Білінська М.М. Шпаргалки. Українська мова. Прислівник

Шпаргалка
 • формат pdf
 • размер 2,37 МБ
 • добавлен 30 ноября 2015 г.
Львів, 2014 - 3 с. У шпаргалці присутні всі матеріали з прикладами до теми "Прислівник". Розраховано на учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки до ЗНО.

Білоусенко П.І., Іншакова І.О., Качайло К.А., Меркулова О.В., Стовбур Л.М. Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси)

 • формат pdf
 • размер 3,35 МБ
 • добавлен 02 апреля 2012 г.
Монографія, Запоріжжя – Кривий Ріг: ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2010. — 480 с. — Бібліогр.: с. 406 – 421. У монографії з’ясовано походження іменникових конфіксів та їхніх варіантів. На матеріалі, виявленому в писемних пам’ятках і говорах української мови, досліджено розвиток функцій конфіксальних формантів від праслов’янської доби до сучасності. Для мовознавців, учителів, студентів філологічних факультетів.

Бабій І.М., Лісняк Н.І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір: Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 2.18 МБ
 • добавлен 09 июня 2011 г.
- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2006. - 88 с. У навчальному посібнику відповідно до вузівської програми з "Сучасної української літературної мови" запропоновано методику проведення лабораторних занять із "Морфеміки і словотвору". До кожної теми, крім плану і переліку рекомендованої наукової літератури, подано систему вправ для домашнього та аудиторного виконання, контрольні запитання, завдання підсумкового тестового модуля. Для студентів і в...

Безпояско О.К. Іншомовні префікси в українській мові

Статья
 • формат image
 • размер 1,68 МБ
 • добавлен 18 сентября 2016 г.
Стаття. — Українська мова і література в школі. — 1979. — №7. — С. 28-33. У статті розглянуто написання та значення іншомовних префіксів в українській мові. Група префіксів із значенням протилежності, ворожості, протидії, заперечення. Група префіксів із значенням інтенсивності. Група префіксів із значенням недійсності, неістинності. Лексеми із значенням величини. Префікси із значенням локальності.

Безпояско О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови

 • формат djvu
 • размер 3.72 МБ
 • добавлен 20 января 2017 г.
Київ: Наукова думка, 1987. – 211 с. У монографії досліджуються функціонально-семантичні особливості дериваційних морфем сучасної української мови. Для мовознавців, викладачів вишів, учителів, студентів. Передмова Вступ Особливості семантики дериваційних морфем Формально-граматичні параметри дериваційних афіксів Тенденції розвитку системи дериваційних афіксів Суфікси семантичної предметності Поле суб'єктності Мікрополе діяча Мікрополе об'єкта д...

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія

 • формат djvu
 • размер 10.3 МБ
 • добавлен 10 марта 2010 г.
Підручник. К.: Либідь, 1993. — 336 с У підручнику аналізуються теоретичні питання граматики з огляду на нові теоретичні здобутки українського мовознавства та сучасні продуктивні мовознавчі ідеї. Системно викладено теоретичний курс морфології сучасної української літературної мови, а також розглянуто всі основні явища іменної та дієслівної словозміни. По-новому висвітлена принципові теоретичні питання: класифікацію частин мови, функції основних...

Безсполучникове складне речення

Презентация
 • формат ppt
 • размер 390,39 КБ
 • добавлен 16 июня 2012 г.
Київ: КУ імені Б.Д. Грінченка, 2011 Презентація складається з 9 слайдів Зміст Складне речення Безсполучникове речення Безсполучникове складне речення з однорідними частинами Безсполучникове складне речення з неоднорідними частинами Приклади безсполучникових складних речень Список використаної літератури налічує 4 джерела

Брицин В.М. Співставне дослідження синонімів в російській та українській мовах

 • формат djvu
 • размер 4.43 МБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Монография посвящена сопоставительному изучению синонимии присубстантивных предложений и предложений с обособленными согласованными определениями в русском и украинском языках. Анализ одной из важнейших областей синонимии синтаксических средств проводится как в плане языка, так и в плане речи - на материале художественно-беллетристического, научного и делового стилей русского и украинского языков. Рассчитана на преподавателей вузов, научных работ...

Будько М.В. Проблема простого ускладненого речення у вітчизняному мовознавстві

Статья
 • формат image
 • размер 6,67 МБ
 • добавлен 28 ноября 2014 г.
Статья. Опубликована в журнале: Мовознавство. - 1991. - №3 - С. 63-67. Рассматривается статус простого усложненного предложения в отечественной науке. RAR архив с файлами формата jpg.

Відповіді до курсу Морфемологія. Словотвір

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 239,30 КБ
 • добавлен 23 июня 2014 г.
Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка , Інститут філології, 2014, стр. 42 Контрольні запитання до змістового модуля №1 «Сучасна українська мова. Морфемологія» Морфеміка як підсистема мови Морфемологія як розділ морфології. Об*єкт, предмет та завдання морфемології. Зв’язок морфемології з іншими дисциплінами (фонетикою, словотвором, лараднгмологією, лексикологією, синтаксисом, стилістикою). Теоретичне і практичне значення морфології....

Відповіді на білети екзамену з курсу Практикум української мови, Орфографія, Словозміна, Формотворення

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 40,88 КБ
 • добавлен 03 февраля 2013 г.
Відповіді на питання екзамену, присвячені темі "Орфографія. Словозміна. Формотворення", зіставлений студенткою першого курсу іноземної філології ЧДУ ім. Петра Могили. Викладач: Пономаренко С.С., 2012 рік. В цій роботі послідовно даються розгорнуті відповіді на питання щодо основних принципів української орфографії, а саме: Поняття про орфограму, правила вживання апострофа, правила вживання м’якого знака. Спрощення груп приголосних, подвоєння та п...

Вакуленко М. До проблеми означування часу в українській мові

 • формат pdf
 • размер 903.85 КБ
 • добавлен 12 октября 2010 г.
// Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 1. - С. 43-47. У статті розглядається питання вживання українських числівників та прийменників для опису часових моментів на основі поєднання статистичного та аналітичного методів термінології. Подано рекомендації щодо вживання таких зворотів.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис

 • формат djvu
 • размер 11.36 МБ
 • добавлен 22 февраля 2010 г.
Підручник. — К., Либідь, 1993. — 368 с. У підручнику розглядаються основні питання синтаксису сучасної української мови: типи синтаксичних одиниць та їх функції, синтаксичні зв'язки, семантико-синтаксичні відношення. Інтерпретацію багатьох синтаксичних явищ подано у світлі функціональної теорії. Системно викладено аспекти вивчення синтаксичних одиниць і передусім речення. Висвітлено формально-синтаксичну, семантико-синтаксичну і комунікативну ор...

