Охрана труда на предприятии
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Лабораторная
 • формат docx
 • размер 87.23 КБ
 • добавлен 17 января 2010 г.
Контрольна робота - Охорона праці в галузі. Варіант №3
НУВПГ, 2010, 27 с.
Функції та структура СУОПГ.
Порядок розробки інструкцій з техніки безпеки для характерних видів професійної діяльності в умовах галузі.
Оцінка стану безпеки праці на робочих місцях, дільницях і структурних підрозділах галузі.
Стан умов праці в структурних підрозділах.
Оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні умови праці в структурних підрозділах праці.
Професійні захворювання, що можуть спричинені вібраційним чинником в умовах праці.
На які класи поділяються засоби індивідуального захисту за призначенням.
Травмонебезпечні виробничі чинники та стан виробничого травматизму в галузі.
Види сигналізації, які застосовуються на виробничих процесах для профілактики травматизму у галузі.
Категорії вибухопожежонебезпечності галузевих об’єктів.
Список використаної літератури.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Первая помощь
 4. Первая помощь при несчастных случаях на производстве
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Пожаровзрывобезопасность
 4. Пожаровзрывобезопасность на производствах
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Электробезопасность
 4. Электробезопасность на предприятии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 3. Эксплуатационная надежность механизмов и машин
 4. Диагностика, неразрушающий контроль и эксплуатационная надежность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология труда
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Промышленная экология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Трудовое право
Смотрите также

Бондаренко Є.А., Дрончак В.А. Охорона праці в галузі

 • формат doc
 • размер 4.34 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Вінниця: ВНТУ, 2007. – 116 с. У лабораторному практикумі розглядаються питання з дисципліни «Охорона праці в галузі». Розглянуто сім лабораторних робіт з курсу за розділами «Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у галузі», «Пожежна безпека у галузі». Для кожної роботи наводяться необхідні теоретичні відомості, опис приладів та обладнання, які використовуються при дослідженні, задачі досліджень, а також методика проведення робіт...

Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі. Загальні вимоги

 • формат docx
 • размер 418.81 КБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Конспект лекцій. Київ, 2011. - 156 с. Для напряму підготовки 0501 Економіка і підприємництво для підготовки магістрів за спеціальностями «менеджмент організацій», «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Зміст. Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці. Система управління охороною праці в організації. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків. Спеціальні розділи охорони праці в га...

Контрольна робота - Охорона праці в галузі

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 30.85 КБ
 • добавлен 21 июня 2010 г.
План Інструктажі з питань охорони праці: види, періодичність, зміст. Нещасні випадки, що вважаються не пов’язаними з виробництвом, порядок їх розслідування та оформлення акту невиробничого травматизму. Кондиціювання повітря. Задача: Розрахувати повітрообмін для ліквідації збитків тепла, якщо збитки тепла в цеху Qзб. =4000 ккал/год., за рахунок чого температура в цеху збільшується до +28град. C. Температура зовнішнього повітря +8 град. С. Щільніст...

Лекції (вступна) - Охорона праці в соціальній сфері

Статья
 • формат doc
 • размер 102.5 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
10 сторінок. Виствітлено деякі питання з охорони праці в соціальній сфері. Нормативно-правові акти з охорони праці Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Основні поняття і терміни з охорони праці Комітет по нагляду за ОП України Робота уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

Лекции - Охорона праці в торгівлі

Статья
 • формат doc
 • размер 409.5 КБ
 • добавлен 23 октября 2010 г.
Охорона праці в торгівлі – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців із вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь із правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки процесів праці та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активною позицією щодо практичної реалі...

Навчальна програма з дисципліни Охорона праці в галузі

 • формат pdf
 • размер 156.91 КБ
 • добавлен 09 февраля 2010 г.
Ярова А. М. Навчальна програма дисципліни Охорона праці в галузі (для спеціалістів, магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 11 с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни Охорона праці в галузі, питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.

Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці у торгівлі

 • формат doc
 • размер 1.7 МБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; Осокін В. В., Селезньова Ю. А. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – 183с. Зміст підручника і послідовність викладання учбового матеріалу відповідають програмам нормативної дисципліни «Охорона праці у галузі» для підготовки спеціалістів та магістрів для сфері торгівлі, економічної і комерційній діяльності, а також підприємств...

Реферат - Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Реферат
 • формат doc
 • размер 61.5 КБ
 • добавлен 29 декабря 2011 г.
Робота виконана на базі ЗНУ в 2011 році на 10 сторінок. Державна політика в галузі охорони праці. Правове забезпечення її реалізації

Реферат Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Реферат
 • формат docx
 • размер 35.38 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина. Реферат содержит 15 страницы, год написания работы 2011. Зміст реферата Нормативно-правові акти з охорони праці Основні законодавчі акти з охорони праці Закон України "Про охорону праці" Охорона праці жінок Охорона праці неповнолітніх Охорона праці інвалідів Программа поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011-2015 рр. Положення про медичний огля...

Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу Охорона праці в галузі

Практикум
 • формат doc
 • размер 933 КБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Для студентів економічних спеціальностей міжнародного факультету та факультету економіки підприємства / Укл.: О.Є.Іларіонов, М.О.Кузнєцов, В.О.Хрутьба, - К.: Університет економіки та права КРОК, 2011 - 17с. Вступ Практична робота. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі Практична робота. Розробка інструкції з охорони праці для економіста (фінансиста, маркетолога, бухгалтера, обліковця тощо) Практична робота. Поряд...