• формат djvu
 • размер 6.51 МБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Панов М.І. та ін. Політологія
Підручник для студентів юридичних спеціальних вищих навчальних закладів. / М. І. Панов (керівник авторського колективу), Л.M. Герасіна, В. С. Журавський та ін. 2-ге видання, перероблене і доповнене К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 520 с.

Підручник розкриває зміст сучасної політологічної науки як навчальної дисципліни: визначає систему категорій і понять, предмет і методи, закономірності та функції політології. У книзі викладені основні проблеми науки про політику, політичну владу й державу, сучасні політичні відносини, режими, інститути та політико-правові процеси, що відповідають змісту державного стандарту дисципліни «Політологія» для вищих юридичних навчальних закладів III і IV рівня акредитації. Для студентів, викладачів і науковців вищої школи України.

ЗМІСТ:
ВСТУП
НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ
Політологія як наукова теорія
Соціальний феномен політики
Предмет і метод, функції політології
Взаємозв'язок політології з іншими соціальними науками
Становлення та розвиток політичної думки
Політичні ідеї Стародавнього світу
Політичні вчення доби Середньовіччя і Відродження
Політичні теорії Нового часу: західна традиція
Політологічна доктрина XX ст.
Розвиток політичної думки в Україні
Становлення політичної думки в Україні
Основні етапи зрілості українськоїполітичної думки XX ст.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТОЛОГІЇ: ВЛАДА, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА, ДЕРЖАВА
Влада та політика
Поняття влади
Структура влади: суб'єкти-носії, ресурси, різновиди
Політична влада: сутність, характерні, ознаки
Легітимність політичної влади. Взаємодія влади і права
Політичні системи сучасності. Політичний режим
Системний підхід до політичного буття
Сутність, структура і функції політичної системи
Типологія політичних систем
Політичні режими. Демократія і політика
Політичні системи країн Сходу: нарис порівняльної політології
Політологічна теорія держави
Держава — головний інститут політичної системи
Типи і форми держави
Система політико-правових інститутів державності
Правова політика держави
ГОЛОВНІ ПОЛІТИЧНІ АКТОРИ
Суб'єктно-об'єктна характеристика політичної сфери
Суб'єкти політичних відносин
Об'єкти політичного впливу
Громадянське суспільство — сфера відтворення суб'єктів політики
Генезис ідей громадянського суспільства
Громадянське суспільство: поняття, структура, ознаки
Перспективи розвитку громадянського суспільства
Політичне лідерство
Феномен лідерства в світовій науковій традиції
Лідерство як категорія політології
Соціальна роль, функції та механізми формування політичного лідерства
Типології політичного лідерства
Політична еліта
Поняття та головні теорії політичної еліти
Структура, функції та механізми рекрутування еліти
Шляхи легітимації політичної еліти. Динаміка еліти: «циркуляція» та обмін еліт
Еліта влади. Політична елітарність
депутатського корпусу України
Партія як інститут та суб'єкт політики
Походження і сутність партій, їх функції
Правові основи створення і діяльності політичних партій
Типологія політичних партій і партійних систем
Особливості розвитку багатопартійної системи в Україні
ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ
Ідеологія та політика
Сутність ідеології, її взаємодія з політикою
Політичні цінності
Характеристика ідейно-політичних сил різного спектра
Сучасні політичні ідеології
Політична культура суспільства
Сутність і структура політичної культури
Функції політичної культури
Типологія політичної культури. Політичні субкультури
Основні шляхи і чинники формування політичної культури
Політична культура сучасного українського суспільства
ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Політичні процеси
Поняття та динаміка розвитку політичного процесу
Типологія політичних процесів
Структурна композиція та форми перебігу політичного процесу
Конфлікт як специфічний феномен політичної конкуренції
Політична поведінка та політична участь
Політична гюведішса
Політична участь: форми, тигш, суб'єкти
Мотивація політичної діяльності
Види політичної участі та політичної поведінки
Політичні технології
Сутність сучасних політичних технологій
Технології реалізації функцій політичної системи
Технології політичного менеджменту
Технології проведення електоральних кампаній
Інформаційні технології
у виборчій боротьбі
Лобізм як політична технологія
Етнонаціональні процеси в політиці
Сутність етносу та нації. Поняття «національне» і «націоналізм»
Національні відносини та національна політика
Політика України в галузі міжнаціональних відносин
Міжнародні відносини та глобальна політика
Світовий політичний процес та його суб'єкти
Глобалізація сучасного світу — головна тенденція світової політики. Глобальні проблеми людства
Проблеми геополітики
Україна в сучасних міжнародних відносинах
Додаток. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
Похожие разделы
Смотрите также

Ватуля Ю.О. Методіческіє вказівки для підготовки до семінарських занять

Практикум
 • формат rtf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 09 ноября 2010 г.
Ватуля Ю. О. Політологія: Метод. вказівки для підготовки до семінарських занять. Для студ. денного відділення усіх спеціальностей/ Херсон: ХНТУ, 2009. – 57 c. Введення тичний план Підручники і навчальні посібники Додаткова література з дисципліни Політологія як наукова і навчальна дисципліна. Історія світової політичної думки Розвиток політичної думки в Україні: історія та сучасність Політичне життя суспільства. Політична система суспільства...

