішення юридичних справ на досудовій та судовій стадіях. Висновки. Додатки.

Кілічава Т.М. Цивільне процесуальне право

 • формат pdf
 • размер 1,74 МБ
 • добавлен 03 сентября 2010 г.
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. – 2007. – 352 с. В учебнике раскрываются основные разделы "Гражданского процессуального права Украины": теория гражданского процессуального права, производство в первой инстанции, приказное производство, апеляционная и касационная инстанции, пересмотр решений в связи с нововыявленными и исключительными обстоятельствами, процессуальные вопросы, связанные с выполнением судебных решений. В посібни...

Калинская И. Юридическая медиация как альтернатива принудительному исполнению решений

Статья
 • формат doc
 • размер 41,26 КБ
 • добавлен 21 мая 2012 г.
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2012. - 5 с. Данная статья имеет целью рассказать о том, что в Украине появилась необычная форма медиации - юридическая медиация. Это не совсем та медиация, о которой рассказывают зарубежные тренеры на курсах по медиации. Это не классическая европейская/американская медиация. Это медиация по-украински.

Ковальський В.С. Практика суддів України. Книга 1

 • формат doc
 • размер 159,44 КБ
 • добавлен 10 марта 2011 г.
1995 рік. Зміст Судова практика в справах. про розгляд трудових спорів. Справи, що виникають. з шлюбно-сімейних правовідносин. Судова практика в справах. про спадщину. Судова практика в справах про. відшкодування шкоди. Судова практика. з процесуальних питань. Окреме провадження.

Колісник О.В. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин

Дисертация
 • формат doc
 • размер 206,80 КБ
 • добавлен 21 февраля 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Мета дисертаційного дослідження полягає у виробленні науково-теоретичних та науково-практичних рекомендацій щодо особливостей правового статусу суду як основного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин, щодо оптимізації складу суду для розгляду цивільних справ у різних інстан...

Комаров В.В. (ред.) Гражданский процесс Украины

 • формат doc
 • размер 341,68 КБ
 • добавлен 14 декабря 2013 г.
X.: Одиссей, 2001 Предисловие Гражданское процессуальное право как отрасль права Принципы гражданского процессуального права Гражданские процессуальные правоотношения Стороны в гражданском процессе Третьи лица в гражданском процессе Участие прокурора в гражданском процессе Участие в гражданском процессе органов государственного управления, органов местного самоуправления, профсоюзов, предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан, защищ...

Комаров В.В. (ред.) Курс цивільного процесу

 • формат doc
 • размер 5,22 МБ
 • добавлен 30 сентября 2012 г.
Підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. — X. : Право, 2011. — 1352 с. — ISBN 978-966-458-290-9 У підручнику на основі чинного цивільного процесуального законодавства України та судової практики розглядаються інститути цивільного процесуального права і проблеми їх застосування при здійсненні правосуддя в цивільних справах. В основу концепції курсу покладена теорія юридичного процесу як комплексної с...

Комаров В.В. (ред.) Курс цивільного процесу

 • формат fb2
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 08 октября 2012 г.
Підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X. : Право, 2011. - 1352 с. ISBN 978-966-458-290-9 У підручнику на основі чинного цивільного процесуального законодавства України та судової практики розглядаються інститути цивільного процесуального права і проблеми їх застосування при здійсненні правосуддя в цивільних справах. В основу концепції курсу покладена теорія юридичного процесу як комплексної сис...

Комаров В.В. (ред.) Курс цивільного процесу

 • формат txt
 • размер 1,06 МБ
 • добавлен 10 сентября 2012 г.
Підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X. : Право, 2011. - 1352 с. ISBN 978-966-458-290-9 У підручнику на основі чинного цивільного процесуального законодавства України та судової практики розглядаються інститути цивільного процесуального права і проблеми їх застосування при здійсненні правосуддя в цивільних справах. В основу концепції курсу покладена теорія юридичного процесу як комплексної сис...

Комаров В.В. (ред.) Курс цивільного процесу

 • формат epub
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 26 сентября 2012 г.
Підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X. : Право, 2011. - 1352 с. ISBN 978-966-458-290-9 У підручнику на основі чинного цивільного процесуального законодавства України та судової практики розглядаються інститути цивільного процесуального права і проблеми їх застосування при здійсненні правосуддя в цивільних справах. В основу концепції курсу покладена теорія юридичного процесу як комплексної сис...

Комаров В.В. (ред.) Курс цивільного процесу

 • формат djvu
 • размер 11,10 МБ
 • добавлен 12 октября 2012 г.
Підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. — X. : Право, 2011. — 1352 с. — ISBN 978-966-458-290-9. У підручнику на основі чинного цивільного процесуального законодавства України та судової практики розглядаються інститути цивільного процесуального права і проблеми їх застосування при здійсненні правосуддя в цивільних справах. В основу концепції курсу покладена теорія юридичного процесу як комплексної системи процесуальних пров...

Комаров В.В. (ред.) Курс цивільного процесу

 • формат pdf
 • размер 7,30 МБ
 • добавлен 03 апреля 2016 г.
Підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. — X. : Право, 2011. — 1352 с. — ISBN 978-966-458-290-9. У підручнику на основі чинного цивільного процесуального законодавства України та судової практики розглядаються інститути цивільного процесуального права і проблеми їх застосування при здійсненні правосуддя в цивільних справах. В основу концепції курсу покладена теорія юридичного процесу як комплексної системи процесуальних пров...

Комаров В.В. (ред.) Цивільний процес

 • формат doc
 • размер 340,82 КБ
 • добавлен 27 сентября 2011 г.
X., "Право" — 1999 — 592 с. судова влада і правосуддя у цивільних справах цивільне процесуальне право як самостійна галузь права принципи цивільного процесуального права цивільні процесуальні правовідносини сторони в цивільному процесі треті особи в цивільному судочинстві участь прокурора в цивільному процесі участь в цивільному процесі органів державного управління, органів місцевого самоврядування, профспілок, підприємств, установ, організацій...

Комаров В.В. Захист цивільних прав у суді

 • формат txt
 • размер 192,78 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Харків, Основа , 1995. Вступ Глава 1. Права людини у галузi провадження правосуддя у цивільних справах Загальна декларація прав людини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. Міжнародний пакт про громадянськi i політичнi права. Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. Конвенция о гражданстве замужней женщин. Открыта для подписания й ратификации резолюцией 1040 (XI) Генеральной Ассамблеи ООН от 29 января 1957 г. Конвенц...

Комаров В.В. та ін. (уклад.) Провадження у справі до судового розгляду

 • формат pdf
 • размер 2,62 МБ
 • добавлен 24 ноября 2014 г.
Хрестоматія для студентів V курсу факультету № 4 / уклад.: В. В. Комаров, К. В. Гусаров, А. Ю. Каламайко. — Х.: Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2013. – 515 с. — електронне видання Зміст Вступ Наукові публікації Болокан І.В. Особливості розгляду судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі Болокан І.В. Особливості розгляду судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну вл...

Комаров В.В. та ін. Окреме провадження

 • формат pdf
 • размер 5,39 МБ
 • добавлен 27 сентября 2013 г.
Монографія В. В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова ; за ред. В. В. Комарова. — Х. : Право, 2011. — 312 с. У монографії досліджено окреме провадження як специфічне провадження цивільного судочинства, подано історико-правовий нарис окремого провадження та характеристика його природи. Проаналізовано порядок розгляду справ, віднесених до окремого провадження. Для науковців, аспірантів, студентів, суддів, адвокатів та інших правників.

