Лекции - Управление качеством на предприятиях дорожной отрасли (укр. яз)

Лекции - Управление качеством на предприятиях дорожной отрасли (укр. яз)
 • лекции
 • pdf
 • 469.33 КБ
 • добавлен 04.09.2011
Розробник: Догадайло Я.В. - Харьков: ХНАДУ, 2010. – 49 с. Для студентов 5-го курса специальности 6.0306.01 «Менеджмент» специализация «Менеджмент организаций дорожного хозяйства».

Конспект лекцій підготовлено на основі вивчення літературних та нормативних джерел, присвячених питанням управління якістю на підприємстві. В результаті в ньому розглянуті теоретичні основи та практичні аспекти управління якістю на підприємствах дорожньої галузі. Особливу увагу приділено кількісної оцінці якості, методам управління якістю продукції та державному його регулюванню. В конспекті лекцій стисло викладається зміст кожної теми та приводиться список рекомендованої літератури для більш детального вивчення обов’язкових для розгляду питань.

Лекція 1 Якість як економічна категорія та об’єкт управління
Поняття якості
Піраміда якості
Основні поняття та категорії управління якістю
Якість як об’єкт управління
Лекція 2 Правові аспекти забезпечення якості
Документи, що регламентують забезпечення якості
Основні поняття закону України "Про захист прав споживачів"
Права споживача у випадку придбання ним товару неналежної якості
Права споживача при придбанні товару належної якості
Лекція 3 Еволюція підходів до менеджменту якості
«Зірка» якості як інструмент розгляду еволюції систем якості
Основні етапи розвитку систем якості
Міжнародний досвід управління якістю
Російський та вітчизняний досвід управління якістю
Лекція 4 Кваліметрія в управлінні якістю
Кваліметрія як наука, ії роль, методи та галузі практичного використання
Принципи кваліметрії
Методи кваліметрії
Особливості формування сукупності властивостей ієрархічної структури якості
Лекція 5 Оцінка рівня якості в дорожньому господарстві
Показники оцінки якості продукції, робіт і об’єктів
Методи оцінки якості продукції, робіт і об’єктів
Лекція 6 Методи управління якістю
Статистичні методи управління якістю продукції
Екзотичні методи управління якістю продукції
Використання методів управління якістю за етапами життєвого циклу продукції
Контроль якості продукції. Його види
Лекція 7 Стандарти як нормативна база менеджменту якості
Основні поняття і визначення зі стандартизації
Органи стандартизації в Україні
Основні положення Державної системи стандартизації України
Лекція 8 Метрологічне забезпечення якості продукції
Основні поняття і визначення з метрології
Класифікація вимірювань
Основні характеристики вимірювань
Метрологічна служба України
Державний метрологічний контроль і нагляд
Лекція 9 Підтвердження відповідності продукції в державній системі сертифікації УкрСЕПРО
Основні поняття і визначення у сфері підтвердження відповідності
Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО
Атестація виробництва в системі УкрСЕПРО
Сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО
Сертифікація систем якості в системі УкрСЕПРО
Список рекомендованої літератури

Смотрите также


Семенова Е.И. Управление качеством

Семенова Е.И. Управление качеством

 • разное
 • pdf
 • 5.36 МБ
 • добавлен 11.12.2009
Управление качеством продукции. Рассмотрены теоретические и практические положения управления качеством, его современные модели, особенности планирования, организации и контроля качества на предприятиях АПК. Изложены основы стандартизации и сертификации. Описаны методы расчета показателей эффективности управления качеством.
...
Лекции - Управление качеством

Лекции - Управление качеством

 • лекции
 • doc
 • 113.91 КБ
 • добавлен 11.11.2009
Вопросы к зачету по дисциплине "Управление качеством"
Цель и предмет дисциплины
Понятие «качество»
Управление качеством
Зарождение управления качеством в России
Внедрение систем качества на предприятиях
Управление качеством в Японии
Опыт управления качеством в США История внимания к качеству продукции...
Челнокова В.М., Балберова Н.В. Управление качеством

