Похожие разделы

Абрамчук О.В. Методичні рекомендації до дисципліни Українська мова за професійним спілкуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 406,12 КБ
 • добавлен 03 декабря 2015 г.
Методичні рекомендації. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 44 с. Мета рекомендацій - розширення знань студентів про нормативність української літературної мови, удосконалення мовленнєвих умінь та навичок, підвищення рівня грамотності, що необхідно для підвищення рівня мовленнєвої культури майбутніх інженерів. Система тестових завдань спрямована на формування практичних навичок з ділового мовлення: пра-вильне та грамотне складання документів, опанування лек...

Абрамчук О.В. Методичні рекомендації до дисципліни Українська мова за професійним спілкуванням для студентів 3-4 курсів усіх спеціальностей денної і заочної форми навчання

Практикум
 • формат pdf
 • размер 336,69 КБ
 • добавлен 03 января 2014 г.
Методичні рекомендації. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 43 с. Мета рекомендацій - розширення знань студентів про нормативність української літературної мови, удосконалення мовленнєвих умінь та навичок, підвищення рівня грамотності, що необхідно для підвищення рівня мовленнєвої культури майбутніх інженерів. Система тестових завдань спрямована на формування практичних навичок з ділового мовлення: правильне та грамотне складання документів, опанування лек...

Азарова Л.Є., Горчинська Л.В., Кухарчук Г.В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 254,91 КБ
 • добавлен 08 ноября 2015 г.
Методичні вказівки.– Вінниця: ВНТУ, 2011. – 32 с. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання розраховані на тих, хто поглиблює знання з діловодства, прагне навчитися правильно укладати документи, опановувати ключові моменти ділового усного і писемного спілкування. Методичні вказівки до контрольної роботи. Завдання до виконання контрольної роб...

Азарова Л.Є., П’яст Н.Й. Українське ділове мовлення. Частина І

 • формат djvu
 • размер 1,61 МБ
 • добавлен 06 января 2014 г.
Навчальний посібник . – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 232 с. Навчальний посібник містить загальні відомості з дисципліни Українська мова професійного спілкування. У ньому розглянуто теоретичні питання курсу, подано орфографічний практикум, який послідовно розкриває основи української граматики, сприяє виробленню навичок стилістичного використання слів і словосполучень. Завдання і вправи орієнтовано на подальше вдоскона-лення знань з української мови та...

Акімова В.С. Методичні вказівки до вивчення теми Синтаксис у діловому спілкуванні з курсу Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 170,57 КБ
 • добавлен 15 октября 2015 г.
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014.– 14 с. Методичні вказівки по темі «Синтаксичні особливості ділової мови» допоможуть студентам дотримувати порядку слів у реченні, вміло використовувати дієприкметникові та дієприслівникові звороти, уз-годжувати підмет з присудком, перекладати фахові терміни, речен-ня, редагувати неправильно вжиті речення. Синтаксичні особливості ділових паперів. Узгодження підмета з присудком. Складні випадки ке...

Акімова В.С. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу Українська мова за професійним спілкуванням (іменник у професійному спілкуванні)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 216,72 КБ
 • добавлен 07 сентября 2015 г.
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – 21 с. Методичні вказівки по темі «Іменник у професійному спілкуванні» допоможуть студентам опанувати найважливіші граматичні, морфологічні ознаки; основну синтаксичну роль іменника; варіанти відмінкових форм іменників; стандартні іменникові словосполу-чення. Особливості вживання іменника в професійному мовленні. Тест №1. Тест №2. Тест №3. Рекомендована література. Для студентів економічного фа...

Акімова В.С. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 201,68 КБ
 • добавлен 22 сентября 2015 г.
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 24 с. Методичні вказівки містять тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів. Вони передбачають з’ясування рівня знань студентів з основних теоретичних понять та категорії навчальної дисципліни «Українська мова за професійний спрямуванням»: питання культури офіційно-ділового стилю, лексико-граматичні та правописні норми української літературної мови, володіння якими є основою...

Біленко Т.Г. Збірник навчальних текстів з комплексними завданнями

Практикум
 • формат pdf
 • размер 431,28 КБ
 • добавлен 04 ноября 2014 г.
Практичні завдання. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с. Для студентів електротехнічного факультету денної та заочної форм навчання. Практичні завдання розроблено відповідно до плану другого етапу «Лексична система мови спеціальності в категоріях парадигматики та дериватології» кафедральної НДР 08512 «Системно-структурна організація лексичного ярусу мови спеціальності» (2012-2015рр.). Передмова. Тексти 1 - 10. Комунікативний тренінг №1 «Логістика у с...

Біленко Т.Г. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання гуманітарного факультету з дисципліни Вступ до мовознавства (1 семестр)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 805,22 КБ
 • добавлен 30 сентября 2013 г.
Навчальне видання. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 110 с. Вступ до мовознавства – початковий, пропедевтичний курс, який розпочинає вивчення лінгвістичних дисциплін, створює наукову базу для їхнього засвоєння. Він узагальнить і розширить знання студентів, ознайомить з основними розділами науки про мову, допоможе оволодіти методологічними основами мовознавства, сформує у них наукове розуміння сутності мови як суспільного явища, що виникло, розвивається...

Батраченко Л.Ф. Методичні вказівки та навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 373,50 КБ
 • добавлен 20 сентября 2013 г.
Навчальне видання/– Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 46 с. Фахове мовлення майбутніх інженерів базується на законах української мови, на її лексичних, морфологіч-них та синтаксичних нормах. Мета курсу – ознайомити студентів з основами культури мовлення, розкрити специфіку усного і писемного професійного мовлення, навчити студентів 1-го курсу інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання вільно володіти технічною термінологією, виробити нав...

Батраченко Л.Ф.Теми контрольних робіт та методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 352,28 КБ
 • добавлен 01 октября 2013 г.
Навчальне видання/– Суми: Сумський державний університет, 2004. – 34 с. Мета даного навчального видання – спрямувати самостійну роботу студентів спеціальності 5.060101 Правознавство заочної форми навчання на опанування державної мови, її стилів і жанрів усного та писемного мовлення. Комунікативна діяльність юриста вимагає глибокого засвоєння не лише норм права, а й важливих норм літературної мови, знань із стилістики тощо. Комплекс контрольних р...

Берест Т.М. Українська мова професійного спілкування

Практикум
 • формат pdf
 • размер 770,11 КБ
 • добавлен 06 июля 2014 г.
Методичні рекомендації. – Х.: Вид-во НУА, 2008. – 80 с. Пропоновані методичні рекомендації містять програму курсу «Українська мова професійного спілкування» для студентів І курсу факультету «Бізнес-управління», укладену згідно з інтегрованою програмою безперервної освіти з української мови та відповідно до вимог кредитно-модульної системи; плани практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до занять, теми й завдання для самостійної та...

Берестенко О.Г. Культура професійного спілкування

 • формат djvu
 • размер 1,99 МБ
 • добавлен 05 января 2014 г.
Навчальне видання /– Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 299 с. У пропонованому посібнику для студ. II курсу всіх спец. гуманіт. профілю ден. та заоч. форм навчання розглянуто актуальні питання культури професійного спілкування, спрямовані на посилення професійної підготовки майбутнього фахівця. Укладений відповідно до курсу „Культура професійного спілкування, має два модулі: модуль А „Професійне спілкування як реалізація інд...

Берестова А.А. Методичні вказівки та контрольні завдання з ділового українского мовлення (для студентів заочної форми навчання фармацевтичних вузів і факультетів)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 205,03 КБ
 • добавлен 09 октября 2013 г.
Навчальне видання/— Харків: Вид-во НФАУ, 2000. — 37 с. Методичні вказівки вміщують програму з курсу української мови, перелік навичок, якими повинен володіти студент, і контрольних питань; список рекомендованої літератури; завдання на одну контрольну роботу в семи варіантах для самостійної роботи студентів заочної форми навчання фарма-цевтичних вузів та факультетів і рекомендації до ії виконання. Ці методичні вказівки мають за мету допомогти студ...

Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів

Справочник
 • формат djvu
 • размер 7,32 МБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
Справочник, на укр. яз. - К.: Довіра, 1999. - 503с. Запропонована книга — незамінний щоденний помічник службовця будь-якого рангу, банкіра, викладача, підприємця, оскільки вміщує щонайширше коло ділових паперів, а саме: найсучасніші зразки листів, протоколів, заяв, угод, актів, договорів та інших документів. Кожен із розділів доповнений російсько-українським словничком відповідних термінів і словосполучень, найхарактерніших для сфери справочинств...

Богданова І.Є. Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 10 сентября 2013 г.
Навчальне видання /– Харків: УЦЗУ, 2007 р. – 136 с. Курс лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуанням» відповідає чинній програмі з курсу, містить загально-теоретичні відомості про мову і мовлення, конкретизує зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів і культури мовлення. Структура курсу складається з двох частин. Частина І «Писемне спілкування»: Предмет і за...

Бондаренко Ю.Л. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 26 ноября 2014 г.
Навчальний посібник. – К.: НТУУ «КПI», 2014. - 150с. Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Передмова Вступ Зразки документів Вправи на дотримання орфоепічних, орфографічних, граматичних мовних норм Лексичні вправи Вправи для редагування Тексти для перекладу Висловлювання видатних людей Російсько-український міні-словник найуживаніших виразів ділового мовлення Інформаційні додатки Сп...

Бондарчук К.С. Збірник навчальних текстів із комплексними завданнями з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 289,76 КБ
 • добавлен 19 мая 2015 г.
Методичні вказівки. – Запоріжжя: Запорізьк. нац. техн. ун-т, 2015. -34с. Для студентів факультету економіки та управління денної та заочної форм навчання. Збірник навчальних текстів із комплексними завданнями для студентів факультету економіки та управління денної та заочної форм навчання містить навчальні різностильові тексти, переважна частина яких репрезентує науковий стиль мови, до дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». С...

Бондарчук К.С. Методичні вказівки та практичні завдання з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат djvu
 • размер 583,50 КБ
 • добавлен 05 февраля 2014 г.
Методичні вказівки – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 46 с. Пропоновані методичні вказівки зорієнтовані на формування знань про специфіку усної та писемної форм реалізації української мови з урахуванням фахової спрямованості навчання майбутніх спеціалістів для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання (2 курс, 3 семестр) (роздатковий матеріал). Передмова Державна мова – мова професійного спілкування Орфоепічні та акцентуаційні норми укра...

Бондарчук К.С., Біленко Т.Г., Катиш Т.В., Миронюк Л.В. Конспект лекцій з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 553,70 КБ
 • добавлен 13 ноября 2014 г.
Конспект лекцій. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– 74с. Для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Передмова. Основи культури української мови. Риторика і мистецтво презентації. Культура усного фахового спілкування. Форми колективного обговорювання професійних проблем. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Етикет службового листування. Українська термінологія у професійному спілкуванні. Науковий стиль. Проблеми...

Борисова М.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) за темою Граматична парадигма частин мови у діловому спілкуванні. Частина І

Практикум
 • формат pdf
 • размер 976,76 КБ
 • добавлен 09 октября 2014 г.
Методичні вказівки. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2013.-60с. Для студентів усіх курсів та напрямів підготовки. У методичних вказівках розглядаються граматичні парадигми самостійних (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, дієприкметник, дієприслівник) та службових (прийменник, сполучник, частка) частин мови у професійному мовленні.

Борисова М.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) за темою Граматична парадигма частин мови у діловому спілкуванні. Частина ІІ

Практикум
 • формат pdf
 • размер 751,38 КБ
 • добавлен 11 сентября 2014 г.
Методичні вказівки. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2014.-39с. Для студентів усіх курсів та напрямів підготовки. У методичних вказівках подано завдання для закріплення знань, умінь і навичок щодо особливостей використання граматичних парадигм самостійних (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, дієприкметник, дієприслівник) та службових (прийменник, сполучник, частка) частин мови у професійному мовленні

Борисова М.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) за темою Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Практикум
 • формат pdf
 • размер 874,67 КБ
 • добавлен 20 сентября 2014 г.
Методичні вказівки. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2014.-72с. Для студентів усіх курсів та напрямів підготовки. У методичних вказівках розглядаються питання класифікації стилів сучасної української мови, окреслюються основні стилістичні норми офіційно-ділового стилю, надаються реквізити і правила оформлення найпоширеніших типів ділових документів.

Борисова М.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) за темою Лексика і фразеологія професійного спілкування

Практикум
 • формат pdf
 • размер 496,50 КБ
 • добавлен 25 сентября 2014 г.
Методичні вказівки. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2014.-39с. Для студентів усіх курсів та напрямів підготовки. У методичних вказівках розглядаються питання словникового складу української мови, окреслені особливості вживання термінів, професіоналізмів, іншомовних слів, синонімів, паронімів, абревіатур тощо у професійному мовленні.

Брайко О.В. Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням (для бакалаврів)

Практикум
 • формат doc
 • размер 65,01 КБ
 • добавлен 10 января 2016 г.
К.: МАУП, 2007. — 30 с. Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, завдання для практичних занять, а також список літератури.

Брайко О.В. Методичні матеріали щодо практичних занять з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням (для бакалаврів)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 183,35 КБ
 • добавлен 06 октября 2012 г.
Практичні завдання. — К.: МАУП, 2007. — 30 с. Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, завдання для практичних занять, а також список літератури.

Брацун О.І. Збірник навчальних текстів з комплексними завданнями з УМПС

Практикум
 • формат pdf
 • размер 311,62 КБ
 • добавлен 24 мая 2015 г.
Методичні вказівки.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. -38с. Цей збірник навчальних фахових текстів з комплексними завданнями для студентів інженерно-фізичного факультету підготовлено відповідно до плану першого етапу кафедральної НДР 08512 «Системно-структурна організація лексичного ярусу мови спеціальності». Збірник містить навчальні тексти фахової тематики з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства, ливарного виробництва, зварювання та сп...

Брацун О.І., Катиш Т.В. Методичні вказівки з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 341,32 КБ
 • добавлен 02 ноября 2013 г.
Навчальне видання/– Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.– 46 с. Ці методичні вказівки для студентів технічних та комп’ютерних спеціальностей денної форми навчання містять теоретичний матеріал та практичні завдання до нововведеної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Методичні вказівки мають на меті виробити у студентів технічних та комп’ютерних спеціальностей ЗНТУ необхідну комунікативну спроможність у сфері професійного спілкування як в...

Бурлакова. І.В., Верхулевська Л.Ф., Дячук Т.М., Щур Н.О. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 689,99 КБ
 • добавлен 25 февраля 2015 г.
Методичні рекомендації. – Київ: НАУ, 2013. -64с. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх галузей знань і напрямів підготовки заочної форми навчання У методичних рекомендаціях подано теми для самостійного вивчення дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням), кожна з яких містить план, рекомендовану літературу, методичні рекомендації щодо опрацювання теоретичних положень та запитання для самоконтролю. Для студентів...

Бутенко Л.В. Конспект лекцій (скорочений варіант)

 • формат pdf
 • размер 124,90 КБ
 • добавлен 02 мая 2016 г.
Донбаський державний технічний університет, 2003. - 26 с. Конспект лекцій. (скорочений варіант). з української мови (за професійним спрямуванням). ст. викладача кафедри мовної підготовки фахівців Л. В. Бутенко. ( I курс).

Бутенко Л.В. Мовлення ділових людей на нарадах, засіданнях, зборах. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1,29 МБ
 • добавлен 09 декабря 2014 г.
Навчальний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей. — Алчевськ, 2003. — 253 с. У посібнику багато практичних порад щодо організації та проведення нарад, зборів, проаналізовано чимало помилок, допущених мовцями, наведені до них правильні відповідники.

Василенко Г.Л., Лісовий М.І., Писаренко Л.М., Козачук А.А. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) у вищому медичному навчальному закладі

Практикум
 • формат pdf
 • размер 738,82 КБ
 • добавлен 31 декабря 2016 г.
Методичні рекомендації. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2010.– 49 с. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» призначені для студентів І курсу вищих медичних навчальних закладів. Мета рекомендацій – допомогти студентам-медикам цілеспрямовано підготуватися до практичних занять, сприяти ефективному засвоєнню програмового матеріалу,...

Василько З.С., Методичні рекомендації до практичних занять з курсу Ділова українська мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 321,74 КБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Видавничий центр Лм.інеі.кот паціоиалміоіо університету, 2005. - 62 с. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу „Ділова українська мова" сприятимуть досягненню мети, що передбачає розв'язання таких завдань: - навчити студентів основ мовленнєвої культури, тобто дотримання загальноприйнятих фонетичних, лексичних, морфологічних, синтаксичних і стилістичних норм літературної мови; - ознайомити з основними аспектами усного та писемного діло...

Верес М.Д., Подкур А.В., Сокулінський А.М. Культура ділового мовлення: практичні рекомендації

 • формат pdf
 • размер 403,50 КБ
 • добавлен 10 марта 2012 г.
Навч.-метод. зб. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: А. М. Сокулінський, М. Д. Верес, А. В. Подкур. — Чернігів : ЦППК, 2005. — 24 с. Навчально-методичний збірник призначений для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які вчаться за професійними програмами підвищення кваліфікації, за програмами постійно ді...

Воєвода Н.Р. Ділова українська мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 134,55 КБ
 • добавлен 01 октября 2013 г.
Навчальне видання/ – Керч: КДМТУ, 2012. - 10с. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів напряму 6.050503 «Машинобудування» спеціальності: «Обладнання переробних і харчових виробництв» заочної форми навчання. Методичні вказівки до виконання завдань контрольної роботи. Варіанти контрольних робіт. Варіанти 1-10. Рекомендована література. Методичні вказівки розглянуті та схвалені на засіданні кафедри суспільно-економічних наук...

Воєвода Н.Р. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 218,34 КБ
 • добавлен 28 августа 2013 г.
Методичні вказівки — Керч: КДМТУ, 2012. — 22с. Для самостійної роботи студентів напряму 6.070104 «Морський і річковий транспорт» денної та заочної форми навчання. Тематичний план Вступ Функційні стилі сучасної української літературної мови. Особливості розвитку мовної системи і професійне спілкування Види словників. Особливості української і російської мовних систем і професійне спілкування Чергування голосних та приголосних звуків. Фонетика і...