Вегеш М.М. Політологія

 • формат doc
 • размер 2.1 МБ
 • добавлен 15 июля 2011 г.
Політологія: підручник / М. М. Вегеш та ін. ; ред. М. М. Вегеш. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 384 с. Підручник розкриває зміст науки про політику: визначає систему категорій, предмет, методи, функції політології. Розділи підручника відповідають змісту державного стандарту дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації. Його новизна полягає в тому, що автори виокремили ряд тем, пов'язан...

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія

 • формат doc
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 21 сентября 2010 г.
Навчальний посібник Підручник розрахований на студентів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, стане в пригоді всім, хто цікавиться засадничими принципами функціонування політики як одного з найважливіших суспільних феноменів.

Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., Кудрявцев О.Ю., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Методичні вказівки і плани практичних занять з політології

Практикум
 • формат pdf
 • размер 565.74 КБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2009. – 64 с. Для студентів 2-4 курсів всіх спеціальностей і форм навчання). Політологія як навчальна дисципліна постала у вузівських програмах лише в останнє десятиліття. Тепер це вже далеко не екзотична, як було на перших порах, дисципліна, а обов’язковий компонент. Вона з великими труднощами освоюється на освітніх теренах, що зумовлено передусім дефіцитом кваліфікованих викладацьких кадрів, ґрунтовних підручників, посібників, інших...

Крюкова А.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Політологія (Модульно-рейтингова система)

Практикум
 • формат doc
 • размер 47.18 КБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 44 с. Для студентів 2-4 курсів. Політологія є однією з основних навчальних дисциплін. Актуальність вивчення даного курсу виявляється не тільки в його освітньому й виховному впливі. Для фахівців необхідно усвідомлювати суспільні потреби й інтереси, розуміти перспективні завдання, що стоять перед нашою країною. А для цього потрібні глибокі знання в області політології. У розвинутих демократичних країнах політологія давно ст...

Мілова М.І., Дружкова І.С., Дмитрашко С.А. Політологія. Посібник до самостійної роботи та виконання контрольних завдань

 • формат djvu
 • размер 195.17 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Одеська Державна Академія Холоду, 2007 рік. Посібник для студентів 2-3 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей розглянутий рекомендований до друку на засіданні кафедри вищої математики. Посібник схвалений методичною комісією напряму підготовки 0905 "Енергетика" наукова-методичної ради академії. Укладачі: М. І. Мілова, І. С. Дружкова, С. А. Дмитрашко. Зміст: Вступ. Тести та завдання. Вступ до курсу. Політика і політологія. Політична влад...

Мілова М.І., Дружкова І.С., Дмитрашко С.А. Політологія. Посібник до семінарських занять

 • формат djvu
 • размер 514.11 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Одеська Державна Академія Холоду, 2006 рік. Затверджено навчально-методичною комісією з гуманітарної та природничо-наукової підготовки. Укладачі: Мілова М. І., Дружкова І. С., Дмитрашко С. А. Зміст: Вступ. Література до курсу (обов'язкова). Зміст навчального лекційного курсу. Вступ до курсу політології. Предмет і методи науки про політику. Політична влада. Політична система суспільства. Література (додаткова). Політичні режими. Політичні партії т...

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів закладів освіти І-IV рівнів акредитації

 • формат pdf
 • размер 21.15 МБ
 • добавлен 05 апреля 2010 г.
2-е видання, виправлене і доповнене. — К.: Каравела, 2001. 344с. У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленого Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і...

Радіонова Л.О., Толстенко С.М., Зінчина О.Б. та ін. Методичні рекомендації з вивчення політології і виконання контрольних робіт

Практикум
 • формат pdf
 • размер 642.78 КБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Х.: ХНАМГ, 2009. – 76 с. Для студентів 2-4 курсу заочної форми навчання. Політологія як навчальна дисципліна постала у вузівських програмах лише в останнє десятиріччя. Тепер це вже далеко не екзотична, як було на перших порах, дисципліна, а обов’язковий компонент. Її з великими труднощами освоюють на освітніх теренах, що зумовлено, передусім, дефіцитом кваліфікованих викладацьких кадрів, ґрунтовних підручників, посібників, інших видань. Але акт...

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології

 • формат doc
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 14 июля 2011 г.
Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с. Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності на проблеми держави і влади; висвітлюються основи теорії політики,...