История Беларуси
Исторические дисциплины
 • формат djvu
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Брыгадзін П.І.(ред) Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Часть 2. ХІХ - ХХ стст
Курс лекцый / П.Брыгадзін, У.Ладысеў, П.Зялінскі [і інш.]. — Мн.: РІВШ БДУ, 2002. — 656 с.
Другая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Частка 1 выйшла у 2000 г: Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка
1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст.
Змест
Беларусь у п еры яд ад падзелаў рэчы паспалітай да буржуазных рэформаў
Прававое i сацыяльна-эканамічнае становішча Беларуci пасля далучэння да Рассii
Урадавая палітыка
Вайна 1812 г. Грамадска-палiтычны рух на Беларусі
Развіццё культуры
Станаўленне буржуазнага грамадства
Буржуазный рэформы
На шляху капіталістычнага развіцця
Асаблівасці саслоўнай урадавай палітыкі ў 60-90-я гг. XIX ст
Грамадскі рух у другой палове xix ст
Беларусь у пачатку xx ст.
Нацыянальны i сацыяльны склад Грамадства
Эканамічнаеi грамадска-палітычнае Жыццё
Рэвалюцыйныя падзеіў пачатку xx ст
Культура беларусі
Беларусь на пераломе эпох
Першая сусветная вайна i беларусь
Падзеі лютаўскай рэвалюцыi ў беларусі
Кастрычніцкая рэвалюцыя i лес беларусі
Станаўленне беларускай дзяржаўнасці
Польска-савецкая вайна i беларусь
Беларусь у 20-30-я гг. Xx ст.
Дзяржаўнае i нацыянальна-культурнае будаўніцтва ў 20-я гг
Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні у 20-30-я гг
Заходняя беларусь у складзе Gольшчы
Умовы жыцця насельніцтва краю у складзе польшчы
Нацыянальна-вызваленчы рух
Беларусь у перыяд другой сусветнай вайны
Першы этап вайны
Нямецкая акупацыя беларусі
Антыфашысцкая барацьба
Развіццё БССР у 1945-1985 гг.
Аднаўленне гаспадаркі i развіццё БССР У першае пасляваеннае дзесяцігоддзе
Грамадска-палітычнае жыццё ў 1950-1980-х гг
Сацыяльна-эканамічнае развіццё e 1950-1980-х гг
Беларусь на шляху сістэмных пераўтварэнняў
Дасягненне незалежнасці
Эканоміка, палітыка, культура беларусі: тэндэнцыі развіцця
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. История
 3. История Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Периодика по вспомогательным историческим дисциплинам
 5. Беларускі археаграфічны штогоднік
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История стран Европы и Америки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Гістарычны Альманах
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История белорусской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Литературоведение
 3. Изучение белорусской литературы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания истории
 5. Методика преподавания истории Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История государства и права
 4. История государства и права Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Киевской Руси
 1. Художественная литература
 2. Белорусская художественная литература
Смотрите также

Белазаровіч В.А Гістарыяграфія гісторыі Беларусі

 • формат pdf
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Падручнiк В.А.Белазаровіч – Гродна: ГрДУ, 2006 – 346 с. Змест Прадмова Уводзіны Першыя звесткі па гісторыі Беларусі. Назапашванне гістарычных ведаў Развіццё гістарычных ведаў у другой палове ХVI – ХVІІІ стст. Беларусь у гістарычных даследаваннях канца ХVІІІ – пачатку 60-х гг . ХІХ ст. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі ў 60-я гг . ХІХ – пачатку ХХ ст.гістарыяграфічнай канцэпцыі ў ХІХ – пачатку ХХ ст. Гістарычная навука БССР у 1919 – 1941 гг Д...

Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Зялінскі П.І. і інш. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Часть 2. XIX XX стагоддзі

 • формат pdf
 • размер 14.87 МБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Курс лекцый. Мінск.: РІВШ БДУ, 2002. - 656 с. ISBN 985-6299-68-3 (ч. 2) Курс лекцый па гісторыі Беларусі, канец XVIII - пачатак ХХІ ст., адпавядае асноўнаму зместу вучэбнай праграмы па гісторыі Беларусі для студэнтаў гістарычных факультэтаў ВНУ. Уяўляе цікавасць для выкладчыкаў тэхнікумаў і вучылішчаў, настаўнікаў школ, ліцэяў, гімназій, а таксама аматараў айчыннай гісторыі.

Лекции по История Беларуси (на белорусском языке)

Статья
 • формат doc
 • размер 107.64 КБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
МГПУ, 2008 г., автор неизвестен, 22 вопроса, 52 стр. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях. Перыяд феадальнай раздробленасці. Барацьба беларускіх княcтваў з іншаземнымі захопнікамі. Беларускія землі у складзе Вялікага Княства Літоўскага. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у другой палове ХІІІ – першай палове XVI стст. Культура Беларусі ў другой палове ХІІІ – XVI стст. Люблінск...