Комаров В.В. Теорія та практика застосування цивільно-процесуального законодавства

 • формат doc
 • размер 60,53 КБ
 • добавлен 24 ноября 2013 г.
Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 52 с. Посібник містить ключові питання цивільного процесуального права в межах таких змістових модулів, як Цивільне процесуальне законодавство: джерела та система , Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ, Суб’єкти цивільного процесу, Умови процесуальної діяльності, докази та позов у цивільному процесі, Провадження в суді першої інстанції, Окреме провадження та Провадження по перегляду судових ріше...

Комаров В.В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України

 • формат pdf
 • размер 4,38 МБ
 • добавлен 10 сентября 2013 г.
Монографія. — Х. : Право, 2012. — 624 с. Досліджуються концептуальні підстави кодифікацій цивільного процесуального законодавства України, структурна модель сучасного цивільного процесу та його основоположні принципи, інстанційні функції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ та Верховного Суду України. Систематизовано офіційну практику Верховного Суду України з питань цивільного процесу за період з 1961 п...

Комаров В.В. Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар

 • формат doc
 • размер 313,80 КБ
 • добавлен 09 августа 2010 г.
Видання містить науково-практичний коментар норм Цивільного процесуального кодексу України на основi сучасної доктрини цивільного процесуального права, практики Верховного Суду України, іншої офіційної судової практики. Для суддів, адвокатів, нотаріусів, працівників юридичних установ, інших фахівців, студентів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів. Текст Цивільного процесуального кодексу України наводиться за станом на 1 січня 200...

Комаров В.В.(ред.) Позовне провадження

 • формат pdf
 • размер 3,23 МБ
 • добавлен 15 сентября 2013 г.
Монографія. — Луспеник Д.Д., Радченко П.І. та ін. – Харків: Право, 2011. – 552 с. — ISBN 978-966-458-244-2 У монографії розглянуто окремі наукознавчі проблеми теорії цивільного процесуального права та позовного провадження як фундаментальної процедури цивільного судочинства — цивільної юрисдикції, підсудності, позову, провадження у справі до судового розгляду, судового розгляду та судового рішення. Для науковців, суддів, працівників апарату судів...

Комаров В.В., Сакара Н.Ю. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві

 • формат doc
 • размер 38,06 КБ
 • добавлен 01 октября 2013 г.
Навч. посіб. / Комаров В.В., Сакара Н.Ю. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 42 с. Розглянуто питання змісту права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві відповідно до вимог статті 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Наводяться рішення Європейського суду з прав людини. Для студентів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів. Зміст Вступ Еволюція права на справедливий судовий розгл...

Корольов В.В. Способи забезпечення цивільного позову, не передбачені ЦПК України

Статья
 • формат pdf
 • размер 526,89 КБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Вісник Вищої ради юстиції, № 3 (7) 2011 с. 72 - 82 Трансформація процесуального законодавства України відбувається сьогодні у напрямі підвищення захисту прав та інтересів учасників цивільних процесуальних відносин. У зв’язку із реалізацією визначених завдань чинний Цивільний процесуальний кодекс України (далі – ЦПК України), регламентуючи інститут забезпечення цивільного позову, не визначає вичерпного переліку способів, за допомогою яких зді...

Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу

 • формат doc
 • размер 64,28 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
К.: Атіка, 2002.- 110 с. Тактичні прийоми роботи з судом Тактичні прийоми роботи з протилежною стороною Тактичні прийоми роботи зі свідками Тактичні прийоми роботи з експертами Тактичні прийоми роботи з письмовими доказами Тактичні прийоми ведення судових дебатів

Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар до Цивільного процессуального кодексу України

 • формат doc
 • размер 948,39 КБ
 • добавлен 08 октября 2013 г.
В.М. Кравчук, О.І. Угриновська. – 2-ге вид., перероб. і доп. станом на 01.09.2012 р. Запропонований науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України розрахований на уважного та допитливого читача, який прагне одержати відповіді на складні питання, що виникають під час розгляду та вирішення цивільних справ в суді. Автори, які упродовж тривалого часу суміщають наукову діяльність з практичною, обізнані із проблемами цивільного п...

Куйбіда Р.О., Руда Т.В. Ви плануєте подати позов до суду: що потрібно знати?

 • формат pdf
 • размер 241,08 КБ
 • добавлен 29 июня 2011 г.
Київ, 2011. - 44 с. Центр політико-правових реформ. У брошурі мовою, доступною для широкого загалу читачів, роз’яснено, як можна врегулювати спір не звертаючись до суду, описано існуючі способи отримання правової допомоги, приділено увагу правилам поведінки в суді, наведено процедуру оскарження неналежних дій судді чи працівника апарату суду. У пораднику також поміщено корисні посилання на адреси громадських приймалень з надання правової допомоги...

Куйбіда Р.О., Руда Т.В. Путівник для учасника цивільного процесу

 • формат pdf
 • размер 619,88 КБ
 • добавлен 20 августа 2013 г.
Київ, 2011. - 136 с. Центр політико-правових реформ. У брошурі мовою, доступною для широкого загалу читачів, описано порядок звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів у цивільних справах. Роз’яснено, з якими судовими витратами особа може мати справу в цивільному процесі, як їх сплачувати та які існують пільги у сплаті, наводяться можливі варіанти розподілу судових витрат за результатами виріше...

Курило М.П. Цивільне процесуальне право України та уніфікація на його основі інших процесуальних галузей права: теорія і практика

 • формат pdf
 • размер 1,96 МБ
 • добавлен 30 октября 2015 г.
Монографія. – Суми : Сумський національний аграрний університет, 2014. – 401 с. У монографії досліджено сутність уніфікації цивільного, господарського та адміністративного процесуального законодавства, яка полягає у створенні єдиного кодифікованого Судового процесуального кодексу України з відтворенням у його нормах нових узагальнених та зведених в одному акті положень, що мають струнку систематизовану структуру, єдині процесуальні принципи, проц...

Кучер Т.М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 36,88 КБ
 • добавлен 18 июля 2014 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т.М. Кучер; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 19 с. Досліджуються поняття права на судовий захист, звернення до суду за судовим захистом, процесуальний порядок реалізації права на звернення до суду та їх реалізація у різних видах проваджень цивільного судочинства та стадіях процесу, щодо окремих категорій справ. Аналізується право на судовий захист з позиції його абсолютизації, необмеженості...

Лазько Г.З. Правова природа процесуального представництва у цивільному процесі

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 36,57 КБ
 • добавлен 13 августа 2014 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Г.З. Лазько; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. У роботі визначено поняття, зміст та класифікацію процесуального представництва на види, уточнено мету та завдання процесуального представника під час здійснення цивільного судочинства. Окреслено особливості окремих видів процесуального представництва, з урахуванням значного збільшення кола осіб, які можуть виступати як процесуальний предст...

Лекції з цивільного процесуального права

Статья
 • формат doc
 • размер 160,61 КБ
 • добавлен 19 декабря 2016 г.
ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", Київ, Україна, Єфімов О.М., 2015р., 84 с. Предмет і система цивільного процесуального права Принципи цивільного процесуального права Цивільні процесуальні правовідносини Сторони у цивільному процесі Треті особи у цивільному процесі Представництво в цивільному процесі Участь у цивільному процесі органів та осіб, які захищають права інших осіб Судові виклики та повідомлення Судові витрати Доказування і докази в циві...

Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України)

 • формат djvu
 • размер 3,91 МБ
 • добавлен 19 сентября 2010 г.
Харків: Харків юридичний, 2005. - 640 с. Зміст передмова пред'явлення позову. відкриття провадження у справі заочний розгляд справи наказне провадження судові витрати окреме провадження апеляційне провадження касаційне провадження провадження у зв'язку з винятковими обставинами провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами процесуальні питання виконання судових рішень виконавче провадження відновлення втраченого судового провадження судова в...

Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції

 • формат djvu
 • размер 3,13 МБ
 • добавлен 03 февраля 2011 г.
Харків: Харків юридичний, 2006. - 480 с. пред'явлення позову. відкриття провадження у справі підготовка справи до судового розгляду. попереднє судове засідання судовий розгляд цивільної справи судові рішення

Луспеник Д.Д. Судопроизводство по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации (опровержение недостоверной информации)

 • формат pdf
 • размер 1,04 МБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Серия «Судебная практика». — Харьков: Харьков юридический, 2005. — 320 с. ISBN 966-8395-05-0 Автором монографии на основе международных стандартов, Конституции Украины, прежнего и нового национального законодательства (ГПК 2004 г. и ГК 2003 г. ), прецедентной практики Европейского Суда по правам человека, судебной практики Верховного Суда Украины и нижестоящих судов, впервые исследуются проблемные гражданско-процессуальные аспекты защиты чести, д...

Масюк В. Правові та фактичні презумпції в цивільному судочинстві

Статья
 • формат pdf
 • размер 283,90 КБ
 • добавлен 09 ноября 2015 г.
Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 2. - С. 73-75. Метою цієї статті є з'ясування сутності й обсягу поняття «презумпція» в цивільному судочинстві на сучасному етапі. Оскільки за допомогою поділу на види можна більш чітко виокремити функції презумпцій, це дасть можливість не тільки знайти ту чи іншу презумпцію, а й розкрити за допомогою системного тлумачення її зміст.

Масюк В.В. Позовна заява: алгоритм складання та подання

 • формат pdf
 • размер 392,38 КБ
 • добавлен 17 апреля 2016 г.
Х. : Право, 2013. – 76 с. Ця книга – узагальнення теоретичних уявлень та практичного досвіду складання позовних заяв. Виконуючи покрокові алгоритми, які описані у цій книзі, ви збільшите свою продуктивність претензійно-позовної діяльності в декілька разів; після прочитання без особливих зусиль будете звертатись до суду з позовними заявами.

Мельник Я.Я. Обов'язки учасників цивільного процесу

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 3,61 МБ
 • добавлен 10 апреля 2014 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Хмельницький, 2012.- 290 с. Спеціальність 12.00.03 — цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Зміст Перелік умовних позначень Вступ Теоретико-правові основи обов’язків учасників цивільного процесу Поняття та зміст категорії цивільного процесуального обов’язку учасників цивільного процесу Класифікація цивільних процесуальних обов’язків учасників ц...

Менджул М.В. Судовий захист прав та законних інтересів громадян

 • формат pdf
 • размер 777,08 КБ
 • добавлен 20 декабря 2013 г.
Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – 212 с. У посібнику висвітлюються поняття та зміст права особи на справедливий судовий захист, судова система України, порядок захисту прав громадян в рамках цивільного, адміністративного, кримінального провадження, а також у Європейському суді з прав людини, надаються зразки процесуальних документів. Видання буде корисним для викладачів і студентів юридичних факультетів, адвокатів, юристів та гром...

Мирова угода

Реферат
 • формат doc
 • размер 78,05 КБ
 • добавлен 19 июня 2011 г.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.- 2010. - 34 с. Вступ Мирова угода: сутність і риси Мирова угода: світова практика Мирова угода: перша інстанція Мирова угода: в апеляційному провадженні Мирова угода: в касаційному повадженні Мирова угода: виконання Мирова угода: витяг Висновки Список використаних джерел

Належність і допустимість доказів в цивільному процесі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 39,78 КБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
КНУ ім. Шевченка (Україна,Київ) 2011 рік 36 сторінок Поняття доказів і доказування в цивільному процесі. Підходи до розуміння правової природи належності і допустимості доказів. Належність доказів. Допустимість доказів. Належність і допустимість доказів в законодавстві окремих зарубіжних країн.

Никифоров А. Необходимое, но обходимоe правосудие

Статья
 • формат doc
 • размер 41,14 КБ
 • добавлен 15 мая 2012 г.
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2011. - 2 с. Автоматизированная система документооборота не стала панацеей от коррупции в судах. Почему в украинских судах до сих пор можно "решать вопросы"? "Обходная" схема на примере гражданского судопроизводства.

Новая редакция Гражданского процессуального кодекса Украины в свете судебно-правовой реформы в Украине

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 45,58 КБ
 • добавлен 18 декабря 2010 г.
Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», принятый Верховной Радой Украины 7 июля 2010 года, ознаменовал завершающий этап судебно-правовой реформы в Украине. В работе дан подробный анализ изменений, внесенных в Гражданский процессуальный кодекс Украины, сделаны выводы. 15 с. 3 курс, направление "Право", 2010 год

Особливості участі прокурора в цивільному судочинстві України

degree
 • формат doc
 • размер 79,06 КБ
 • добавлен 11 декабря 2010 г.
П Л А Н. Вступ. І. Представництво прокурора як реалізація принципу публічності в цивільному процесі. Поняття представництва прокурора в цивільному процесі (історико-теоретичний аспект) Завдання представництва прокурора в цивільному процесі. Форми представництва прокурора в цивільному процесі. II. Правосуб'єктність прокурора у судах першої інстанції. Звернення прокурора до суду першої інстанції із заявою на захист прав, свобод та інтересів громадя...

Підсудність цивільних справ

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 54,13 КБ
 • добавлен 12 мая 2013 г.
МВСУДДУВС, Дніпропетровськ, 2012, 42 стор. Дисциплина - Цивільний процес Вступ Поняття підсудності, її відмінності від підвідомчості Поняття підсудності цивільних справ. Відмінність підсудності від підвідомчості. Види підсудності Труднощі класифікації підсудності. Функціональна підсудність цивільних справ. Територіальна підсудність цивільних справ та її види. Наслідки порушення правил підсудності Висновок Список літератури

Павлик П.М., Удовенко Ж.В., Кілічава Т.М. Процесуальна документація

 • формат pdf
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 09 декабря 2009 г.
Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009 — 464 с. У навчальному посібнику наведений навчальний та практичний матеріал з курсу кримінально-процесуального, цивільного процесуального, адміністративного судочинства, господарського процесу, а також конституційного судочинства та Європейського Суду з прав людини у формі відповідних процесуальних зразків. Розрахований на слухачів, студентів вищої школи юридичного профілю, працівників органів...

Паскар А.Л. Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 38,11 КБ
 • добавлен 19 июля 2014 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / А.Л. Паскар; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 21 с. Дослідження присвячено комплексному структурно-функціональному аналізу системи цивільних процесуальних правовідносин, сформульовано висновки та визначені прогнози розвитку теорії цивільних процесуальних правовідносин зокрема, і цивільного процесуального права, в цілому. На основі історично-концептуального підходу дисертантом досліджено хара...

Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 72,79 КБ
 • добавлен 08 ноября 2012 г.
НУ ЮАУ імені Ярослава Мудрого, Харків, Україна, 44 сторінки План: Вступ; Сутність та значення апеляційного провадження;Право на апеляційне оскарження та порядок його реалізації; Процесуальний порядок розгляду справ в апеляційному провадженні; Повноваження суду апеляційної інстанції; Висновки; Список літератури. Курсова виконана самостійно, без використання інтернету, всі джерела і список літератури правдиві. Викладач Сакара Н. Ю.

Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 39,91 КБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
Поняття та ознаки цивільних процесуальних правовідносин Загальні положення про цивільно-процесуальні правовідносини Ознаки цивільно-процесуальних правовідносин Підстави та передумови виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин Структура процесуальних правовідносин Суб’єкт цивільно-процесуальних правовідно...

Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Задача

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 22,77 КБ
 • добавлен 05 февраля 2015 г.
НУ "ОЮА" ВСП МІП, Україна/Миколаїв, 2014 р., 11 стор., варіант 1. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин Гр-н В. подав до суду заяву про відкриття провадження по справі. Суд постановив ухвалу про відкриття провадження по справі. У ході судового розгляду позивач помер. Оскільки у позивача був правонаступник, суд переніс судовий розгляд до оформлення правонаступником своїх повноважень. Назвіть види процесуальних юридичних факті...

Повноваження суду апеляційної інстанції

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 38,23 КБ
 • добавлен 07 сентября 2011 г.
ДГУВД, Дніпропетровськ, Романенко В.В., Литовченко Л.А., 35 ст., 2011 рік, 2 розділи - Апеляційне оскарження судових рішень: загальна характеристика. Повноваження апеляційного суду: теоретичні та практичні питання, посилання на джерела.

Поняття та ознаки окремого провадження

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 98,89 КБ
 • добавлен 12 апреля 2012 г.
НУ "ОЮА" Україна Одеса 2012 р. 40 стр. Предмет - Цивільний процес Загальна характеристика окремого провадження Поняття, зміст та ознаки окремого провадження Ознаки окремого провадження Особи, які беруть участь в справах окремого провадження Справи окремого провадження, порядок розгляду та вирішення яких визначений цивільним процесуальним законодавством Справи, особливості розгляду яких в окремому провадженні визначені іншими актами законодавства

Порєва Л.А., Юлдашев О.X. Цивільний процес: Авторизований виклад модульного курсу

 • формат pdf
 • размер 330,59 КБ
 • добавлен 02 марта 2016 г.
Навч. посіб. — К.: МАУП, 2005. — 72 с.: іл. — Бібліогр.: с. 65-66. Пропонований навчальний посібник містить програму навчального курсу й авторизований виклад змісту повного курсу цивільного процесуального права у вигляді позиційних таблиць. Посібник є важливим інструментом при самостійній підготовці студентів відповідно до вимог так званого Болонського процесу. У посібнику враховано зміни, що відбулися в цивільному процесуальному законодавстві, п...

Порядок вручення судової повістки. Оголошення про виклик до суду

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,02 КБ
 • добавлен 25 марта 2011 г.
Цивільно-процесуальне право. Все про порядок вручення судової повістки і оголошення про виклик до суду. + додаток(зразок повістки) Загалом 12 сторінок. 2011 рік.

Порядок вручення судової повістки. Оголошення про виклик до суду

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,21 КБ
 • добавлен 20 сентября 2011 г.
Г. Днепропетровск, 2011, 12 стр Вступ Порядок вручення судової повістки Оголошення про виклик до суду Висновок

Практическое пособие - Позовна давність та строки у судовому процесі

 • формат doc
 • размер 46,30 КБ
 • добавлен 07 января 2013 г.
Практичний посібник - Дніпропетровськ: Головне управління юстиції у Дніпропетровській області.- 2011.- 13 с. Здійснення і захист цивільних прав тісно пов'язані з фактором часу. Цивільні правовідносини не існують абстрактно, а виникають, змінюються та припиняються у часі. Для регулювання цивільних відносин використовують певні проміжки часу, які називають строками. Значення ж інституту позовної давності пояснюється кількома причинами. Насамперед о...

Представництво в цивільному процесі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 36,00 КБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
Национальный университет внутренних дел имени Ярослава Мудрого, г. Сумы/Украина, стр. 28, 2011 г. Цивільний процес. Вступ. Участь представника в цивільному судочинстві. Представництво за законом. Призначення або заміна законного представника. Суб’єкти цивільного представництва. Особи, які можуть бути представниками. Особи, які не можуть бути представниками. Повноваження представника в суді. Висновки. Список використаної літератури.

Примірна інструкція з третейського діловодства

 • формат doc
 • размер 61,06 КБ
 • добавлен 15 мая 2013 г.
Примірна Інструкція з діловедення та організації документообігу в постійно діючих третейських судах. – Київ:, 2007

Принцип диспозитивності

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 34,47 КБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
Принципи цивільного - процесуального права, принцип диспозитивносьті в цивільному процесі, звязок з іншими принципами - 32 стор.

Принципи цивільного процесу України

Реферат
 • формат doc
 • размер 34,13 КБ
 • добавлен 08 ноября 2012 г.
Одеський Національний Університет ім. І. І. Мечникова, Економіко-Правовий Факультет, 2012 рік, 18 сторінок. Зміст Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення. Система принципів цивільного процесуального права та їх класифікація. Характеристика окремих принципів цивільного процесуального права, закріплених Конституцією України і принципів, визначених законодавством про цивільне судочинство. Задача. При розгляді апеляційної ск...

Принципи цивільного процесуального права

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 40,25 КБ
 • добавлен 11 ноября 2010 г.
Поняття принципів і їх значення. Система принципів і їх класифікація. Принципи, закріплені в Конституції України. Принципи, закріплені в цивільному законодавстві. Система принципів цивільного процесу іноземних держав

Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді

Дисертация
 • формат doc
 • размер 561,01 КБ
 • добавлен 26 февраля 2011 г.
К.: 2006. - 632 с. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України Кузнєцова Наталія Семенівна. Зміст ВСТУП ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ТРЕТЕЙСЬКИМИ СУДАМИ Поняття, способи та форми захисту цивільних прав та інтересів Альтер...

Проблеми класифікації позовів

Реферат
 • формат doc
 • размер 44,94 КБ
 • добавлен 31 августа 2010 г.
Поняття та основні підходи до класифікації позовів Матеріально-правова класифікація позовів Процесуально-правова класифікація позовів Види позовів в залежності від характеру інтересів, які захищаються Особисті позови Позови на захист публічних і державних інтересів Позови на захист прав інших осіб Позови на захист невизначеного кола осіб (непрямі позови) Непрямі позови (похідні позови) Інші види позовів

Пушкарь Е.Г. Исковое производство в советском гражданском процессе (Процессуальные последствия возбуждения дел)

 • формат doc
 • размер 133,11 КБ
 • добавлен 13 января 2014 г.
Львов: Вища школа , 1978 Введение Понятие, сущность и содержание судебного решения Требования, предъявляемые к судебному решению Законная сила судебного решения и ее последствия Общая характеристика прекращения производства по гражданским делам Прекращение производства по делу в связи с незаконностью возникновения процесса Прекращение производства по делу в связи с невозможностью дальнейшего продол-жения процесса Прекращение производства по делу...

Роїна О.М. Збірник позовних заяв

 • формат doc
 • размер 28,27 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
К.: СПЛАЙН, 1999. -64с. Збірник містить зразки позовних заяв з найбільш поширених цивільно-правових питань. До кожного зразка заяви додається коментар та бланк для копіювання. За допомогою цього видання у багатьох випадках можна самостійно скласти заяву. Цей збірник не є офіційним виданням, його призначення - допомогти громадянам у захисті своїх законних прав і інтересів. Особливістю цього видання є можливість прямого застосування на практиці: д...