Вихованець І., Городеньска К. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови

 • формат djvu
 • размер 4,02 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2004. 400 с. У теоретичному курсі описано морфологічну систему і структуру сучасної української літературної мови. Розглянуто з позицій функціонально-категорійної граматики центральні питання морфології; морфологічні одиниці й типи морфологічних категорій; взаємозв'язки морфології, синтаксису і словотвору. Подано з погляду функціонально-категорійної теорії нову інтерпретацію частин мови, морфологічних категорій і бага...

Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови

 • формат djvu
 • размер 5.62 МБ
 • добавлен 27 октября 2009 г.
ISBN 966-7671-60-7 ББК 81.2УКР-2 В54 У теоретичному курсі описано морфологічну систему і структуру сучасної української літературної мови. Розглянуто з позицій функціонально-категорійної граматики центральні питання морфології; морфологічні одиниці й типи морфологічних категорій; взаємозв'язки морфології, синтаксису і словотвору. Подано з погляду функціонально-категорійної теорії нову інтерпретацію частин мови, морфологічних категорій і багатьох...

Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті

 • формат djvu
 • размер 3.76 МБ
 • добавлен 08 июля 2010 г.
У монографії розглядаються актуальні проблеми теорії частин мови: критерії класифікації частин мови, склад та ієрархія частин мови; граматичні категорії; семантико-синтаксична валентність і частини мови; не-частиномовний характер так званих службових слів, числівника і вигуків тощо; статус дієприкметника, дієприслівника, інфінітива, слів категорії стану у системі частин мови.

Герман К.Ф. Складносурядні речення з градаційними сполучниками

Статья
 • формат doc
 • размер 48 КБ
 • добавлен 30 апреля 2011 г.
// Українська мова і література в школі. - 1972. - № 1 - С.28-30. Поділ складносурядних речень на три групи залежно від типу сполучників – єднальні, протиставні, розділові та градаційні

Глібчук Н.М., Добосевич У.Б. Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум

 • формат pdf
 • размер 13,71 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посібн. — Київ : Знання, 2009. — 488 с. Наведено завдання і вправи, систематизовані відповідно до програми курсу морфології сучасної української літературної мови для філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплено практичний матеріал з усіх розділів курсу і передбачено різні типи завдань для аудиторних практичних занять, самостійної індивідуальної роботи, контрольної перевірки знань студентів. Призначено для студентів-філологі...

Глазова О. Пунктуація. Практикум (складне речення)

Практикум
 • формат doc
 • размер 125,57 КБ
 • добавлен 18 ноября 2015 г.
Практикум з української мови. Пунктуація складного речення. 2004 р., 64 с. Містить теоретичні відомості про розділові знаки у складному реченні та способи передачі чужої мови (пряма і непряма мова, діалог, цитата), а також вправи різної складності для закріплення вивченого.

Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфолоногія

 • формат djvu
 • размер 3.02 МБ
 • добавлен 24 августа 2010 г.
У посібнику відповідно до програми розглядаються морфемні, морфологічні явища і словотвірні процеси української мови. Для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ.

Горпинич В.О., Бодик О.П. Українська морфологія. Збірник вправ

 • формат doc
 • размер 272,13 КБ
 • добавлен 16 февраля 2015 г.
Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. — Краматорськ, 2005. — 159 с. Плани практичних занять. Література до практичних занять. Тренувальні вправи. Навчальні завдання для самостійного виконання. Контрольні завдання до практичних занять. Запитання і завдання для самоконтролю. Завдання для підсумкового семестрового контролю.

Дієслівно-вигукові форми в українській мові

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 56,28 КБ
 • добавлен 09 марта 2015 г.
ЗНУ, філологічний факультет, 2011 рік, 38 стор. Дієслівно-вигукові форми як об’єкт лінгвістичних досліджень Граматичні параметри дієслівно-вигукових форм Структурно-словотвірна характеристика дієслівно-вигукових форм Граматичні категорії дієслівно-вигукових форм

Дерев’янко Лариса, Чукіна Віталія. Рід іменників

Статья
 • формат pdf
 • размер 686,98 КБ
 • добавлен 25 сентября 2013 г.
Лариса Дерев’янко, учитель Київської гімназії № 191 ім. Павла Тичини, Віталія Чукіна, учитель Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, заслужений учитель України Українська мова та література, № 41 (585) 2008, стор. 3-14 Пропоновані матеріали мають на меті допомогти старшокласнику подолати ті труднощі, які виникають під час морфологічного розбору іменника (визначення граматичної категорії роду),...

Джочка І.Ф., Ципердюк О.Д. Сучасна українська літературна мова. Практична морфологія. Збірник вправ

 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 13 октября 2016 г.
Навчальний посібник. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. – 588 с. Завдання і вправи, наведені в збірнику, систематизовано відповідно до програми курсу морфології сучасної української літературної мови для філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплено практичний матеріал з усіх розділів курсу передбачено різні типи завдань і питання для аудиторних практичних занять, самостійної індивідуальної роботи, контрольної перевірки знань студ...

Дудик П.С., Прокопчук Л.В. Синтаксис української мови

 • формат pdf
 • размер 6,46 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. — К.: Академія, 2010. — 380 с. У підручнику розкрито особливості синтаксису української мови, його зв’язки з іншими мовними рівнями, сутність синтаксичних одиниць та основи української пунктуації. Особливу увагу приділено вивченню словосполучень і синтаксично нечленованих комунікативних одиниць. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться синтаксисом сучасної української мови і прагне вдосконалити...

Жовтобрюх М.А. (ред.) Словотвір сучасної української літературної мови

 • формат djvu
 • размер 3,32 МБ
 • добавлен 13 ноября 2012 г.
Монографія. - К.: Наукова думка, 1979. - 407 с. Автори: І.І.Ковалик, Л.О.Родніна, А.П.Грищенко, Л.А.Юрчук, Г.М.Гнатюк, В.М.Русанівський, К.Г.Городенська, Н.Ф.Клименко. Монографія присвячена загальнотеоретичним питанням словотвірного аналізу мови. У ній визначаються способи і типи словотвору української мови, її словотворчі ресурси, словотвірні класи і категорії, словотвірне значення і його місце в смисловій структурі слова. Окремі розділи книги в...

