• формат doc
 • размер 105.5 КБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
Висоцький О. Партії як суб’єкти здійснення технологій легітимації політичної влади
// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.,2011. – № 3 (53). - С.72-83.
Рассматриваются партии как субъекты осуществления технологий легитимации политической власти. Устанавливаются индикаторы и детерминанты их легитимности, выделяются и анализируются наиболее эффективные технологии, которые используются политическими партиями для получения легитимности
Читать онлайн
Смотрите также

Афонін Е.А., Лісничий В.В., Радченко О.В. (ред) Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в процесі політичної модернізації

 • формат pdf
 • размер 2.65 МБ
 • добавлен 24 августа 2011 г.
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2007. – 160 с. Розглянуто актуальні питання становлення політичних партій та політичної еліти в умовах політичної модернізації суспільства. Проаналізовано роль політико-управлінської еліти та партій у формуванні та функціонуванні партійної та політичної системи, їх вплив на державне управління. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти переходу України від тоталітаризму до демократії, розкрито основні цінності суча...

Брегеда А.Ю. Основи політології

 • формат doc
 • размер 652.92 КБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Навч. посібник. — Вид. 2-ге. К.: КНЕУ, 2000. - 312 с. У навчальному посібнику розкрито сутність політики та політичних відносин, висвітлено актуальні проблеми політологічної теорії і політичної практики. Значне місце присвячене аналізу не тільки теоретичних основ політології, а й конкретних явищ сучасного політичного життя в Україні. Для студентів вищих навчальних закладів. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства (Зміс...

Висоцький О.Ю. Технології легітимації політичної влади: теорія та практика (анонс книги)

 • формат pdf
 • размер 774.58 КБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Висоцький О. Ю. Технології легітимації політичної влади: теорія та практика: монографія / О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – 318 с. На основі численної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури розглядаються технології легітимації політичної влади як ефективні практики забезпечення її суспільного визнання, розкриваються особливості та закономірності їх застосування, аналізуються шляхи та чинники оптимізації використання тех...

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія

 • формат djvu
 • размер 5.58 МБ
 • добавлен 25 апреля 2010 г.
Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — 4-те вид., випр. і доп. — Л.: Світ, 2001. — 384 с. Зміст Передмова Предмет і методи політології Розвиток політичної думки у світовому контексті Етапи розвитку політичної думки в Україні Політична система. Політична влада як основний атрибут політичної системи Політичні режими Держава як інститут політичної системи Державне управління Парламентаризм Судова система в структурі органів державно...

Легітимність влади

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 23 июня 2011 г.
Дієздатність влади багато в чому залежить від її легітимності. Це один з показників ефективності політичної влади. В легітимності відображається ставлення громади до влади, її можна визначити як стан влади, коли вона визнається більшістю народу законною і справедливою. Легітимність і авторитетність влади - явища певною мірою схожі.

Панов М.І. та ін. Політологія

 • формат djvu
 • размер 6.51 МБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Підручник для студентів юридичних спеціальних вищих навчальних закладів. / М. І. Панов (керівник авторського колективу), Л.M. Герасіна, В. С. Журавський та ін. 2-ге видання, перероблене і доповнене К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 520 с. Підручник розкриває зміст сучасної політологічної науки як навчальної дисципліни: визначає систему категорій і понять, предмет і методи, закономірності та функції політології. У книзі викладені осно...

Політологія - Узагальнюючий підручник

 • формат doc
 • размер 178.52 КБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
Автор неизвестен. Узагальнюючий підручник. Зміст підручника: 1. Предмет, метод, функції політології і структура політології 2. Становлення і pозвиток сучасної політології 3. Історія політичних теорій. Політичні вчення Стародавнього світу 4. Головні досягнення політичної думки від Середньовіччя до Нового часу 5. Головні риси політичної думки Росії 6. Головні етапи розвитку ПДУ: 3.1 Генеза ідей з прадавніх часів до ХІХ ст. 7. Політичні концепції ук...

Тищенко Ю. Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство

 • формат pdf
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
/ Ю. Тищенко, П. Байор, М. Товт, С. Горобчишина; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: (Агентство "Україна"), 2010. - 148 с. У дослідженні висвітлено основні тенденції розвитку політичної комунікації політичних партій з виборцями на сучасному етапі становлення політичної та партійної систем в Україні.

Чумак В. В чому суть політичної реформи?

Презентация
 • формат ppt
 • размер 74.5 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Чумак В. В чому суть політичної реформи? Презентація. Міжнародний центр перспективних досліджень 16 вересня 2010 р. Мета політичної реформи збільшити підзвітність та відповідальність влади перед громадянами. Конституція, прийнята у 1996 році, надавала Президенту найбільше повноважень і найменше відповідальності порівняно з іншими органами влади Основне завдання політичної реформи збільшити повноваження Верховної Ради та Кабінету міністрів за р...

Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Новакова О.В., Пашина Н.П. Основи політології: Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 216.4 КБ
 • добавлен 23 марта 2010 г.
Навчальний посібник. Луганськ: вид-во Сну ім. В. Даля, 2005. 170с. Предмет і методологія науки про політику. Історія політичної думки. Історія політичної думки України. Політична система суспільства. Політична влада та механізм її функціонування. Політичний режим. Демократія як форма організації політичного життя. Держава як основний політичний інститут. Політичні партії та партійні системи. Громадянське суспільство. Політична культура: Підходи...