Новік Я.К. , Марцуль Г.С. , Лютава В.У. і інш. Вучэбна-метадычны дапаможнік па курсу Гісторыя Беларусі

 • формат pdf
 • размер 623.09 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
Для студэнтаў усіх спецыяльнасцей БДУІР. вячэрняй формы навучання. Мінск 2005. страниц - 67. Вучэбна-метадычны дапаможнік падрыхтаваны на аснове рабочай праграмы па. курсу Гісторыя Беларусі, распрацаванай кафедрай гуманітарных дысцыплін. БДУІР. Прапануюцца кароткі змест матэрыяла, прыкладны план лекцый, план. семінарскіх заняткаў і літаратура для падрыхтоўкі студэнтаў да заняткаў.

Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках. Частка 1

 • формат djvu
 • размер 8.18 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Мн. , 1998. - 416 с. У першай частцы падаецца айчынная гісторыя ад старажытных часой па люты 1917. Зыходзячы з сучаснага стану гістарычнай навукі, аутары асвятляюць праблемы этнагенэзу беларусау, фарміравання беларускай народнасці і нацыі, станаулення беларускай дзяржаунасці, сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця беларускіх зямель у складзе Старажытнарускай дзяржавы, Вялікага Княства Літоускага, Рэчы Паспалітай і Расійскай Ім...

Швед В.В. Масоны і ложы на землях Беларусі (канец ХVIII - першая чвэрць XIX ст.). Біябібліяграфічны слоўнік

 • формат pdf
 • размер 10.23 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Гродна : ГрДУ, 2007. 275с. У кнігі падаецца нарыс гісторыі масонства на землях Беларусі, прыводзяцца спісы братоў масонскіх ложаў. На аснове сабранага матэрыялу з архіўных і бібліятэчных сховішчаў Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, Германіі прадстаўлены браты масонскіх ложаў, якія дзейнічалі на землях Беларусі ў канцы ХVІІІ – першай чвэрці ХІХ ст. У дадатках прыводзяцца спіс крыніцаў і літаратуры, тлумачальны слоўнік тэрмінаў, кароткая гісторыя пат...

Шпаргалка - История Беларуси

Шпаргалка
 • формат doc, jpg
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Шпаргалки по истории Беларуси на русском языке, Брестский университет им. Пушкина. Першабытна-абшчыннае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі. Сацыяльна-эканамічнае развіццё старажытнай Беларусі (IX-XIII стст. ). Культура старажытнай Беларусі. Феадальная раздробленасць на землях Беларусі. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага, жамойцкага. Дзяржаўны лад, органы ўлады і кіравання ВКЛ. Знешняя п...

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 85.73 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
На бел. языке Старажытныя жыхары на тэрыторыі Беларусі. Жыццё ва ўмовах першабытнага ладу. Беларускія землі ў X-XIII стст.: гаспадарчае і грамадскае развіццё. Полацкае княства ў X-XIII стст. Княжацка-вечавы лад. Прычыны ўтварэння ВКЛ. Умацаванне вялікакня-жацкай улады ў першай палове XIV ст. Культура Беларусі ў X—XIII стст. Адносіны ВКЛ з Тэўтонскім Ордэнам і Залатой Ардой. Дзяржаўна-палітычнае і грамадскае развіццё Вялікага Княства Літоўскага ў...

Шпоры по истории Беларуси

pottee
 • формат doc
 • размер 98.3 КБ
 • добавлен 14 января 2010 г.
1 курс 1 семестр. Шпоры на белорусском языке. ЗМЕСТ. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях. Перыяд феадальнай раздробленасці. Барацьба беларускіх княстваў з іншаземнымі захопнікамі. Культура беларускіх зямель у ІХ – пачатку ХІІІ стст. Беларускія землі ў складзе Вялікага княства Літоўскага. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у другой палове ХІІІ – першай палове ХVІ стст. Культу...

Шымукович С.Ф. Экономическая история Беларуси. Курс лекций

 • формат doc
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
Минск: 2001 г. 185 стр. Содержание: Уводзіны ў дысцыпліну Эканамічная гісторыя Беларусі. Прадмет, метады і задачы курса Эканамічная гісторыя Беларусі. Вывучэнне курса Эканамічная гісторыя Беларусі ў сістэме Адкрытая адукацыя. Эканамічная гісторыя Беларусі. Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва Беларусі ў першабытную эпоху (100 – 40 тыс. гадоу да н. э. – VI ст. н. э. ). Кантрольныя пытанні. Феадальная эканоміка на Беларусі ў ІХ – ХІІ стагоддзях. Кан...