Розгляд справ про усиновлення в Україні

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 40,98 КБ
 • добавлен 30 августа 2011 г.
Львський національний університет імені Івана Франка, 2011. Нормативно-правове регулювання відносин усиновлення. Підсудність справ про усиновлення. Особи, які беруть участь у справі про усиновлення. Вимоги до заяви про усиновлення. Підготовка до розгляду справи про усиновлення. Розгляд справи та ухвалення рішення суду. Вимоги до рішення у справі про усиновлення

Руда Т.В. Докази і доказування в цивільному процесі України і США: порівняльно-правовий аналіз

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 623,84 КБ
 • добавлен 12 августа 2014 г.
Автореф. . дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. - К., 2012. - 24 с. У дисертації зосереджено увагу на вирішенні таких основних задач: дослідити поняття, ознаки та зміст доказування як інституту цивільного процесуального права і як процесуальної діяльності, визначити стадії доказування в цивільному процесі України і США та удосконалити їх нормативне регулювання в національному судочинстві; визначити роль суду і сторін у доказовому процесі України і СШ...

Руда Т.В. Як ознайомитися із судовим рішенням

 • формат pdf
 • размер 540,94 КБ
 • добавлен 10 января 2014 г.
К.: центр політико-правових реформ, 2008. - 40 с. Для чого і для кого ця книжка? Як одержати доступ до судових рішень? Як проголошують судове рішення? Як і хто може отримати доступ до матеріалів справи та копію судового рішення? Як знайти судове рішення в Інтернеті? Як публікують судові рішення у друкованих виданнях? Чим регулюється доступ до судових рішень? На дошку оголошень суду

Сакара Н.Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах

 • формат pdf
 • размер 1,64 МБ
 • добавлен 27 сентября 2013 г.
Монографія. — Х.: Право, 2010. — 256 с. — ISBN 978-966-458-139-1 У монографії досліджено процесуальний аспект доступності правосуддя у цивільних справах як стандарту справедливого судочин-ства. Проаналізовано історичні та концептуальні витоки проблеми доступності правосуддя, процес її інституалізації. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини щодо застосування п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод про-в...

Сеник С.В. Цивільне процесуальне право

 • формат doc
 • размер 2,89 МБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
Навч. посіб. / С. В. Сеник, Р. Я. Лемик ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 423 с. Розділи з 1 по 8 Зміст: Судова влада і правосуддя у цивільних справах Принципи цивільного процесуального права Цивільні процесуальні правовідносини Сторони у цивільному процесі Треті особи в цивільному процесі Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб Пред...

Сибилёв Д.М. Участие третьих лиц в гражданском судо­производстве

 • формат pdf
 • размер 5,41 МБ
 • добавлен 13 сентября 2016 г.
Монография. - Харьков: Легас, 2001. - 104 с. В монографии Сибилёва Д.М. исследован институт третьих лиц в гражданском судопроизводстве . Институт третьих лиц применя­ется с целью защиты в "чужом" процессе прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Для научных и практических работников, аспирантов , студентов юридических ВУЗов и всех тех , кто интересуется вопросами граж­данского процесса. Третьи лица как участники гражданского су...

Способы защиты ответчика против иска

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 45,52 КБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля г. Луганск, Украина, 2011, 42 стр. Теоретические задания курсовой работы: дать общую характеристику исковому заявлению, раскрыть его понятие и сущность, определить основные виды искового заявления, а также возможную классификацию, выделить основные элементы искового заявления, указать и проанализировать способы защиты ответчика против иска. Практические задания курсовой работы: пред...

Судебный приказ и процессуальные сроки

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 15,91 КБ
 • добавлен 24 марта 2015 г.
Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля, Украина, Ялта, 2013 год, юриспруденция, 17 стр. на русском языке Содержание Требования, по которым выдается судебный приказ Понятие и значение процессуальных сроков Задачи Использованная литература

Судові докази: поняття, властивості та види

degree
 • формат doc
 • размер 104,85 КБ
 • добавлен 05 июля 2015 г.
НУ ОЮА,Украина, Одесса, объем 95 стр. 2015 г. 6й куос. План: Вступ Загальна характеристика судових доказів у цивільному процесі Поняття та правова природа судових доказів Засоби доказування як процесуальна форма доказів Ознаки судових доказів Належність судових доказів Допустимість засобів доказування Достовірність та достатність судових доказів Класифікація судових доказів Висновки Список використаних джерел

Судові рішення у цивільному процесі України: юридична природа та сутність

degree
 • формат doc
 • размер 255,66 КБ
 • добавлен 14 мая 2015 г.
Ужгород : Ужгородський Національний Університет, 2015. - 98 с. Вступ Проблема сутності судового рішення в цивільному процесуальному праві України Юридична природа судового рішення в цивільній справі Види судових рішень у цивільному процесуальному праві Судове рішення – найважливіший акт правосуддя у цивільних справах Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення Зміст судового рішення Законна сила судового рішення Порядок ухвалення, перегляду т...

Судова влада і правосуддя у цивільних справах

Презентация
 • формат ppt
 • размер 25,99 КБ
 • добавлен 07 мая 2013 г.
Сумська філія ХНУВС, 2013. Дисципліна - Цивільний процес. Форми захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та інтересів держави. Судова форма захисту цивільних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та інтересів держави (поняття та значення). Розмежування компетенції загальних і господарських судів.

Сухицька Н.В. Третейське судочинство

Практикум
 • формат pdf
 • размер 59,46 МБ
 • добавлен 27 февраля 2016 г.
Навчально — методичний комплекс дисципліни "Третейське судочинство". — К.: Університет "Україна", 2013. — 321 с. Навчально — методичний комплекс дисципліни "Третейське судочинство" підготовлено відповідно до навчальної програми з курсу згідно освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів напряму 0601 "Право" спеціальності "Правознавство" вищих навчальних закладів. В НМКД викладено навчальну та робочу навчальну програму дисципліни, матері...

Таблица - Ставки судового збору

Справочник
 • формат doc
 • размер 19,02 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Нові ставки судового збору. Ці ставки діють з 01.01.2012 року

Таблиця - ставки судового збору на 2014 рік

Справочник
 • формат doc
 • размер 6,92 КБ
 • добавлен 19 декабря 2013 г.
Ставки судового збору, що діють з 01.01.2014 р. до 31.12.2014 р, цивільне судочинство.

Тактичні аспекти діяльності позивача в суді першої інстанції

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 61,08 КБ
 • добавлен 01 марта 2012 г.
ДНУ, 2011 Вступ Загальна характеристика розгляду справи судом першої інстанції Позивач як учасник судового розгляду справи Різноманітні прояви діяльності позивача в суді першої інстанції Взаємодія позивача з іншими учасниками судового процесу Тактика взаємодії позивача з відповідачем Тактика допиту свідків Тактика постановки запитань експерту Позивач як учасник судових дебатів Позивач як суб'єкт доказування Висновок Список використаних джрел

Теліпко В.Е., Притика Ю.Д. (ред.) Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України

 • формат pdf
 • размер 2,94 МБ
 • добавлен 20 февраля 2011 г.
Станом на 01.11.2010 р. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 696 с. У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень, внесених до нього у зв’язку з прийняттям нового Закону «Про судоустрій і статус суддів». Детально розглянуто усі 11 розділів коментованого Кодексу, особливу увагу приділено аналізу положень, присвячених позовному і наказному...

Тертишніков Р.В. Докази і доказування в судочинстві України

 • формат doc
 • размер 120,52 КБ
 • добавлен 27 октября 2010 г.
Науково-практичний посібник, який можна використовувати як теоретичний матеріал в будь-якій процесуальній галузі наукових знань. Автор детально розглядає загальну теорію доказування в українському судочинстві. Тут розкриваються поняття доказування у судочинстві України, судове доказування та його мета, елементи судового доказування, структура судового доказування, судові докази і засоби доказування в юридичній теорії та судочинстві: поняття доказ...

