Система управления ОТ на предприятии
Охрана труда на предприятии
 • формат pdf
 • размер 4.56 МБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
Ярошенко І.Ф. Безпека життєдіяльності в інженерних рішеннях
Навчальний посібник .– Суми: Вид. Довкілля, 2003. – 390 с. ISBN 966-8078-06-3.

Навчальний посібник подібного профілю видається вперше. В ньому розглянуті теоретичні питання безпеки праці. Наведені інженерні і економічні рішення забезпечення безпеки і безаварійності використання машинно-тракторного парку, гігієнічних заходів виробничих приміщень сільськогосподарських підприємств, інженерні розробки по електро- та пожежній безпеці на засадах вимог ДНАОП, та системи стандартів безпеки праці (ССБТ). Значне місце надано розрахункам економічного збитку від нещасних випадків, а також соціально-економічної ефективності запропонованих заходів по поліпшенню умов та охорони праці.
Для студентів вищих навчальних закладів, фахівців, широкого кола читачів.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності

 • формат pdf
 • размер 639.47 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Навч. посібник.— 2-ге вид.,доп.— К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 268 с. — Бібліогр.: с. 259—264. Створюючи навчальний посібник, автор підкреслила питому вагу окремих питань, зокрема, теоретичного аспекту безпеки життєдіяльності, роль людського фактора в її забезпеченні, проблеми різкого зростання проявів тероризму, кількісні характеристики техногенних небезпек, міру їх впливу, конкретні методи та способи попередження або зниження їх негативних...

Карпенко В.І. Лекції з курсу Основи безпеки життєдіяльності

 • формат doc
 • размер 139.26 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Лекції з курсу "Основи безпеки життєдієльності" доцент кафедри екології В. І. Карпенко НаУКМА Актуальність дисципліни. Безпека життєдіяльності як наука і її структура. Методологія і ознаки безпеки життєдіяльності. Основні поняття в БЖД. Безпека. Небезпека. Ідентифікація небезпеки. Номенклатура небезпек. Надзвичайна ситуація (НС). Інші основні визначення Методи в БЖД. Методологічна основа. Загальні властивості складних систем. Основні власти...

Касьянов М.А., Гунченко О.М. та ін. (укл.) Ризик як оцінка небезпеки

Практикум
 • формат pdf
 • размер 454.27 КБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Тема «Ризик як оцінка небезпеки» (для студентів всіх напрямів навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, О. М. Гунченко, І. М. Арнаут, О. О. Колібабчук, Д. В. Михайлов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 19 с. Методичні вказівки включають основні терміни і визначення, джерела небезпеки і їхню класифікацію. Розглянуто ризик і методи його аналізу. Методичні вказівки...

Касьянов М.А., Мальоткiн В.М. та ін (состав). Захист від іонізуючих випромінювань

Практикум
 • формат pdf
 • размер 863.49 КБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
Методичні вказівки до практичного заняття «Захист від іонізуючих випромінювань» з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх форм навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. М. Мальоткiн, О. М. Друзь, І. Є. Голяєв, В. В. Некрутенко, А. В. Черних. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 40 с. У методичних вказівках відповідно до вимог Програми підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисципліни «Безпека життєдіяльності» 1995 і 2...

Касьянов М.А., Мальоткін, В.М. та ін. (состав). Ризик як оцінка небезпеки

Практикум
 • формат pdf
 • размер 790.67 КБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
Методичні вказівки до практичного заняття «Ризик як оцінка небезпеки» з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх напрямків підготовки і форм навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. М. Мальоткін, О. М. Друзь, І. М. Арнаут, І. Є. Голяєв, В. В. Некрутенко, О. О. Рибальченко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 38 с. Методичні вказівки складено відповідно до вимог Програми підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисциплі...

Касьянов М.А., Медяник В.О. та ін. (состав). Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини

Практикум
 • формат pdf
 • размер 460.32 КБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
Методичні вказівки до практичного заняття з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Тема «Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини» (для студентів усіх напрямів навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. О. Медяник, В. І. Сало, І. М. Арнаут, Д. В. Михайлов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 24 с. Запропоновані методичні вказівки присвячені найцікавішим і найкориснішим аспектам хронобіології – таким, як вікові особливості біоритмів людини,...

Овчаров О.В. Конспект лекцій з БЖД

 • формат doc
 • размер 181.95 КБ
 • добавлен 13 июня 2009 г.
Харків – ХНАМГ – 2006р. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності, людина як елемент системи „людина–життєве середовище”, небезпеки, що ведуть до надзвичайних ситуацій і заходи зменшення їх наслідків, безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій, організація та управління безпекою життєдіяльності

Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях

 • формат doc
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 21 октября 2010 г.
Навчальний посібник. ? К.: КНЕУ. – 2005г. – 286 с У навчальному посібнику викладено навчальний матеріал, що відповідає робочій навчальній програмі вивчення дисципліни „Безпека життєдіяльності, яка вивчається у вищих навчальних закладах економічного профілю.

Сафонов А. Безпека життєдіяльності (екологічна та техногенна безпека)

 • формат pdf
 • размер 1.2 МБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
Програмний курс з предмету "Безпека життєдіяльності (екологічна та техногенна безпека)" (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності екологія) за кредитно-модульною системою / А.І. Сафонов. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 104 с. Безпека життєдіяльності як наука є комплексною дисципліною з вивчення загальних та окремих принципів забезпечення людства безпечним існуванням. До категорії основних принципів забезпечення життєдіяльності відно...

Цапка В.Г. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб

 • формат doc
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. — 3-тє вид., стер. — К.: Знання, 2004. — 397 с ISBN 966-8148-39-8 Перевага цього навчального посібника в тому, що головна увага авторів зосереджується на людині: людина розглядається як об'єкт, що потребує захисту в умовах навколишнього середовища. Аналізуються особливості організму людини, вплив на нього природного середовища (кліматичних умов, атмосферного повітря, гідросфери, електром...