Загнітко А. Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект

 • формат pdf
 • размер 1.18 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Донецьк, 2009. - 137 с. Подано теоретичний і практичний матеріал, який допоможе опрацювати та засвоїти питання із синтаксису української мови, зокрема питання щодо статусу синтаксичних одиниць, синтаксичних форм і синтаксичних значень, проблеми щодо аналізу словосполучення, простого та складного речення й тексту. Наведено схеми синтаксичних розборів синтаксичних одиниць, а також уміщено зразки їхнього розбору. Запропоновано основну та додаткову...

Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис

 • формат pdf
 • размер 4,31 МБ
 • добавлен 19 августа 2013 г.
Донецьк: ДонНУ, 2001. – 662 с. Розглядаються особливості синтаксичного ладу української мови, аналізуються синтаксичні категорії, простежується їх ієрархія, з’ясовуються основні чинники взаємодії синтаксичних категорій, встановлюється типологія синтаксичних зв’язків, визначаються закономірності вияву семантико-синтаксичних відношень, з’ясовуються напрями взаємодії між основними синтаксичними одиницями, окреслюються чинники кваліфікації синтаксичн...

Зайко Л.В. Безособові речення в контексті мовного розвитку

Статья
 • формат image
 • размер 13,84 МБ
 • добавлен 06 декабря 2014 г.
Статья. Опубликована в журнале: Мовознавство. - 2004. - №4 - С. 81-88. В статье идет речь о безличных предложениях украинского языка, их становлении. RAR архив с файлами формата jpg.

Захлюпана Н., Кузьма І., Кутня Г., Труш О. (укл.) Морфологія. Термінологічний словник-довідник

Словарь
 • формат pdf
 • размер 113,94 МБ
 • добавлен 16 сентября 2016 г.
Львів, 2014. — 225 с. Термінологічний словник-довідник рекомендований для роботи на практичних заняттях із морфології сучасної української літературної мови зі студентами-славістами, іраністами, арабістами, японістами. Подано перелік важливих для засвоєння курсу термінів за тематичним принципом, рекомендовану літературу, схеми аналізу частин мови. Поряд із традиційними визначеннями основних термінів запропоновано такі, які відображають новітні те...

Кислиця Дмитро. Граматика української мови. Ч. 1: Фонетика і морфологія

 • формат pdf
 • размер 4,64 МБ
 • добавлен 21 октября 2015 г.
Торонто: Видавництво Нові Дні, 1974 - 128 с. У книзі наведені закони літературної української мови - письмової і усної. В контексті української мови розглядаються наука про звуки, а також наука про будову слів та їх відміннювання. Зміст Фонетика Звуки і літери Наголос. Правопис ненаголошених Е, И. Голосні звуки. Чергування О, Е з І. Чергування І -Й, У - В. Приголосні звуки. Склад. Перенесення слів. Вживання апострофа. Правопис чужомовних слів. Мо...

Кислиця Дмитро. Граматика української мови. Ч. ІІ: Синтакса

 • формат pdf
 • размер 4,76 МБ
 • добавлен 25 сентября 2015 г.
Торонто: Видавництво Нові Дні, 1963 - 88 с. Книга професора славістики Дмитра Варламовича Кислиці присвячена правилам синтаксису в українській мові Зміст Просте речення Головні члени речення Другорядні члени речення Типи простого речення Речення з однорядними членами. Слова, граматично не пов'язані з реченням Складне речення

Клименко Н.Ф. Як народжується слово

 • формат djvu
 • размер 2.03 МБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
У книжці в популярній формі розповідається про словотворення в сучасній українській мові, зокрема про роль префіксів і суфіксів у творенні нових слів і оновленні старих, подаються словотворчі моделі. Для учнів середньої школи, всіх шанувальників рідного слова. Київ, Радянська школа, 1991

Ковалів П. Безособові речення на - но, - то, їх значення та норми вживання

 • формат djvu
 • размер 152,18 КБ
 • добавлен 03 сентября 2012 г.
Авгсбург, 1947. - 18 с. У праці відомого українського мовознавця подається детальна характеристика безособових речень з присудковою формою на -но, -то. Походження присудкових форм на -но, -то. Відмінність від речень із присудками на -ний, -тий. Труднощі і стилістичні нюанси вживання безособових речень з присудками на -но, -то. Можливість-неможливість уживання при присудку орудного відмінка.

Ковалів П. Граматика української мови

 • формат pdf
 • размер 29,12 МБ
 • добавлен 08 декабря 2016 г.
Мюнхен: Відділ культури і освіти при Центральному представництві української еміграції, Друкарня Дмитра Сажина, 1946. — 148 с. Ковалів Пантелеймон Кіндратович досліджував історію, фонетику та граматику української мови: «Історія форм української мови», 1931; «Нариси з історії української мови», 1941 — обидві разом з М. Грунським, «Історія української мови», 1949; «Основи формування української мови», 1959, Вивчав історію давньої літературної мов...

Козленко І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка

 • формат pdf
 • размер 86,68 МБ
 • добавлен 10 мая 2014 г.
К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. - 172 с. Зміст посібника відповідає програмі курсу "Сучасна українська літературна мова" для студентів філологічних факультетів. Посібник містить матерали і завдання, що є основою для засвоєння теоретичної інтерпретації основних понять морфеміки, а також чітко структуровану систему питань і вправ, які передбачають закріплення теоретичних знань з морфеміки. Для студентів філологічни...

Конкурсна робота Речення

 • формат doc
 • размер 29,42 КБ
 • добавлен 16 февраля 2014 г.
Запоріжжя, ЗНУ, 2012 р., 9 с. Робота містить 51 визначення терміну "речення", жодне з яких не повторюється. Поряд з визначенням вказується посилання на джерело, з якого його взято. Перші 3 визначення: 1. Речення – основна одиниця мовлення, що характеризується автономністю та виконує роль закінченого висловлення. Білодід І.К. (Сучасна українська літературна мова./ За ред. І.К. Білодід. – К.: «Наукова думка», 1972. – С. 10) 2. Речення – самостійна...

