• формат pdf
 • размер 831 КБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Свердлюк Я., Оксамитна С. Жінки в політиці: міжнародний досвід для України
Збірник наукових статей з Київ – НаУкма – 7 жовтня 2005 року. – К.: Атіка, 2006. – 272 с.

Міжнародний досвід політичної участі жінок (Участь та повноваження жінок Північних країн у політиці. Державні механізми надання політичних повноважень жінкам у Норвегії. Рівні можливості як засіб демократичного й економічного розвитку. Стратегія врахування гендерних аспектів: підхід Оон) Жінки в політиці в україні: НаціонАльний рівень (Жінки і політика в Україні: визначення засад співробітництва між регіональними і міжнародними чинниками. Законодавче забезпечення участі жінок у процесі прийняття рішень: європейський досвід для України. Динаміка гендерної нерівності в сучасній Україні. Інституційні механізми забезпечення гендерної рівності в Україні в контексті європейської інтеграції. Гендерні аспекти праці та політики у дзеркалі громадської думки. Жіноча присутність в українській політиці: що заважає професійній політичній кар’єрі) Жінки в політиці в україні: Регіональний рівень (Політика України щодо інтеграції гендерної рівності. Жіноче політичне лідерство як об’єкт соціологічного аналізу. Роль жіночих неурядових організацій у впровадженні гендерної рівності в регіонах України. Жінка в політиці.
Похожие разделы
Смотрите также

Антонюк О.В. Основи етнополітики

 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 18 марта 2011 г.
Навч. Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2005. – 432 с. У посібнику аналізуються визначальні проблеми етнополітичної теорії; характеризуються теоретико-методологічні, концептуальні засади формування етнополітики, яка має свою структуру, зміст, філософські, політичні, та організаційно-функціональні основи; висвітлюється історичний досвід (позитивний і негативний), його уроки у сфері етнічної політики, здійснюваної на території України;...

Боврон Б., Вігода А., Девідсон Г., Мамонова В., Федів І., Санжаровський І. Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку регіону: Практичний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.9 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
/ За ред. Санжаровського І. – К.: Вид-во К. І. С. , 2008. – 214 с. У посібнику представлено послідовність кроків з розроблення та впровадження стратегісного плану розвитку регіону, описано підходи та методи залучення зацікавлених сторін. Видання грунтується на положеннях чинного законодавства України, практичному досвіді регіонів Канади й України щодо стратегічного планування розвитку територій.

Валевський О. Перспективи двопалатного парламенту в Україні

 • формат doc
 • размер 74.5 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 7.2009. Досліджується світовий досвід функціонування двопалатного парламенту в контексті дискусій стосовно доцільності впровадження бікамералізму в Україні. Аналізуються проекти двопалатного парламенту в Україні, які обговорювалися впродовж 1992-2003 рр. Висуваються конкретні пропозиції стосовно проекту двопалатного парламенту, який запропонував Президент України В. Ющенко. Ключові слова: бікамералізм, двопалатний п...

Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику

 • формат pdf
 • размер 6.19 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2009. — 840 с. Підручник — спроба систематизованого викладення курсу науки про політику — політології. Розкриваються основні віхи становлення і розвитку по літичної думки, викладається сутність ідей національної державності і демократії в історії політичної думки України, висвітлюються теорія політичної влади, суб’єк тивні аспекти політики, суть політичної системи, основні типи полі тичних режимів, складові політич...

Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація

 • формат pdf
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К. , 2009. – 496 с. У монографії аналізуються чинники формування України як суб’єкта міжнародних відносин, її політичної конкурентоспроможності, характер взаємодії з основними зовнішньополітичними партнерами. Стан та проблеми дослідження партнерського потенціалу України Українське суспільство як міжнародний актор Ціннісні орієнтації та громадянські якості населення Потенціал самоорганізації суспільства Еволюція цивілізаційного та геополітичного...

Левенець Ю.А., Войналович В.А. (ред.) Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

 • формат pdf
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – 410 с. Пропонована робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України з ряду актуальних проблем суспільно-політичного розвитку України. Політичні технології подолання економічних криз: проблеми адаптації світового досвіду до українських умов Політика реформ як поєднання політичних економічних та ідеологічних технологій соціальн...

Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики

 • формат pdf
 • размер 17.27 МБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К.: Світогляд, 2005. – 315 с. (на укр. яз. ) У монографії висвітлюється взаємодія політики і мови крізь призму підходів, що утверджуються у процесі становлення нової субдисципліни в системі політичних наук – політичної лінгвістики. Книга вводить читача у складний світ дискурсів, комунікативної взаємодії, політичних метафор, ідентичностей, мовного регулювання. При цьому пошук «політики у мові і мови у політиці» ведеться із залученням напрацювань с...

Прокопенко Л.Л. Розвиток регіонального співробітництва України в контексті європейської інтеграції: монографія

 • формат pdf
 • размер 838.55 КБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
/ Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, І. Д. Шумляєва; за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. – 132 с. Наводяться результати дослідження, яке виконувалося в межах держбюджетної науково-дослідної теми «Розвиток регіонального співробітництва України та ЄС у контексті курсу на європейську інтеграцію» тимчасовим творчим колективом кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ. Визначаються стан і шляхи подальшого удосконалення регіона...

Юрій М.Ф. Політологія

 • формат doc
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 19 сентября 2010 г.
Київ Дакор 2006 Мета даного підручника - ознайомити студентів і всіх, хто цікавиться політичною проблематикою, з основами сучасної політичної науки і демок-ратичної культури. Він орієнтований на реальні потреби України у політичній освіті громадян. Автор намагався познайомити читача з основами сучасної політичної теорії і в той же час сконцентрувати увагу на найбільш нагальних в українських умовах проблемах: демократизації і модернізації суспіль...

Якубін О.Л. Застосування аналізу часових рядів в сучасній політичній науці: досвід і перспективи

 • формат pdf
 • размер 153.77 КБ
 • добавлен 29 января 2010 г.
Якубін О. Л. Застосування аналізу часових рядів в сучасній політичній науці: досвід і перспективи. The Usе of Time Series Analysis in the Contemporary Political Science: Experience and Рrospects. У статті висвітлюється чотири пласти знання про час і політику, існуючих на даний момент. Основний акцент автором статті зроблено на розкритті інструментального розуміння часу в контексті витоків історико-економічного аналітичного фокусу хронополітики....