История Беларуси
Исторические дисциплины
Реферат
 • формат doc
 • размер 162.5 КБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Реферат - Палітыка расійскага ўрада на Беларусі ў першай палове 19 ст
Палітычнае жыццё ў Беларусі ў першай палове 19 ст. Першыя тайныя таварыствы. Сельская гаспадарка. Становішча сялян. Сацыяльна прававы статус беларускага купецтва ў першай трэці 18 ст. Ахова здароўя. Хрысціянскія канфесіі Беларусі ў першай палове 19 ст.
Читать онлайн
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. История
 3. История Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Периодика по вспомогательным историческим дисциплинам
 5. Беларускі археаграфічны штогоднік
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История стран Европы и Америки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Гістарычны Альманах
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История белорусской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Литературоведение
 3. Изучение белорусской литературы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания истории
 5. Методика преподавания истории Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История государства и права
 4. История государства и права Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Киевской Руси
 1. Художественная литература
 2. Белорусская художественная литература
Смотрите также

Контрольная работа - Пачатак Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР. Далучэнне Віленшчыны да Літвы

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 87 КБ
 • добавлен 25 августа 2010 г.
План: Уводзіны. Нападзенне фашысцкай Германіі на Польшчу і яе разгром. Уз’яднанне Заходняй Беларусі ў з БССР. Палітычныя і сацыяльна- эканамічныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1939 – першай палове 1941 г. Заключэнне. Спіс літаратуры.

Контрольная работа - Развіццё скульптуры Беларусі ў першай палове XX стагоддзя

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 39.47 КБ
 • добавлен 03 октября 2010 г.
Актуальнасць тэмы вызначаецца непераходзячым значэннем культурнай спадчыны, у тым ліку беларускай скульптуры, для сучаснага грамадства. Даследуеца развіццё скульптуры Беларусі ў першай палове XX стагоддзя.

Лекции - по курсу история Беларуси для всех специальностей

Статья
 • формат pdf
 • размер 881.14 КБ
 • добавлен 12 января 2010 г.
Умовы і этапы засялення чалавекам тэрыторыі Беларусі. Этнічныя працэсы жалезнага веку і славянская каланізацыя тэрыторыі Беларусі. Фарміраванне старажытнай дзяржаўнасці. Полацкае княства – першая дзяржава на тэрыторыі Беларусі. Тураўскае княства ў сістэме старажытнарускай дзяржавы. Знешнія ўмовы развіцця беларускіх зямель. Барацьба з іншаземнымі захопнікамі. (IX – першая палова XIII ст ст. ) Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамоцк...

Реферат - Знешняя палітыка Беларусі 1990 - 2000 гг

Реферат
 • формат docx
 • размер 23.18 КБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Знешняя палітыка Беларусі 1990 – 2000 гг. Беларусь, Гродно, ГрГУ им. Янки Купалы 1 курс, история Беларуси

Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772-1863 гг.)

 • формат pdf
 • размер 1 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Гродна : ГрДУ, 2001. 415 с. У манаграфіі разглядаюцца польская, руская і ліцвінская плыні грамадска-палітычнага жыцця на землях Беларусі, нараджэнне беларускага нацыянальна-вызваленчага руху. На падставе работ айчынных і замежных аўтараў, апублікаваных і неапублікаваных дакументальных і апавядальных крыніц асвятляюцца механізм далучэння зямель Беларусі да Расійскай імперыі, палітыка да іх расійскага ўрада, роля і значэнне зямель Беларусі ў польск...

Шпаргалка - История Беларуси

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 302.41 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Содержание: Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Паходжанне беларусау. Сацыяльна-эканамІчнаеразвІццебеларускІх зямельу ІХ-ХШст. Станауленне 1 развІццеПолацкагакняства (ІХ-ХІ ст. ). Беларуск1я землі у час палітычнай феадальнай раздробленасці (ХП- ХШ ст. ). Барацьба с Іншаземнымі захопнікамі у ХШст. Распаусюджванне хрысцІянства. РэлІгІйна-асветнІцкаядзейнасцьЕ. Полацкай 1 К. Тураускага. Культура старажытнай Беларусі (Х-ХШст. ). Канцэпцы1...

Шпоры краткие

pottee
 • формат rtf
 • размер 459.17 КБ
 • добавлен 11 июня 2010 г.
Список вопросов: 1)Засяленне тэрыторыі Беларусі. Даіндаеўрапейскі і Індаеўрапейскі перыяды этнічнай гісторыі Беларусі 2)Раннефеадальныя княствы на тэррыторыі Беларусі, іх палітычнае і сацыяльнае развіццё. Вытокі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. 3)Увядзенне хрысціянства на беларускіх землях, яго ўплыў на жыццё феадальнага грамадства. 4) Культура Беларускіх зямель у IX-XII ст. Дзейнасць беларуских асветникащ. 5)Утварэнне ВКЛ. Роля беларускіх...

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 47.12 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
На бел. языке. Прадмет Гісторыі Б. Перыдыядызацыя. Крыніцы і гісторыяграфія. Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Галоўныя перыяды этнічнай гісторыі Б. Узнікненне Беларусі. Розныя падыходы і канцэпцыі. Паходжанне назвы Белая і Чорная Русь. Увядзенне хрысціянства. Культура ў 9-13 стагоддзі. Ранне-феадальныя княствы на тэрыторыі Беларусі: іх палітыка, сацыяльна-эканамічнае развіцце: вытокі дзярж. на бел. землях. Барацьба...

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 85.73 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
На бел. языке Старажытныя жыхары на тэрыторыі Беларусі. Жыццё ва ўмовах першабытнага ладу. Беларускія землі ў X-XIII стст.: гаспадарчае і грамадскае развіццё. Полацкае княства ў X-XIII стст. Княжацка-вечавы лад. Прычыны ўтварэння ВКЛ. Умацаванне вялікакня-жацкай улады ў першай палове XIV ст. Культура Беларусі ў X—XIII стст. Адносіны ВКЛ з Тэўтонскім Ордэнам і Залатой Ардой. Дзяржаўна-палітычнае і грамадскае развіццё Вялікага Княства Літоўскага ў...

Шымукович С.Ф. Экономическая история Беларуси. Курс лекций

 • формат doc
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
Минск: 2001 г. 185 стр. Содержание: Уводзіны ў дысцыпліну Эканамічная гісторыя Беларусі. Прадмет, метады і задачы курса Эканамічная гісторыя Беларусі. Вывучэнне курса Эканамічная гісторыя Беларусі ў сістэме Адкрытая адукацыя. Эканамічная гісторыя Беларусі. Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва Беларусі ў першабытную эпоху (100 – 40 тыс. гадоу да н. э. – VI ст. н. э. ). Кантрольныя пытанні. Феадальная эканоміка на Беларусі ў ІХ – ХІІ стагоддзях. Кан...