Контрольна робота - Ризикологія

Контрольна робота - Ризикологія
 • лабараторные
 • docx
 • 54.18 КБ
 • добавлен 05.12.2010
Загальні засади теорії портфеля цінних паперів
Побудова детермінованих еквівалентів
Задача. Інвестиційний фонд розглядає можливість придбання акцій трьох компаній. Прогнозовані норми прибутку (r) акцій та відповідні ймовірності їх отримання (р) наведені в таблиці: Розрахувати значення середньої норми прибутку акцій. Дати відповіді на питання:
а) акції якої компанії є менш ризикові?
б) для якої акції характерне найкраще співвідношення ризику та доходу?
Обсяг роботи - 21 с.

Смотрите также


Контрольна робота - Економічний ризик

Контрольна робота - Економічний ризик

 • лабараторные
 • docx
 • 44.75 КБ
 • добавлен 05.12.2010
Поняття ризикології, її предмет, об’єкт, завдання та методологія

Поняття імітаційного моделювання, його значення та способи застосування в ризикології

Задача
Операційна діяльність підприємства характеризується наступними даними: чистий доход (виручка) від реалізації продукції за звітний та попередній періо...
Баранцева С.М., Хлевицька Т.Б. Ризикологія

Баранцева С.М., Хлевицька Т.Б. Ризикологія

 • разное
 • doc
 • 3.74 МБ
 • добавлен 12.09.2011
Навч. посіб. для студ. ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» ден. та заоч. форми навчання/ С. М. Баранцева, Т. Б. Хлевицька; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац.ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. приклад. економіки. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. – 224 с.
Нет изображения

Вітлінський В.В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві

 • разное
 • doc
 • 2.68 МБ
 • добавлен 16.03.2010
Монографія. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с
Пропонована монографія присвячена науці про економічний ризик — ризикології. Автори трактують ризик як економічну категорію, що іманентно притаманна діяльності суб’єктів господарювання і пов’язана із сприйняттям і подоланням невизначеності, конфлікту в ситуаціях цілепокладання, оцінюван...
Леонт’єва Ю.Ю., Кожокіна К.О. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу Економічні ризики

Леонт’єва Ю.Ю., Кожокіна К.О. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу Економічні ризики

 • разное
 • pdf
 • 261.74 КБ
 • добавлен 28.12.2011
Х.: ХНАМГ, 2008. - 28 с.

Для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка та підприємництво» (6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «облік і аудит») і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 – «Економіка підприємства» і 7.050106 – «Облік і аудит»)

ПЕРЕДМОВА
Зм...