Вознюк Г.Л. та др. Ділові папери та мовностилістичні рекомендації щодо їх оформлення. Посібник для студентів економічних спеціальностей

 • формат pdf
 • размер 507,49 КБ
 • добавлен 19 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2007. – 51 с. Ділова сфера – одна з життєво необхідних галузей діяльності людства. Саме за допомогою ділових документів налагоджують офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між закладами, підприємствами, установами, державами, а також регулюють приватні стосунки між людьми. У великому й складному механізмі керування виробництвом, державними та грома...

Вознюк Г.Л. та др. Культура ділового мовлення. Методичний посібник для практичних занять з української мови (за професійним спрямуванням) і самостійної роботи студентів

 • формат pdf
 • размер 690,68 КБ
 • добавлен 12 сентября 2013 г.
Навчальне видання/– Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2009. – 76 с. У посібнику вказано на типові порушення мовних норм і подано матеріал для практичної роботи на заняттях з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням). Для студентів усіх спеціальностей, а також для тих, хто цікавиться проблемами культури української мови. Літературна мова. Типи мовних норм. Стабільність і змінюваність норм у часі. Понят...

Вознюк Г.Л. та др. Модульні тестові завдання з української мови (за професійним спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 546,83 КБ
 • добавлен 27 августа 2013 г.
Навчальне видання /– Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2010. – 72 с. Збірник тестів для студентів усіх базових напрямів і спеціальностей з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням). Вимоги до написання ділових паперів Стилістичні норми Лексичні норми 1 Лексичні норми 2 Фразеологічні норми Ономастичні норми Словотвірні норми Орфографічні норми Орфоепічні норми Морфологічні норми (іменник) Морфологічні н...

Волинець Г.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу Українська мова у професійном у спілкуванні (Морфологія)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 320,89 КБ
 • добавлен 22 июня 2016 г.
Методичні рекомендації. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. — 46 с. Для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи). Нормативний курс покликаний дати студентові нові знання з граматики української мови, удосконалити мовні вміння і навички, систематизувати їх і на цій основі сформувати розуміння сучасних мовленнєвих норм та особливостей мови майбутнього фаху. Глибшому з...

Волинець Г.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу Українська мова у професійному спілкуванні (Фонетика. Орфоепія. Орфографія)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 367,49 КБ
 • добавлен 25 октября 2014 г.
Методичні рекомендації. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 50с. Для студентів 1 курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 – «Журналістика». Навчальна дисципліна «Українська мова у професійному спілкуванні» входить до програми професійної підготовки студентів- бакалаврів і є важливим структурним компонентом фахової компетентності журналістів в Україні. Вступ. Змістові модулі. Теми практичних занять. Завдання для самостійної роботи ст...

Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови

 • формат djvu
 • размер 700,57 КБ
 • добавлен 03 октября 2011 г.
Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2002 - 208 с. Посібник має на меті допомогти студентам правильно користуватися мовою у діловій сфері спілкування. Тут розглядаються особливості офіційно-ділового стилю, правила складання ділових паперів, аналізуються лексико-граматичні норми сучасної української мови, володіння якими є основою мовної культури людини. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також усіх, хто прагне вдосконалити свої зн...

Гапонова Л.Є., Голенко В.М., Леонова Н.В. та ін. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат doc
 • размер 272,40 КБ
 • добавлен 19 октября 2014 г.
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 118 с. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал для опанування основних аспектів української мови за професійним спрямуванням. Подаються основні ознаки офіційно-ділового та наукового стилів, професійного спілкування, перекладу та редагування наукових текстів. Наведено зразки оформлення основних типів документів та правила дотримання норм професійної комунікації у діловому спілкуванні. Запропонований список...

Герасименко Н.І., Карпова С.А., Ракитянська В.Д., Сокольницька Л.О. Ділова українська мова. Частина 1

 • формат pdf
 • размер 355,88 КБ
 • добавлен 12 августа 2013 г.
/- Одеса: УДАЗ ім. О.С.Попова, 1999. – 72 с. - Вид. 2-е, перер. і доп. Посібник містить класифікацію, систематизацію, правила створення та оформлення різноманітних видів документів. Дає основні аспекти діловодства, має чітку структуру: спочатку розглядаються теоретичні питання, потім подаються зразки ділової документації, поради щодо складання того чи іншого документа, подається найбільш уживана лексика й термінологія, властива для ділового стил...

Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери

 • формат pdf
 • размер 8,95 МБ
 • добавлен 30 января 2011 г.
Навч. посіб. — С. В. Глущик, О. В, Дияк, С. В. Шевчук. — 4-те вид., переробл. і допов. — К.: А. С. К. , 2008. — 400 с. У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації — ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлення, завдання різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словники ділової людини і тлумачний, правила орфографії та пунктуації в таблицях...

Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери

 • формат doc
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 04 июня 2015 г.
С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 3-тє вид., переробл. і допов. — К.: A.C.K., 2002. — 400 с. — ISBN 966-539-254-9 У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації — ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлення, завдання різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словники ділової людини і тлумачний, правила орфографії та пунктуації в таблицях...

Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств та громадян

 • формат pdf
 • размер 15,29 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
Донецьк: Сталкер, 1997. - 320 с. У книзі подані відомості про системи документації та діловодство в управлінській діяльності; викладені сучасні вимоги до складання і оформлення службових та особистих документів з урахуванням змін державних стандартів. Наведені зразки найбільш поширених з них, які складаються підприємствами, установами, організаціями, а також заяв громадян у різні інстанції. Призначена для працівників діловодства і широкого кола н...

Горова О.О. Українська мова (за професійним спрямуванням). Завдання для підсумкового модульного контролю

 • формат pdf
 • размер 427,82 КБ
 • добавлен 16 августа 2013 г.
Навчально-методичне видання./– Київ: КНУБА, 2007. – 48с. Пропонуються завдання для підсумкового модульного контролю з курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням). Завдання контрольних робіт охоплюють основні теми програми курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням), тому контрольні роботи слід виконувати після опрацювання програмового матеріалу - засвоївши теоретичні відомості з дисципліни, а також виробивши практичні навички ск...

Гошовська Г.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) Білети та відповіді

 • формат pdf
 • размер 1,20 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Видавництво ВПУ-34 , 2008. - 80 с. Посібник містить зразки відповідей на питання екзаменаційних білетів з української мови (за професійним спрямуванням) з урахуванням вимог Міністерства освіти України. Матеріал викладено у сконцентрованій, стислій формі з виділенням ключових слів, що допоможе його кращому запам’ятовуванню. Для учнів ліцейних груп(«молодший спеціаліст») Вище професійне училище № 34 м. Стрия. Гошовська Г.М. -викладач української м...

Грицина В.І., Місяк Н.В. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 495,81 КБ
 • добавлен 02 октября 2013 г.
Навчальне видання /– Херсон: Херсонський державний університет, 2009. - 43с Плани практичних занять та методичні рекомендації до організації самостійної роботи для студентів II курсу нефілологічних спеціальностей (модулі VII «Науковий стиль та його мовні особли-вості», VIII «Офіційно-діловий стиль та його мовні особливості»). Введення дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням) до навчальних планів підготовки фахівців обумовлюється...

Грозовська Н.А. Курс лекцій з ділової української мови

 • формат doc
 • размер 227,47 КБ
 • добавлен 16 декабря 2015 г.
Запоріжжя: ЗДУ, 2000. — 113 с. Курс містить систематизований теоретико-практичний матеріал із україн- ського ділового мовлення і ознайомить майбутніх фахівців з вимогами до складання й оформлення документів. Подаються питання орфографічних, лексич- них, граматичних форм ділових паперів. Висвітлюються також питання етики ділового спілкування. Розраховано на викладачів, студентів, а також усіх тих, хто бажає вдосконалити знання з української мови.

Дiлова українська мова. Частина 3. Матерiали поетапного контролю знань студентiв з курсу Дiлова українська мова. Методичнi вказiвки

Практикум
 • формат doc
 • размер 71,47 КБ
 • добавлен 28 декабря 2015 г.
Дiлова українська мова. Частина 3. Матерiали поетапного контролю знань студентiв з курсу “Дiлова українська мова”. Методичнi вказiвки. Рецензент О.М. Шкапова. Укладачi : С.А. Карпова, Л.О. Сокольницька Робота являє собою систему вправ i завдань з курсу “Дiлова українська мова” й адресована студентам вищих навчальних закладiв. Вона мiстить в собi три роздiли, по десять варiантiв контрольних робiт в кожному, й нацiлена на перевiрку теоретичних та...

Ділові папери

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 59,67 КБ
 • добавлен 02 декабря 2012 г.
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Вінниця, 2012. 38 с. Самостійна робота студента з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Наказ. Розпорядження. Довідка. Звіт. Лист-повідомлення. Оголошення. Протокол. Витяг із зазначеного протоколу. Заява. Характеристика. Резюме. Доручення. Розписка. Скарга.

Ділова мова в Україні у XVII столітті

Реферат
 • формат doc
 • размер 13,54 КБ
 • добавлен 16 сентября 2010 г.
Ділова українська мова як різновид літературної мови. Ділова мова в Україні у XVII столітті. Вплив документів Богдана Хмельницького на її розвиток.

Ділова українська мова - опорний конспект

 • формат doc
 • размер 45,33 КБ
 • добавлен 06 октября 2010 г.
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. Опорний конспект. з дисципліни. «Ділова українська мова в державному управлінні». Спеціальність – „Державне управління.

Ділова українська мова: правила оформлення документів

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 28,69 КБ
 • добавлен 06 января 2017 г.
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 2008 рік, 18 сторінок. Контрольна робота з практичними завданнями за професійним спрямуванням. Містить теоретичні пояснення щодо правил оформлення документів, приклади та завдання, перелік використаної літератури.

Ділове українське мовлення

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 291,73 КБ
 • добавлен 19 мая 2016 г.
Київський університет ім. Б. Грінченка, іспит, 1 курс. 5 розмір шрифта по 4 стовбчики на А4. Основні теоретичні питання: Мова як суспільне явище, її функції. Функціонування української літературної мови як державної. Поняття літературної мови. Норма літературної мови. Розділи стилістики та їх завдання. Дефініція стилю. Класифікація стилів сучасної української літературної мови. Різновиди та характеристика функціональних стилів мови. Офіційно-ді...

Дейнека В.М. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат doc
 • размер 145,02 КБ
 • добавлен 01 октября 2012 г.
Навчальний посібник. Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. - 97 с. Стилістична система сучасної української літературної мови. Суспільна природа мови. Суспільні функції мови. Структура та система мови. Мова і мовлення. Українська мова серед інших мов. Національна мова та її форми. Стилі мовлення. Лексика офіційно-ділового та наукового стилів. Історичні зміни у складі української лексики. Особливості вживання архаїзмів, історизмів, неологізмів, термінологічн...

Дейнека В.М., Кобзар І.М. та ін. Українська мова професійного спілкування

 • формат doc
 • размер 119,62 КБ
 • добавлен 04 мая 2016 г.
Посібник для студентів усіх спеціальностей за скороченим терміном навчання / В. М. Дейнека, І. М. Кобзар, Є. А. Мацнєва, Н. І. Мозгова – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 106 с. Даний посібник містить відомості про основні мовні норми усного й писемного професійного спілкування в діловій сфері. До розгляду пропонуються питання з орфоепії, лексики, граматики, стилістики, орфографії й синтаксису. Подається характеристика основних видів публічного та приват...

Дзюба М.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) та виконання контрольної роботи

Практикум
 • формат pdf
 • размер 312,05 КБ
 • добавлен 22 октября 2014 г.
Методичні вказівки. – Рівне: НУВГП, 2012. - 38 с. Для студентів напрямів підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»; 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»; 6.090101 «Агрономія»; 6.090201 «Водні біоресурси та аква-культура»; 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»; 6.170202 «Охорона праці»; 6050602 «Гідроенергетика» заочної форми навчання. Вступ Зміст програми дисципліни Методичн...

Дзюба М.М. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 314,17 КБ
 • добавлен 29 сентября 2014 г.
Методичні вказівки. – Рівне: НУВГП, 2012. - 38 с. Для студентів напрямів підготовки 6.070101 «Транспортні технології», 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.050503 «Машинобудування», 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050301 «Гірництво» заочної форми навчання. Вступ Зміст програми навчальної дисципліни Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Завдання контрольних робіт Зразок оформлення титульної сторінки Тестові завдання для самоконтролю Пи...

Дзюба М.М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та вивчення дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 325,56 КБ
 • добавлен 01 октября 2014 г.
Методичні вказівки. – Рівне: НУВГП, 2012. - 38 с. Для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форми навчання. Вступ Зміст програми курсу Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Завдання контрольних робіт Зразок оформлення титульної сторінки Тестові завдання для самоконтролю Питання для підготовки до іспиту Основна література Додаткова література Словники

Дискусія, полеміка, диспут як різновид суперечки

Презентация
 • формат ppt
 • размер 794,69 КБ
 • добавлен 01 октября 2013 г.
Дніпропетровська державна фінансова академія, Дніпропетровськ/Україна, 2011р., 16 слайдів Дисципліна - Українська мова за професійним спрямуванням Викладач - Малигіна Л.І. Вступ Поняття дискусії Форми організації дискусії Полеміка Диспут, його мета і структура Висновок Список використаної літератури

Довідково-інформаційні документи

Презентация
 • формат ppt
 • размер 880,07 КБ
 • добавлен 14 сентября 2012 г.
2011. — 14 слайдів. Дисципліна "Ділова українська мова" Службові листи Прес-реліз Анотація Рецензія Відгук Доповідні й пояснювальні записки Резолюція Звіт Протокол - реквізити протоколу Витяг з протоколу

Дуда Н.М., Гриджук О.Є. Конспект лекцій з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат doc
 • размер 691 КБ
 • добавлен 09 января 2012 г.
Львів: НЛТУ України, 2007. - 95 с Мова і мовлення в житті людини Мова. Функції мови Українська мова – національна мова українського народу, її місце серед мов світу Особливості розвитку української мови у різні періоди Поняття про мову та мовлення. Літературна мова Український правопис. Принципи українського правопису Стилі і жанри сучасної української літературної мови Особливості офіційно-ділового та наукового стилів Поняття про стиль, стиль мо...

Дуда Н.М., Гриджук О.Є. Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат doc
 • размер 146,04 КБ
 • добавлен 21 ноября 2012 г.
Конспект лекцій. - Львів: НЛТУ України, 2010. - 163 с. Тема 1. Мова і мовлення в житті людини Мова. Функції мови Українська мова – національна мова українського народу, її місце серед мов світу Особливості розвитку української мови у різні періоди Поняття про мову та мовлення. Літературна мова Український правопис. Принципи українського правопису Стилі і жанри сучасної української літературної мови. Особливості офіційно-ділового та наукового ст...

Дядечко Л.А. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Публічне мовлення та культура ділового спілкування

 • формат pdf
 • размер 839,80 КБ
 • добавлен 21 марта 2014 г.
Навчально-методичне видання. - Київ: НУБіП України, 2010. - 131 с. Робоча навчальна програма складена на основі типової програми „Публічне мовлення та культура ділового спілкування» для вищих навчальних аграрних закладів III - IV рівнів акредитації, затвердженої на засіданні кафедри української мови та англійської мови для зооветеринарних спеціальностей Національного аграрного університету від 3 березня 2008 року. Напрямок - педагогіка. Спеціальн...

Дядечко Л.А. Навчально-методичний комплекс з дисципліни „Культура мовлення та культура ділового спілкування

 • формат djvu
 • размер 908,95 КБ
 • добавлен 12 марта 2014 г.
Навчально-методичне видання. - Київ: НУБіП України, 2013. - 118 с. Робоча навчальна програма складена на основі типової програми „Культура мовлення та культура ділового спілкування» для вищих навчальних аграрних закладів III - IV рівнів акредитації, затвердженої на засіданні кафедри української мови та англійської мови для зооветеринарних спеціальностей Національного аграрного університету від 3 березня 2013 року. Напрямок - педагогіка. Спеціальн...

Дядюра Г.М., Кухарєва-Рожко В.І., Ракшанова Г.Ф., Сидоренко Л.М. Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат pdf
 • размер 927,03 КБ
 • добавлен 06 февраля 2013 г.
Електронний ресурс / Укл. : Г. М. Дядюра; В.І. Кухарєва-Рожко, Г.Ф. Ракшанова, Л.М. Сидоренко Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – 131 с. Методичний посібник складається з двох частин: конспекту лекцій, де у стислому вигляді подано основні теоретичні відомості, а також навчально-методичного матеріалу, що містить тестові завдання для перевірки засвоєного рівня знань, методичні рекомендації тощо. До кожної лекції подано спи...

Дячук Т.М., Варенко В.М. Ділова українська мова

 • формат pdf
 • размер 1,55 МБ
 • добавлен 04 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. – Київ: НАУ, 2011. – 244 с. Навчальний посібник містить відомості загальнотеоретичного й прикладного характеру про мову та її функції, норми літературної мови, офіційно-діловий стиль, а також у ньому подано класифікацію ділових паперів, вимоги до складання та зразки оформлення найчастіше вживаних різнотипних документів. Основна частина присвячена діловим паперам, подано їх класифікацію, правила оформлення, зразки відповідно...

Жигло О.О., Кір’янова О.В. Конспект лекцій з української мови

 • формат doc
 • размер 64,22 КБ
 • добавлен 06 ноября 2012 г.
Харків: ХНАМГ, 2008. – 36 с. Для студентів 1 курсу напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). Дані навчальні матеріали призначені для студентів 1 курсу навчання, які вивчають дисципліну «Українська мова». Їх мета – допомогти студентам у самостійній роботі над засвоєнням і вдосконаленням знань з українського ділового мовлення. Передмова Поняття літературної мови. Функції мови Поняття мовної норми Функціональ...

