• формат doc
 • размер 74.5 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
Валевський О. Перспективи двопалатного парламенту в Україні
// Освіта регіону. - №3 від 7.2009.

Досліджується світовий досвід функціонування двопалатного парламенту в контексті дискусій стосовно доцільності впровадження бікамералізму в Україні. Аналізуються проекти двопалатного парламенту в Україні, які обговорювалися впродовж 1992-2003 рр. Висуваються конкретні пропозиції стосовно проекту двопалатного парламенту, який запропонував Президент України В. Ющенко.

Ключові слова: бікамералізм, двопалатний парламент, конституційна реформа.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Афонін Е.А., Бережний Я.В., Валевський О.Л. та ін. Концептуальні засади взаємодії політики й управління

 • формат pdf
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Навч. посіб. / авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. - К. : НАДУ, 2010. - 300 с. У навчальному посібнику висвітлюються проблеми розвитку політичних процесів в Україні, здійснюється аналіз взаємозв'язку і взаємодії політики й управління, визначаються шляхи та механізми їх удосконалення і посилення. В основу навчального посібника покладено результ...

Бородінов В.Д. Етнополітологія

 • формат pdf
 • размер 20.9 МБ
 • добавлен 24 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. – Донецьк, 2008. – 320 с. Актуальність, сутність та особливості етнополітологї. Становлення і розвиток етнополітології як науки і учбової дисципліни. Основні методологічні підходи та методи етнополітології. Ґенеза політичних вчень Давнього світу Епохи Відродження і Освіти і їх значущість для розвитку етнополітичної думки. Подальший розвиток етнополітичних ідей в XIX столітті. Ґенеза наукових поглядів на проблему етносу. Сутні...

Варзар І. Політико - кратологічні аспекти сучасного функціонування та перспектив республіканського устрою суверенної України

 • формат doc
 • размер 150 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. В основу призми, розробленої автором політичної кратології, покладено концепції політичного володарювання в абстратно взятій країні. Розглянуто квадрат республіканських влад - інститути президентства, правління, парламенту, суду. Викристалізувано «кратологічний інструментарій правління країною». Ключові слова: політична кратологія, республіканська влада, конституція, народ, механізми володарювання.

Габрiєлян О.А., Шоркiна О.Д. (Ред.) Полiтична наука в Українi: становлення i перспективи (укр.) (Политическая наука в Украине: становление и перспективы)

 • формат pdf
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 02 мая 2010 г.
Сiмферополь, 2002. – 344 с. ISBN 966-572-281-6 Ця колективна монографія присвячена актуальним проблемам становлення та перспективам розвитку політичної науки в Україні. У книзі наведений аналіз стану та інституційного оформлення політичної науки в Україні, огляд учбово-методичної літератури, що використовується в українських ВУЗах. Західна традиція розвитку політичної науки відображена в дослідженнях про її сучасний стан в США і країнах Європи....

Левенець Ю.А. (гол. ред) Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

 • формат pdf
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
К.: , 2009. - 448 с. Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи Сучасна політична ідентичність населення України: джерела, прояви, тенденції (національний і регіональний вимір) Вплив російського та європейського цивілізаційних чинників на етнополітичний розвиток України в умовах глобалізації Політичні аспекти...

Лемак В. Президент і Уряд у нетиповій моделі змішаної республіки в Україні: теоретичні і порівняльно-правові аспекти

 • формат pdf
 • размер 279.23 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
// Вісник Центральної Виборчої Комісії №2 (8) 2007 р. - С. 33-39. Після проведення конституційної реформи в Україні статус Президента і Уряду було скориговано. Але при цьому говорити про «посилення» конституційних позицій Кабінету Міністрів України і «послаблення» конституційних позицій Президента все ж не зов сім доречно.

Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні

 • формат pdf
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
Навчальний посібник. – К., 2011. – 182 с. У навчальному посібнику подано теоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку політичних інститутів у сучасній Україні, характеризується особливість політичного процесу в Україні в умовах державної незалежності. Окремі теми присвячені питанням теорії і практики української багатопартійності, політичного елітизму і лідерства як важливих акторів та інститутів політичного процесу в Україні. Видання...

Рябов С. Політична освіта в Україні: проблеми та перспективи розвитку

 • формат pdf
 • размер 3.28 МБ
 • добавлен 27 сентября 2011 г.
// За загальною редакцією С. Г. Рябова. - К., 2005.- 44 с. Від часів, коли демократичні перетворення в Україні стали по-справжньому питанням суспільного порядку денного, поволі, але неухильно набуває визнання істина про те, що неодмінною умовою модернізації нації є розвинута система політичної освіти. Спочатку на цьому наполягали лише окремі ентузіасти. Згодом почати виникати академічні й вузівські структури, неурядові організації, що спеціалізу...

Солдатенко В.Ф. (кер.) та ін. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій

 • формат pdf
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
НАН України; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 536 с. У пропонованому дослідженні зроблено спробу комплексно проаналізувати суспільно-трансформаційні процеси в Україні, починаючи з другої половини XIX ст. до сьогодення. Передусім з’ясовується, як розшматована на початку XX століття між двома наймогутнішими материковими імперіями – Російською та Австро-Угорською, знемагаючи під чужоземним гнобленням, Україна на...

Якубін О.Л. Застосування аналізу часових рядів в сучасній політичній науці: досвід і перспективи

 • формат pdf
 • размер 153.77 КБ
 • добавлен 29 января 2010 г.
Якубін О. Л. Застосування аналізу часових рядів в сучасній політичній науці: досвід і перспективи. The Usе of Time Series Analysis in the Contemporary Political Science: Experience and Рrospects. У статті висвітлюється чотири пласти знання про час і політику, існуючих на даний момент. Основний акцент автором статті зроблено на розкритті інструментального розуміння часу в контексті витоків історико-економічного аналітичного фокусу хронополітики....