Челнокова В.М., Балберова Н.В. Управление качеством

 • разное
 • pdf
 • 1.64 МБ
 • добавлен 16.09.2011
Учебное пособие. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. - 135 с.
Изложен материал по изучению дисциплины "Управление качеством" для студентов специальностей 270115 - Экспертиза и управление недвижимостью, 080507 - Менеджмент организации, 080502 - Экономика и управление на предприятии отрасли; для слушателей Института повышения квалификации ...
Дипломная работа - Система управления качеством услуг и пути её совершенствования

Дипломная работа - Система управления качеством услуг и пути её совершенствования

 • дипломы
 • doc
 • 565.5 КБ
 • добавлен 21.05.2011
Диплом написан на основе предприятия добывающей отрасли Казахстана ТОО НПФ «Мад Логин».
Введение.
Теоретические основы управления качеством продукции.
Качество услуг как объект управления.
Содержание системного подхода к управлению качеством.
Создание системы качества на предприятиях, этапы работ, и методы оц...
Контрольная работа - Управление качеством и управление персоналом

Контрольная работа - Управление качеством и управление персоналом

 • лабараторные
 • doc
 • 108.25 КБ
 • добавлен 16.01.2012
УрСЭИ АТиСО, Челябинск, 29 стр., 2011

ВВЕДЕНИЕ
Понятие «управление качеством»
Механизм управления качеством
Факторы и условия, влияющие на качество
Японский феномен. Человеческий ресурс в управлении качеством
Управление персоналом в процессе совершенствования деятельности
Управление качеств...
Р 50-601-32-92. Рекомендации. Система качества. Организация внедрения статистических методов управления качеством продукции на предприятии

Р 50-601-32-92. Рекомендации. Система качества. Организация внедрения статистических методов управления качеством продукции на предприятии

 • разное
 • pdf
 • 325.03 КБ
 • добавлен 02.02.2011
Настоящие рекомендации определяют порядок внедрения статистических методов
управления качеством продукции на предприятии.
Рекомендации разработаны с целью оказания методической и практической
помощи специалистам предприятия при внедрении системы управления качеством
продукции, основанной на использовании междунар...
Курсовая работа - Современные направления развития управления качеством

Курсовая работа - Современные направления развития управления качеством

 • курсовые
 • docx
 • 57.15 КБ
 • добавлен 21.05.2011
Введение.
Общая теория управления и управление качеством.
Универсальная схема управления качеством продукции.
Категории управления качеством продукции.
Органы управления качеством продукции.
Всеобщее управление качеством (TQM).
Современные направления развития управления качеством.
Заключение.
Спи...
Реферат - Теоретические основы управления качеством продукции на предприятии

Реферат - Теоретические основы управления качеством продукции на предприятии

 • рефераты
 • doc
 • 142.5 КБ
 • добавлен 27.02.2010
Определение сущности понятия «управление качеством продукции». Исторические аспекты. Управление качеством продукции как основа повышения конкурентоспособности предприятия Управление качеством продукции на предприятии. Дальневосточный Государственный Университет Путей Сообщения. Код специальности
080502. Курс - 3-й. Дисциплин...
Молчанова Е.Д. (сост.) Методические указания по выполнению практических заданий по дисциплине Средства и методы управления качеством

Молчанова Е.Д. (сост.) Методические указания по выполнению практических заданий по дисциплине Средства и методы управления качеством

 • разное
 • pdf
 • 308.59 КБ
 • добавлен 14.02.2011
Для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 220501 «Управление качеством». - Улан-Удэ: изд-во ВСГТУ, 2006. - 36 с.

Настоящие методические указания предназначены для студентов специальности 220501 «Управление качеством» в качестве методической помощи при выполнении практических заданий по дисциплине «Сред...
Бурчакова М.А. Управление качеством

Бурчакова М.А. Управление качеством

 • разное
 • doc
 • 1020 КБ
 • добавлен 01.03.2011
М. А. Бурчакова, М. Ф. Мизинцева. - М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2004.
Социальные и экономические основы качества
Понятие качества.
Экономические аспекты качества.
Классификация затрат на качество.
Экономическая эффективность улучшения качества.
Эволюция методов обеспечения качества
Опы...