Треті особи в цивільному процесу

Презентация
 • формат ppt
 • размер 69,16 КБ
 • добавлен 24 апреля 2016 г.
СНУ ім. Лесі Українки, 2015 рік, 14 слайдів Поняття та ознаки третіх осіб в цивільному процесі Класифікація Вимоги до третіх осіб Ознаки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору та третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог

Турчин-Кукаріна І. Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 76,35 КБ
 • добавлен 21 апреля 2014 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ, 2013.- 22 с. Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Об’єкт дослідження – суспільні відносини з приводу розгляду і вирішення цивільних справ судами загальної юрисдикції. Предмет дослідження – оціночні поняття, використані при формулюванні цивільних процесуальних норм, що регулюють суспільні відносини з п...

Участь у цивільному процесі України суб’єктів захисту прав інших осіб

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 42,32 КБ
 • добавлен 01 сентября 2013 г.
Дисципліна - Цивільний процес України, 2011 р., 38 стор. Розкрито поняття участі в цивільному процесі України суб’єктів захисту прав інших осіб. Участь у цивільному процесі прокурора, якому за законом надано право захищати права і свободи інших осіб. Підстави, мета і форми участі прокурора. Правове положення прокурора. Участь у цивільному процесі органів і осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Підстави, м...

Фединяк Л. Цивільні процесуальні норми, що регулюють зміст відносин з іноземним елементом у національному законодавстві України

Статья
 • формат txt
 • размер 13.82 КБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
// Підприємство, господарство і право. - № 9. - 1998 У судах Украєни все частiше з'являються спори, сторонами яких у вiтчизнянi суб'укти права, з одного боку, та iноземнi фiзичнi чи юридичнi особи, або ж держава як суб'укт приватно-правових вiдносин, з другого. Вiдповiдно до вимог Конституцiї України iноземцям та особам без громадянства, якi перебувають в Украєнi на законних пiдставах, для здiйснення їхнiх прав та свобод, виконання обов'язкiв на...

Феннич В. Презумпція визнання факту, для встановлення якого була призначена експертиза у цивільній справі

Статья
 • формат pdf
 • размер 749,01 КБ
 • добавлен 20 ноября 2015 г.
Юридична Україна. - 2008. - №8. - С. 57-63. Визначення юридичної природи правового явища, що закріплене в ч. 1 ст. 146 ЦПК України Конструкція презумпції визнання факту, для встановлення якого була призначена експертиза Повноваження суду в процесі використання презумпції визнання факту, для встановлення якого була призначена експертиза

Фурса С.Я. (ред.) Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. Том 1

 • формат doc
 • размер 410,96 КБ
 • добавлен 02 января 2012 г.
К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010. - Т .1. - 368 с. Ця книга - збірник як науково-практичних порад щодо тлумачення усіх норм ЦПК, так і рекомендацій для виходу з тих чи інших складних правових ситуацій. Коли фахівцю протистоїть достойний процесуальний супротивник, виникає потреба в удосконаленні позиції, зверненні до наукових джерел, які допоможуть ґрунтовно проаналізувати не тільки окрему норму закону, а й сприйняти взаємозв'язок між різними ст...

Фурса С.Я. (ред.). Цивільний процес України: академічний курс

 • формат pdf
 • размер 19,83 МБ
 • добавлен 25 июня 2016 г.
Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. — К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2009. — 848 с. У підручнику даються теоретичні основи цивільного процесу України. Оскільки джерелом науки є судова практика, тому з метою кращого засвоєння студентами теоретичного матеріалу запропоновано велику кількість прикладів із судової практики. Складні теоретичні питання демонструються студентам на наочному матеріалі-схемах. Підручник розрахунок на викладання...

Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи

 • формат doc
 • размер 812,82 КБ
 • добавлен 10 мая 2016 г.
Науково-практичний посібник. Центр правових досліджень Фурси. — К. : Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2006. — 448 с. У науково-практичному посібнику дається аналіз нових інститутів ЦПК - попереднього судового засідання, наказного та заочного проваджень, провадження про визнання та виконання рішень іноземних судів. Посібник спрямований на підвищення теоретичного та практичного рівня знань у галузі цивільного процесуального права студентів юридичних вищи...

Харитонов Є.О. Цивільний процес України

 • формат fb2
 • размер 580,79 КБ
 • добавлен 25 сентября 2014 г.
Навч. посібник. — К.: Істина, 2012. — 472 с. Підручник призначається для підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство" і враховує положення Цивільного процесуального кодексу України, Закону України "Про судоустрій і статус суддів", інших нормативно-правових актів, найсучасніші досягнення науки і практики цивільного процесу. Він має на меті зорієнтувати студентів у доволі великій кількості інформації, наголосити на найважливіших проблемах ц...

Харитонов Є.О. Цивільний процес України

 • формат doc
 • размер 1,34 МБ
 • добавлен 10 сентября 2014 г.
Навч. посібник. — К.: Істина, 2012. — 472 с. Підручник призначається для підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство" і враховує положення Цивільного процесуального кодексу України, Закону України "Про судоустрій і статус суддів", інших нормативно-правових актів, найсучасніші досягнення науки і практики цивільного процесу. Він має на меті зорієнтувати студентів у доволі великій кількості інформації, наголосити на найважливіших проблемах...

Цивільний процес України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 140,78 КБ
 • добавлен 07 июля 2010 г.
НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. — 39 с., 148 питань. Форми захисту ЦП і законних інтересів громадян та організацій. Поняття правосуддя в ЦС. Джерела ЦПП. Структура ЦПКУ. Значення рішень КСУ щодо офіційного тлумачення ЦПК. Характеристика ППВСУ „Про застосування КУ при здійсненні правосуддя від 1.11.1996 № 9. Поняття ЦП. Стадії ЦП. Предмет і система науки ЦПП. Поняття та система принципів ЦПП. Принцип верховенства права та законності в ЦП. сність і відк...

Цивільний процес України

Статья
 • формат pdf
 • размер 310,95 КБ
 • добавлен 15 мая 2011 г.
Автор невідомий. Опорний конспект з курсу «Цивільне право України». Поняття, завдання цивільного процесу. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, система. Джерела цивільного процесуального права. Поняття, значення і класифікація принципів цивільного процесуального права. Принципи диспозитивності і змагальності у цивільному процесі. Підвідомчість цивільних справ судам, їх види та загальні правила. Підсудність справ: поняття, зн...

Цивільний процес України

Статья
 • формат doc
 • размер 64,02 КБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
2010 р., 77 стр. Зміст: Поняття, завдання цивільного процесу. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, система. Метод цивільно-процесуального права Система цивільного процесу права Цивільне судочинство Джерела цивільного процесуального права. Поняття, значення і класифікація принципів цивільного процесуального права. Принципи цивільного процесу Конституційні принципи цивільного процесуального права Принципи диспозитивності і змага...

Цивільний процес України

Статья
 • формат doc
 • размер 255,89 КБ
 • добавлен 17 сентября 2012 г.
Запоріжжя, 2006. - 184 с. Зміст: Принципи цивільного процесуального права. Цивільні процесуальні правовідносини. Представництво у цивільному процесі. Витрати по провадженню цивільної справи. Докази і доказування у цивільному процесі. Судовий розгляд цивільних справ. Постанови суду першої інстанції. Окреме провадження. Касаційне провадження. Провадження по перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Цихоня Д.Ю. Оскарження судових рішень, ухвалених судами першої інстанції

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 19 октября 2015 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України МІНЧЕНКО Раїса Миколаївна, Інститут законодавства Верховної Ради України, директор Української школи законотворчості. Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження про...

