Психологические дисциплины
 • формат doc
 • размер 126 КБ
 • добавлен 20 августа 2010 г.
Використання тесту Л. Сонді у політико-психологічних дослідженнях
(на укр. яз. ) С сайта TextReferat. – 2008 г., - 10 стр. (Автор неизвестен).
Краткое содержание:
Постановка проблемы.
Личностные факторы, которые определяются методикой Л. Сонди.
Стимульные портреты, с которыми ассоциируют политического лидера.
Объект эмпирического исследования.
Предмет исследования.
Методика и организация исследования.
Результаты исследования и их обобщение.
Представление о политических лидерах – подсознательный образ.
Портреты наиболее популярных, идеальных политических лидеров.
Выводы по эмпирическому исследованию.
Литература (21).

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
Смотрите также

Андрійчук І.П. Політична психологія: методичні вказівки для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю Психологія та соціальні педагогіка

Практикум
 • формат djvu
 • размер 112.82 КБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Тернопіль: ТНПУ, 2004. - 29 с. Упорядник: Андрійчук І.П. - кандидат психологічних наук, асистент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка У програмі наведено примірний тематичний план зі всіх видів занять, детально висвітлені основні проблеми політичної психології, запропоновано орієнтовну тематику індивідуальних навчально-дослідних завдань та питання до заліку. Для зручності у підгот...

Білик М.В. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 285.55 КБ
 • добавлен 08 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 19 с. Анотація. Досліджено ціннісно-настановчий та діяльнісний аспекти політичної культури особистості в їх єдності та взаємозв'язку. Виявлено суперечливий характер прояву політичної культури молоді за сучасних соціокультурних умов. Проаналізовано вплив психологічних чинників (змістових складових мотиваційно-потребової сфери, когні...

Ворначева Т.Р. Когнітивні чинники сприйняття студентством політичної реклами

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 230.72 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 19 с. Анотація. Проведено дослідження провідних чинників сприйняття студентами політичної реклами. Встановлено провідну роль соціокультурних і когнітивних чинників у формуванні сприйняття молоддю політичної реклами. З'ясовано, що проявом політичної свідомості молоді є сукупність особистих думок, теоретичних концепцій, ментальних я...

Гусєва А.В. Психологічні чинники готовності особистості до громадської активності

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 277.23 КБ
 • добавлен 29 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — О. , 2009. — 19 с. Анотація. Досліджено психологічні чинники готовності особистості до громадської активності. Проаналізовано особливості впливу даних факторів на громадську активність студентської молоді південного та західного регіонів України. Висвітлено погляди вітчизняних учених на проблему готовності як суб'єктивно значущого стану особистості...

Дембицька Н.М. Психологічні особливості політичної соціалізації студентів

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 281.04 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20 с. Анотація. Досліджено політичну соціалізацію (її когнітивний аспект) як процес формування і розвитку політичних якостей особистості на основі інтеріоризації нею семантико-символічного порядку політичної культури суспільства і подальшої суб'єкт - об'єктної реалізації особистості в сфері політичних відносин. Науково обґрунтован...

Методика диагностики механизмов политико-идеологического самоопределения (МПИС) на укр. и рус.яз

 • формат doc
 • размер 90 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Методика социально-психологическая. Личностные механизмы самоопределения: «позиционная конкуренция», «политическая идентификация», «доминантная автономизация», «властное самоутверждение», «прагматическая рационализация», «нормативная неуступчивость». Авторская методика диагностики механизмов политико-идеологического самоопределения (МПИС). Апробирована, валидизирована. С ее использованием защищена диссертация. 19.00.05. Циганенко Г. В. Питальник...

Москаленко В.В. Розвиток політичної психології в Україні: історична ретроспектива і новітній досвід

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 254.84 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. Анотація. Досліджено процес становлення вітчизняної політичної психології у період з XIX по XXI ст., здійснено її періодизацію, проаналізовано особливості та напрямки розвитку. Визначено науковий статус вітчизняної політичної психології у дореволюційний, радянський та сучасний періоди. Розкрито теоретико-методологічні підходи щодо вивч...

Поснова Т.П. Соціально-психологічні чинники політичної соціалізації студентської молоді

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 261.31 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Вивчено соціально-психологічні чинники політичної соціалізації студентської молоді. Здійснено теоретико-аналітичний огляд наукової літератури з даної проблематики. Розглянуто механізми, етапи та соціально-психологічні фактори політичної соціалізації студентів. З'ясовано роль вищого навчального закладу як важли...

Склярук А.В. Соціальне самопочуття як чинник політичної поведінки особистості

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 239.75 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Інститут соціальної та політичної психології АПН України. — К., 2007. — 24 с. Анотація. Об’єктом дослідження є соціально-психологічні чинники політичної поведінки особистості. За предмет дослідження взято соціальне самопочуття як чинник політичної поведінки особистості. Мета дослідження – визначити залежність конкретних форм політичної поведінки індивіда від рівня його соціального самоп...

Цыганенко Г.В. Социально-психологические механизмы политико-идеологического самоопределения молодёжи. Автореферат. Рукопись. на укр.яз

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1.06 МБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – социальная психология. Институт социальной и политической психологии АПН Украины, Киев, 2005. В диссертации исследовались социально-психологические механизмы, способствующие самоопределению молодёжи в политико-идеологической сфере. Дополнено и расширено понимание категории «самоопределение» характеристиками, связанными с самоопределением в политико-...