Периодика по философии
Философские дисциплины
  • формат pdf
  • размер 2,24 МБ
  • добавлен 15 января 2012 г.
Вісник Львівського університету 2007 №10. Серія: філософські науки
Висвітлено актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні
проблеми розвитку духовного світу людини, проаналізовано його місце та значення для
становлення громадянського суспільства, сучасного державотворчого процесу в Україні.
З М І С Т
ФІЛОСОФІЯ
Володимир Мельник. Ідеї раціоналізму у творчості Івана Франка. 9
Людмила Рижак. Філософія освіти на рубежі тисячоліть:
проблеми та перспективи. 19
Дмитро Дзвінчук. Європейський погляд на засади сучасної
освітньої політики. 30
Анатолій Карась. Реальність у класичній і некласичній
епістемології та її переусвідомлення . 41
Андрій Дахній. Динаміка людської особи в передекзистенціалізмі
XIX сторіччя: С. К’єркеґор і Ф. Достоєвський . 53
Василь Лисий. Трансцедентальна діалектика Ф. Шелінга у
вимірах історизму, синтезування та системного викладу. 67
Ірина Добропас. Проблема гендерної ідентичності в контексті
феміністичної епістемології. 79
Зоя Скринник. Громадянське суспільство як соціальний вимір
функціонування ринкових механізмів . 90
Неллі Карамишева. Знання і розум. 100
Андрій Синиця. Методи перевірки правильності виведення
висновку із засновків у теорії силогістики. 110
Віктор Фітьо. Феномен розуміння в герменевтиці Ґадамера . 128
Ірина Пухта. Онтологічний статус мови у філософській
герменевтиці. 139
Маркіян Боднарчук. Свобода як екзистенційний вимір сутності
людини у творчості Івана Франка . 149
Олег Поцюрко. Розуміння історії в епоху середньовіччя. 161
Іван Козій. Володимир Юринець як історик філософії. 171
Наталя Саноцька. Постановка проблеми творчості в античній
філософській традиції. 180
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Юлія Гук. Особливості розгортання конфлікту у різних сферах
суспільства: етичний аспект . 192
Катерина Откович. Зміна етичних та естетичних цінностей в
українській духовній культурі кінця XIX–початку XX сторіччя. 201
Надія Гаврилюх. Семантико-семіотичний та філософсько-
культурологічний аспекти комунікації. 211
Галина Попадинець. Національна ментальність як чинник
розвитку української правової культури (від княжої доби до кінця
XVIII ст.) . 222
ПОЛІТОЛОГІЯ
Анатолій Романюк. Типологія урядових кабінетів в країнах
Західної Європи: порівняльний аналіз. 234
Ольга Анісімович-Шевчук. Комунікаційні властивості особи
демократичного суспільства . 245
Леся Кучма. Маніпулювання у політичному процесі та способи
захисту від нього. 257
Юрій Мхальчишин. Взаємозв’язок організаційних і програмно-
ідеологічних чинників у розвитку NSDAP (1925–1926) . 268
Віта Грицанюк. Політика центризму: теорія і практика. 279
Наталія Латигіна. Ціннісний вимір демократії. 291
Ян Чайковський. Проблема політичного дискурсу в теорії Теу
ван Дейка . 306
ПСИХОЛОГІЯ
Інна Галецька. Критерії психологічного здоров’я . 317
Тетяна Гурська. До проблеми психологічних особливостей болю . 330
Наталя Гребінь. Психологічні особливості реагування
особистості на маніпулятивну техніку нога в дверях. 343
Оксана Крупська. Особливості взаємозв’язків ціннісних
орієнтацій підлітків із цінностями їхніх батьків. 355
Христина Турецька. Інтернет-залежність як предмет
психологічного дослідження . 366