Жигло О.О., Кір’янова О.В., Малюкова О.Ю. Конспект лекцій з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 980,29 КБ
 • добавлен 23 апреля 2015 г.
Конспект лекцій. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 110 с. Для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки бакалавра. Головна мета видання – надати практичну допомогу студентам при вивченні курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, отриманий на лекціях. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування. Наукова комунікація як складо...

Жовтоштан Н.М. Ділова українська мова. Методичні рекомендації та конспективний виклад питань, визначених для самостійної роботи студентів кооперативних технікумів

Практикум
 • формат doc
 • размер 327,56 КБ
 • добавлен 01 мая 2012 г.
Методичні рекомендації та конспективний виклад питань, визначених для самостійної роботи студентів кооперативних технікумів з української мови (за професійним спрямуванням). - Полтава, 2012. - 72 с. Дана робота містить такі розділи: Специфіка мовлення фахівця Структура ділового спілкування. Мовленнєвий етикет. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону. Терміни і термінологія Типи термінологічних сл...

Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування

 • формат djvu
 • размер 8,93 МБ
 • добавлен 08 сентября 2012 г.
Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2007. - 480 с. - ISBN 978-966-548-770-8 Культура мовлення - невід'ємна частина індивідуальної характеристики людини. А для тих, чия професійна діяльність безпосередньо пов'язана зі спілкуванням, вона є важливою умовою успіху. У цьому посібнику читач знайде всі необхідні йому довідкові матеріали, які допоможуть оволодіти нормами сучасної української мови, передусім в актуальному аспекті ділового мовлення. Видання пропонує з...

Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування

 • формат pdf
 • размер 12,55 МБ
 • добавлен 26 августа 2012 г.
Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 474 с. Культура мовлення - невід'ємна частина індивідуальної характеристики людини. А для тих, чия професійна діяльність безпосередньо пов'язана зі спілкуванням, вона є важливою умовою успіху. У цьому посібнику читач знайде всі необхідні йому довідкові матеріали, які допоможуть оволодіти нормами сучасної української мови, передусім в актуальному аспекті ділового мовлення. Видання пропонує зразки оформлення основни...

Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування

 • формат djvu
 • размер 8,68 МБ
 • добавлен 12 июня 2016 г.
Посібник. — Донецьк: БАО, 2004. — 480 с. Культура мовлення — невід’ємна частина індивідуальної характеристики людини. А для тих, чия професійна діяльність безпосередньо пов’язана зі спілкуванням, вона є важливою умовою успіху. У цьому посібнику читач знайде всі необхідні йому довідкові матеріали, які допоможуть оволодіти нормами сучасної української мови, передусім в актуальному аспекті ділового мовлення. Видання пропонує зразки оформлення основн...

Засоби додержання логічності у текстах офіційно-ділового стилю

Реферат
 • формат doc
 • размер 36,14 КБ
 • добавлен 06 ноября 2011 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2011, викладач - Шостак Г.С., Буря Т.В. 13 с. План: Вступ Логічність мовлення Причини логічних помилок Логічна побудова документів. Заяви і накази. Висновок Список використаної літератури Логічне мовлення — це мовлення продумане, виважене, семантично й структурно впорядковане. Його сутність найбільшою мірою визначається повною відповідністю сказаного чи написаного певним реаліям життя. Логічність мовлення обов'язково пер...

Засоби забезпечення статусу престижності української мови. Історичний досвід

Реферат
 • формат doc
 • размер 27,51 КБ
 • добавлен 13 октября 2013 г.
Дніпропетровська державна фінансова академія, Дніпропетровськ/Україна, 2010 р., 13 ст. Викладач Малигіна Л.І. Дисципліна - Українська мова за професійним спрямуванням Зміст Вступ Система механізмів забезпечення престижності української мови Гуманітаризація освіти. Історичний аспект Проблема мовної і політичної єдності Висновок Список використаної літератури

Зацепіна Н.О. Методичні вказівки з дисципліни Мовна комунікація в туризмі

Практикум
 • формат djvu
 • размер 889,43 КБ
 • добавлен 29 декабря 2013 г.
Методичні вказівки. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. -94 с. Метою курсу «Мовна комунікація в туризмі» є підготовка студентів до проведення самостійної та ефективної комунікації в умовах навчальної та професійної діяльності. Передмова Короткий зміст лекцій Перелік питань практичних занять Перелік тем контрольних робіт для студентів заочної форми навчання Перелік тем рефератів для студентів денної форми навчання Перелік питань до заліку Література

Заява. ЇЇ реквізити. Автобіографія

Презентация
 • формат ppt, video
 • размер 13,79 МБ
 • добавлен 24 сентября 2011 г.
Презентація до уроку "Заява. ЇЇ реквізити. Автобіографія" Вище професійне училище № 34 м. Стрия Документи щодо особового складу Що таке заява. Як вони поділяються Схема оформлення заяви Приклад написання заяви. Варто пам'ятати Автобіографія. Походження слова "автобіографія" Автобіографія в діловому стилі Схема написання автобвографії Приклад написання автобіографії Сатирична автобіографія

Зразки документів

 • формат doc
 • размер 23,69 КБ
 • добавлен 07 апреля 2011 г.
Написати зразки таких документів і охарактеризувати їх: Автобіографія, типи. Заява (проста, складна, вмотивована і невмотивована) Характеристика, її складові частини. Довідка. Доповідна записка, типи. Пояснювальна записка, типи. Скарга. Привітання. Запрошення. Звіт. Оголошення, види. План, види. Протокол, типи. Витяг із протоколу. Резюме Доручення. Розписка. Список. Замітка. Анкета (фахова). Бібліографія. Анотація. Відгук. Наукова робота (курсова...

Зразок: Витяг з протоколу

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 9,79 КБ
 • добавлен 18 мая 2014 г.
Автор: Ткаченко М.А., студентка 1-го курсу ФСЕУ ХарРІ НАДУ, 2014 рік

Зразок: Довіреність

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 9,13 КБ
 • добавлен 02 мая 2014 г.
Автор: Ткаченко М.А., студентка 1-го курсу ФСЕУ ХарРІ НАДУ, 2014 рік

Зразок: Наказ про прийняття на роботу

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 6,82 КБ
 • добавлен 15 мая 2014 г.
Автор: Ткаченко М.А., студентка 1-го курсу ФСЕУ ХарРІ НАДУ, 2014 рік

Зразок: Розписка

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 6,50 КБ
 • добавлен 16 мая 2014 г.
Автор: Ткаченко М.А., студентка 1-го курсу ФСЕУ ХарРІ НАДУ, 2014 рік

Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д., Чуприна М.О. Ділові папери в менеджменті

 • формат djvu
 • размер 2,48 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Учебное пособие, на укр. яз. - К.: ЕксОб, 2003. - 268с. У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю спілкування та розглядається письмова форма його реалізації - ділові папери. Представлені зразки організаційно-розпорядчої документації. Окремий розділ присвячений організації роботи з документами. Наведена методика використання діловодства в навчальній діяльності студентів. Виклад основного матеріалу доповнюється словником ділових...

Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення

 • формат doc
 • размер 567,82 КБ
 • добавлен 14 мая 2009 г.
Харьков: Торсинг, 2001. — 382 с. Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Розділ «Усне ділове мовлення» включає основи культури мовлення, культури управління, види...

Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення

 • формат pdf
 • размер 6,52 МБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
— X.: Торсінг, 2001.- 384 с. ББК 74.25 ISBN 966-7661-78-4 Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Розділ «Усне ділове мовлення» включає основи культури мовлення,...

Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова

 • формат doc
 • размер 732,01 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
Харків: Торсінг,2003. - 446 с. Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Розділ «Усне ділове мовлення» включає основи культури мовлення, культури управління, види с...

Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова

 • формат djvu
 • размер 6,84 МБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
Издательство: "Торсинг", Харків, 3-тє видання 2003. — 448 с. Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Розділ «Усне ділове мовлення» включає основи культури мовленн...

Кір’янова О.В., Малюкова О.Ю. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 297,58 КБ
 • добавлен 25 ноября 2014 г.
Методичні вказівки. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 27 с. Для студентів заочної форми навчання усіх напрямів підготовки бакалавра. Методичні вказівки укладено відповідно до навчальної та робочої програм даної дисципліни. Вони охоплюють певний лексичний і граматичний матеріал, підібраний відповідно до частоти його вживання у науковому та офіційно-діловому професійному мовленні. Головна мета контрольних робіт – визначити рівень знань щодо особливостей науково...

Кір’янова О.В., Малюкова О.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 387,75 КБ
 • добавлен 17 ноября 2014 г.
Методичні вказівки. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 43 с. Для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки бакалавра. Їх мета – допомогти студентам здобути навички практичного застосування теоретичних знань, отриманих під час лекційних занять. Методичні вказівки складаються з 9 занять, що відповідають змісту програми дисципліни, і містять навчальні матеріали щодо лексичних, орфографічних, морфологічних, синтаксичних і стилістич...

Кір’янова О.В., Малюкова О.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 243,10 КБ
 • добавлен 07 декабря 2014 г.
Методичні вказівки. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 16 с. Для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки бакалавра. Їх мета – допомогти студентам в опрацюванні матеріалу курсу, винесеного на самостійну роботу. До кожної з тем запропоновано план, питання для самоконтролю, список рекомендованої літератури. Опрацювання запропонованих тем допоможе студентам підвищити рівень загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної ко...

Карпова С.А., Сокольницька Л.О. Ділова українська мова. Частина 3

 • формат pdf
 • размер 185,44 КБ
 • добавлен 27 июля 2013 г.
/- Одеса: УДАЗ ім. О.С.Попова, 1999. – 37 с. Матеріали поетапного контролю знань студентів з курсу Ділова українська мова. Робота являє собою систему вправ i завдань з курсу Ділова українська мова й адресована студентам вищих навчальних закладів. Вона містить в собi три розділи, по десять варіантів контроль-них робіт в кожному, й націлена на перевірку теоретичних та практичних знань студентів. Мето-дична розробка може використовуватись не лише д...

Карпова С.А., Сокольницька Л.О. Ділова українська мова. Частина 4

 • формат pdf
 • размер 138,37 КБ
 • добавлен 11 августа 2013 г.
/– Одеса: УДАЗ ім. О. С. Попова, 1999. -53с. Матеріали для самостійної роботи студентів з правопису повнозначних частин української мови Методичні вказівки подають систему вправ і завдань з правопису повнозначних частин мови. Матеріали для самостійної роботи мають допомогти у формуванні навичок правильного використання слів та їхнього морфологічного оформлення. Методичні вказівки розраховані на студентів усіх форм навчання. Можна використовувати...

Катиш Т.В. Збірник навчальних текстів для студентів факультету радіоелектроніки та телекомунікацій денної та заочної форм навчання

 • формат djvu
 • размер 288,27 КБ
 • добавлен 19 февраля 2014 г.
Збірник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 30 с. Цей збірник для студентів факультету радіоелектроніки та телекомунікацій містить навчальні тексти до нововведеної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», у тому числі фахової тематики з радіотехніки, макро- та мікроелектроніки, напівпровідникової, телевізійної, цифрової й мікропроцесорної техніки, технології виготовлення й конструювання радіоапаратури, основ інформаційної безпеки, а тако...

Кацавець Г.M., Паламар Л.M. Мова ділових паперів

 • формат pdf
 • размер 2,49 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — К.: АЛЕРТА, 2004. — 320 с. — ISBN 966-8533-01-1. Цей підручник є оновленим виданням першого в Україні навчального посібника офіційно-ділового спрямування в мовному аспекті, на базі якого впроваджено в систему освіти предметний курс з ділової професійної мови. У підручнику подаються мовні рекомендації та зразки складання й оформлення ділових паперів (інформаційних, законодавчих, адміністративно-канцелярських та ін. ). Особливу увагу п...

Кацавець Р. Ділова мова: сучасний вимір

 • формат pdf
 • размер 765,26 КБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
Підручник. - К.: Центр учбової літератури. 2008. - 196 с. Підручник містить матеріали з усної і писемної ділової мови з погляду сучасних вимог. Він охоплює загальним спектр мовних знань і навичок, які мають здобути студенти у процесі навчання відповідно до програми чинного курсу. Підручник складається з чотирьох розділів і додатків. Він навчить виражати думку у грамотній словесній формі, говорити суттєво і ефективно впливати на свідомість людей....

Кацавець Р.С. Мова у професії юриста

 • формат pdf
 • размер 877,93 КБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
2 ге видання. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 304 с. У підручнику висвітлюється теоретичний і практичний матеріал під кутом ви мог, які ставлять вищі навчальні заклади до мовної підготовки майбутніх правників. Підручник написаний відповідно до програми чинного курсу. Він складається із п’яти розділів, котрі гармонійно пов’язані між собою. Вони орієнтують, зокрема, на: особливості усної і писемної мови; норми українського правоп...

Кацавець Р.С. Українська мова: професійне спрямування

 • формат pdf
 • размер 2.5 МБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 256 с. Підручник висвітлює теоретичний і практичний матеріал відповідно до чинної програми курсу з української мови професійного спрямування. Він до поможе майбутнім фахівцям оволодіти навичками усної і писемної професійної мови, піднести загальний рівень мовної культури. Наголошується на особливостях усного мовлення, зокрема, засобах пере конуючої комунікації. Подаються питання фонетики, лексик...

Климова К.Я. (ред.) Курс лекцій з української мови (за професійним спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 2,89 МБ
 • добавлен 01 мая 2016 г.
Житомир: ПП «Рута», 2011. — 115 с. Автори: К.Я. Климова, І.В. Голубовська, Н.Д. Охріменко, О.А. Левківська Навчальний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей університетів очної та дистанційної форм освіти У навчальному посібнику висвітлено всі змістові модулі, передбачені навчальною програмою з української мови (за професійним спрямуванням) для ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним р...

Книшенко Н.П., Демкова Т.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 547,80 КБ
 • добавлен 16 сентября 2014 г.
Методичні вказівки. – Харків: ХНАДУ, 2013. – 20 с. Для студентів денної форми навчання дорожньо-будівельного факультету. Запропоновані матеріали укладено з урахуванням тем, передбачених навчальним курсом «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Мета роботи – допомогти студентам підвищити загальний мовний рівень оволодіння лексичними, граматичними та стилістичними нормами сучасної української мови, а також правильно зорієнтуватися у процес...

Кобзар І.М., Мацнєва Є. А. Вивчення української мови (за професійним спрямуванням) за модульною системою навчання

 • формат doc
 • размер 274,10 КБ
 • добавлен 02 ноября 2012 г.
Навч. посіб. для студ. усіх спец. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 184 с. Загальна характеристика мови як суспільного явища Поняття про мову Функції мови Структурні одиниці мови Мова і мовлення Форми вираження мовлення Норми літературної мови Питання для самоконтролю Стилістична диференціація української мови Стиль як різновид літературної мови Стилі сучасної української мови, їх диференціація Поняття про документ. Класифікація і вимоги до документ...

Коваль А.П. Культура ділового мовлення

 • формат djvu
 • размер 4,57 МБ
 • добавлен 17 сентября 2011 г.
2-е вид. перероб. і доп. - К.: В-во "Вища школа", 1977. - 296 с. Довідник містить відомості про загальну й мовну культуру ділового спілкування в його усній і писемній формах. Зазначається які слова, словосполучення і речення найдоцільніше вживати в документах, які види їх нині є найпоширенішими, як вони оформляються. Розглядаються, крім того, різні види усного ділового спілкування: спілкування в колективі, прийом відвідувачів, ділові наради, теле...

Ковальова Г.М. Ділова документація

Практикум
 • формат pdf
 • размер 583,77 КБ
 • добавлен 09 июня 2013 г.
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Українська мова» — Краматорськ: ДДМА, 2008. – 60 с. Методичні вказівки містять правила складання та оформлення ділових паперів, зразки найуживаніших документів. Для студентів усіх форм навчання. Класифікація ділових паперів. Правила написання тексту документів. Документація особового складу. Особисті офіційні документи. Інформаційні документи. Д окументи колегіальних органів. Загальна характери...

Ковтун О.В. Українська мова (за професійним спрямуванням). Тести з теоретичних питань для студентів усіх спеціальностей

 • формат djvu
 • размер 568,56 КБ
 • добавлен 13 декабря 2013 г.
Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2013. – 147 с. Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Мета цієї дисципліни – формування комунікативної культури у сфері професійного мовлення в його усній і писемній формах, навичок практичного володіння мовою, обумовленого фаховими потребами. Для досягнення цієї мети в програмі дисципліни передбачено ознайомлення студентів з основ...

Козак Л.В. Методичні вказівки з курсу Ділова українська мова для самостійної роботи студентів очної і заочної форм навчання

Практикум
 • формат pdf
 • размер 612,84 КБ
 • добавлен 07 августа 2013 г.
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2005. – 70 с. Методичні вказівки включають розробку одинадцяти тем-блоків з курсу Ділова українська мова, що допоможе студентам зорієнтуватися в значній кількості інформації з ділової мови, яку містять посібники та підручники для вищої школи. Виклад супроводжується зразками основних ділових паперів та складними граматичними темами. Пропоновані студентам методичні вказівки ставлять за мету ак...

Колотова О.О. Риторика та ділове спілкування

Практикум
 • формат pdf
 • размер 907,41 КБ
 • добавлен 27 декабря 2016 г.
Методичні вказівки. – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 83 с. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 7.13010201 «Соціальна робота». Дисципліна “Риторика та ділове спілкування” відноситься до нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Вивчення дисципліни спрямоване на підготовку майбутніх фахівців до практичної діяльності на підприє...

Колотова О.О. Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 971,46 КБ
 • добавлен 10 декабря 2016 г.
Методичні вказівки. – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 88 с. Методичні вказівки до практичних занять для студентів І курсу денної форми навчання всіх спеціальностей. Дані методичні вказівки призначені для виконання завдань практичних занять з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” і сприятимуть підготовці студентів під час вивчення курсу. Вступ. Роль і значення мови в суспільному житті. Літ...

