• формат doc
 • размер 652.92 КБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Брегеда А.Ю. Основи політології
Навч. посібник. — Вид. 2-ге. К.: КНЕУ, 2000. - 312 с.
У навчальному посібнику розкрито сутність політики та політичних відносин, висвітлено актуальні проблеми політологічної теорії і політичної практики. Значне місце присвячене аналізу не тільки теоретичних основ політології, а й конкретних явищ сучасного політичного життя в Україні.
Для студентів вищих навчальних закладів.


Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства (Зміст і сутність політики та політичного життя в суспільстві; Політологія як наука, її категорії, закономірності та методи;
Функції політології як науки; Політика як мистецтво)
Політичні ідеї Стародавнього світу, Середніх віків і Відродження (Політика та політичні вчення у Стародавньому світі; Еволюція політичної думки в епоху Середньовіччя
та Відродження)
Політична думка Нового та Новітнього Часу (Фундаментальні політичні ідеї Нового Часу;
Політичні теорії ХХ століття)
Розвиток політичної думки в Україні (Історична генеза політичних ідей з прадавніх часів
до ХІХ століття; Політичні концепції українських мислителів ХХ століття)
Сучасні ідейно-політичні течії (Лібералізм та неолібералізм як політичні течії; Консерватизм та неоконсерватизм як доктрини захисту традицій та одвічних цінностей;
Соціалістичні політичні концепції; Правий та лівий екстремізм: сучасна ідеологія і політика; Політико-релігійні концепції суспільного розвитку)
Політична влада (Влада як явище суспільно-політичного життя; Механізми здійснення та поділ влади в суспільстві; Проблеми формування й функціонування влади в Україні)
Політична система суспільства (Сутність та структура політичної системи; Держава в політичній системі суспільства; Роль та місце політичних партій та громадсько-політичних об’єднань у політичній системі; Політичні партії та суспільно-політичні об’єднання в Україні)
Громадянське суспільство (Громадянське суспільство як передумова створення
демократичної політичної системи; Становлення громадянського суспільства в Україні)
Економічна політика (Економічна політика держави та необхідність переходу
до ринкових відносин у суспільстві; Проблеми економічної політики України на сучасному етапі)
Соціальна політика (Сутність соціальної політики та її структура; Пріоритетні напрямки здійснення соціальної політики в Україні)
Політика та етнонаціональні відносини (Роль та місце націй і етнонаціональних відносин
у політичному житті; Зміст та сутність національної політики в житті суспільства)
Політична культура (Сутність та структура політичної культури; Історичні типи політичної культури та її основні функції)
Особистість і політика (Людина в системі соціально-політичних відносин; Політична соціалізація особи та її особливості в України)
Політичні еліти та політичне лідерство (Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії;
Сутність і типологія політичних лідерів; (Відродження демократичних інститутів лідерства в Україні)
Світовий політичний процес (Світове співтовариство та основні тенденції його розвитку;
Глобальні проблеми розвитку людства та сучасне політичне мислення;
Роль та місце України в сучасному світі)
Практична політологія (Політична діяльність; Політичний менеджмент; Політичний маркетинг)

Література
Похожие разделы
Смотрите также

Кирилюк Ф.М. Новітня політологія

 • формат pdf
 • размер 6.64 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2009. – 564 с. ISBN 978-966-364-868-2 У навчальному посібнику висвітлено розвиток зарубіжних політичних вчень з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. В основу покладено формування і конституювання інструментарію політології як наукової і навчальної дисципліни. Його структура включає науково-методичні рекомендації, основні поняття і категорії, питання до дискусій, теми рефератів і кваліфікаційних робіт та завдання для самості...

Міф як інструмент політичного маніпулювання

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 271 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Дипломна робота - міф як інструмент політичного маніпулювання була захищена у 2007 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі політології філософського факультету. В роботі проаналізовані основні причини існування міфів у суспільному житті людей і зроблена спроба висвітлити їх роль та значення у формуванні соціального простору. В цьому сенсі, особливу увагу було приділено аналізу різних способів пристосування вж...

