• формат doc
 • размер 178.52 КБ
 • добавлен 10 июня 2010 г.
Політологія - Узагальнюючий підручник
Автор неизвестен. Узагальнюючий підручник. Зміст підручника:
1. Предмет, метод, функції політології і структура політології
2. Становлення і pозвиток сучасної політології
3. Історія політичних теорій. Політичні вчення Стародавнього світу
4. Головні досягнення політичної думки від Середньовіччя до Нового часу
5. Головні риси політичної думки Росії
6. Головні етапи розвитку ПДУ: 3.1 Генеза ідей з прадавніх часів до ХІХ ст.
7. Політичні концепції українських мислителів ХХ століття
8. Політика як соціальне явище.
9. Феномен влади. Політичне життя сусп-ва
10. Поняття політики та її функції
11. Поняття влади
12. Ознаки та прояви політичної влади
13. Співвідношення політичної та державної влади. Суб’єкти та об’єкти політики і влади
14. Політика і економіка. Співвідношення політики та економіки
15. Ринкова та адміністративна моделі економічної політики
16. Основні механізми і функції держави в ринковій економіці
17. Соціальна структура суспільства та її співвідношення з політикою. Поняття громадянського суспільства
18. Політична система суспільства. Сутність структура політичної системи
19. Держава в політичній системі суспільства
20. Роль і місце політичних партій та громадсько-політичних об’єднань. Політичні партії та суспільно-політичні об’єднання в Україні
21. Політика і право. Правова держава
22. Конституція і конституційний режим
23. Формування теорії правової держави
24. Правова і соціальна держава. Правосвідомість і правовий нігілізм
25. Політичні режими. Явище демократії. Типи політичних режимів
26. Принципи демократії. Демократичні процедури
27. Виборчі системи
28. Недоліки та небезпеки сучасної демократії
29. Політична діяльність та політичний розвиток
30. Політичний маркетинг і політичний менеджмент
31. Політичний розвиток. Стабільність і конфлікти
32. Людина в системі соціально-політичних відносин
33. Політична соціалізація особи та її особливості в Україні
34. Політика та релігія. Релігійний фактор у політиці
35. Сучасні релігії та їх політична роль.
36. Релігійні конфесії та взаємини держави і церкви в Україні
37. Феномен бюрократії та бюрократизму. Витоки і суть бюрократії
38. Теорія бюрократії Макса Вебера
39. Бюрократія як форма політичної влади. Тоталітаризм і бюрократія
40. Політична еліта та політичне лідерство. Еліти в політиці
41. Сутність і типологія політичних лідерів
42. Світовий політичний процес. Світове співтовариство, тенденції
43. Політичні аспекти глобальних проблем. Поняття глобальних проблем
44. Практична політологія: Політична діяльність. Політичний менеджмент. Політичний маркетинг.
Похожие разделы
Смотрите также

Ватуля Ю.О. Методіческіє вказівки для підготовки до семінарських занять

Практикум
 • формат rtf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 09 ноября 2010 г.
Ватуля Ю. О. Політологія: Метод. вказівки для підготовки до семінарських занять. Для студ. денного відділення усіх спеціальностей/ Херсон: ХНТУ, 2009. – 57 c. Введення тичний план Підручники і навчальні посібники Додаткова література з дисципліни Політологія як наукова і навчальна дисципліна. Історія світової політичної думки Розвиток політичної думки в Україні: історія та сучасність Політичне життя суспільства. Політична система суспільства...

Вегеш М.М. Політологія

 • формат doc
 • размер 2.1 МБ
 • добавлен 15 июля 2011 г.
Політологія: підручник / М. М. Вегеш та ін. ; ред. М. М. Вегеш. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 384 с. Підручник розкриває зміст науки про політику: визначає систему категорій, предмет, методи, функції політології. Розділи підручника відповідають змісту державного стандарту дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації. Його новизна полягає в тому, що автори виокремили ряд тем, пов'язан...

Волинець О.О., Гетьманчук М.П., Гулай В.В., Дорошенко С.І., Малик І.Р. Політологія

 • формат doc
 • размер 410.18 КБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
Підручник Національного університету „Львівська політехніка". 2004. - 284 с. О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик. Політика як суспільне явище і об’єкт дослідження. Політична влада і політична система. Політична діяльність та політичні технології. Людина і політика. Політика і групи інтересів. Політичні еліти і політичне лідерство. Держава і громадянське суспільство. Форми правління в сучасних демократичних...

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія

 • формат doc
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 21 сентября 2010 г.
Навчальний посібник Підручник розрахований на студентів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, стане в пригоді всім, хто цікавиться засадничими принципами функціонування політики як одного з найважливіших суспільних феноменів.

Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику

 • формат pdf
 • размер 6.19 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2009. — 840 с. Підручник — спроба систематизованого викладення курсу науки про політику — політології. Розкриваються основні віхи становлення і розвитку по літичної думки, викладається сутність ідей національної державності і демократії в історії політичної думки України, висвітлюються теорія політичної влади, суб’єк тивні аспекти політики, суть політичної системи, основні типи полі тичних режимів, складові політич...

Крюкова А.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Політологія (Модульно-рейтингова система)

Практикум
 • формат doc
 • размер 47.18 КБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 44 с. Для студентів 2-4 курсів. Політологія є однією з основних навчальних дисциплін. Актуальність вивчення даного курсу виявляється не тільки в його освітньому й виховному впливі. Для фахівців необхідно усвідомлювати суспільні потреби й інтереси, розуміти перспективні завдання, що стоять перед нашою країною. А для цього потрібні глибокі знання в області політології. У розвинутих демократичних країнах політологія давно ст...

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів закладів освіти І-IV рівнів акредитації

 • формат pdf
 • размер 21.15 МБ
 • добавлен 05 апреля 2010 г.
2-е видання, виправлене і доповнене. — К.: Каравела, 2001. 344с. У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленого Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і...

Погорілий Д.Є. Політологія кредитно-модульний курс

 • формат doc
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 07 января 2011 г.
Київ - 2008, 430 стор. До вашої уваги - новий вітчизняний підручник європейського рівня. Всі чотири попередні видання даної книги користувались у студентів, викладачів та науковців неабияким попитом. Але зараз усім, хто вивчає політологію або просто хоче ознайомитись із сучасними науковими поглядами на політику, пропонується п'яте видання, суттєво перероблене та доповнене. Даний підручник: повністю відповідає сучасному рівню політичної науки; вик...

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології

 • формат doc
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 14 июля 2011 г.
Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с. Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності на проблеми держави і влади; висвітлюються основи теорії політики,...

Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія

 • формат pdf
 • размер 1.58 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Підручник / П. П. Шляхтун. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 472 с. Підручник містить систематизований виклад основних теоретичних положень політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень. Визначаються предмет і методи політичної науки, з’ясовуються її зв’язки з іншими галузями наукових знань про політику. Розкриваються зміст основних історичних етапів становлення й розвитку зарубіжної та української політичної д...