Комаров В.В., Жернаков В.В., Зуй В.В. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни Українська мова за правознавчим спрямуванням

 • формат pdf
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 21 августа 2011 г.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Українська мова за правознавчим спрямуванням (відповідно до вимог ECTS). Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 188 с. ЗМІСТ: Вступ. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи. Програма навчальної дисципліни Українська мова за правознавчим спрямуванням. Плани практичних занять. Зразки документів. Загальні документи. Докум...

Контрольна робота з української мови за професійним спрямуванням

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 39,64 КБ
 • добавлен 31 января 2013 г.
ХНТУ, Херсон, 2012, Зміст Записати прізвища українською мовою, пояснити їх правопис. Провідміняти власне прізвище, ім’я та по батькові, пояснити особливості відмінювання та правопис. Утворити імена по батькові, пояснити їх написання. Записати іншомовні слова українською мовою, пояснити правопис. Поставити іменники другої відміни в родовому відмінку, пояснити правопис Вмоги до оформлення акта, зразок цього документа. Поставити слова і словосполуч...

Кочеткова В.Г., Лисак Л.К. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Українська ділова мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 185,36 КБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Українська ділова мова" для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. Краматорськ: ДДМА, 2001,- 32 с. Посібник містить вказівки та рекомендаціїї для самостійного вивчення ділової документації українською мовою студентами всіх спеціальностей.

Краєвська Г.П. Українська мова як засіб професійного спілкування медика (актуальні проблеми сучасного медичного термінознавства)

 • формат pdf
 • размер 817,76 КБ
 • добавлен 01 января 2017 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2016. – 48 с. Навчальний посібник адресовано студентам, що вивчають українську мову (за професійним спрямуванням). Мета посібника – ознайомити студентів-медиків із видами та формами фахового спілкування. Навчити оперувати медичною термінологією з урахуванням базових лексико-семантичних явищ медичної терміносистеми. Матеріали посібника допоможуть удоскон...

Красюк В.Л. Ділова українська мова

 • формат doc
 • размер 243,96 КБ
 • добавлен 10 августа 2010 г.
Видання друге, виправлене і доповнене, Черкаси – 2002. - 145 с. У посібнику подано основні теоретичні відомості з ділового українського мовлення, висвітлено питання правопису та загальні мовні правила Практичні вправи та завдання допоможуть систематизувати, поглибити та перевірити знання, набуті в процесі вивчення курсу Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації. Може бути корисним організаторам навча...

Красюк В.Л. Ділова українська мова

 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 07 мая 2015 г.
Видання друге, виправлене і доповнене, Черкаси – 2002. - 145 с. У посібнику подано основні теоретичні відомості з ділового українського мовлення, висвітлено питання правопису та загальні мовні правила Практичні вправи та завдання допоможуть систематизувати, поглибити та перевірити знання, набуті в процесі вивчення курсу Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації. Може бути корисним організаторам навча...

Культура мовлення як наука та навчальна дисципліна

Презентация
 • формат ppt
 • размер 778,99 КБ
 • добавлен 21 января 2014 г.
Київ, 2013 р. Предмет і завдання курсу, його наукові основи.Культура мови та культура мовлення.Професійна мовнокомунікативна компетенція.Мовна норма. Типи мовних норм

Куприяненко Т.І., Бутко С.В. Робочий зошит. Українська ділова мова. Основи комунікації

Рабочая тетрадь
 • формат pdf
 • размер 1,03 МБ
 • добавлен 07 сентября 2013 г.
Робочий зошит. — Чернігів: ЦППК, 2008. — 109 с. – друге видання. Робочий зошит «Українська ділова мова. Основи комунікації» призначений для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які навчаються за програмою постійно діючого тематичного семінару «Українська ділова мова. Основи комунікації», викладачів Центру. Зошит містить матеріали з українського ділового мовлення, діловодства та ділової риторики. Навчальний план. Програ...

Курс лекцій та методичні вказівки з ДУМ

Практикум
 • формат doc
 • размер 116,04 КБ
 • добавлен 19 декабря 2015 г.
Контрольні завдання до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів першого курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання / уклад. Пенькова Е. Г., Дяченко О. В. – Харків, НТУ «ХПІ», 2013. – 56 с. Укладачі: Е. Г. Пенькова О. В. Дяченко. Рецензент С. М. Чернявська

Лісовий М.І., Писаренко Л.М. Вимоги до складання й оформлення організаційно-розпорядчих і довідково інформаційних документів

 • формат pdf
 • размер 785,26 КБ
 • добавлен 10 декабря 2016 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2016. – 44 с. Навчальний посібник призначений для студентів першого курсу, які вивчають дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Видання містить теоретичний матеріал про призначення організаційно-розпорядчих документів, їх види та групи (вказівки, розпорядження, постанови, рішення, наказ,інструкції, положення, правила, статути) та при...

Лісовий М.І., Писаренко Л.М. Культура писемного ділового мовлення медиків. Документи щодо особового складу

 • формат pdf
 • размер 720,89 КБ
 • добавлен 24 декабря 2016 г.
Навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький національний медичний університе ім. М.І. Пирогова, 2016. – 38 с. Навчальний посібник призначений для студентів першого курсу, які вивчають дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)». У виданні подано загальні й специфічні функції, основні ознаки класифікації документів; наведено вимоги до укладання й типові зразки документів щодо особового складу.

Лазарєва Л.К. Лінгвістичні основи документознавства

Практикум
 • формат doc
 • размер 130,80 КБ
 • добавлен 30 декабря 2015 г.
Методичні рекомендації, вправи та завдання до практич-них занять з курсу. Галузь знань: 0201 "Культура". Напрям підготовки — 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" усіх форм навчання. — Донецьк: ДонІЕК, 2007 — 61 с. Розглянуто найважливіші питання фонетики й орфоепії, лексики і фразеоло- гії, словотвору, морфології і синтаксису сучасної української мови в аспекті їх практичного використання. Запропоновано комплекс вправ і завдань...

Лексичні засоби і прийоми стандартизації мови професійного спілкування

Реферат
 • формат doc
 • размер 63,52 КБ
 • добавлен 19 октября 2011 г.
Виконав: Мельник Ю.В, КДПУ ім. Винниченка, м. Кіровоград / Україна. Викладач: Гуцул Лариса Іванівна. Рік написання - 2011. 30 сторінок. Бібліографія містить 6 найменувань. Ключові слова: Лексичні засоби, лексичні прийоми, українська лексика, лексика у діловій мові, омоніми, синоніми, антоніми, пароніми, стандартизація мови, професіоналізми, іншомовні слова. У рефераті розкрито сутність лексичних засобів української мови та професійного спілкуванн...

Лексичні новації в українській мові

Презентация
 • формат ppt
 • размер 9,29 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Україна, Львів, Українська академія друкарства; викладач Чорненький Я.Я, 2011 рік, 8 слайдів Фактори, що сприяють утворенню нових слів Групи неологізмів за О.А. Сербенською Абревіатурне творення нових слів Приклади нових фразеологізмів в ЗМІ Приклади нових крилатих висловів у ЗМІ Види неологізмів Синонімічні, позасинонімічні неологізми

Лисак Л.К. Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат doc
 • размер 330,44 КБ
 • добавлен 12 января 2016 г.
Курс лекцій. — Краматорськ: ДДМА, 2008. — 210 с. Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, функції мови, розкриває зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення. Докладно описано особливості усного й писемного мовлення, види й форми їх реалізації; норми мови професійного спілкування. Зміст посібника відповідає діючій навчальній програмі з...

Лисенко А.В., Ісаєнко Т.К., Дорошенко С.М. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 2,26 МБ
 • добавлен 04 июня 2016 г.
Навчальний посібник. — Полтава: ПолтНТУ, 2015. — 280 с. — ISBN 978-966-616-137-9. Навчальний посібник укладено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і спрямовано на підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів. Пропоноване видання містить тематику лекційних та практичних занять з дисципліни, що складаються з теоретичного й пр...

Лисенко О.А., Пивоваров В.М., Прудникова О.В. (уклад.) Українська мова (за правознавчим спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 18 февраля 2015 г.
Навч. посібник. - Х.: Нац. ун-т Юрид. акад. України, 2011. — 227 c. Навчальна дисципліна Українська мова (за правознавчим спрямуванням) передбачає вироблення, а частіше – закріплення умінь та навичок володіння українською мовою для висловлення думки, складання фахових документів. Пропонований навчальний посібник є теоретичним підґрунтям. Укладений відповідно до навчального плану, він містить відомості з культури українського мовлення, пропонує мо...

Лисенко О.А., Пивоваров В.М., Шумейко О.А. Українська мова (за правознавчим спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 635,88 КБ
 • добавлен 18 декабря 2013 г.
Посібник.– Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 107 с. ISBN: 978-966-458-277-0 Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Українська мова (за правознавчим спрямуванням)» для студентів заочних факультетів № 1, 2 Мета і завдання навчальної дисципліни Структура навчальної дисципліни План практичного заняття Основні теоретичні положення дисципліни Форми самостійної роботи Вимоги й рекомендації до написання, оформлення та пере...

Лисенко О.А., Пивоваров В.М., Шумейко О.А.Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни Мова і стиль судочинства (відповідно до вимог ECTS)

 • формат pdf
 • размер 454,32 КБ
 • добавлен 02 октября 2013 г.
Навчальне видання/ – Харків: Нац. юрид. акад.України, 2010. – 78 с. Вступ. Загальний розрахунок годин навчальної дисципліни Мова і стиль судочинства». Програма навчальної дисципліни Мова і стиль судочинства. Практичні заняття. Вправи для самостійної роботи. Мовностилістичні завдання для самостійної роботи. Самостійна робота. Список літератури. Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № 4 від 25.06.2010 р.)

Лист-запит для участі у конференції

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 6,67 КБ
 • добавлен 04 мая 2014 г.
Автор: Ткаченко М.А., студентка 1-го курсу ФСЕУ ХарРІ НАДУ, 2014 рік

Ляшук Н.А. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 309,90 КБ
 • добавлен 23 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Севастополь: видавництво СевНТУ, 2012. – 24 с. Метою методичних рекомендацій є допомога у виконанні контрольної роботи для студентів I курсу всіх спеціальностей заочної форми навчання, що включає індивідуальне навчально-дослідне завдання студентами всіх спеціальностей заочної форми навчання з метою підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів СевНТУ. Вступ. Рецензув...

Малюкова О.Ю. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 352,77 КБ
 • добавлен 12 марта 2015 г.
Методичні вказівки.– Харків: ХНУМГ, 2015. – 46 с. Для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Дані методичні вказівки призначені для студентів 1 курсу заочної форми навчання, які вивчають курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Їх мета – допомогти студентам здобути навички практичного застосування теоретичних знань, отриман...

Мартинюк М., Якимович Б. Ділове українське мовлення

 • формат pdf
 • размер 958,12 КБ
 • добавлен 27 августа 2012 г.
Навчально-методичний посібник для студентів навчальних закладів фізичного виховання і спорту. – Львів, 1998. – 65 с. У посібнику викладені основні проблеми ділового мовлення на лексичному, морфологічному і синтаксичному рівнях. Засвоєння нормативного слововживання на зразках різних ділових паперів, навчальних вправах і завданнях сприятиме підвищенню мовленнєвої культури студентів. Посібник містить порівняльні реєстри ненормативних слів та слов...

Марченко О.В. Комунікативна культура юриста

 • формат pdf
 • размер 1,34 МБ
 • добавлен 19 июня 2016 г.
навч. посібник. – Дніпропетровськ : «Інновація» 2015. – 200 с. Представлені у посібнику матеріали покликані допомогти майбутнім юристам у вивченні навчального курсу «Комунікативна культура юриста», зокрема в освоєнні філософських, етичних, психологічних основ ділового спілкування, а також способів застосування на практиці норм і правил комунікативної діяльності. Посібник призначений студентам юридичних вищих навчальних закладів, викладачам, а...

Материал для семинара

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 42,89 КБ
 • добавлен 27 октября 2012 г.
Запорожье, ЗНУ, 2012. - 4 с. Науковий стиль української мови. Зміст. Становлення і розвиток наукового стилю. Особливості наукового тексту, мовні засоби. План, тези, конспект, анотація. Реферат.

Материал для семинара. Тема Стаття, курсова, відгук

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 54,26 КБ
 • добавлен 18 ноября 2012 г.
ЗНУ, м. Запоріжжя, 2012 Зміст 1. Стаття як самостійний науковий твір 2. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань 3. Основні вимоги до виконання та оформлення курсової, бакалаврської робіт. 4. Рецензія, відгук 5. Правила оформлення бібліографічного списку літератури при виконанні навчальних та наукових робіт

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування

 • формат doc
 • размер 385,63 КБ
 • добавлен 17 октября 2011 г.
Навчальний посібник для студентів ВНЗ. — Львів: 2005. Українська мова професійного спілкування в аспекті теорії стилів та культура мовлення; Культура усного професійного мовлення ; Лексичні норми мови професійного спілкування; Морфологічні норми мови професійного спілкування; Синтаксичні норми мови професійного спілкування; Документ як основний вид писемного ділового мовлення; Типові помилки у слововживанні (Словник-Довідник).

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування

 • формат image, rtf
 • размер 517,37 КБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Навч. посібн. - К.: Каравела, 2005. - 352 с. Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення. Докладно описано особливості усного та писемного ділового мовлення, види та форми їх реалізації, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні норми мови професій...

Мачай Т.О. та ін. Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат doc
 • размер 284,19 КБ
 • добавлен 15 февраля 2013 г.
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів нефілологічного напрямку підготовки. Донецьк: ДонНТУ, 2006 р. – 191 с. Особливості етапів розвитку сучасної української літературної мови. Характерні риси сучасної української літературної мови. Поняття про текст. Види згортання інформації (плани, конспект, резюме, анотація). Характерні риси усної форми мовлення. Особливості писемного мовлення. Стилі сучасної української мови. Характеристика науко...

Мачай Т.О., Гречаниченко Л.В., Матулевська Н.П. Методичні вказівки з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат doc
 • размер 158,31 КБ
 • добавлен 28 февраля 2012 г.
Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 59 с. Методичні вказівки для студентів-заочників усіх напрямків підготовки: Вимоги до виконання контрольної роботи. Зразок виконання контрольної роботи. Варіанти контрольної роботи. Матеріали для самостійної роботи з написання реферату. Програма державного іспиту з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання. Перелік теоретичних питань, які мають бути реалізов...

Методичка - Навчально-методичний посібник - Ділова українська мова: Культура усного ділового мовлення

Практикум
 • формат doc
 • размер 84,72 КБ
 • добавлен 24 августа 2011 г.
Автор неизвестен. Основною метою нормативної дисципліни Ділова українська мова є усвідомлення системи української мови і розкриття особливостей її функціонування у межах ділового стилю. Значення дисципліни полягає в тому, що вона надає такі знання і розвиває такі мовні і мовленнєві вміння й навички, які допомагають забезпечити професіоналізм основної трудової діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на рівні суча...

Методичні вказівки - Методи компресії тексту

Практикум
 • формат doc
 • размер 98,87 КБ
 • добавлен 25 января 2011 г.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням - "Методи компресії тексту" - для студентів I курсу будівельних спеціальностей денної та заочної форм навчання Укладач: кандидат філологічних наук, доцент А. Л. Савченко м. Кривий Ріг, 2007

Методичні вказівки - Українська мова та Ділова українська мова

Практикум
 • формат doc
 • размер 89,43 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Методичні вказівки - до виконання самостійних робіт з дисциплін Українська мова та Ділова українська мова для студентів I курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання Частина II. Укладач: кандидат філологічних наук А. Л. Савченко. м. Кривий Ріг, 2004 р.

Методичні вказівки до вивчення курсу Українська мова професійного спрямуваня для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання

Практикум
 • формат pdf
 • размер 281,36 КБ
 • добавлен 31 августа 2013 г.
Навчальне видання/ – Севастополь: видавництво СевНТУ, 2009. – 20 с. Вступ. Зміст програми курсу «Українська мова професійного спілкування». Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Варіанти контрольних робіт. Рекомендована література. Основна література. Допоміжна література.

Методичні рекомендації з ділової української мови

Практикум
 • формат doc
 • размер 43,06 КБ
 • добавлен 01 июля 2014 г.
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів факультету кібернетики з дисципліни " Українська мова за професійним спрямуванням". Укладачі: Голдун Л.І. - доц. каф.українознавства. Козакова Л.О. - старший викладач. Микитась С. І. - старший викладач. Рецензент: Олексенко В. П., доктор філологічних наук, професор ХДУ. Кількість сторінок: 36. Дана розробка допомагає студентам з'ясувати форми самостійної роботи та...

Миронюк Л.В. Збірник навчальних текстів для студентів машинобудівного факультету денної та заочної форм навчання

 • формат djvu
 • размер 415,00 КБ
 • добавлен 23 февраля 2014 г.
Збірник.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38с. Цей збірник до дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням для студентів машинобудівного факультету містить фахові науково-навчальні тексти з технології машинобудування, будування авіаційних двигунів та енергетичних установок літальних апаратів, підйомно- транспортних машин, обладнання та технології пластичного деформування конструкцій машинобудування. Навчальна дисципліна «Українська мова (за п...

Мова - душа і гордість нації

Реферат
 • формат doc
 • размер 22,24 КБ
 • добавлен 27 сентября 2013 г.
Києво-Могилянська академія (НаУКМА), м.Київ, Україна, 2011 р. - 17 ст. Зміст. Вступ. Мова — душа і гордість нації. Культура і мова як духовні вартості. Висновки. Список використаної літератури.

