Психологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 2,37 МБ
  • добавлен 30 января 2016 г.
Васютинський В.О. Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз
Монографія. Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. — 336 с.
У монографії висвітлено результати кількарічного вивчення соціально- психологічних проблем російськомовної спільноти в Україні. Здійснено теоретич¬ний та емпіричний аналіз процесів колективного самовизначення російськомовної спільноти в українському соціумі, особливостей переживання та усвідомлення належності до неї, стратегій соціально-психологічної адаптації її представників, засобі психологічного сприяння російськомо ним громадянам у їхній інтеграції до українського мо но-культурного простору.
Призначено для науковців та аспірантів у галузі соціальної, політичної та етнопсихології, соціології, політології, для викладачів і студентів вищої школи, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, управління освітою, для в сіх, хто цікав иться психологічним змістом етнонаціональних в ідносин у сучасній Україні.
Переднє слово директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України М. М. Слюсаревського Вступ (В. О. Васютинський).
Спільнота як соціально-психологічне явище (В. О. Васютинський).
Спільнота в категоріальному просторі соціальної психології.
Структурно-процесуальні параметри колективного самовизначення російськомовної спільноти.
Психологічний зміст єднання російськомовних громадян у спільноту.
Належність до російськомовної спільноти: переживання та усвідомлення.
Соціальна ідентичність представників російсько¬мовної спільноти (В. О. Васютинський).
Соціально-психологічні підстави переживання належності до російськомовної спільноти (О. І. Жорнова).
Показники етнонаціонального самовизначення представників російськомовної спільноти (А. С. Голота).
Українськість як властивість російськомовної спільноти (А. С. Голота).
Особливості етнічної ідентичності російськомовних монолінгвів і білінгвів (А. С. Голота).
Етнолінгвістична ідентичність представників російськомовної спільноти як чинник регуляції міжособової взаємодії (Е. Ю. Грищук).
Стереотипи взаємного сприймання етнічних українців і росіян (В. О. Васютинський, О. В. Фролова).
Соціально-психологічна структура комунікативної сфери студентів із російськомовного середовища (С. П. Бєлавін).
Образ української і російської мов в уявленнях російськомовної молоді (В. В. Мяленко).
Змістові орієнтири колективного самовизначення російськомовної спільноти.
Провідні тенденції колективного самовизначення російськомовної спільноти (В. О. Васютинський).
Вплив незадоволених потреб на свідомість і поведінку представників російськомовної спільноти (В. О. Васютинський).
Матеріальне забезпечення як чинник соціальних орієнтацій російськомовних жителів України (В. О. Васютинський).
Ідентифікаційний зміст мовних уподобань представників російськомовної спільноти (В. О. Васютинський).
Ставлення до націоналізму в контексті самовизначення російськомовної спільноти (В. О. Васютинський).
Позиції представників російськомовної спільноти щодо українізації (В. О. Васютинський).
Сприймання громадсько-політичної інформації представниками російськомовної спільноти (В. Ю. Вінков).
Відображення ідентичності російськомовного населення в інформаційному просторі Криму (К. О. Черемних).
Проблеми соціально-психологічної адаптації російськомовних громадян України.
Проблемне поле життєдіяльності російськомовної спільноти (Т. І. Бєлавіна).
Стратегії соціально-психологічної адаптації представників російськомовної спільноти (Т. І. Бєлавіна).
Показники потенційної вразливості російськомовної спільноти на деструктивні впливи (О. А. Ліщинська).
Соціально-психологічний зміст освітньо- адаптаційних стратегій представників російськомовної спільноти (В. В. Мяленко).
Особливості реалізації освітньо-адаптаційних стратегій представниками російськомовної спільноти (В. В. Мяленко).
Психологічні бар'єри в ставленні російськомовних громадян до мовної українізації (В. О. Васютинський).
Засоби психологічного сприяння представникам російськомовної спільноти.
Соціально-психологічна оптимізація переживання належності до російськомовної спільноти (О. І. Жорнова).
Умови соціально-психологічної адекватності та коректності інтеграції російськомовної спільноти в сучасне українське суспільство (А. С. Голота).
Психологічні умови подолання вразливості російськомовної спільноти на деструктивні впливи (О. А. Ліщинська).
Засоби психологічної допомоги російськомовним громадянам, які переживають загрозу їхній ідентичності (В. В. Мяленко).
Кроскультурний тренінг для підготовки тренерів як засіб роботи з російськомовною молоддю (Л. П. Захаріяш).
Тренінг мовної толерантності і довіри як інструмент підвищення готовності до використання української мови (Г. В. Циганенко).
Програма соціально-психологічного тренінгу з формування позитивного ставлення до української мови (В. Ю. Вінков).
Соціально-психологічний тренінг з усвідомлення російськомовними студентами ролі етнічних стереотипів (О. В. Фролова).
Закінчення (В. О. Васютинський).
Література.
Похожие разделы