Политология
Академическая и специальная литература
 • формат rtf
 • размер 292.23 КБ
 • добавлен 24 июня 2011 г.
Габер А.Г., Пороговська І.В. Людина і культура в умовах глобалізації (бібліографічний покажчик)
Уклад. А. Г. Габер, І. В. Пороговська.
Відп. ред. М. В. Альба. – Обл. універс. наук. б – ка ім. І. Франка. – Івано - Франківськ , 2005.

В бібліографічному покажчику зібрано документальний інформаційний ресурс з 2000 року та окремі книжки попередніх років .
Репрезентовано виявлений вітчизняний та зарубіжний інформаційний масив українською та російською мовами – книги, статті з наукових збірників, періодичних видань.
Розташування документів в середині розділів традиційне – алфавітне ( за прізвищами авторів чи назв творів).
Тематичний спектр покажчика:
Глобалізація як соціокультурний феномен.
Особистість і глобалізація. Людина в умовах соціальної модернізації.
Наука XXI століття: глобальні трансформації і перспективи.
Діалог культур в сучасному світі.
Освіта в сучасному світі.
Релігія і церква в світі.
Глобальні проблеми сучасності.
Покажчик авторів та назв.
Відбір матеріалу закінчено в листопаді 2005 року.
Покажчик розраховано на науковців, викладачів, студентів, бібліотекарів.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Социальная / культурная антропология
 4. Политическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Международные отношения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Менеджмент
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Политическая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Религиоведение
 3. Религия и политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Политическая социология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Политическая философия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственное регулирование экономики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственные и муниципальные финансы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственный финансовый контроль
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История политических и правовых учений
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Теория государства и права
 4. Теория государства
 1. Документальная литература
 2. Публицистика
 3. Общественно-политическая публицистика
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Политология
Смотрите также

Васильчук Є.О. Етнонаціоналізм як політична ідеологія в умовах суспільства, що трансформується (На прикладі всеросійського суспільно-патріотичного руху „Російська національна єдність)

 • формат doc
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
213 стр. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.03 – політична культура та ідеологія. ? Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. У дисертації розглядаються особливості соціальних витоків, інституціоналізації, еволюції «російського проекту» етнонаціоналістичної ідеології. Виокремлено основні фактори розвитку «російського проекту» етнонаціоналістичної ідеології....

Волинець О.О., Гетьманчук М.П., Гулай В.В., Дорошенко С.І., Малик І.Р. Політологія

 • формат doc
 • размер 410.18 КБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
Підручник Національного університету „Львівська політехніка". 2004. - 284 с. О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик. Політика як суспільне явище і об’єкт дослідження. Політична влада і політична система. Політична діяльність та політичні технології. Людина і політика. Політика і групи інтересів. Політичні еліти і політичне лідерство. Держава і громадянське суспільство. Форми правління в сучасних демократичних...

Геєць В.М. (ред.) Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави

 • формат pdf
 • размер 5.75 МБ
 • добавлен 27 июня 2011 г.
Національна доповідь. / За заг. ред. В. М. Гейця, А. І. Даниленка, М. Г. Жулинського, Е. М. Лібанової, О. С. Онищенка. - К. , 2009. - 687 с. Здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз і ризиків, пов'язаних з кризовими процесами в сучасному світі. Висвітлено макроекономічні зміни, трансформації реального сектору економіки, небезпеки у...

Гринстайн Ф.И. Можно ли систематически изучать личность в политике?

Статья
 • формат pdf
 • размер 13.05 МБ
 • добавлен 01 августа 2010 г.
/ Ф. И. Гринстайн; авт. предисл., примеч. и пер. Т. Н. Самсонова // Личность. Культура. Общество. — 2008. — Т. 10, вып. 2. — С. 169-190 .

Гринстайн Ф.И. Сравнительный анализ лидерских стилей первых президентов США Дж. Вашингтона, Дж. Адамса и Т. Джефферсона: (становление президентской республики)

 • формат pdf
 • размер 14.48 МБ
 • добавлен 01 августа 2010 г.
/ Ф. И. Гринстайн; предисл. и пер. Т. Н. Самсоновой // Личность. Культура. Общество. — 2008. — Т. 10, вып. 1. — С. 221-246 .

Кокорська O.I., Кокорський B. ?. Політична культура: теоретико-методологічні проблеми

Статья
 • формат pdf
 • размер 170.92 КБ
 • добавлен 16 сентября 2010 г.
// Наукові записки. Том 20. Політичні науки. -2002. - С.24-28. Автори аналізують зміст поняття «політична культура» і практику застосування теорії політичної культури у дослідженнях західних та українських учених. Відштовхуючись від положень класичної концепції Г. Алмонда й C. Верби та їх послідовників, автори розглядають розбіжності в інтерпретації концепту політичної культури вітчизняними дослідниками, окреслюють його взаємо-зв'язок з суміжним...

Левенець Ю.А. (гол. ред) Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

 • формат pdf
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
К.: , 2009. - 448 с. Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи Сучасна політична ідентичність населення України: джерела, прояви, тенденції (національний і регіональний вимір) Вплив російського та європейського цивілізаційних чинників на етнополітичний розвиток України в умовах глобалізації Політичні аспекти...

Левенець Ю.А., Войналович В.А. (ред.) Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

 • формат pdf
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – 410 с. Пропонована робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України з ряду актуальних проблем суспільно-політичного розвитку України. Політичні технології подолання економічних криз: проблеми адаптації світового досвіду до українських умов Політика реформ як поєднання політичних економічних та ідеологічних технологій соціальн...

Павлова Л. Теоретико-методологічні засади дослідження інституту парламентаризму

Статья
 • формат doc
 • размер 59.5 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. У статті автор робить спробу визначити всі аспекти такого поняття як парламентаризм. Досліджується сутність інституту парламентаризму як системи здійснення державної влади, розвиток сучасних форм правління в умовах трансформації суспільства. Ключові слова: інститут парламентаризму, демократична політична система, політична модернізація, парламент, політико - владні структури.

Цвих В.Ф. Профспілки і громадянське суспільство: особливості парадигми відносин

 • формат doc
 • размер 2.09 МБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка спеціальність – 23.00.02 – політичні інститути та процеси Київ – 2004 З м і с т Перелік умовних скорочень Вступ Наукова розробленність проблеми, джерелознавча основа та теоретико–Методологічні засади аналізу історія та сучасний стан дослідження Теоретико–методологічні засади дослідження профспілок і громадянського суспільс...