Могила С.А. (уклад.) Практикум для занять з курсу Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат doc
 • размер 147,65 КБ
 • добавлен 01 января 2013 г.
Для студентів денного відділення біологічного факультету. — Донецьк: ДНУ, 2010. — 40 с. У першій частині посібника включені поради, як оформити документ для тих чи інших організацій та установ із певними завданнями. До другої частини дібрано мікротексти з словничком та завданням, які подаються по мірі опрацювання навчального матеріалу. Сподіваємося, що запропонований матеріал і рекомендована література, яка подана у кінці, сприятимуть закріпленню...

Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні

 • формат pdf
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
Модульний курс. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с. Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекцій ний курс) передбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом; друга (практичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, методичні поради щодо перекладу професійних текстів, а також контрольні тести для кожного мод...

Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні

 • формат doc
 • размер 879,98 КБ
 • добавлен 09 октября 2012 г.
Модульний курс. Видання 3є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с. Погано розпізнані таблиці! Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекцій ний курс) передбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом; друга (практичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, методичні поради щодо перекладу професійних текстів, а також контро...

Нікуліна Н.В., Бугаєвська Ю.В. Методичні вказівки та теми контрольних робіт з дисципліни Ділова українська мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 460,72 КБ
 • добавлен 18 августа 2014 г.
Методичні вказівки. – Харків: ХНАДУ, 2013. – 24 с. Для студентів усіх спеціальностей. Програма дисципліни «Ділова українська мова». Методичні вказівки. Вказівки щодо виконання контрольних завдань. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни «Ділова українська мова». Література.

Нікуліна Н.В., Демкова Т.М., Книшенко Н.П. Зошит-конспект з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) (І блок змістових модулів)

 • формат pdf
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 22 августа 2014 г.
Навчально-практичне видання.– Харків: ХНАДУ, 2014. – 136 с. Пропонований зошит-конспект до І блоку змістових модулів створений за вимогами кредитно-модульної системи навчання, яка полягає в тому, що основною одиницею програми є модуль, який має декілька аспектів: змістовий, організаційний, заліковий аспект з урахуванням самостійної роботи студента, а також кредит як міра працезатрат студента на засвоєння матеріалу та оцінювання рівня сформованих...

Нікуліна Н.В., Демкова Т.М., Книшенко Н.П. Зошит-конспект з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням (І блок змістових модулів)

 • формат pdf
 • размер 682,56 КБ
 • добавлен 01 апреля 2013 г.
Харків: ХНАДУ, 2009. – 120 с. Пропонований зошит-конспект до І блоку змістових модулів створений за вимогами кредитно-модульної системи навчання, яка полягає в тому, що основною одиницею програми є модуль, який має декілька аспектів: змістовий, організаційний, заліковий аспект з урахуванням самостійної роботи студента, а також кредит як міра працезатрат студента на засвоєння матеріалу та оцінювання рівня сформованих знань та вмінь (в балах рейтин...

Нікуліна Н.В., Книшенко Н.П. Зошит-конспект з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) (ІІ блок змістових модулів)

 • формат pdf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 17 августа 2014 г.
Навчально-практичне видання. – Харків: ХНАДУ, 2014. – 132 с. Пропонований зошит-конспект до ІІ блоку змістових модулів створений за вимогами кредитно-модульної системи навчання, яка полягає в тому, що основною одиницею програми є модуль, який має декілька аспектів: змістовий, організаційний, заліковий аспект з урахуванням самостійної роботи студента, а також кредит як міра працезатрат студента на засвоєння матеріалу та оцінювання рівня сформовани...

Нікуліна Н.В., Книшенко Н.П. Методичні вказівки до практичних занять Ділова українська мова для студентів Центру заочного навчання

Практикум
 • формат pdf
 • размер 872,91 КБ
 • добавлен 19 сентября 2014 г.
Методичні вказівки. – Харків: ХНАДУ, 2013. – 100 с. У посібнику розкриваються основні норми та правила укладання документації українською мовою, подаються практичні рекомендації щодо її оформлення, граматичних особливостей та зразки сучасних ділових паперів. Теоретичний матеріал, що подано в посібнику, має на меті допомогти студентам центру заочного навчання як при написанні контрольної роботи, так і загалом оволодіти методикою укладання ділових...

Нікуліна Н.В., Книшенко Н.П. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 883,80 КБ
 • добавлен 05 сентября 2014 г.
Методичні вказівки. – Харків: ХНАДУ, 2013. – 103 с. З метою формування лінгвістичних знань, умінь та навичок з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у навчальному виданні подано тексти комплексних практичних занять з детальним розглядом окремих теоретичних положень та їх практичне застосування шляхом виконання студентами відповідно сформульованих завдань. Передбачені також матеріали для самопідготовки студентів у формі запита...

Нікуліна Н.В., Книшенко Н.П. Методичні вказівки та теми контрольних робіт з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 465,66 КБ
 • добавлен 09 сентября 2014 г.
Методичні вказівки. – Харків: ХНАДУ, 2013. – 24 с. Для студентів усіх спеціальностей. Програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Методичні вказівки. Вказівки щодо виконання контрольних завдань. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Література.

Найда А.М. Українська мова за професійним спрямуванням

Статья
 • формат pdf
 • размер 430,13 КБ
 • добавлен 24 февраля 2016 г.
Конспект лекцій з дисципліни для студентів напряму 6.020303 «Філологія» Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2010.-57с. Призначений для набуття літературного досвіду студентів, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентноздатності сучасного фахівця.

Написання листів (ДУМ)

Статья
 • формат doc
 • размер 34,20 КБ
 • добавлен 13 апреля 2009 г.
Ділова українська мова. Як правильно писати службові листи, які вирази вживати, приклади листів. лист-повідомлення. лист-подяка. лист-вибачення. лист-вітання. лист-запрошення.

Наукова розвідка Специфіка вживання прийменникових конструкцій в офіційно-діловому стилі

 • формат doc
 • размер 20,44 КБ
 • добавлен 16 апреля 2013 г.
ДонДТУ, Україна, Алчевськ, 2013, 6 стор. Прийменникові конструкції Прийменникові конструкції у діловому мовленні Перелік використаної літератури

Овчаров А.О. Зразки ділових паперів. Друге видання

Справочник
 • формат chm
 • размер 9,24 МБ
 • добавлен 25 октября 2015 г.
Практичний довідник. - 2013. Практичний довідник «Зразки ділових паперів» пропонує користувачеві зразки оформлення документів особового складу, довідково-інформаційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні, організаційні та розпорядчі. Практичний довідник містить близько 1260 готових зразків документів. Для зручності пошуку, усі документи розкладені в алфавітній послідовності по групам. Автор сподівається, що запропонований довідник буде не...

Омелян-Скирта Н.Г. Морфологічні норми сучасної української літературної мови: числівник та прикметник. Матеріали та методичні вказівки до вивчення курсу

Практикум
 • формат pdf
 • размер 411,37 КБ
 • добавлен 13 сентября 2015 г.
Методичні вказівки.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. –32с. Матеріали та методичні вказівки підготовлено з урахуванням форм і методів вивчення української мови за професійним спрямуванням, що перевірені досвідом роботи. Матеріали допоможуть студентам засвоїти морфологічні норми сучасної української літературної мови, дозволять підготуватися з найменшими затратами часу до заліку та іспиту за підсумками вивчення дисципліни «Українська мова за професій...

Онуфрієнко Г.С. Українська мова за професійним спрямуванням. Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування

 • формат pdf
 • размер 306,94 КБ
 • добавлен 27 сентября 2013 г.
Навчальне видання. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 38с. Методичні рекомендації до самостійної роботи і варіанти комплексної контрольної роботи №1 для студентів заочної форми навчання на гуманітарно-правовому та гуманітарному факультетах ЗНТУ. Варіанти комплексних контрольних робіт з «Українська мова за професійним спрямуванням» «УМПС» розроблено в контексті завдань другого («Лексична система мови спеціальності в категоріях парадигматики та дериватоло...

Онуфрієнко Г.С. Українська мова за професійним спрямуванням. Змістовий модуль 2. Професійна комунікація

 • формат pdf
 • размер 258,83 КБ
 • добавлен 08 октября 2013 г.
Навчальне видання /-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 30с. Методичні рекомендації до самостійної роботи і варіанти комплексної контрольної роботи №2 для студентів заочної форми навчання на гуманітарно- правовому та гуманітарному факультетах ЗНТУ. Варіанти комплексних контрольних робіт з «Українська мова за професійним спрямуванням» «УМПС» розроблено в контексті завдань другого («Лексична система мови спеціальності в категоріях парадигматики та дериватоло...

Онуфрієнко Г.С. Українська мова за професійним спрямуванням. Змістовий модуль 3. Наукова комунікація як складова фахової діяльності

 • формат pdf
 • размер 341,49 КБ
 • добавлен 25 октября 2013 г.
Навчальне видання. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 42 с. Методичні рекомендації до самостійної роботи і варіанти комплексної контрольної роботи №3 для студентів заочної форми навчання на гуманітарно- правовому та гуманітарному факультетах ЗНТУ. Варіанти комплексних контрольних робіт з «Українська мова за професійним спрямуванням» «УМПС» розроблено в контексті завдань другого («Лексична система мови спеціальності в категоріях парадигматики та деривато...

Ответы экзамен Деловой украинский язык

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 208,73 КБ
 • добавлен 31 января 2015 г.
ХНУ Каразина Мова, суспільство, людина. Походження й розвиток української мови, її місце серед інших мов світу. Сучасна українська літературна мова та її ознаки. Мовна норма. Усна й писемна мова. Функції мови. Рідна мова. Національна мова. Державна мова. Лексикографія як наука. Типи словників. Словники у професійному мовленні. Поняття стилю та жанру української літературної мови. Функціональні стилі української літературної мови та сфери їх засто...

Пєвнєва Г.Г. Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 293,89 КБ
 • добавлен 26 сентября 2013 г.
Навчальне видання/– Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут-Донецький національний технічний університет,2010р. – 39 с. Предмет «Українська мова (за професійним спрямуванням)» вивчають студенти 4-го курсу Красноармійського індустріального інституту ДонНТУ. Специфіка цього курсу полягає в тому, що він повинен активізувати попередньо засвоєні знання норм і всіх можливих варіантів літературної мови, навчити користуватися ними в різн...

Підгайний П.М. Ділове українське мовлення

 • формат pdf
 • размер 289,67 КБ
 • добавлен 21 сентября 2013 г.
Навчально – методичний посібник. /– Чернігів: ЦППК, 2009. – 25 с. Навчально – методичний посібник призначений для працівників місцевих органів державної виконавчої влади, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації (модуль «Ділове українське мовлення», програмами тематичних короткотемінових семінарів, викладачів Центру. Усне та писемне ділове мовлення. Рекомендована література та нормативна база. Рекомендовано до друку навчаль...

Підгайний П.М. Культура усного та писемного ділового мовлення

 • формат pdf
 • размер 910,58 КБ
 • добавлен 16 сентября 2013 г.
Методичні поради /– Чернігів: ЦППК, 2011. – 166 с. Збірник призначений для державних службовців, переможців конкурсу «кращий державний службовець», які вчаться за програмою підвищення кваліфікації державних службовців II – VII категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». Поняття культури мовлення . Синонімічний вибір слова і документ. Пароніми в документах слова в документах. Іншомовні слов...

Підгайний П.М. Особливості правопису власних назв

 • формат pdf
 • размер 369,99 КБ
 • добавлен 07 сентября 2013 г.
Методичні поради /– Чернігів: ЦППК, 2013. – 62 с. Навчально-методичний збірник присвячений особливостям правопису власних назв. Він містить українсько-російський словник чоловічих та жіночих імен, наведено російські прізвища та їх відповідники українською мовою і навпаки: перераховано українські прізвища та їх відповідники російською мовою. Збірник розрахований на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, всіх не байду-жих до...

Підгайний П.М. Українське літературне слововживання

 • формат pdf
 • размер 207,45 КБ
 • добавлен 04 октября 2013 г.
Методичний порадник /– Чернігів: ЦППК, 2012. – 22 с. У методичному пораднику наведено правила вживання окремих слів, іншомовні слова та їх відповідники, розглянуто типові помилки в діловій мові та правила вживання прийменників. Розраховано на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. Яке слово вибрати?. Іншомовні слова та їх українські відповідники. Типові помилки в діловій мові. Вживання прийменників. Словник наголосів і...

Паламар Л.M., Кацавець Г.M. Мова ділових паперів

 • формат djvu
 • размер 1,94 МБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
Навч. посібник. - К.: Либідь, 1993. - 192 с. Посібник має на меті сприяти активному запровадженню ділового мовлення у різних сферах державного і господарського спілкування. Видання включає цікаві форми піднесення грамотності з морфології та синтаксису, лексичної культури, загального справочинства. Ілюстративно доповнюють текст взірці ділової документації, поради як складати той чи інший документ, подаються найуживаніша лексика і термінологія, хар...

Паламар Л.M., Кацавець Г.M. Мова ділових паперів

 • формат djvu
 • размер 6,50 МБ
 • добавлен 12 марта 2015 г.
Навч. посібник. - К.: Либідь, 1995. - 208 с. Посібник має на меті сприяти активному запровадженню ділового мовлення у різних сферах державного і господарського спілкування. Видання включає цікаві форми піднесення грамотності з морфології та синтаксису, лексичної культури, загального справочинства. Ілюстративно доповнюють текст взірці ділової документації, поради як складати той чи інший документ, подаються найуживаніша лексика і термінологія, хар...

Палиш Е.В. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з дисципліни Ділове спілкування

Практикум
 • формат pdf
 • размер 447,32 КБ
 • добавлен 23 ноября 2013 г.
Навчальне видання/ - Донецьк: ДонІЕК, 2008. – 30 с. Для студентів спеціальностей 6.050200 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 6.020100 Документознавство та інформаційна діяльність Мета та задачі курсу Зміст практичних занять: Сутність дисципліни Ділове спілкування. Необхідність і практичнее застосування дисципліни Психологічні основи ділового спілкування Форми спілкування людей. Канали зв’язку Маніпуляції в процесі спілкування. Методи не...

Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника. Теорія та практика

 • формат pdf
 • размер 13,59 МБ
 • добавлен 18 июля 2013 г.
Навчальний посібник /-МВС України, Луган.держ.ун-т внутр.справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім.Е.О.Дідоренка, 2009. – 448с. ISBN 978-966-2905-55-3 В основу навчального посібника покладено науково обгрунтовану та методично апробовано ідею навчання професійної мови правника в контексі концепсії діяльнісного підходу та в умовах Болоньского процесу. Посібник складається з чотирьох розділів - модулів (увідно-мотиваційний модуль; фонетико...

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

 • формат pdf
 • размер 2,16 МБ
 • добавлен 18 апреля 2012 г.
Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 224 с. - ISBN 978-611-01-0182-0. У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України. Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, культури усного і писемного ді...

Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення

 • формат pdf
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 06 марта 2015 г.
Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 224 с У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України. Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, культури усного і писемного ділового мовлення. У пропонованому...

Пенькова Е.Г., Дяченко О. В Контрольні завдання до курсу Українська мова професійного спілкування

Практикум
 • формат djvu
 • размер 614,67 КБ
 • добавлен 31 мая 2014 г.
Методичні вказівки. – Харків: НТУ ИХПІ» 2013. -52 с. Контрольні завдання з курсу «Українська мова професійного спілкування» призначені для студентів першого курсу заочної форми навчання економічних факультетів. Метою курсу є вдосконалення й поглиблення знань з граматики, синтаксису, стилістики ділового та наукового стилів української мови, формування вмінь та навичок укладання різних видів ділових та наукових документів.

Пенькова Е.Г., Дяченко О. В Контрольні завдання до курсу Українська мова професійного спілкування

Практикум
 • формат djvu
 • размер 275,69 КБ
 • добавлен 26 мая 2014 г.
Методичні вказівки. – Харків: НТУ "ХПІ", 2013. – 44 с. Контрольні завдання з курсу «Українська мова професійного спілкування» призначені для студентів II і III курсів технічних спеціальностей заочної форми навчання. Студенти знайомляться з особливостями наукового стилю мовлення, розвивають навички роботи з науковими текстами (складання професійних наукових документів), вдосконалюють і поглибшують знання норм сучасної української літературної мов...

Пенькова Е.Г., Дяченко О. В Контрольні завдання до курсу Українська мова професійного спілкування

Практикум
 • формат djvu
 • размер 112,35 КБ
 • добавлен 29 апреля 2014 г.
Методичні вказівки. – Харків: НТУ "ХПІ", 2013. – 20 с. Контрольні завдання з курсу «Українська мова професійного спілкування» призначені для студентів для студентів II курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання. Ознайомлення з основними поняттями прикладного термінознавства: термінами, дефініціями (визначеннями понять), терміноїдами, терміноелементами, термінологіями й терміносистемами та процесами термінологізації й детермінологіза...

Пивоваров В.М., Єрахторіна О.М., Кулинич Н.В. Українська мова (за правознавчим спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 929,88 КБ
 • добавлен 09 января 2014 г.
Посібник.– Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 148 с. ISBN: 978-966-458-277-0 Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Українська мова (за правознавчим спрямуванням)» для студентів вечірнього факультету Передмова Структура навчальної дисципліни Теми і плани практичних занять Основні теоретичні положення навчальної дисципліни Завдання для самостійної роботи студентів Загальна характеристика мови правознавчого спрямува...

Пивоваров В.М., Савченко Л.Г., Калашник Ю.І. Ділова українська мова

 • формат pdf
 • размер 857,80 КБ
 • добавлен 20 февраля 2011 г.
Пивоваров В. М., Савченко Л. Г., Калашник Ю. І. Ділова українська мова: Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с. У навчальному посібнику подано матеріал про культуру слова, викладено мовні норми, охарактеризовано усне та писемне ділове спілкування, наведено стилі сучасної української літературної мови. Посібник призначено для студентів та всіх, хто вивчає державну мову, не байдужий до рідного слова, хоче поглибити знання з української мови.