Контрольна робота - Українська граматика

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 37.84 КБ
 • добавлен 27 марта 2010 г.
Зміст. Вступна частина. Розпорядчі документи. Односкладні речення та їх види. Функціонально – стилістичний підхід до. вивчення морфології. Короткий тлумачний словник професійних термінів(компьютерні терміни). Висновки. Список використаних джерел.

Кулик Б.М. Курс сучасної української мови. Частина ІІ. Синтаксис

 • формат djvu
 • размер 6.79 МБ
 • добавлен 25 января 2011 г.
Книга є підручником, складеним відповідно до програми з сучасної української літературної мови для мовно-літературних факультетів педагогічних інститутів УРСР, і призначена для студентів цих вузів. До частини другої «Курсу» включений розділ «Синтаксис» (з підрозділами про словосполучення, просте речення і складне речення). Докладно розроблені теми про різновиди простих і складних речень, про члени речення і т. п. Теоретичні положення викладені н...

Кулишук О.П. Специфіка структури та семантики словотвірних парадигм відприкметникових інхоактивних дієслів

Статья
 • формат pdf
 • размер 847,80 КБ
 • добавлен 30 марта 2016 г.
Українська мова, 2012. - № 4. - С. 55-65 У статті досліджено дериваційний потенціал відприкметникових інхоативних дієслів зі словотвірним значенням «набувати ознаки, яку сприймають органами чуття». Указано на обмежене наповнення словотвірних зон словотвірних парадигм цих дієслів, установлено набір словотворчих засобів, що експлікують словотвірні значення дериватів у межах кожної зони.

Купрікова Г.В. Сучасна українська мова. Синтаксис

 • формат pdf
 • размер 868,57 КБ
 • добавлен 14 июля 2014 г.
Навчальний посібник. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 92 с. Навчальний посібник для студентів 2 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система). Вправи, запропоновані в навчальному посібнику, можна використовувати під час опрацювання основних теоретичних положень синтаксису і пунктуації. Завдання укладено згідно з чинною програмою курсу сучасної української мови для студентів факультету «референт-перекладач»....

Кучеренко І.К. Граматика живого слова

Статья
 • формат djvu
 • размер 1,16 МБ
 • добавлен 04 февраля 2016 г.
Стаття опублікована в збірнику статей "Українське мовознавство", в-о: Вища школа, 1980 рік.

Кучурян Л.І. Із спостережень над функціонуванням українсько-румунських відношень

Статья
 • формат doc
 • размер 27,03 КБ
 • добавлен 09 декабря 2014 г.
Стаття опублікована у збірнику: Актуальні проблеми румунської філології. Григоре Бостан – 70: Матеріали Міжнародної конференції (10-12 жовтня 2011 р.). – Чернівці: Зелена Буковина; Герца: Слово., 2011. – С. 419-426. Стаття присвячена проблемі українсько-румунських відношень. У статті йдеться про кількість населення етнічних румун в Україні, їх історію та культурні зв’язки.

Кучурян Л.І. Варіантність відтворення синтаксичної структури гоголівського речення (на матеріалі паралельних перекладів українською мовою)

Статья
 • формат doc
 • размер 41,34 КБ
 • добавлен 09 января 2015 г.
Стаття опублікована у збірнику: Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: зб. наук. праць /наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 661-662: Слов’янська філологія. – С. 154-162. У статті розглянуто аспекти синтаксичної номінації, формально-семантичних співвідношень мовних засобів, проаналізовано варіантність синтаксичних конструкцій, використовуваних різними авторами у паралельн...

Кучурян Л.І. Варіантність синтаксем в українських перекладах того самого тексту (на основі модифікаційних співвідношень)

Статья
 • формат doc
 • размер 28,08 КБ
 • добавлен 28 декабря 2014 г.
Стаття опублікована у збірнику: Dialogul slavi?tilor la inceputul secolului al ХХI-lea. – Cluj-Napoca: Casa Car?ii de ?tiin?a. – 2014. Anul III, nr.1/2014. – Pag. 88-97. У статті розглядається варіантність синтаксем на основі синтаксичного характеру модифікаційних кореферентних відносин. Виділено два основні напрямки: предикативні (предикатні і предикуючі) та непредикативні (об'єкт, атрибут і обставин). Ключові слова: переклад, варіантні синтакс...

Кучурян Л.І. Варіантність синтаксичних трансформацій при українсько-румунському перекладі

Статья
 • формат doc
 • размер 30,63 КБ
 • добавлен 03 декабря 2014 г.
Стаття опублікована в збірнику Актуальні проблеми сучасної філології Мовознавчі студії збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 20 (2). – Рівне-Острог Видавництво Національного університету „Острозька академія, 2012. – С.30-35. У статті досліджено синтаксичну природу українсько-румунського перекладу, виокремлено сім типів синтаксичних трансформацій (синтаксичне уподібнення, членування речення, об'єднання р...

Кучурян Л.І. Герменевтичний аналіз українсько-румунських автоперекладів Сидора Воробкевича

Статья
 • формат doc
 • размер 39,12 КБ
 • добавлен 24 декабря 2014 г.
Стаття опублікована у збірнику: Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: зб. наук. праць /наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип.: 585-586: Слов’янська філологія. – С. 329-336. Статтю присвячено аналізу українсько-румунської письменницької спадщини Сидора Воробкевича. Запропоновано герменевтичний аналіз метапоетичного тексту на матеріалі українсько-румунських автоперекладів Си...

Кучурян Л.І. Граматична категорія детермінації в румунській та її переклад українською

Статья
 • формат doc
 • размер 36,49 КБ
 • добавлен 09 января 2015 г.
Статтю опубліковано в збірнику: Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць / наук. ред. М.М. Попович. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 565: Романо-слов’янський дискурс. – С. 59-64. Статтю присвячено вивченню граматичної категорії детермінації в румунській мові, ядром якої виступає морфологічний засіб вираження – артикль. Розглянуто питання про особливості перекладу артиклів українською мовою, яка не має формал...

Кучурян Л.І. Модифікаційні співвідношення синтаксичних конструкцій (на матеріалі перекладів Біблії українською мовою)

Статья
 • формат doc
 • размер 44,72 КБ
 • добавлен 26 декабря 2014 г.
Стаття опублікована у збірнику: Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць / наук. ред. М.М. Попович. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 678: Романо-слов’янський дискурс. – С.19-26. У статті досліджено синтаксичну природу модифікаційних кореферентних співвідношень у сфері предикативних та непредикативних синтаксем, а також у системі складних речень (на основі перекладів Біблії українською мовою, здійснених П.Кул...

