Лебідь О.М., Камінська М.О., Рябуха І.М., Чеканович В.Г. Словник-посібник для роботи з текстами спеціального призначення (курс Англійська мова для професійного спілкування): Навчальний посібник

Лебідь О.М., Камінська М.О., Рябуха І.М., Чеканович В.Г. 	Словник-посібник для роботи з текстами спеціального призначення (курс Англійська мова для професійного спілкування): Навчальний посібник
 • разное
 • pdf
 • 1.77 МБ
 • добавлен 22.11.2011
– Херсон, 2007. – 125 с.


Словник посібник містить тексти спеціального призначення з термінами та термінологічними одиницями, які є найбільш уживаними в геоінформаційних системах і технологіях. До текстів розроблені комплекси лексичних вправ, що сприяють розвитку навичок професійного спілкування. Для кращого розуміння специфіки текстового матеріалу та полегшення інформаційного пошуку запропоновано короткі післятекстові глосарії, англо-український словник, а також додатки, що представляють правила словотворення та комбінаторики.
Для студентів, магістрів і працівників у сфері ГІС-технологій, сільського господарства і землевпорядкування.

Словарь-пособие содержит тексты специального назначения с терминами и терминологическими единицами, которые наиболее часто встречаются в геоинформационных системах и технологиях. К текстам разработан комплекс лексических заданий, способствующих развитию навыков профессионального общения. Для лучшего понимания специфики текстового материала и облегчения информационного поиска предложены короткие послетекстовые глоссарии, англо-украинский словарь, а также приложения, которые представляют правила словообразования и комбинаторики.
Для студентов, магистров и работников в сфере ГИС-технологий, сельского хозяйства и землепользования.

The reference and practice book provides special-purpose texts containing GIS-terms and terminological units. Each text is followed by a set of lexical practice exercises aimed at developing professional communication skills. To help the readers find the information they need there are short after-text glossaries, an English-Ukrainian vocabulary, and Appendices telling about word-building and combinatory ability of words.
The book is intended for Bachelor and Master Degree students as well as for specialists in GIS-technologies, agriculturalists and land managers.

Смотрите также


Морозов В.В., Лисогоров К.С., Шапоринська Н.М. Геоінформаційні системи в агросфері навчальний посібник

Морозов В.В., Лисогоров К.С., Шапоринська Н.М. Геоінформаційні системи в агросфері навчальний посібник

 • разное
 • pdf
 • 2.24 МБ
 • добавлен 06.04.2010
Херсон - 2007.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів аграрних вищих навчальних закладів, які займаються розробкою і впровадженням ГІС- технологій в науку і практику
Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О. Є. Посторовий аналіз і моделювання в ГІС

Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О. Є. Посторовий аналіз і моделювання в ГІС

 • разное
 • pdf
 • 19.11 МБ
 • добавлен 15.12.2011
Навчальний посібник / За ред. акад. Д.М.Гродзинського. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. - 200 с.
Викладено основи просторового аналізу й моделювання за допомогою географічних інформаційних систем (ГІС) і наведено приклади їх практичного застосування при вивченні природних ресурсів та прогно...
Ладичук Д.О., Пічура В.І. Бази геоінформаційних даних

Ладичук Д.О., Пічура В.І. Бази геоінформаційних даних

 • разное
 • pdf
 • 1.73 МБ
 • добавлен 17.08.2011
/ За ред. професора В.В. Морозова - Херсон: Вид-во ЩУ, 2007. - 103 с.
Навчальний посібник призначений для фахівців і студентів, які займаються створенням бази даних для геоінформаційних систем та систем управління базами даних і є складовою частиною дисциплін спеціалізації "Геоінформаційні системи і технології в управлінні в...
Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник

Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навчальний посібник

 • разное
 • pdf
 • 4.48 МБ
 • добавлен 28.06.2010
Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.
Наведено визначення, предмет, історію розвитку геоінформатики та їїмісце серед інших наук, розкрито основи технології географічних інформаційних систем (ГІС) - сучасної інформаційної технології роботи з просторово-координованою інформацією, подана характеристика аналітичних можливосте...
Ночвай В. І. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи ГІС - технологій

Ночвай В. І. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи ГІС - технологій

 • разное
 • pdf
 • 206.5 КБ
 • добавлен 15.03.2011
Київ:?МАУП,?2008?—?38?c.
Методична?розробка?містить?пояснювальну?записку,?розгорнутий?тематичний?план?дисципліни,?приклади?використання?
ГІС-застосувань, Короткі? теоретичні? відомості,?теми?для?самостійного?вивчення,?питання?для?самоконтролю,?вправи та методичні вказівки?самостійної? роботи? в? ArcView?,?список?рекоменд...
Лабораторные работы (ФИРТ 4 курс)

Лабораторные работы (ФИРТ 4 курс)

 • лабараторные
 • doc
 • 459.18 КБ
 • добавлен 23.12.2006
ФИРТ. Четвертый курс. Т28-421.
Преподаватель. Плеханов Сергей Вадимович.
Три лабораторных работы. Без вариантов. Сдавались в 2006 году.
Шнайдер В.А. Геоинформационные системы в дорожном строительстве

Шнайдер В.А. Геоинформационные системы в дорожном строительстве

 • разное
 • doc
 • 7.15 МБ
 • добавлен 25.01.2012
Курс лекций для студентов строительных специальностей
270205. - Омск: СибАДИ, 2010. - 81 с.

Курс лекций по дисциплине Геоинформационные системы в дорожном строительстве предназначен для студентов, обучающихся по специальности Автомобильные дороги и аэродромы. Позволяет познакомиться с широким спектром современных ге...
Греков Л.Д. Красовський Г.Я. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом

Греков Л.Д. Красовський Г.Я. Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом

 • разное
 • pdf
 • 45.2 МБ
 • добавлен 11.01.2012
Монографія

К.: Наук, думка. 2007. — 123 с.

УДК 528.8+632.15+332.37:334.012.12

ISBN 978-966-00-0621-7

Розроблено технологію синтезу картографічних моделей забруднення земель техногенним пилом зосереджених і просторово-розподілених джерел викидів в атмосферу, реалізація якої припускає наявність ...
Курсовая работа - Геоинформационные системы в развитии современного общества

Курсовая работа - Геоинформационные системы в развитии современного общества

 • курсовые
 • doc
 • 2.06 МБ
 • добавлен 01.03.2011
Таврический Национальный Университет им. В. И. Вернадского, г. Симферополь, 6.040104 – география, 3 курс, 2011 г. 65 стр. Дисциплина - География

История развития геоинформационных систем
Понятие геоинформационной системы (ГИС)
Этапы развития ГИС
Основные направления и использование ГИС в современном
о...
Презентация - Курс лекций по Геоинформационным системам и технологиям

Презентация - Курс лекций по Геоинформационным системам и технологиям

 • рефераты
 • ppt
 • 51.3 МБ
 • добавлен 22.05.2010
Алсынбаев К. С., ЮГУ, Взгляд на округ из космоса. Информационно-космические и геоинформационные технологии для моделирования объектов, процессов и явлений на территории Югры, модели данных, математические основы картографии и т. п.