Цихоня Д.Ю. Оскарження судових рішень, ухвалених судами першої інстанції

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,27 МБ
 • добавлен 02 ноября 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України МІНЧЕНКО Раїса Миколаївна, Інститут законодавства Верховної Ради України, директор Української школи законотворчості. Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження процесуального...

Червоний Ю.С. (ред). Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України

 • формат djvu
 • размер 7,63 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ; Одеса: Юрінком Інтер, 2008. — 656 с. ISBN 978-966-667-315-5. Коментування чинного ЦПК України проведено виходячи з конституційних засад та потреб розмежування різних видів судочинства. Автори ретельно проаналізували нормативно-правовий склад ЦПК, його новели. При коментуванні автори не обминули теоретичні та спірні питання галузі цивільного процесуального права, застосування цієї галузі та інших суміжних галузей права. При написанні комента...

Червоний Ю.С. (ред.) Цивільний процес України

 • формат doc
 • размер 420,29 КБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
Підручник. - К.: Істина, 2007. - 392 с. ISBN 966-7613-94-1 У підручнику проаналізовано основні питання дисципліни Цивільний процес: поняття і принципи цивільного процесуального права, цивільні процесуальні правовідносини та їх суб'єкти, сторони та треті особи в цивільному процесі, представництво в суді, участь у цивільному процесі прокурора, органів та осіб, яким законом надано право захищати, права та інтереси інших осіб, цивільна юрисдикція, пі...

Чернушенко Є.А. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 193,83 КБ
 • добавлен 25 ноября 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеська національна бридична академія. Науковий керівник : Червоний Ю.С.,Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Одеса – 2003. Мета дослідження полягає у комплексному аналізі чинної нормативно-правової бази, яка регулює перегляд судових рішень в апеляційному порядку, виявленні основних проблем, що виникають у правозастос...

Чорнооченко С.І. Цивільний процес

 • формат doc
 • размер 395,57 КБ
 • добавлен 09 сентября 2010 г.
У навчальному посібнику аналізуються норми цивільного процесуального права України та практика їх застосування судами. На основі положень нового (2004 р. ) та чинного Цивільного процесуального кодексу України, законодавства про судоустрій у відповідності до програми для вищих юридичних навчальних закладів послідовно розкриваються питання пов'язані з особливостями цивільних процесуальних правовідносин та їх суб'єктів, підвідомчості та підсудності...

Чупрун В.Д. Підготовка цивільних справ до розгляду

 • формат doc
 • размер 79,59 КБ
 • добавлен 14 декабря 2013 г.
К., 1994 Мета цього посібника - допомогти судам у кваліфікованому розгляді цивільних справ. Посібник укладено за принципом: питання - відповідь."Питання" -"- це види позовів і заяв. "Відповідь" - перелік документів, які необхідно витребувати, готуючи справи до розгляду. В окремих випадках зроблено примітки, в яких звертається увага на підвідомчість справ, предмет доказування, вказується, кого слід залучити до участі у справі.

Шадура Д.М. Цивільна юрисдикція

Дисертация
 • формат doc
 • размер 208,59 КБ
 • добавлен 13 февраля 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право В узагальненому вигляді метою цієї дисертації є теоретична розробка проблем цивільної юрисдикції, що є необхідним для подальшого розвитку теорії цивільного процесуального права, вдосконалення законодавства та юридичної практики, забезпечення доступності правосуддя, а також формулюва...

Шкляр С., Мартынюк Н. Затягивание судебного процесса

Статья
 • формат doc
 • размер 77,97 КБ
 • добавлен 25 мая 2012 г.
Электронный ресурс, 2011. - 4 с. Каким образом можно защитить свои интересы, когда судья допускает волокиту при рассмотрении дела? К сожалению, эффективных мер защиты в таком случае гораздо меньше, чем способов затягивания судебного процесса.

Шпори - Цивільний процес України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 150,07 КБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
Питання та відповіді для державних іспитів з навчальної дисципліни «Цивільний процес» /2009-2012 н.р./ Форми захисту цивільних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Поняття правосуддя в цивільних справах. Джерела цивільного процесуального права. Структура Цпк україни. Поняття цивільного процесу. Стадії цивільного процесу. Поняття та класифікація принципів цивільного процесу. Принцип законності в цивільному процесі. Принцип усност...

Шпори - Цивільний процес України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 35,62 КБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
Цивільне процесуальне право. Предмет цивільно процесуального права. Система цивільного процесуального права. Джерела цивільного процесуального права. Межі дії цивільного процессуального права. Цивільне судочинство. Стадії цивільного судочинства. Принципи цивільного процессуального права. Класифікація принципів цивільного процессуального права. Конституційні принципи цивільного процессуального права. Цивільні процесуальні правовідносини. Суб'єкти...

Шпори - Цивільний процес України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 235,61 КБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Залік, Одеса, НУ "ОЮА" 2012 р. Наука цивільного процесуального права. Її предмет і система. Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод і система цивільного процесуального права. Поняття і система принципів цивільного процесуального права. Поняття і сутність цивільного процесу. Види проваджень в цивільному процесі. Система цивільного процесу. Стадії цивільного процесу /поняття і сутність стадії/. Конституційні принципи цивільного про...

Шпори - Цивільний процес України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 391,54 КБ
 • добавлен 08 августа 2012 г.
Питання до іспиту з цивільного процесуального права для студентів З курсу МПВ ЮЖ 2012 р. Поняття цивільного процесуального права. Предмет, метод і система цивільного процесуального права. Джерела цивільного процесуального права. Значення судової практики. Цивільні процесуальні норми, їх структура, дія в часі, просторі та за колом осіб. Поняття цивільного процесу та його задачі. Види цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу. Сутність, ос...

Шпори - Цивільний процес України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 40,92 КБ
 • добавлен 16 октября 2012 г.
Відповіді до іспиту з цивільного процесуального права , МАУП, 2012 р. Основні положення цивільного судочинства. Цивільна юрисдикція. Склад суду. Відводи. Учасники цивільного процесу. Інші учасники цивільного процесу. Докази. Процесуальні строки. Судові повістки. Заходи процесуального примусу. Судовий наказ. Вимоги. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу чи її повернення....

Шпори - Цивільний процес України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 176,26 КБ
 • добавлен 13 ноября 2012 г.
Екзамен, Україна, 2012 р. Поняття принципів, їх значення. Класифікація принципів цивільного процесуального права. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин. Поняття та ознаки сторін. Процесуальні права та обов'язки сторін. Заміна неналежного відповідача. Поняття, ознаки, види та особливості співучасті в цивільному процесі. Поняття процесуального правонаступиицтва, його відмінність від заміни неналежної сторони. Поняття І ознаки третіх осіб....

Шпори - Цивільний процес України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 146,33 КБ
 • добавлен 28 марта 2013 г.
Державний Екзамен, Одеса, НУ "ОЮА", 2013 р., 79 стор. Поняття цивільного процесу. Поняття і види проваджень у цивільному процесі. Поняття та види стадій у цивільному процесі. Поняття, предмет та метод цивільного процесуального права. Сторони у цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін. Поняття цивільних процесуальних правовідносин, їх особливості та елементи. Принципи цивільного процесуального права та їх класифікація. Процесуаль...

Шпори - Цивільний процес України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 115,85 КБ
 • добавлен 20 марта 2013 г.
Державний Іспит, Одеса, НУ "ОЮА", 2013 р., 59 стор. Поняття цивільного процесу. Поняття і види проваджень у цивільному процесі. Поняття та види стадій у цивільному процесі. Поняття, предмет та метод цивільного процесуального права. Сторони у цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін. Особливості процесуального становища суду в цивільному процесі. Поняття цивільних процесуальних правовідносин, їх особливості та елементи. Принципи...