Кучурян Л.І. Синтаксис нарису Віщуни О. Кобилянської: адекватність та варіантність структур у перекладі румунською мовою

Статья
 • формат doc
 • размер 35,95 КБ
 • добавлен 27 декабря 2014 г.
Стаття опублікована у збірнику: Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць / наук. ред. М.М. Попович. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 721: Романо-слов’янський дискурс. – С.27-31. У статті проаналізовано типи синтаксичного структурування тексту- джерела української мови – нарису Ольги Кобилянської „Віщуни та його перекладу румунською мовою, здійсненого Мірчею Лютиком. Виокремлено різновиди адекватного та варіа...

Левакіна Т.В. Семантична диференціація та функціювання прийменників соціативності в українській мові

Дисертация
 • формат doc
 • размер 43,68 КБ
 • добавлен 16 января 2013 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2011. – 19 с. Мета дослідження – проаналізувати кількісний і якісний склад прийменників української мови, що вказують на соціативні відношення, установити функційно стилістичні сфери їхнього вживання. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких основних завдань: уз...

Левакіна Т.В. Семантична диференціація та функціювання прийменників соціативності в українській мові - дисертація

Дисертация
 • формат doc
 • размер 416,82 КБ
 • добавлен 30 января 2013 г.
Дисертація канд. філол. наук : 10.02.01. - Херсонський державний університет. - Херсон, 2011. - 237 с. - Бібліогр.: С. 188-237. У дисертації вперше в україністиці здійснено комплексне дослідження соціативних прийменників. З’ясовано суть поняття „соціативність, кваліфіковано соціативне значення в системі прийменникових відношень. Зафіксовано 190 власне-прийменників та еквіприйменників соціативної семантики, систематизовано їх за „польовим принципо...

Левицький Модест. Українська граматика для самонавчання

 • формат pdf
 • размер 17,15 МБ
 • добавлен 22 октября 2015 г.
Вид. 3-е, вип. і доп. - Ляйпціг-Берлін: Українське Видавництво в Катеринославі за допомогою Українського Громадського Комітету в ЧСР, 1923 - 197 с. У книзі викладені основи української граматики для тих хто хоче власними силами вивчити українську мову без сучасних мовних нашарувань.

Лекція - Проблеми семантичного синтаксису

Статья
 • формат doc
 • размер 58.05 КБ
 • добавлен 21 декабря 2010 г.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 30 с. Українська мова. Синтаксис. Розглядається основні питання: Принципи семантичних досліджень. Логіко-граматичний (логіко-семантичний) напрям. Основні напрями у вивченні семантичного синтаксису. Номінативний аспект синтаксису. Лінгвістичний аспект референції. Предикати як семантичні центри речення. Вчення про аргументи (непредикатні знаки). Про співвідношення граматичного і семанти...

Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія

 • формат djvu
 • размер 3.57 МБ
 • добавлен 05 апреля 2010 г.
Київ, Вища школа, 1983. Навчальний посібник містить опис морфологічної системи сучасної української літературної мови. Дано класифікацію частин мови, характеристику граматичних категорій і форм, висвітлено словозміну й формотворення. Книжку побудовано на матеріалі усіх стилів, іноді — розмовної мови. Розрахований на студентів, учителів, аспірантів, викладачів.

Матвєєв С.Б. Семантична специфіка українського безособового речення з модальним предикатом

Статья
 • формат image, txt
 • размер 11,50 МБ
 • добавлен 12 декабря 2014 г.
Статья. Опубликована в журнале: Мовознавство. - 1997. - №4-5 - С. 27-32. Рассматриваются значения безличных предложений, составлена их классификация по этому признаку. RAR архив с файлами формата jpg.

Матвіяс І.Г. Іменник в українській мові

 • формат pdf
 • размер 3.33 МБ
 • добавлен 13 августа 2010 г.
К. , 1973. - 183 с. Книжка присвячена вузловій проблемі граматики української мови — аналізу іменникових словоформ. Граматичні категорії іменника, його відмінювання з'ясовуються історично і подаються на тлі народних говорів з урахуванням варіантності і тенденції нормування. У праці читач знайде пояснення нормативних і позанормативних іменникових форм, що не охоплюються шкільними й вузівськими граматиками і становлять трудність у педагогічній прак...

Межов О.Г., Масицька Т.Є. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис

 • формат pdf
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 23 июня 2013 г.
Навчально-методичне видання / Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. — 137 с. Навчально-методичне видання розроблене відповідно до вимог кредитно - модульної системи організації навчального процесу, відображає дані про структуру курсу Сучасна українська літературна мова. Синтаксис, планування лекційних, практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи студентів, допоможе їм виробити й удосконалити навички та уміння, н...

Модальні слова і категорія стану: статус в системі частин мови

Реферат
 • формат doc
 • размер 41,45 КБ
 • добавлен 22 октября 2013 г.
Державний вищій навчальний заклад міністерства освіти і науки україни «Запорізький національний університет» Запоріжжя 2011, 15 стор. Зміст Вступ Модальні слова Категорія стану Висновки Література У роботі характеризуються зміст категорій модальності та стану на сучасному етапі розвитку української мови, їх основні ознаки, а також висвітлено проблемні питання, зокрема визначення частиномовного статусу слів категорії стану. Теоретичний виклад су...

Односкладне речення - сутність, ознаки

Реферат
 • формат doc
 • размер 10,97 КБ
 • добавлен 02 мая 2013 г.
ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Україна, Вінниця, Колісніченков О. Д., 2011 - частина дипломної роботи, 2 підрозділи, в яких подано різні точки зору лінгвістів на природу односкладного речення, основні ознаки ОР та різні класифікації ОР

Олійник О.Б., Шинкарук В.Д., Гребницький Г.М. Граматика української мови

 • формат pdf
 • размер 3.26 МБ
 • добавлен 26 сентября 2011 г.
Видавництво: Київ, Кондор Рік видання: 2007 Кількість сторінок: 544 Анотація: В посібнику в систематизованому вигляді висвітлено основні питання граматики української мови – морфології та синтаксису. Посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів та слухачів підготовчих відділень вузів, а також стане у нагоді всім, хто хоче вдосконалити свої знання з сучасної української мови ISBN 978-966-351-072-9

Олексеєнко В. Іменники - назви осіб за територіальною ознакою (за місцем проживання або народження)

Статья
 • формат pdf
 • размер 191,17 КБ
 • добавлен 01 марта 2016 г.
У статті на значному фактичному матеріалі проаналізовано особливості творення іменників - назв осіб за територіальною ознакою (за місцем проживання або народження) ; зясовано функціональну спеціалізацію словотворчих формантів. Ключові слова: словотвір, словотворчий формант, суфікс. Олексієнко В. - Іменники - назви осіб за територіальною ознакою, 6 ст., Київ - 2002р.