Писарська Н.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Письмове ділове мовлення

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 24 октября 2016 г.
Навчальний посібник. – Харків: ФОП Панов А. М., 2016. – 113 с. Навчально-методичний посібник містить зразки ділових паперів, правила та вимоги до їх укладання й оформлення, способи уникнення найпоширеніших помилок у мовних зворотах, зразки найпоширеніших документів, завдання увигляді запитань, тестів і вправ. Видання рекомендовано студентам І–ІІІ курсів основних факультетів НТУ "ХПІ", усім, хто бажає навчитися правильно укладати ділові документи...

Плотникова Л.Ф., Рєпіна І.Ю., Павловська Г.В. Граматичні категорії у професійному мовленні

Практикум
 • формат djvu
 • размер 213,22 КБ
 • добавлен 16 февраля 2014 г.
Методичні вказівки. – К.: КНУБА, 2011. – 36 с. Методичні вказівки «Граматичні категорії у професійному мовленні» до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» складені для практичних занять зі студентами І - II курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей. Метою методичних вказівок є акцентування уваги студентів на найважливіших аспектах курсу, надання довідкової інформації щодо тем курсу, підвищення рівня загальномовної пі...

Плотницька І. М. Ділова українська мова в державному управлінні. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 4,44 МБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 192 с. У посібнику розглядаються особливості усного і писемного ділового мовлення, граматичні парадигми чистини мови у ділових паперах, подаються зразки і правила оформлення документів. Наводяться приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших у діловодстві мовних зворотів, типових помилок. Розрахований на слухачів Української Академії державного управління при Президентові України, Інстит...

Плотницька І.М. Ділова українська мова

 • формат pdf
 • размер 1,47 МБ
 • добавлен 12 февраля 2011 г.
Навчальний посібник. 3-тє видання. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 256 с. У навчальному посібнику розглядаються граматичні правила, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів. Наводяться приклади перекладу із російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень із ділової сфери.

Плотницька І.М. Ділова українська мова

 • формат djvu
 • размер 1,35 МБ
 • добавлен 27 сентября 2014 г.
Навчальний посібник. 3-тє видання. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 256 с. -ISBN 978-966-364-553-7 У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів. Наводяться приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень із ділової сфери. Розрахований на слухачів, студентів, державни...

Плотницька І.М. Культура ділового українського мовлення

 • формат pdf
 • размер 210,26 КБ
 • добавлен 04 апреля 2012 г.
Навчальний посібник. - К. : Видавництво НАДУ, 2007. - 16 с. У навчально-методичному посібнику розглядається функціонування мовних засобів у діловій сфері. Розрахований на використання у системі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Плотницька І.М. Практичні поради розробникам організаційно-розпорядчих документів

 • формат pdf
 • размер 496,84 КБ
 • добавлен 07 марта 2012 г.
Навч. посібник. - К. : Вид-во НАДУ, 2007. - 76 с. Важливим завданням державних службовців є вміння правильно готувати ділові документи, в яких нині в організаціях органів державної влади та місцевого самоврядування є істотні недоліки. Дане видання і підготовлено з цією метою та розраховане на використання в системі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. У навчально-методичному посібнику розглядают...

Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування

 • формат pdf
 • размер 19,05 МБ
 • добавлен 22 февраля 2012 г.
Підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. — К. : Кондор-Видавництво, 2012. — 350 с. Відповідно до програми Міністерства освіти і науки України "Українська мова за професійним спрямуванням" для вищих навчальних закладів, укладено цей підручник з метою допомогти викладачам і студентам (курсантам, слухачам) удосконалити навички у володінні усним і писемним фаховим мовленням, набути знання і вміння у користуванні різними стилями...

Пожодження української мови, нук

Реферат
 • формат doc
 • размер 46,73 КБ
 • добавлен 13 августа 2016 г.
Тема: Пожодження української мови. Реферат содержит: Вступ. 1 Поставлення української мови. 2 Розвиток та пожодження української мови. 2.1 Початок української мови. Княжа доба IX-XIV віків. 2.2 Становище України і її мови в складі Литовської держави і Речі Посполитої. 2.3 Московська доба 1654-1798 років. 2.4 Доба Відродження. 2.5 Шевченко як основоположник нової української мови. 2.6 Пантелеймон Куліш — ідеолог і творець літературної мови. 2.7 С...

Полтавська О.М. Вивчення української мови (за професійним спрямуванням). Теоретичний і практичний аспекти

 • формат djvu
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 17 октября 2013 г.
Навчальний посібник/ – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 189 с. ISBN 978-966-310-227-6 У посібнику подано теоретичний матеріал, зорієнтований на усунення поверхового опанування студентами технічних спеціальностей норм української літературної мови, обмеженість словникового складу, яка заважає висловити думку чітко, виразно, різноманітно. Система завдань призначена удосконалювати мовленнєві вміння й навички, що становлять комунікативну компетенцію майбутн...

Полтавська О.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) теоретичний і практичний аспекти

 • формат pdf
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 25 октября 2013 г.
Навчальний посібник / – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 189 с. ISBN 978-966-310-227-6 У посібнику подано теоретичний матеріал, зорієнтований на усунення поверхового опанування студентами технічних спеціальностей норм української літературної мови, обмеженість словникового складу, яка заважає висловити думку чітко, виразно, різноманітно. Система завдань призначена удосконалювати мовленнєві вміння й навички, що становлять комунікативну компетенцію майбу...

Пономарьова Л.В. Жанрові категорії юридичного дискурсу

 • формат doc
 • размер 26,08 КБ
 • добавлен 28 апреля 2012 г.
Стаття опублікована у збірнику: Наукові записки . Серія: Філологія. Збірник наукових праць/Вінницький державний пед.університет ім. М. Коцюбинського; гол. редактор Н.Л. Іваницька. – Вінниця, 2009. – Вип .11. – с. 317-322 У статті розглядається один з основних жанрів юридичного дискурсу – жанр законотворчості. Обґрунтовується сутність аспекту жанру з погляду термінологічного та поняттєво-категоріального аналізу, виявляються відмінні характеристики...

Прадід Ю.Ф. Українське ділове мовлення

 • формат image
 • размер 91,93 МБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
Навчальний посібник "Українське ділове мовлення" академіка Академії наук вищої школи України Ю. Ф. Прадіда. Теорія, зразки документів, словник. Ч. 1

Прадід Ю.Ф. Українське ділове мовлення

 • формат image
 • размер 63,89 МБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Навчальний посібник "Українське ділове мовлення" академіка Академії наук вищої школи України Ю. Ф. Прадіда. Теорія, зразки документів, словник. Ч. 2

Прадід Ю.Ф. Українське ділове мовлення

 • формат txt
 • размер 102,95 КБ
 • добавлен 23 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. - Сімферополь: Ельіньо, 2005. - 164 с. Зміст Передмова Українська літературна мова Норми української літературної мови Основні графічні норми української літературної мови Основні орфоепічні норми української літературної мови Голосні звуки та їх вимова Приголосні звуки та їх вимова Основні акцентологічні норми української літературної мови Основні фонетичні норми української літературної мови Спрощення в групах приголосних Ч...

Пустоварова О.О. Методичні вказівки для вивчення дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням. Правила складання професійних документів

Практикум
 • формат pdf
 • размер 648,17 КБ
 • добавлен 21 июня 2013 г.
Навчальне видання. — Сєвєродонецьк: СТІ, 2006. —27 с. У вказівках наведені правила і зразки оформлення документів, правила оформлення сторінки документа, переклад типових мовних зворотів, які характерні для різних видів документів. Методичні вказівки призначені для великого загалу читачів. Перш за все вони призначені для тих, хто бажає засвоїти правила ведення документації державною мовою. Правила оформлення документів: сукупність реквізитів, фор...

Резюме

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 7,77 КБ
 • добавлен 27 мая 2014 г.
Автор: Ткаченко М.А., студентка 1-го курсу ФСЕУ ХарРІ НАДУ, 2014 рік

Рекламні листи як складова службового листування

Презентация
 • формат doc, ppt
 • размер 2,09 МБ
 • добавлен 02 апреля 2012 г.
Україна, Кіровоград, Кіровоградський Державний Педагогічний Університет; викладач Гуцул Л.І., 2012 рік, 10 слайдів. Зміст: Приклад рекламного листа. Вимоги до тексту листа. Правила складання рекламного листа. Принципи складання рекламних листів. Приклад вдалого оформлення. Висновки. Література. + Додано текст презентації.

Реферат - Українська літературна мова: формування, норми, функції та стилі. Ділова українська мова

Реферат
 • формат doc
 • размер 10.67 КБ
 • добавлен 29 декабря 2009 г.
Зміст. Українська літературна мова. Формування української мови. Норми української літературної мови. Функції та стилі сучасної української мови. Ділова українська мова.

Рибенок В.В. Українська мова професійного спрямування (технічні спеціальності). Практикум

 • формат pdf
 • размер 314,71 КБ
 • добавлен 29 декабря 2013 г.
Посібник. – Донецьк: ДонIЗТ, 2010. –28 с. Посібник покликаний як узагальнити і систематизувати знання з української мови, набуті студентами у школі, так і сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє у повному обсязі використовувати набуті знання, уміння та навички для оптимальної мовної поведінки у професійній сфері. Видання призначене для студентів технічних спеціальностей. «Практикум з української мо...

Рогожа В.Г. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 12 сентября 2013 г.
Навчальне видання/– Хмельницький: Хмельницький університет управління та права: ХУУП, 2009. – 200 с. Проблеми мовленнєвого етикету Синонімічний вибір слова і документ. Пароніми в документах Іншомовні слова в документах Іншомовні слова та їх українські відповідники Суржик у текстах документів Вживання прийменників Особливості правопису власних назв Додаток 1 Українсько-російський словник чоловічих імен Додаток 2 Українсько-російський словн...

Рогозіна В.І., Лукаш Г.П. (уклад) Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат doc
 • размер 264,46 КБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Донецьк: ДонНУ, 2010. – 110 с . Українська мова за професійним спрямуванням: для студентів спеціальності «Правознавство» (заочна і прискорена форми навчання): навчальний посібник. Містить рекомендації і практичні завдання, які допоможуть студентам вправно використовувати потрібні мовні конструкції з наукового і офіційно-ділового стилів української мови, правильно будувати речення, грамотно оформляти різні види документів.

Рогозіна В.І., Лукаш Г.П. Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат pdf
 • размер 1,37 МБ
 • добавлен 28 сентября 2013 г.
Навчальний посібник /– Донецьк: ДонНУ, 2010. – 110 с . Містить рекомендації і практичні завдання, які допоможуть студентам спеціальності «Правознавство» (заочна і прискорена форми навчання) вправно використовувати потрібні мовні конструкції з наукового і офіційно-ділового стилів української мови, правильно будувати речення, грамотно оформляти різні види документів. Частина І. Теоретичний матеріал Сучасна українська літературна мова Літературна м...

Рогозіна В.І., Лукаш Г.П. Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат djvu
 • размер 1,06 МБ
 • добавлен 06 октября 2013 г.
Навчальний посібник / – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 110 с . Містить рекомендації і практичні завдання, які допоможуть студентам спеціальності «Правознавство» (заочна і прискорена форми навчання вправно використовувати потрібні мовні конструкції з наукового і офіційно-ділового стилів української мови, правильно будувати речення, грамотно оформляти різні види документів. Частина І. Теоретичний матеріал Сучасна українська літературна мова Літературна м...

Розпорядчі, інформаційно-довідкові та планові документи

Реферат
 • формат doc
 • размер 20,14 КБ
 • добавлен 13 июня 2010 г.
Реферат містить інформацію про розпорядчі, інформаційно-довідкові та планові документи, а саме: рішення, накази, розпорядження, акти, службові листи та їх види, службові телеграми, телефонограми, довідки, доповідні записки, пояснювальні записки, доповіді і звіти, протоколи зборів, засідань і нарад, плани.

Романова О.Г. Методичні вказівки з ділової української мови для самостійної позааудиторної роботи

Практикум
 • формат pdf
 • размер 898,57 КБ
 • добавлен 23 января 2014 г.
Методичні вказівки – Донецьк: ДонНМУ, 2013 – 68 с. Методичні вказівки з ділової української мови для самостійної позааудиторної роботи для студентів І курсу заочного відділення фармацевтичного факультету засвоєнню загальномедичної лексики й термінології в комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Передмова Мета й завдання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Перевірка стартового рівня знань. Культура усного та писемног...

Романова О.Г. Методичні вказівки з ділової української мови для студентів І курсу

Практикум
 • формат pdf
 • размер 868,64 КБ
 • добавлен 30 января 2014 г.
Методичні вказівки. – Донецьк: ДонНМУ, 2012 – 68с. Методичні вказівки з ділової української мови для студентів І курсу усіх факультетів сприяють засвоєнню загальномедичної лексики й термінології в комунікативному, лексичному та граматичному аспектах. Мета й завдання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Перевірка стартового рівня знань. Культура усного та писемного мо-влення . Особливості українського правопису Українська загально...

Російсько-український словник найуживаніших канцеляризмів

Словарь
 • формат pdf
 • размер 319,15 КБ
 • добавлен 25 января 2013 г.
Словник українських канцеляризмів за алфавітом. Харкіскький національний унііверситет ім. В.Н. Каразіна. 2011

Савченко А.Л. Ділова українська мова: методичні вказівки

Практикум
 • формат doc
 • размер 86,39 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Методичні вказівки - до виконання практичних робіт з дисципліни Ділова українська мова для студентів I курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання Укладач: кандидат філологічних наук А. Л. Савченко м. Кривий Ріг, 2004 р.

Савченко А.Л. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни Ділова українська мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 533,28 КБ
 • добавлен 15 июля 2013 г.
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2004.– 67с. Методичні вказівки до виконання практичних робіт призначені для студентів, які вивчають ділову українську мову. Передмова. Офіційно-діловий стиль. Документ та його функції. Критерії класифікації документів. Стандартизація ділового тексту. Реквізити документів та їх оформлення. Документи щодо особового складу Заява. Характеристика. Резюме. Автобіографія. Організаційні документи С...

Савченко А.Л. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисциплін Українська мова та Ділова українська мова. Частина І

Практикум
 • формат pdf
 • размер 462,04 КБ
 • добавлен 11 июля 2013 г.
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2004.– 52с. Матеріали методичних вказівок для самостійної роботи студентів поділяються на два розділи: Українське ділове мовлення (10 тем), Орфографія та граматика (10 тем). Невід`ємною складовою професійної діяльності є документаційне забезпечення управління. У першому розділі Українське ділове мовлення висвітлено деякі з таких типів документів, як довідково-інформаційні, розпорядчі, кол...

Савченко А.Л. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни Ділова українська мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 515,82 КБ
 • добавлен 09 августа 2013 г.
Навчальне видання. /– Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2004.– 56с. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт призначені для студентів, які вивчають ділову українську мову. Передмова. Заняття 1 Склад лексики сучасної української літературної мови з погляду її походження. Вживання м`якого знака. Заняття 2 Документи з кадрово-контрактових питань: автобіографія та її реквізити. Лексичне значення слова. Заняття 3 Документи з кадрово-контракт...

Садовнікова О.П. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу Українська мова у професійному спілкуванні. У двох частинах. Частина 1

Практикум
 • формат pdf
 • размер 785,50 КБ
 • добавлен 27 сентября 2015 г.
Методичні вказівки. — Суми : СумДУ, 2015. — 76 с. Курс «Українська мова у професійному спілкуванні» спрямований на підвищення загального рівня культури мови і фахового мовлення студентів спеціальності 8.18010019 «Медіакомунікації», для яких українська мова є засобом комунікації у майбутній фаховій сфері. Основу курсу складають важливі, професійно необхідні відомості про мову й мовлення, особливості її системної організації і функціонування елемен...

Світлична Є.І., Берестова А.А. та ін. Українське ділове мовлення

 • формат pdf
 • размер 1,78 МБ
 • добавлен 17 октября 2011 г.
Підручник. — 2-е вид. / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, А. Є. Прийомко та ін. — Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. — 320 с. Підручник містить класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних документів, граматик української мови в обсязі, передбаченому програмою з курсу ділової української мови. Підручник поєднує теоретичний матеріал і практичні завдання, що сприятимуть удосконаленню правописних навичок студ...

Світлична Є.І., Берестова А.А., Цвяшко Ю.О. та ін. Практикум зі стилістики української мови: науковий і офіційно-діловий стилі

 • формат pdf
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. — Х. : Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. — 256 с. У теоретичній частині посібника розглянуто загальні питання щодо стилістики української мови, стилістичної норми й деякі стилістичні порушення при перекладі з російської мови та складанні документів. Наведено тексти із завданнями на опрацювання основних стилістичних і граматичних норм українськой мови. Вміщено словник поширених мовних зворотів,...

Семестровое задание - Мовне наукове портфоліо

 • формат doc
 • размер 12,69 КБ
 • добавлен 23 ноября 2012 г.
Украина, Алчевск, ДонГТУ, с.4 Мовне наукове портфоліо, що репрезентує фах. Фахові статті, монографіх, словники. Їх бібліографічний опис. Анотації.

Серебрянська І.М. Методичні вказівки і завдання до організації самостійної роботи з дисципліни Українська мова ЗМІ

Практикум
 • формат pdf
 • размер 301,99 КБ
 • добавлен 23 сентября 2013 г.
Навчальне видання/– Суми: Сумський державний університет, 2011. – 38 с. Дисципліна «Українська мова ЗМІ» для студентів III курсу спеціальності «Журналістика» заочної форми навчання є однією з провідних дисциплін, що тісно пов’язана з професійною підготовкою фахівців-журналістів. Це зумовлює її зв’язок фактично з усіма лінгвістичними («Вступ до мовознавства», «Практикум з української мови», «Практична стилістика») та суто журналістськими («Теорія...

Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат djvu
 • размер 2,01 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник.— 3-тє вид., виправл. і доповн. - Київ: Знання, 2012. - 215 с. -ISBN 978-966-346-952-2 (тверда палітурка). -ISBN 978-966-346-953-9 (м’яка обкладинка). У посібнику вміщено теоретичний матеріал, який охоплює основні питання курсу Українська мова за професійним спрямуванням. До кожної теми подано практичні завдання, що допоможуть закріпити на практиці здобуті знання. Цьому сприятиме і словничок правильного слововживання, призначе...

Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат pdf
 • размер 3,40 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник.— 3-тє вид., виправл. і доповн. — Київ: Знання, 2012. — 215 с. — ISBN 978-966-346-952-2 (тверда палітурка). — ISBN 978-966-346-953-9 (м’яка обкладинка). У посібнику вміщено теоретичний матеріал, який охоплює основні питання курсу Українська мова за професійним спрямуванням. До кожної теми подано практичні завдання, що допоможуть закріпити на практиці здобуті знання. Цьому сприятиме і словничок правильного слововживання, призн...

Сидоренко Л.М., Тільняк Н.В. Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 597,85 КБ
 • добавлен 28 сентября 2013 г.
Методичні вказівки. — К.: НТУУ «КПІ», 2011. — 59 с. Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу заочної форми навчання технічних спеціальностей, які вивчають дисципліну «Українська мова за професійним спрямуванням». Змістом цієї дисципліни передбачено ознайомлення із різними видами ділових документів, набуття студентами навичок їх укладання, засвоєння етикету ділової кореспонденції, розвиток загальної культури мовлення, що тісно пов...

Силка А.А. Українська мова як мова професійного навчання

 • формат pdf
 • размер 1,83 МБ
 • добавлен 28 декабря 2016 г.
Навчальний посібник. — Суми: Сумський державний університет, 2016. — 129 с. — ISBN 978-966-657-646-3. Навчальний посібник для іноземних студентів медичного профілю (з англійською мовою навчання). Навчальний посібник адресовано іноземним студентам, які здобувають медичну освіту в Україні англійською мовою. Метою посібника є допомога студентам у вивченні української мови як для вирішення навчальних завдань (спілкування з хворими під час практики; р...

Силка А.А. Українська мова як мова професійного навчання

 • формат pdf
 • размер 2,08 МБ
 • добавлен 23 декабря 2016 г.
Навчальний посібник. — Суми: Сумський державний університет, 2016. — 113 с. — ISBN 978-9978-966-657-647-0. Навчальний посібник для іноземних студентів медичного профілю (з російською мовою навчання). Навчальний посібник адресовано іноземним студентам, які здобувають медичну освіту в Україні російською мовою. Метою посібника є допомога студентам у вивченні української мови як для вирішення навчальних завдань (спілкування з хворими під час практики...

Смолінська О.Є., Ваврін С.І. Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат pdf
 • размер 888,78 КБ
 • добавлен 15 июня 2012 г.
Львів, 2009., 236 с. Навчальний посібник для самостійної роботи Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів(Лист №14\18-Г-1315 від 06.06.2008 р.) Зміст Передмова Тематична самостійна робота Мова та її функції Мова і національна картина світу Мова і держава Поняття державної мови Мовна політика Сучасна українська ділова мова: етапи становлення,...

Снігирьова Л.М. Ділова українська мова

 • формат pdf
 • размер 214,65 КБ
 • добавлен 04 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Керч: КДМТУ, 2008. - 19с. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання 2 курсу спеціальностей «Судноводіння», «Судноводіння та промислове рибальство», 4 курсу «Експлуатація суднових енергетичних установок» напряму 6.070104 «Морський та річковий транспорт», 1 курсу «Водні біоресурси» напряму 6.090201 «Водні біоресурси й аквакультура» заочної форми навчання 3 курсу спеціальності «Судноводіння» напря...

Снігирьова Л.М. Українська мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 236,55 КБ
 • добавлен 09 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Керч: КДМТУ, 2010. - 18с. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. Вступ. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт. Тематика контрольних робіт. Варіанти 1-10. Рекомендована література. Методичні вказівки розглянуті і схвалені на засіданні кафедри суспільних, соціально-економічних наук і українознавства КДМТУ, протокол № 4 від 17.11.2010 р.

Снігирьова Л.М. Українська мова (за професійним спілкуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 276,66 КБ
 • добавлен 20 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Керч: КДМТУ, 2012. - 30с. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напрямів: : 6.070104 «Морський та річковий транспорт», 6.050702 «Електромеханіка», 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». За навчальним планом студенти заочної форми навчання повинні виконати одну контрольну роботу з...

Снігирьова Л.М. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 471,40 КБ
 • добавлен 03 сентября 2013 г.
Методичні вказівки до практичних занять. — Керч: КДМТУ, 2012. — 54с. Для студентів денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 4 курсу. Змістовний модуль 1 Особливості розвитку мовної системи і професійне спілкування Змістовний модуль 2 Особливості української і російської мовних систем і професійне спілкування. Змістовний модуль 3 Писемна форма професійного спілкування....

Стадній А.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням). Тестові завдання. Частина I

Практикум
 • формат djvu
 • размер 186,41 КБ
 • добавлен 14 декабря 2013 г.
Методичні вказівки. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 49 с. Матеріали методичних вказівок мають практичне спрямування, сприяють виробленню стійких умінь і навичок професійного спілкування на лексичному, граматичному і стилістичному рівнях. Пропоновані тестові завдання можна використовувати як з навчальною метою, так і для здійснення контролю за знаннями. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Українська літературна мова – мова професійного...

Стасик М.В., Ткачук В.М. Українська мова професійного спілкування

 • формат pdf
 • размер 853,80 КБ
 • добавлен 04 мая 2016 г.
Запоріжжа, 2008. - 140 c. Навчальний посібник містить відомості з основних розділів сучасної української літературної мови, ділової української мови, на яких базується опанування курсу «Українська мова професійного спрямування». Проаналізовано специфіку вживання повнозначних і службових частин мови, а також різних типів синтаксичних конструкцій в професійному мовленні. Подана характеристика функціональних стилів сучасної української мови, основни...

Стаховська Н.Ф. Конспект лекцій з курсу Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат djvu
 • размер 469,69 КБ
 • добавлен 04 июля 2014 г.
Конспект лекцій. – Дніпродзержинськ: ДДТУ,2013.- 81с. Конспект лекцій з курсу Українська мова за професійним спрямуванням спрямований на формування чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері; сприйняття її відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послугування різним...

Стилі і норми української літературної мови у професійному спілкуванні

Реферат
 • формат doc
 • размер 20,87 КБ
 • добавлен 04 марта 2011 г.
План Мовний стиль. Стилі української мови в професійному спілкуванні. Мовні норми і культура мови. Типізація мовних норм. Становлення українського правопису і його сучасні проблеми.

Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей

Словарь
 • формат djvu
 • размер 6,00 МБ
 • добавлен 13 апреля 2012 г.
К.: Український письменник, 1992. ▬ 214 с. Первый в лексикографической практике русско-украинский словарь для деловых людей — необходимый источник информации для реализации Закона о языках в области делового общения В нем представлена актуальная лексика русского языка — как широкоупотребительная, так и более специальная, относящаяся к сферам управления и обслуживания, экономической и коммерческой деятельности, частнопредпринимательской практики и...

Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності

Статья
 • формат doc
 • размер 43,49 КБ
 • добавлен 02 января 2014 г.
Київ, 2014р., 10стр. Конспект Поняття «текст»; Основні ознаки тексту; Види тексту; Інтегральна природа тексту та текстотворення.

Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності

Презентация
 • формат ppt
 • размер 774,04 КБ
 • добавлен 12 декабря 2013 г.
Київ, 2013 р. Поняття «текст»;Основні ознаки тексту;Види тексту;Інтегральна природа тексту та текстотворення.

Техніка мовлення оратора

Реферат
 • формат doc
 • размер 37,04 КБ
 • добавлен 22 августа 2013 г.
Структура реферату: Вступ. Оратор. Поняття й категорії техніки мовлення оратора. Техніка мовлення. Висновки. Список використаної літератури. 16 сторінок. 2013 рік.

Техніка мовлення оратора

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,97 КБ
 • добавлен 06 мая 2016 г.
Реферат на тему "Техніка мовлення оратора". Україна. 2016 р. 13 ст. Зміст. Вступ. 1.Оратор. 2.Техніка мовлення. Висновки. Список використаної літератури.

Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Ділове мовлення. Методичні рекомендації й зразки ділових паперів

Практикум
 • формат pdf
 • размер 536,48 КБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Методичні рекомендації й зразки ділових паперів – Вінниця: ВВ ВДАУ, 2010. – с. – Укр. мовою. У посібнику наведено зразки ділових паперів із необхідними реквізитами, перелік термінів, значення яких необхідно запам’ятати, паралельні форми ділового мовлення, практичні завдання для самостійної роботи, що допоможуть студентам закріпити набуті знання. Розраховано на студентів усіх спеціальностей.

Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Українська мова та культура мовлення

 • формат pdf
 • размер 1,35 МБ
 • добавлен 01 октября 2013 г.
Навчальне видання/– Вінниця: РВВ ВНАУ, 2010. – 203 с. – Укр. мовою. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання побудовано за модульним принципом і ставить за мету дати студентам основні теоретичні відомості з української мови, її історії, стилістики, професійного мовлення. Видання містить у собі робочу програму, плани практичних занять, модульні запитання. Подано правила оформлення ділови...

Тимкова В.А., Марцінко Т.І., Чечель О.М. Українська мова та культура мовлення

 • формат djvu
 • размер 2,59 МБ
 • добавлен 19 декабря 2016 г.
Навчальний посібник. — Вінниця: РВВ ВНАУ, 2012. — 333 с. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент та адміністрування» денної форми навчання. Навчальний посібник побудовано за модульним принципом і ставить за мету дати студентам основні теоретичні відомості з української мови, її історії, стилістики, професійного мовлення. Видання містить у собі робочу програму, плани п...

Типові помилки в синтаксичному оформленні наукових робіт

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,43 МБ
 • добавлен 22 декабря 2015 г.
Автор: Ткаченко М.А. ЛРІДУ НАДУ, 2015рік. Має 13 слайдів (з текстом і картинками). Має перелік використаних джерел. В презентації розкрито типові помилки в синтаксичному оформленні наукових робіт. Інформація представлена у авторських таблицях, та доповнена картинками, для кращого запам'ятовування інформації.

Токарська А.С. Ділове мовлення юристів у схемах i тестах

 • формат pdf
 • размер 1,44 МБ
 • добавлен 05 декабря 2015 г.
Навчальний посібник. — Київ : Центр навч. л-ри, 2005. — 272 с. Навчальний посібник присвячений вивченню культури фахоїю-го мовлення юристів, утвердженню на практиці усіх типів, норм сучасної української літературної мови, удосконаленню комунікативних взаємозв'язків правників у їх службовій діяльності. Для курсантів, студентів, викладачів вищих-хнавчальних закладів правничого профілю та юристів-практиків. Теоретичний блок Літературні норми мови Ос...

Трудовий контракт (контракт з генеральним директором)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 14,72 КБ
 • добавлен 24 апреля 2014 г.
Автор: Ткаченко М.А., студентка 1-го курсу ФСЕУ ХарРІ НАДУ, 2014 рік

Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів нефілологічного напрямку підготовки

 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 03 сентября 2013 г.
Авторський колектив кафедри української та російської мов ДонНТУ. Навчальне видання/– Донецьк: ДонНТУ, 2006 – 206 с. У навчальному посібнику надано інформацію про характерні риси сучасної української літературної мови. Розглянуто основні елементи наукового тексту, види згортання його інформації: плани, конспект, резюме, анотація. Описано особливості усної і писемної форм мовлення. Охарактеризовано значущі риси наукового стилю сучасної української...

Українська мова професійного спілкування

 • формат pdf
 • размер 443,12 КБ
 • добавлен 28 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Севастополь: видавництво СевНТУ, 2009. – 35 с. Конспект лекцій для заочної форми навчання. Мовне законодавство в Україні. Стилі і норми української літературної мови в професійному спілкуванні. Культура укладання професійних документів. Усне професійне мовлення. Українська термінологія в професійному спілкуванні.

Усне ділове мовлення. Види усного спілкування

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,61 МБ
 • добавлен 19 ноября 2013 г.
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Зубець Н.О., філологічний факультет, дисціпліна "Сучасна українська ділова мова", 3-й курс, 2013 р., 28 сладів. Вимоги до усного ділового мовлення Діловий етикет Ділова доповідь

Характеристика на студента

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 6,82 КБ
 • добавлен 30 апреля 2014 г.
Автор: Ткаченко М.А., студентка 1-го курсу ФСЕУ ХарРІ НАДУ, 2014 рік

Ходарєва І.М. Збірник вправ з навчальної дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • формат pdf
 • размер 679,73 КБ
 • добавлен 15 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ - Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 64 с. (Укр. мов.) Подано вправи, що сприятимуть удосконаленню професійного рівня мовленнєвої діяльності майбутніх фахівців, утвердженню всіх типів норм сучасної української літературної мови на практиці. Запропонований збірник вправ містить значний обсяг матеріалу для практичних та семінарських занять, а також список рекомендованої літератури, яка допоможе студентам якісно виконувати завдання. Зб...

Хоменко О.М., Морозова Т.В. Методичні вказівки „Морфологічні та стилістичні складові вживання числівника для практичних занять з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 540,50 КБ
 • добавлен 12 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Севастополь: Видавництво СевНТУ, 2011. – 20 с. Методичні вказівки мають на меті допомогти студентам правильно користуватися самостійною частійною мови – числивником у науковому та офіційному-діловому мовленні. Розглядаються особливості вживання числівникових форм та пропонуються практичні завдання для опрацювання теоретичного матеріалу. Числівник Відмінювання числівників Відмінювання кількісних числівників Відмінювання поряд...

Хом’якова О.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 157,21 КБ
 • добавлен 28 ноября 2014 г.
Методичні вказівки. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 16 с. Для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти. Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології та педагогіки, протокол № 1 від 28 серпня 2014 р. Їх мета – допомогти студентам здобути навички практичного застосування теоретичних знань, отриманих під час лекційних занять. Методичні вказівки складаються...

Христя О.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з української мови (за професійним спрямуванням). Частина І

Практикум
 • формат pdf
 • размер 312,15 КБ
 • добавлен 09 октября 2015 г.
Методичні вказівки.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 26 с. Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам ПДАБА денної форми навчання. Комплекс практичних завдань допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації. Мета викладання навчальної дисципліни. План самостійної роботи. Вимоги до виконання самостійної роботи. Зразок виконання завдань самостійної роботи. Варіа...

Христя О.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з української мови (за професійним спрямуванням). Частина ІІ

Практикум
 • формат pdf
 • размер 361,16 КБ
 • добавлен 21 сентября 2015 г.
Методичні вказівки.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 40 с. Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам ПДАБА денної форми навчання. Комплекс практичних завдань допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації. Вимоги до виконання завдання. Варіанти завдань для контрольної роботи. Список рекомендованої літератури. Для студентів механічного факультету денної форми...

Черемська О.С. Збірник завдань до практичних занять зі спецкурсу Теорія і практика перекладу економічного тексту українською мовою для аспірантів

 • формат pdf
 • размер 694,73 КБ
 • добавлен 12 сентября 2013 г.
Навчальне видання/ – Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 52 с. (Укр. мов., рос. мов.) Наведено завдання й наукові тексти, призначені для формування компетентностей якісного перекладу та правильного використання найуживаніших мовних структур наукового стилю, відтворення російськомовних текстів українською мовою. Рекомендовано для аспірантів і студентів з метою подальшого вдосконалення рівня фахового українського мовлення. Практичне заняття №№ 1- 8 Рекоменд...

Черемська О.С., Шелепкова І.М. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,04 МБ
 • добавлен 30 августа 2013 г.
Навчальне видання/- Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 40 с. (Укр. мов.) Наведено методичні рекомендації до практичних занять, що спрямовані на закріплення морфологічних норм української літературної мови, зокрема правильного вживання кличного відмінка іменників у професійному мовленні. Подано теоретичний матеріал, російсько-український словник власних імен із закінченнями родового і кличного відмінків, завдання для закріплення правил. Кличний відмінок....

Черемська О.С., Шелепкова І.М. Тексти та завдання з наукового стилю мови з навчальної дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для іноземних студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,27 МБ
 • добавлен 07 июня 2016 г.
Методичні вказівки. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 56 с. (Укр. мов.) Подано теоретичні відомості з наукового стилю мови. Розроблено систему завдань, спрямованих на вдосконалення мовної, комунікативної та професійної компетенцій, що сприятиме оволодінню навичками аналізу наукового тексту та їх практичному застосуванню. Метою цього видання є вивчення наукової мови на матеріалі загальнонаукових та економічних текстів, розгляд їх стилістичн...

Шевчук С.В. (під ред.) Ділова українська мова: тестові завдання

 • формат doc
 • размер 234,65 КБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
К.: Видавництво А. С. К., 2002. - 216 с. Посібник містить сім тестових завдань І, II і III рівнів складності, що охоплюють усі розділи курсу. Пропоновані тести допоможуть перевірити в повному обсязі рівень знань студентів із правил укладання документів, етикету ділового спілкування, а також лексичних, орфографічних, пунктуаційних та стилістичних норм української мови. Для студентів вищих закладів освіти, а також для учнів коледжів, ліцеїв, гімназ...

Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців

 • формат pdf
 • размер 6,89 МБ
 • добавлен 23 декабря 2013 г.
Навчальне видання/- Київ: Літера ЛТД, 2004. – 397с. ISBN: 966-7543-43-9 Мета пропонованого навчального посібника — допомогти державним службовцям досконало оволодіти українською літературною мовою, піднести рівень культури усного й писемного мовлення, а також набути навичок укладання конкретних документів. Посібник написано відповідно до Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації» ДСТУ 4163- 203. Послідовно й дохід...

Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс

 • формат doc
 • размер 859,28 КБ
 • добавлен 03 сентября 2011 г.
Підручник. К: Літера ЛТД, 2003. 448 c. Підручник відрізняється від попередніх тим, що побудований за модулями, відповідає новій міністерській програм. Кожен модуль містить теоретичний, практичний блоки, блок індивідуальних домашніх завдань, запитань і завдань для самоконтролю, а також блок тестових завдань і контрольний блок. До архіву додано міністерську програму курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (Зі змінами внесеними згідно...