Шпори - Цивільний процес України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 147,92 КБ
 • добавлен 08 января 2014 г.
ДВНЗ Криворізький Національний Університет, Кривий Ріг, 2013 р. Цивільне процесуальне право в системі права України Особливості предмету і методу цивільного процесуального права Види проваджень у цивільному процесі (в суді першої інстанціїї), їх особливості Порівняльна характеристика позовного та наказного провадження Порівняльна характеристика позовного та окремого провадження Принципи цивільного процесуального права Конституційні принципи цивіл...

Штефан А. Передумови права на пред'явлення позову про захист авторського права

Статья
 • формат pdf
 • размер 115,01 КБ
 • добавлен 12 августа 2014 г.
// Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2012. - № 6. - С. 80-85. Автор, к.ю.н., рассматривает содержание права на предъявление иска и анализирует предпосылки права на предъявление иска в делах о защите авторского права

Штефан А. Судове рішення у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі. гідності і ділової репутації

Статья
 • формат pdf
 • размер 165,41 КБ
 • добавлен 08 июля 2014 г.
// Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2012. - № 2. - С. 53-59. Автор, к.ю.н., анализирует сущность судебного решения, его законность, обоснованность и другие критерии, которым судебное решение должно соответствовать, содержание законной силы. Также рассматривается перечень вопросов, ответы на которые должны быть даны в судебном решении в делах по искам к средствам массовой информации о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Штефан А.С. Цивільне судочинство у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності і ділової репутації

Дисертация
 • формат doc
 • размер 47.3 КБ
 • добавлен 03 августа 2014 г.
Автореф. . дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. - К., 2013. - 19 с. Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів цивільного судочинства у справах за позовами до ЗМІ про захист честі, гідності і ділової репутації. Містить комплексний аналіз позову до ЗМІ про захист честі, гідності і ділової репутації та права на його пред’явлення; визначення предмету позову та специфіки позовних вимог; з’ясування кола осіб, які беруть участь у...

Штефан М.Й. Цивільний процес

 • формат doc
 • размер 571,00 КБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Підруч. для юрид. спеціальностей вищих закладів освіти: — К.; Ін Юре. — 1997. — 608 с. В підручнику розкривається встановлений законом процесуальний порядок розгляду і вирішення цивільних справ у судах України у формі цивільного судочинства. Аналізуються питання: поняття цивільного процесуального права, предмет і метод його регулювання, принципи процесу, цивільні процесуальні правовідносини, види проваджень, стадії цивільного процесу, компетенція...

Штефан М.Й. Цивільний процес

 • формат doc
 • размер 640,39 КБ
 • добавлен 21 января 2014 г.
К., 2000 Поняття, завдання і джерела цивільного процесуального права України Принципи цивільного процесуального права Цивільні процесуальні правовідносини Сторони в цивільному процесі Треті особи в цивільному процесі Участь органів прокуратури в цивільному процесі Участь у процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб Представництво в цивільному процесі Цив...

Штефан М.Й. Цивільний процес

 • формат djvu
 • размер 11,31 МБ
 • добавлен 15 июня 2014 г.
Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Ін Юре, 2001. – 696 с. Штефан Михайло Йосипович - доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченко, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Штефан О.О. Позовне провадження у справах з авторських і суміжних правовідносин у цивільному судочинстві України

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 27,68 КБ
 • добавлен 18 сентября 2013 г.
Рукопис. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Київ, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної Академії наук України, 2000. — 17 стр. Дисертація присвячена дослідженню проблем сучасного і перспективного розвитку процесуальних засобів захисту порушених чи оспорених авторського права і...

Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України

 • формат pdf
 • размер 9,21 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Юрінком інтер, 2009. — 361 с. Загальні положення. Провадження в суді першої інстанції. Провадження по оскарженню і перегляду рішень, ухвал суду. Звернення судових рішень до виконання. Міжнародний цивільний процес. Відновлюване провадження. Глосарій.

Якименко О. Особливостi пiдготовки цивiльних справ до судового розгляду з участю iноземного елемента

Статья
 • формат txt
 • размер 5.77 КБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
// "Право України" N7 1998 г. Розглядаючи справи з участю iноземного елемента , суди Украєни керуються ст. З ЦПК, згiдно з якою провадження в цивiльних справах у судах ведеться за цивiльними процесуальними законами Украєни, що дiють на час розгляду справи, вчинення окремих процесуальних дiй або виконання рiшення суду. А тому пiдготовка справи до судового розгляду з участю iноземного елемента проводиться на загальних пiдставах (глава 18 ЦПК). Одн...

Ясинок М.М. (ред.) Цивільне процесуальне право України

 • формат pdf
 • размер 3,08 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Алерта, 2016. — 734 с. В підручнику сформульовані проблемні питання теоретичного та практичного характеру, які мають місце в теорії та судовій практиці цивільного процесуального права. Матеріали підручника спрямовані на наукову підготовку магістрів та аспірантів, яких цікавлять цивільне процесуальне право як наука. В підручнику поглиблено розкрито проблемні питання доступу до правосуддя, проведено порівняльний аналіз стадій цивільного процесу...

Ясинок М.М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект)

 • формат pdf
 • размер 2,22 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Монографія. – К.: Алерта, 2014. – 352 с. — ISBN 978-617-566-275-5 Ґенеза та теоретичні поняття окремого провадження Ґенеза окремого провадження та його трансформація у самостійну частину цивільного процесуального права Сутність окремого провадження – методологічний підхід Місце окремого провадження в цивільному процесуальному праві та зміст його цивільних процесуальних правовідносин Суб’єкти цивільного процесу та їх процесуальний статус у справах...

Ясинок М.М. Цивільний процес України

 • формат doc
 • размер 767,53 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник за загальною ред. д. ю.н., доцента М. М. Ясинка. – К.: Алерта, 2014. – 744 с. У підручнику сформульовані теоретичні основи цивільного процесуального права України. Зокрема приділено увагу процесуальному порядку відкриття проваджень у цивільних справах, розгляду цивільних справ на всіх інстанційних рівнях судової системи України. Розглянуто суть процесуальних інститутів: представництва, процесуальних строків, підвідомчості та підсудност...

Яцків Т.Г., Коваль О.Я., Багній М.С. Правова допомога та правозахист для освітян: путівник

 • формат pdf
 • размер 1,80 МБ
 • добавлен 19 марта 2016 г.
– Львів, 2013. – 136 с. Видання підготовлено громадською організацією «Центр громадської адвокатури» в рамках проекту «Підвищення правової обізнаності педагогів через розробку комплекту брошур із захисту прав освітян «Поради освітянам з правових питань» за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження». В даному виданні пропонуємо Вашій увазі інформацію щодо інформацію про те, яким чином громадяни можуть отримати правову допомогу,...

Іванюченко А. Зразки позовних заяв та скарг

 • формат pdf
 • размер 1,96 МБ
 • добавлен 06 октября 2012 г.
Миколаїв, 2004. - 50 с. Посібник присвячено розгляду окремих процесуальних питань, з якими стикаються особи, звертаючись до суду за захистом власних прав, процесу оскарження неправомірних дій посадових осіб, наведені зразки позовних заяв. Зміст Окремі процесуальні питання Оскарження неправомірних дій посадових осіб Особливе провадження Зразки позовних заяв Виконання судового рішення Нормативні джерела

Іванюченко А. Зразки позовних скарг та заяв

 • формат pdf
 • размер 2,01 МБ
 • добавлен 31 октября 2012 г.
Миколаїв, 2002. - 51 с. Посібник присвячено позасудовим формам захисту прав людини, також наведено зразки заяв та скарг громадян з різних питань.