Опорна таблиця - Односкладні речення та їх типи

 • формат doc
 • размер 10,81 КБ
 • добавлен 23 ноября 2012 г.
ВУЗ: ВДПУ. Країна: Україна. Місто: Вінниця. Дана наочність буде корисна як учням так і вчителям. Таблиця-опора сприятиме кращому запам'ятовуванню, закріпленню знань учнів та може слугувати роздатковим матеріалом.

Павленко Л.П. Історична граматика української мови

 • формат pdf
 • размер 1,40 МБ
 • добавлен 16 января 2013 г.
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Петрівна Павленко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 208 с. У посібнику відповідно до вимог програми висвітлено основні питання методології та методики курсу історичної граматики української мови, показано місце української мови серед інших слов'янських мов, проаналізовано процес розвитку історичної фонетики, морфології та синтаксису від праслов’янської доби до сучасного стану у...

Павловська Г.В., Плотникова Л.Ф., Рєпіна І.Ю. Морфологічні засоби української мови у професійному спілкуванні

Практикум
 • формат pdf
 • размер 492,79 КБ
 • добавлен 11 июля 2013 г.
Навчально-методичне видання./– Київ: КНУБА, 2011. – 44 с. Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи. Містять теоретичний матеріал, вправи для самостійної роботи студентів з метою підготовки до поточного модульного контролю з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Методичні вказівки до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» складені для прак-тичних занять зі студентами І - II курсів денної та заочної...

Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова (практикум)

 • формат doc
 • размер 2.46 МБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. К.: Либідь, 2000. — 384 с. У посібнику розглядаються складні питання основних розділів програми з української мови — лексикології, лексикографії, фразеології, фонетики, орфографії та пунктуації. Для глибшого засвоєння теоретичного матеріалу подаються вправи — практичні завдання, що допоможуть студентам на семінарських заняттях. Зміст. Розділові знаки при відокр...

Парцеляція в українському поетичному дискурсі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 70,47 КБ
 • добавлен 08 февраля 2013 г.
ГДПIIМ, Горлівка, 2012р., 44с.; Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Сафонова Наталія Миколаївна; Парцеляція як комунікативне явище Речення як основна одиниця синтаксису Підходи до потрактування терміна «речення» Ознаки речення як комунікативної одиниці Речення й висловлення Парцеляція як синтаксичне явище: форми вияву й смислове навантаження Парцеляція як засіб експресивного синтаксису Поняття про експресивний синтаксис...

Пенькова Е.Г. Українська мова

 • формат pdf
 • размер 2,72 МБ
 • добавлен 15 сентября 2013 г.
Навчальне видання/- Харків: НТУ «ХПІ», 2013. - 280 с. Посібник містить правила з орфографії та синтаксису, які для зручності подано в таблицях. Після правил є тренувальні вправи, лексика яких максимально наближена до наукового й ділового стилів мовлення. Посібник розрахований як на індивідуальну роботу, так і на роботу в аудиторії під керівництвом викладача. Фонетика. Частини мови. Синтаксис і пунктуація. Література. Для викладачів, співробітни...

Пенькова Е.Г. Українська мова

 • формат djvu
 • размер 1,70 МБ
 • добавлен 10 мая 2014 г.
Навчальне видання. - Харків: НТУ «ХПІ», 2013. - 280 с., табл. 55 Посібник містить правила з орфографії та синтаксису, які для зручності подано в таблицях. Після правил є тренувальні вправи, лексика яких максимально наближена до наукового й ділового стилів мовлення. Посібник розрахований як на індивідуальну роботу, так і на роботу в аудиторії під керівництвом викладача. Фонетика. Частини мови. Синтаксис і пунктуація. Література. Для викладачів, с...

Перелік питань до іспиту з курсу Морфологія

 • формат doc
 • размер 30,48 КБ
 • добавлен 16 июля 2012 г.
Севастополь. Севастопольський міський гуманітарний університет. - 7 с. 60 питань до іспиту з курсу "Морфологія української мови". Список літератури до курсу. Файл містить лише перелік питання, без відповідей.

Перелік питань до заліку з курсу Морфеміка. Словотвір

 • формат doc
 • размер 12,62 КБ
 • добавлен 05 июля 2012 г.
Севастополь. Севастопольський міський гуманітарний університет. - 2 с. 30 теоретичних питань з курсу "Морфеміка. Словотвір". Рекомендації. Схема морфемного аналізу слів. Схема словотворчого аналізу слів. Література. Файл містить лише перелік питання, без відповідей.

Перелік питань до заліку з курсу Порівняльна граматика

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 12,63 КБ
 • добавлен 10 июля 2012 г.
Севастополь. Севастопольський міський гуманітарний університет. - 2 с. 20 питань до заліку з курсу "Порівняльна граматика". Файл містить лише перелік питання, без відповідей.

Плющ М.Я. Граматика української мови. У 2 ч. Частина 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія

 • формат djvu
 • размер 3,40 МБ
 • добавлен 28 августа 2012 г.
Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. — К.: Вища шк., 2005. — 286 с. — ISBN 966-642-263-8 (ч.1), ISBN 966-642-264-6. Подано матеріал з трьох розділів граматики: «Морфеміки», «Словотвору» і «Морфології». У трактуванні мовних одиниць поєднано традиційний підхід «від форми до змісту» та функціонально-семантичний — «від значення до форми». Буде корисний тим, хто прагне поглибити чи систематизувати свої знання...