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення

 • формат pdf
 • размер 6,93 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. - 6-те вид., випр. і допов. - К.: Алерта, 2008. - 301 с. Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання ділових п...

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення

 • формат doc
 • размер 1018,13 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
К.: Літера ЛТД, 2003. — 480 с. — ISBN 966-7543-25-0. Підручник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань сприятиме як набуттю студентами навичок складання різних ділових паперів, так і зак...

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення

 • формат pdf
 • размер 35,27 МБ
 • добавлен 15 января 2011 г.
К.: Літера ЛТД, 2003. — 480 с. — ISBN 966-7543-25-0. (Файл в формате PDF с распознаванием текста. ) Підручник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань сприятиме як набуттю студентами нави...

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення

 • формат djvu
 • размер 4,30 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Алерта, 2008. - 301 с. Шосте видання. Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання ділових паперів, так і закріплення знань з мо...

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення

 • формат pdf
 • размер 66,98 МБ
 • добавлен 23 февраля 2014 г.
Підручник. — 5-те вид., доп. і перероб. — К.: Арій, 2010. — 576 с. — ISBN 978-966-498-078-1. Підручник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань сприятиме як набуттю студентами навичок скл...

Шевчук С.В. Українське професійне мовлення

 • формат djvu
 • размер 5,15 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Алерта, 2011. — 248 с. Законодавчі та нормативно-стильові підстави професійного спілкування. Професійна комунікація. Наукова комунікація як складова фахової діяльності.

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням

 • формат pdf
 • размер 5,25 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. - К.: Алерта, 2010. - 696 с Передмова Змістовий модуль Законодавчі та нормативно-Стильові ознаки професійного спілкування державна мова - мова професійного спілкування Основи культури української мови Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні Змістовий модуль Професійна комунікація спілкування як інструмент професійної діяльності Риторика і мистецтво презентації Культура усного фахового спілкування Форми к...

Шонц О.П. Ділова українська мова

 • формат pdf
 • размер 459,71 КБ
 • добавлен 12 марта 2015 г.
Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова, 2009. — 48 с. У навчальному посібнику подано основні аспекти діловодства: розглянуті теоретичні питання: особливості офіційно-ділового стилю української мови, поняття документа, класифікація документів, їх характеристика, зміст, композиція, вимоги до укладання та оформлення, особливості мови текстів ділових паперів; наведені зразки різних типів документів. Посібник розрахований на всіх с...

Шпаргалка для екзамену з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 65,81 КБ
 • добавлен 13 декабря 2013 г.
ДНУ, Днепропетровск, 2013, 42 вопроса к экзамену Державна мова — мова професійного спілкування. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Комунікативне призначення мови в професійній сфері. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. Типологія мовних норм. Словники...

Шпаргалка для екзамену з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 97,64 КБ
 • добавлен 12 марта 2014 г.
Екзамен. Україна, Київ, НТУУ КПІ, ФЕА. 2014р. 60 питань. Спеціальність 6.050701 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії, 4 курс, 8 семестр. Функції мови у суспільстві. Інформаційна революція. Писемна традиція і суспільний розвиток. Мовностилістичні та структурні особливості наукових робіт. Статус української мови як державної. Мовностильові особливості тексту документа. Мовна політика в Україні. Мовна норма. Типи мовних норм....

Шпаргалка з дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 74,93 КБ
 • добавлен 13 февраля 2012 г.
ДДФА, Дніпропетровськ 2012. Перелік питань: Державна мова — мова професійного спілкування. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні. Комунікативне призначення мови в професійній сфері. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. Типологія мо...

Шпаргалка з Українська мова за професійним спрямуванням (Ділова українська мова)

Билеты и вопросы
 • формат pdf
 • размер 450,32 КБ
 • добавлен 15 мая 2016 г.
Екзамен м. Київ, НТУУ КПІ, 2015, викл. Веселка Н.Г. Список запитань: Державна мова — мова професійного спілкування. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні. Комунікативне призначення мови в професійній сфері. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки ку...

Шпаргалка на екзамен - Українська мова за професійним спрямуванням (Ділова українська мова)

Билеты и вопросы
 • формат pdf
 • размер 524,06 КБ
 • добавлен 11 мая 2016 г.
Екзамен по Діловій українській мові м. Київ, НТУУ КПІ, 2015 викладач Гриценко Т.Б. Перелік запитань: Поняття про літературну мову, її функції та ознаки. Поняття про функціональний стиль, класифікація стилів мови Офіційно-діловий стиль. Параметри офіційно-ділового стилю. Поняття документа. Основні терміни і визначення. Функції документів. Підстилі офіційно-ділового стилю. Особливості мови ділових паперів Особливості офіційно-ділового стилю Оформле...

Шпаргалки на екзамен - Українська мова за професійним спрямуванням (ділова)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 139,35 КБ
 • добавлен 16 декабря 2013 г.
ДДПУ, фил-фак (ин.яз.) 2 курс. Відповіді на 74 питання + зразки документів. Список питань: Поняття про літературну мову, її функції та ознаки. Поняття про функціональний стиль, класифікація стилів мови Офіційно-діловий стиль. Параметри офіційно-ділового стилю. Поняття документа. Основні терміни і визначення. Функції документів. Підстилі офіційно-ділового стилю. Особливості мови ділових паперів Особливості офіційно-ділового стилю Оформлення сторін...

Шпаргалки Українська мова

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 36,11 КБ
 • добавлен 15 мая 2013 г.
ЧНУ 2013р. Українська мова - державна мова в Українi. .державна мова й мови націонilльних меншин. Походження назви "Украіна", "украінський". OcHoBHi етапи становлення i розвитку украіЪськоТ мови. Літературна мова як вищий щабель розвитку мови. Поняття мовноi норми. Види норм. Стилi сучасноТукраіЪськоiлітераrурноi мови. Особливостi наукового стилю украТнськоi мови. Стилi сучасноТ украТнськоi літературноi мови. Офіційно-ліловий стипь, його найважли...

Шпора - Українська ділова мова

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 26,70 КБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
Модуль з ділової української мови, 2011 р. с.3 Довідково - інформаційні документи : стаття, відгук, повідомлення, рецензія, телеграма, факс, телефонограма, звіт, реферат, довідка, адреса. Характеристика документів та їх реквізитів.

Шпора ділова українська мова

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 15,78 КБ
 • добавлен 27 апреля 2009 г.
Характеристика, реквізити до характеристики. Заява, реквізити до заяви. Резюме, реквізити до резюме. Автобіографія, реквізити до автобіографії. Наказ, реквізити до наказу. Записки, реквізити до записок. Поняття літературної мови. Українська мова у світі. Норми мови, описати норми. Стилі мови, описати стилі. Описати предмет в двох стилях.

Шпора для екзамену з Сучасної літературної української мови

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 102,49 КБ
 • добавлен 09 октября 2012 г.
УжНу, Україна, Мулеса А. В. 2012р. Детальні відповіді на питання: Українська мова – національна мова українського народу, її місце серед слов`янських мов. Діалекти української мови. Формування української мови. Стилі СУЛМ(сучасної української літературної мови). СУЛМ як нормалізована і відшліфована форма загальнонародної мови. Лексикологія і семасіологія. Поняття семантичної структури слова. Назви(власні, загальні). Слово. Слова з конкретним і аб...

Шпора по Українська мова юридичного спрямування

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 254,29 КБ
 • добавлен 18 августа 2012 г.
Іспит.Україна, Одеська юридична академія, 2012, 80 питань.Спеціальність Адвокатура,дисципліна : Українська мова юридичного спрямування, 1курс, 2 семестр Предмет і структура курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» Зв'язок з правовими дисциплінами. М ова як засіб професійного спілкування Поняттяя про сучасну українську літературну норму.Типи мовних норм. Форми сучасної української літературної мови. Поняття усного та писемного мовлен...

Шпора Українська ділова мова

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 90,11 КБ
 • добавлен 18 января 2014 г.
III курс. Шпори до екзамену з ДУМ. 2014 рік, НПУ ім М.П.Драгоманова. Викладач - Шевчук С.В. (списати не дасть + скоріше за все дасть інші питання). Приклади та теорія. Заява, Таблиця, Наказ, Накладна, Статути, Доповідь та інше, що вивчається протягом курсу.

Шпори - Українська ділова мова за професійним спрямуванням

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 37,17 КБ
 • добавлен 19 октября 2012 г.
УжНУ, Ужгород, 2012, 5 с. Українська мова – державна мова в Україні. Статистична й територіальна характеристика української мови. Поняття про літературну мову. Норми літературної мови. Поняття про стилі мови. Офіційно-діловий стиль. Поняття про документ. Види документів Оформлення сторінки. Вимоги до документів Загальні вимоги до мови документа Уживання апострофа Вживання знака м’якшення. Вживання великої літери. Правопис слів іншомовного походже...

Шпори з української мови за професійним спрямуванням (ділова укр. мова) за підручником Шевчук

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 117,26 КБ
 • добавлен 22 декабря 2013 г.
Київ, 2014 рік Теми: Офіційно-діловий стиль, оформлення документів та реквізитів, службове листування, етикет ділового спілкування.

Шпоры по деловому украинскому языку

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 99,96 КБ
 • добавлен 16 мая 2012 г.
Для студентов ДНУЖТ, Днепропетровск, Украина 1. Національна та літературна мова. Ознаки літературної мови. 2. Мовне законодавство. Та мовна політика в україні 3. Типи словників укр.мови 4. Комунікативні ознаки культури мови. Мовний етикет. 5. Ораторське мистецство. 6. Мистецтво аргументації 7. Етикет службової телефоної розмови. 8. Нарада як різновид професійного спілкування 9. Жанри публічних виступів: доповідь, промова, лекція, виступ 10. Науко...

Юрова І.Ю. Українська мова. Посібник для самостійного вивчення дисципліни

 • формат doc
 • размер 431,84 КБ
 • добавлен 09 апреля 2012 г.
Донецьк : ДонУЕП, 2010. — 178 с. Важливість дисциплін, які вивчають українську мову полягає у тому, що сьогодні національна мова виходить на перший план не тільки на державному, але й на науковому та побутовому рівнях. Курс лекцій рекомендований для студентів економічних та юридичних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться специфікою наукового стилю, його характеристиками, способами реалізації.

Яременко Л.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу Українська мова (за професійним спрямуванням). Модуль 2

Практикум
 • формат pdf
 • размер 316,26 КБ
 • добавлен 06 сентября 2013 г.
Навчальне видання/– Суми: Сумський державний університет, 2003. – 40 с. Другий модуль для студентів спеціальності 5.060 101 Правознавство денної форми навчання пропонованих методичних вказівок до курсу Українська мова за професійним спрямуванням охоплює основні аспекти культури писемної мови професійного спрямування та питання документування. Система теоретичних питань і вправ націлює студентів-юристів на усвідомлення того, що кожен із них відпо...

Яременко Л.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 326,09 КБ
 • добавлен 20 сентября 2011 г.
Міністерство освіти та уауки України, Сумський державний університет. Суми, СУМДУ, 2003, 42 с. Система вправ для студентів, майбутніх юристів. Вищевказані вправи допоможуть оволодіти знаннями з української мови.

Яременко Л.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 543,19 КБ
 • добавлен 23 сентября 2013 г.
Навчальне видання/– Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 59с. Практичний курс «Українська мова за професійним спрямуванням» ставить за мету допомогти студентам 1 курсу фізико-технічного факультету опанувати оптимальні способи оперування українською мовою як знаряддям досягнення успіху в професійній сфері, навчити їх впливати на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, цивілізовано захищатися /за допомогою мови/ від спр...

Яременко Л.М. Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 623,45 КБ
 • добавлен 17 мая 2014 г.
Методичні вказівки. — Суми СумДУ, 2014. — 68 с. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студ. мед. ін-ту спец. 7.1210001 "Лікувальна справа", 7.12010005 "Стоматологія" денної форми навчання. . Матеріали, подані у вказівках, вправи і завдання, орфографічні та стилістичні тренінги мають допомогти майбутнім лікарям оволодіти культурою діалогу та полілогу, засвоїти професійний етикет, сприймати та відтворювати наукові фахов...

Яременко Л.М. Українська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Українська мова

Практикум
 • формат pdf
 • размер 669,44 КБ
 • добавлен 30 августа 2013 г.
Навчальне видання/– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- 103с. Вивчення української мови для студентів 1-го курсу факультету економіки та менеджменту денної форми навчання на факультеті економіки та менеджменту тісно пов’язане із загальною тенденцією гуманізації освіти. Таке спрямування сприяє повнішому розвитку особистості в контексті засвоєння загальнолюдських цінностей, формуванню національної свідомості сучасних студентів як майбутніх представників укр...

Яременко Л.М. Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи

Практикум
 • формат pdf
 • размер 604,77 КБ
 • добавлен 08 сентября 2013 г.
Навчальне видання /- Суми: Сумський державний університет, 2011.- 92с. Робочий регламент модульно-рейтингового контролю та оцінювання знань з навчальної дисципліни. Мова як знакова система. Функції мови у суспільстві. Українська національна та літературна мова. Державний статус української мови. Структурно-функціональна характеристика мовних стилів. Їх роль у системі української мови. Функціональна диференціація лексики української мови професій...

Євсєєва Г.П. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з української мови (за професійним спілкуванням)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 391,91 КБ
 • добавлен 06 сентября 2015 г.
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009 - 39 с. Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам заочної форми навчання за напрямом «Економіка». Видання містить комплекс контрольних робіт, рекомендації щодо їх виконання. Самостійна робота допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації. У методичній розробці також подається перелік екзаменаційних питань і...

Євсєєва Г.П. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 421,68 КБ
 • добавлен 11 сентября 2015 г.
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – 43 с. Методичні вказівки розраховані на студентів технічних спеціальностей. Підібрані практичні завдання розраховані для самостійної роботи студентів. Виконання цих завдання сприятиме засвоєнню професійної лексики та закріпленню знань отриманих під час аудиторних занять. Передмова. Лексичне значення слова. Лексичні синоніми. Переклад професійних слів і словосполучень. Фразеологізми. Їх значен...

Євсєєва Г.П. Методичні вказівки до самостійної роботи з української мови за професійним спілкуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 371,90 КБ
 • добавлен 11 октября 2015 г.
Методичні вказівки.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. - 33 с. Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам ПЦБ та механічного факультету, спеціальності «Прикладне матеріалознавство» Видання містить перелік рекомендованої літератури й питання для самоперевірки до кожної теми, винесеної на самостійне опрацювання. Комплекс тематичних практичних зав-дань допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчити-ся застосовувати отримані знання у...

Євсєєва Г.П. Методичні рекомендації до вивчення курсу Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 504,18 КБ
 • добавлен 10 октября 2015 г.
Методичні рекомендації. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011, - 50 с. Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам факультету промислового і цивільного будівництва. Видання містить перелік рекомендованої літератури й питання для самоперевірки до кожної теми, винесеної на самостійне опрацювання. Комплекс тематичних практичних завдань допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій...

Євсєєва Г.П., Єгорова В.С. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 550,74 КБ
 • добавлен 21 сентября 2015 г.
Методичні вказівки.− Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013.− 55 с. Методичні вказівки розроблено в допомогу студентам технічного факультету заочної форми навчання. Видання містить комплекс кон-трольних робіт, рекомендації щодо їх виконання. Самостійна робота допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації. У методичній розробці також подається перелік екзаменаційних питан...

Євсєєва Г.П., Христя О.В., Недогибченко М.М. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 456,63 КБ
 • добавлен 29 сентября 2015 г.
Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 49 с. Методичні вказівки розраховані на студентів технічних спеціальностей. Підібрані практичні завдання розраховані для самостійної роботи студентів. Виконання цих завдання сприятиме засвоєнню професійної лексики та закріпленню знань, отриманих під час аудиторних занять. Передмова. Методичні вказівки щодо вивчення курсу. Мета та завдання навчальної дисципліни. Тематичний план дисципліни (дру...

Єгорова В.С. Методичні вказівки до вивчення кличного відмінка в українські мові за професійним спілкуванням

Практикум
 • формат pdf
 • размер 246,52 КБ
 • добавлен 07 сентября 2015 г.
Методичні вказівки.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – 18 с. Методичні вказівки розроблено для студентів ПДАБА денної форми навчання. Звід правил та комплекс практичних завдань допоможе студентам глибше засвоїти матеріал курсу і навчитися застосовувати отримані знання у повсякденній фаховій комунікації. Пояснювальна записка. Історія походження кличного відмінка. Кличний відмінок в українській мові. Форми звертань в українській мові. Практичний бло...

Єршова В.К. Збірник навчальних текстів із комплексними завданнями для студентів ФІОТ ЗНТУ денної та заочної форм навчання

 • формат djvu
 • размер 232,17 КБ
 • добавлен 28 января 2014 г.
Збірник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 26с. Цей збірник з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» підготовлений для студентів, які здобувають вищу технічну освіту на факультеті інформаційних технологій. Основні завдання начальної дисципліни – формування навичок професійної комунікації, студіювання особливостей фахової мови на розвиток культури мови, мислення і поведінки особистості. Реалізація цього завдання полягає в у...

Історія української мови та культура мовлення

Реферат
 • формат doc
 • размер 133,93 КБ
 • добавлен 07 октября 2011 г.
ДонНТУ (ДПИ) Кафедра украинского и русского языка История украинского языка и культура речи Украинский деловой язык (Українська ділова мова) (Химическая технология топлива и углеродных соединений) Выполнил студент группы ХТ-08 Фадеев Николай Владимирович Проверил Алтухов Владимир Николаевич Донецк 2010 Я, Фадеев Николай Владимирович, автор этой работы, заявляю, что вы можете свободно, но обязательно если используете, цитировать и ссылаться на мой...