• формат pdf
 • размер 838.55 КБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
Прокопенко Л.Л. Розвиток регіонального співробітництва України в контексті європейської інтеграції: монографія
/ Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, І. Д. Шумляєва; за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. – 132 с.
Наводяться результати дослідження, яке виконувалося в межах
держбюджетної науково-дослідної теми «Розвиток регіонального співробітництва
України та ЄС у контексті курсу на європейську інтеграцію» тимчасовим творчим
колективом кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ. Визначаються
стан і шляхи подальшого удосконалення регіонального співробітництва України
та країн Європейського Союзу в контексті європейської інтеграції; пропонуються
відповідні механізми підвищення якості співробітництва. Для слухачів, науковців, працівників органів державної влади, фахівців у сфері європейської інтеграції.

Становлення та розвиток співробітництва регіонів України та країн Центральної і Південно-Східної Європи у 50-80-х рр. ХХ ст.: історія і сучасність
Становлення міжрегіонального співробітництва України та країн Центральної і Південно-Східної Європи
Основні напрями міжрегіонального співробітництва у 50-80-х рр. ХХ ст
Політика ЄС щодо розвитку регіонів та регіонального співробітництва
Досвід реалізації регіональної політики Європейського Союзу
Регіональне співробітництво ЄС у контексті реформи європейського врядування
Стан співробітництва регіонів України та ЄС на сучасному етапі
Становлення та розвиток транскордонного співробітництва регіонів України та держав-членів ЄС
Розвиток міжрегіонального співробітництва України та країн ЄС
Похожие разделы
Смотрите также

Богашева Н.В., Ключковський Ю.Б., Колісецька Л.В. Дослідження деяких аспектів еволюції виборчого законодавства України (1989-2006 роки)

 • формат pdf
 • размер 874.58 КБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
К.: ПЦ «Фоліант», 2006. - 146 с. На підставі законодавчих актів, які регулювали проведення загальнонаціональних виборів, та досвіду їх застосування досліджуються окремі аспекти еволюції виборчого права в Україні, зокрема, зміни виборчої системи на виборах народних депутатів України та пов’язаний із цим розвиток партійної системи в Україні, а також еволюція територіальної організації загальнонаціональних виборів та системи виборчих комісій як орга...

Богашева Н.В., Ключковський Ю.Б., Колісецька Л.В. Дослідження деяких аспектів еволюції виборчого законодавства України (1989-2006 роки)

 • формат doc
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
К.: ПЦ «Фоліант», 2006. - 146 с. На підставі законодавчих актів, які регулювали проведення загальнонаціональних виборів, та досвіду їх застосування досліджуються окремі аспекти еволюції виборчого права в Україні, зокрема, зміни виборчої системи на виборах народних депутатів України та пов’язаний із цим розвиток партійної системи в Україні, а також еволюція територіальної організації загальнонаціональних виборів та системи виборчих комісій як орга...

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія

 • формат djvu
 • размер 5.58 МБ
 • добавлен 25 апреля 2010 г.
Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — 4-те вид., випр. і доп. — Л.: Світ, 2001. — 384 с. Зміст Передмова Предмет і методи політології Розвиток політичної думки у світовому контексті Етапи розвитку політичної думки в Україні Політична система. Політична влада як основний атрибут політичної системи Політичні режими Держава як інститут політичної системи Державне управління Парламентаризм Судова система в структурі органів державно...

Кілієвич О., Тертичка В. Вироблення Державної Політики: рекомендації для України в контексті євроінтеграційного досвіду країн Балтії та Польщі

 • формат pdf
 • размер 4.17 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Вироблення Державної Політики: рекомендації для України в контексті євроінтеграційного досвіду країн Балтії та Польщі Збірник аналітичних звітів і записок учасників "Програми /урядового стажування" (2006) / Укл. О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка. - К. , 2006. - 388 с. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демокра...

Корнієнко В.О., Денисюк С.Г., Шиян А.А. Моделювання процесів у політико-комунікативному просторі

 • формат doc
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 22 апреля 2011 г.
Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 209 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету, Міністерством освіти і науки України (протокол № 13 від 3.07.2008 р. ). Рецензенти: А. А. Чічановський, доктор політичних наук, професор. О. Л. Порфімович, доктор політичних наук, професор. О. В. Мороз, доктор економічних наук, професор. Монографія присвячена вивченню моделювання як методу аналізу полі-ти...

Левенець Ю.А. (гол. ред) Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

 • формат pdf
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
К.: , 2009. - 448 с. Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи Сучасна політична ідентичність населення України: джерела, прояви, тенденції (національний і регіональний вимір) Вплив російського та європейського цивілізаційних чинників на етнополітичний розвиток України в умовах глобалізації Політичні аспекти...

Левенець Ю.А., Пахомов Ю.М. (гол. ред.) Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць

 • формат pdf
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2010. — 208 с. У збірнику розглядаються актуальні проблеми українсько-російських відносин у період кардинального концептуального «перезавантаження» підходу обох держав до міждержавних взаємин. Для істориків, політологів, економістів, філософів, викладачів та студентів манітарних факультетів.

Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні

 • формат pdf
 • размер 964.68 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
К.: В-во «К. І. С. », 2007. – 120 с. У виданні зроблено спробу проаналізувати практику, основні підходи та методи моніторингу та оцінювання стратегій, програм та проектів регіонального розвитку в Канаді, Польщі та Україні. На основі аналізу авторами запропоновані висновки та рекомендації щодо формування системи моніторингу та оцінювання реалізації стратегій і програм регіонального розвитку, зокрема й Державної стратегії регіонального розвитку.

Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст

 • формат pdf
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 01 мая 2010 г.
Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність: український контекст. — К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. — 405 с. Монографія присвячена аналізу на українському матеріалі одного з нових, стимульованих викликами глобалізаційної ери, суспільно політичних феноменів — регіональних ідентичностей. Регіональний вимір ціннісних орієнтацій і політичних проекцій простежений на широкому історичному фоні, у контексті складних «переідентифікацій», що...

Свердлюк Я., Оксамитна С. Жінки в політиці: міжнародний досвід для України

 • формат pdf
 • размер 831 КБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Збірник наукових статей з Київ – НаУкма – 7 жовтня 2005 року. – К.: Атіка, 2006. – 272 с. Міжнародний досвід політичної участі жінок (Участь та повноваження жінок Північних країн у політиці. Державні механізми надання політичних повноважень жінкам у Норвегії. Рівні можливості як засіб демократичного й економічного розвитку. Стратегія врахування гендерних аспектів: підхід Оон) Жінки в політиці в україні: НаціонАльний рівень (Жінки і політика в Ук...