Плющ М.Я. Граматика української мови. У 2 ч. Часть 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія

 • формат pdf
 • размер 3.44 МБ
 • добавлен 13 августа 2010 г.
Підручник. — К.: Вища шк. , 2005. — 286 с. ISBN 966-642-263-8(ч.1) ISBN 966-642-264-6 Подано матеріал з трьох розділів граматики: «Морфеміки», «Словотвору» і «Морфології». У трактуванні мовних одиниць поєднано традиційний підхід «від форми до змісту» та функціонально-семантичний — «від значення до форми». Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Буде корисний тим, хто прагне поглибити чи систематизувати свої знання з у...

Презентація - Морфеміка. Словотвір. Граматика

Презентация
 • формат ppt
 • размер 174 КБ
 • добавлен 13 декабря 2011 г.
Луганськ, СНУ ім. Даля; викладач Панкова Н.О.; Українська мова ЗМІ; 2011 рік; 13 слайдів. Морфеміка. Поняття морфеми, морфа, аломорфа. Кореневі та афіксальні морфеми. Типи афіксальних морфем. Основа слова. Зміни в морфемній будові слова. Об'єкт і завдання словотвору. Поняття твірної основи, твірного слова. Словотвірне значення, словотвірний тип, продуктивність словотвірного типу. Способи словотворення. Предмет граматики. Основні поняття граматик...

Принципи класифікації частин мови, гомогенна і гетерогенна класифікації. Транспозиція в системі частин мови

Реферат
 • формат doc
 • размер 15,63 КБ
 • добавлен 13 января 2017 г.
НПУ імені М.П. Драгоманова, факультет української філології та літературної творчості імені А. Малишка, Київ, 2016. Предмет: Теоретичні питання з граматики української мови. Принципи класифікації частин мови, гомогенна і гетерогенна класифікації. Поняття транспозиції в системі частин мови.

Пунктуація - Відповіді на білети екзамену курсу Практикум української мови

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 38,45 КБ
 • добавлен 09 января 2013 г.
Відповіді на питання курсу, присвячені темі "Пунктуація української мови", зіставлений студенткою першого курсу іноземної філології ЧДУ ім. Петра Могили. Викладач: Пономаренко С.С., 2012 рік. В даній роботі розглядаються основи пунктуації української мови: Сучасна українська пунктуація та її принципи, поняття про речення, горизонтальна та вертикальна схеми речень. Тире між підметом та іменною частиною складеного присудка. Односкладні та неповні...

Рабанюк Л.С. Генітивно-квантитативні речення в українській мові

Статья
 • формат image, txt
 • размер 7,99 МБ
 • добавлен 12 ноября 2014 г.
Статья. Опубликована в журнале: Мовознавство. - 1998. - № 4- 5. - С. 48-51. В статье идет речь о генитивно-квантитативных предложениях, приводится их классификация и характеристика компонентов. RAR архив с файлами формата jpg.

Речення з однорідними членами. Розділові знаки при однорідних членах речення

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,88 МБ
 • добавлен 18 сентября 2012 г.
Київський університет імені Бориса Грінченка Університетський коледж Київ 2010 46 слайдів МЕТА презентації: - поглибити знання про ОЧР - удосконалити вміння знаходити ОЧР -правильно ставити розділові знаки і обгрунтовувати їх вживання при ОЧР - використовувати їх у мовленні,правильно інтонувати та ставити розділові знаки при ОЧР

Русанiвський В.М. (відп. ред.). Сучасна українська літературна мова. Морфологія

 • формат djvu
 • размер 87,37 МБ
 • добавлен 22 марта 2015 г.
/ Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН України. – К.: Наук. думка, 1969. – 584 с. Друга книга курсу «Сучасна українська літературна мова. Морфологія» присвячена аналізові словотвору і словозміни сучасної української літературної мови. У словотворі і частково словозміні розглядаються морфонологічні явища на межі морфем, а також акцентологічні особливості класів слів. Матеріал, що ліг в основу опису і класифікації морфемного складу українсько...

Русанівський В.М. Структура українського дієслова

 • формат djvu
 • размер 6.89 МБ
 • добавлен 09 августа 2013 г.
– К.: Наукова думка, 1971. – 315 с. Праця є однією з найперших спроб з'ясувати історію структури дієслова шляхом зіставлення різних синхронних зрізів мови. Синхронні зрізи відповідають певним періодам у розвитку давньої і нової української літературної мови. Принципи періодизації ґрунтуються на стильовій розгалуженості літературної мови. Загалом протягом XIV—XIX ст. виділяється 6 періодів, отже, структура дієслова розглядається на 6-ти синхронних...

Сімович В. Граматика української мови

 • формат djvu
 • размер 17,30 МБ
 • добавлен 21 августа 2012 г.
Київ - Лейпціг, 1919. - 587 с. Дуже детальна граматика української мови початку XX ст., написана відомим українським мовознавцем. Свого часу це була найповніша і найавторитетніша українська граматика, що справила дуже відчутний вплив на норми літературної мови. Надзвичайно цінну мовознавчу спадщину В. Сімович залишив і як автор ґрунтовних статей з галузі граматики, історії літературної мови і правопису, історії мовознавства.

Садовнікова О.П. Синтаксис. Словосполучення. Просте речення

 • формат djvu
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 09 февраля 2014 г.
Навчальне видання. - Суми: СумДУ, 2012. - 80 с. Конспект лекцій з дисципліни "Сучасна українська мова" для студ. спец. 6. 030507 "Переклад" денної форми навчання. В опорних конспектах подається теоретичний матеріал з питань синтаксису словосполучення, простого речення і пунктуації. Рекомендовано для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей. Матеріали можуть бути використані вчителями української мови, ст...

Синявський Олекса. Норми української літературної мови

 • формат pdf
 • размер 22,20 МБ
 • добавлен 13 апреля 2016 г.
Львів: Українське видавництво, 1941. — 363 с. Книга стала вдалим синтезом як досліджень самого автора, так і тогочасних дискусій, що точилися довкола внормування української мови. Головним критерієм нормування для О. Синявського були внутрішні закони української мови. Праця мала на меті допомогти українцям вміло послуговуватися всім розмаїттям граматичних і стильових ресурсів рідної мови. Написана з глибокою лінгвістичною обізнаністю й великою с...

Синявський Олекса. Норми української літературної мови

 • формат djvu
 • размер 10,28 МБ
 • добавлен 30 мая 2016 г.
Львів: Українське видавництво, 1941. — 363 с. Книга стала вдалим синтезом як досліджень самого автора, так і тогочасних дискусій, що точилися довкола внормування української мови. Головним критерієм нормування для О. Синявського були внутрішні закони української мови. Праця мала на меті допомогти українцям вміло послуговуватися всім розмаїттям граматичних і стильових ресурсів рідної мови. Написана з глибокою лінгвістичною обізнаністю й великою сп...