Політологія - Узагальнюючий підручник

 • формат doc
 • размер 178.52 КБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
Автор неизвестен. Узагальнюючий підручник. Зміст підручника: 1. Предмет, метод, функції політології і структура політології 2. Становлення і pозвиток сучасної політології 3. Історія політичних теорій. Політичні вчення Стародавнього світу 4. Головні досягнення політичної думки від Середньовіччя до Нового часу 5. Головні риси політичної думки Росії 6. Головні етапи розвитку ПДУ: 3.1 Генеза ідей з прадавніх часів до ХІХ ст. 7. Політичні концепції ук...

Рудич Ф.М. (ред.) Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти

 • формат pdf
 • размер 943.41 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К.: Парламентське вид-во, 2008. – 352с. (на укр. яз. ) На основі широкого масиву історичних сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів подається одна за провідних тем політології – природа, концепції та класифікація політичного лідерства в національному та регіональному аспектах. Висвітлюється теоретико-методологічні проблеми політичного лідерства, ідеї лідерства в світовій політичній думці, формування політичного лідерства в...

Северинюк В.М. Політологія

 • формат docx
 • размер 100.46 КБ
 • добавлен 04 сентября 2010 г.
Збірник тестів. Запоріжжя: ГУ ЗІДМУ, 2006. – 56 с. Методичні пояснення, сутність, місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства іісторія політичних вчень політика як суспільне явище політична діяльність і влада політична система суспільства, її інститут держава як базовий інститут політичної системи. політичний режим політичні партії та виборчі системи політична культура та політична соціалізація політичне лідерство політичн...

Скорик М.М. Основи теорії гендеру

 • формат pdf
 • размер 2.01 МБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Навчальний посібник. – К.: К. І. С. , 2004. – 536 с. Редакційна колегія посібника: Агеєва В. П., д-р філол. наук, професор Кобелянська Л. С., канд. філос. наук, доцент Скорик М. М., канд. філос. наук Відповідальний редактор: Скорик М. М., канд. філос. наук Навчальний посібник Основи теорії ґендеру спрямований на те, щоб цілісно й у систематизованій формі подати основні поняття, структуру й тематику ґендерних досліджень як предмета міждисципліна...

Урін О.В. Тестові завдання з політології

 • формат doc
 • размер 94 КБ
 • добавлен 28 августа 2011 г.
Авторські тестові завдання з політології до першого модулю охоплюють перші шість тем : від загальної теорії, історії політичних вчень до теоретичних положень середнього рівня, які розкривають основні форми організації державної влади, ознаки правової держави, громадянського суспільства, демократії та особливості їх сучасних проявів. Тестовий контроль оцінки знань з політології до другого модулю охоплює питання порівняльної та практичної політолог...

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології

 • формат doc
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 14 июля 2011 г.
Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с. Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності на проблеми держави і влади; висвітлюються основи теорії політики,...

Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія

 • формат pdf
 • размер 730.15 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навчальний посібник. Видання 2-е, перероблене та доповнене. – К.: Видавництво Фірма ІНКОС, Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. Навчальний посібник є систематичним викладенням теоретичних і практичних проблем політики. Він написаний з урахуванням сучасної зарубіжної та вітчизняної політологічної думки. Розглядаються вузлові проблеми політології, що стосуються ролі політичної влади, її призначення і завдань, політичної системи, політичних інс...

Юрій М.Ф. Основи політології

 • формат pdf
 • размер 1.56 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Юрій М. Ф. Основи політології: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2003. — 340 с. У посібнику розглядаються найбільш важливі проблеми сучасної політичної науки, її специфіка й пізнавальні засоби. На базі широкого використання зарубіжної та вітчизняної літератури аналізуються такі категорії як влада, держава, партії, групи інтересів, політичні еліти, лідерство й культура. Дається характеристика понять: демократія, тоталітаризм і авторитаризм. Досліджуют...