Складносурядне речення. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях і вставлених компонентах

 • формат doc
 • размер 19,77 КБ
 • добавлен 24 декабря 2012 г.
Визначення та класифікація складносурядних речень. Складносурядні речення і прості речення з однорідними членами Неелементарні ССР. ССР мішаного типу. Схема розбору складносурядного речення розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях і вставлених компонентах

Слинько І.І. Інфінітив у функції другорядних членів речення

Статья
 • формат image
 • размер 3,54 МБ
 • добавлен 31 августа 2013 г.
Стаття надрукована в журналі: Українська мова і література в школі – 1961. – № 3. – С. 21–32 У статті приділено велику увагу проблемі вивчення природи та властивостей інфінітива, здійснено огляд існуючих на сьогодні у мовознавчій літературі поглядів на сутність та частиномовний статус інфінітива, досліджено випадки його вживання у функції другорядних членів речення.

Смеречинський С. Нариси з української синтакси

 • формат pdf
 • размер 18,75 МБ
 • добавлен 27 января 2016 г.
Харків: Радянська школа, 1932. — 305 с. Фотопередрук з післясловом Олекси Горбача - Мюнхен, 1990. У статті український мовознавець пропагує вживання народно-мовних синтаксичних конструкцій в усіх стилях, включаючи публіцистично-наукові. Це стягнуло на С. Смеречинського атаки представників партійної критики (Г. Сабалдир, О. Матвієнко й ін.). Нищівної критики зазнала передусім орієнтація як С. Смеречинського, так і інших мовознавців (Олени Курило,...

Становлення граматичної будови мови у дітей. Пасивне, активне засвоєння граматики

Презентация
 • формат ppt
 • размер 164,29 КБ
 • добавлен 09 апреля 2013 г.
МДПУ ім.Б.Хмельницького, Мелітополь, Україна, Денисенко А.А., 2013 р.,12 слайдів. Граматика - це наука про будову мови, про її закони. Вона є «системою систем», що об’єднує словотворення, морфологію, синтаксис. Становлення грам. буд. мови у дітей проходить кілька етапів: 1. Розуміння сенсу того, що було сказано. 2. Запозичення граматичної форми з мови оточуючих. 3. Самостійне утворення форми нового слова за аналогією до вже знайомого. 4. Оцінка г...

Телеки М.М., Шинкарук В.Д. Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру

 • формат pdf
 • размер 3,76 МБ
 • добавлен 09 апреля 2013 г.
Монографія. - К.: Миколаїв, 2007. - 172. Статус категорії модусу в сучасній теорії синтаксису Найменування осіб як різновид соціальних категорій модусу Директиви як різновид соціальних категорій модусу Категорія ввічливості як різновид соціальних категорій модусу

Теоретичні питання граматики української мови

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 89,94 КБ
 • добавлен 21 января 2017 г.
Відповіді до іспиту з предмета "Теоретичні питання граматики української мови". НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ, 2016 р. Засоби поєднання частин у складному реченні. Специфіка змінювання іменника. У чому полягає проблема виділення дво- і односкладних речень. Чому речення є синтаксичною одиницею? тощо.

Тести з морфеміки й словотвору

Тест
 • формат doc
 • размер 40,87 КБ
 • добавлен 08 октября 2013 г.
Контрольна робота у тестовій формі. ГДПІІМ, м. Горлівка, Сафонова Н. М., варіанти 1, 2, 3, 4, 5 і ключі, 2012 рік. Спеціальність 7.02030301 Філологія* (українська мова та література). Дисципліна - морфеміка і словотвір сучасної української мови. Кафедра української мови. ІІ курс, І семестр.

Тести Синтаксис простого речення

Тест
 • формат doc
 • размер 21,23 КБ
 • добавлен 18 февраля 2014 г.
Запоріжжя, ЗНУ, 2011 р., 3 с. Документ містить 16 тестових питань по 3-4 варіанти відповідей, переважно з текстів художніх творів. В кінці подано відповіді. Перші 3 завдання: Один граматичний центр у простому реченні формують: А. один головний член; Б. нерозкладна на члени речення синтаксична одиниця; В. 2 головні члени Г. усі вищезазначені Просте речення – це: А. синтаксична одиниця, що функціонує за певними правилами і має один предикативний це...

Уживання прийменників у порівнянні з російською мовою

Реферат
 • формат doc
 • размер 51,86 КБ
 • добавлен 02 мая 2013 г.
Херсон, ХДУ, 2013 План Лінгвістичний статус прийменника Класифікація прийменників Особливості вживання прийменників в українській та російській мовах Висновки Список використаних джерел

Уживання прийменника у порівнянні з російською мовою

Реферат
 • формат doc
 • размер 38,82 КБ
 • добавлен 14 октября 2013 г.
Без выходных данных. Загальна характеристика вживання прийменника Особливості перекладу російських прийменників українською мовою Синонімія прийменникових конструкцій .Прийменникові конструкції російської мови та їх українські відповідники Висновки Список використаних джерел

Український правопис

Словарь
 • формат doc
 • размер 624,60 КБ
 • добавлен 16 августа 2016 г.
Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. — К. : Наук. думка, 2007. — 288 с. Зміст. I. Правопис основи слов. Голосні. Приголосні. Правопис префіксів. Правопис суфіксів. Іменникові суфікси. Прикметникові та дієприкметникові суфікси. Дієслівні суфікси. Правопис складних слів. Вживання великої літери (букви). Правила переносу. ІІ. Правопис закінчень відмінюваних слів. Іменник. Прикметник. Числ...

Хмара Г.В. Збірник вправ та завдань із сучасної української мови (синтаксис і пунктуація)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 22 июня 2014 г.
Посібник. – Х.: Вид-во НУА, 2007. – 144 с. Посібник для студентів II курсу, які навчаються за спец. 7.030507 – Переклад. У збірнику вміщено вправи для закріплення найважливіших теоретичних положень синтаксису сучасної української літературної мови. Наведені завдання мають різноманітний характер: спостереження над мовними фактами та аналіз їх, робота з текстами і словниками, синтаксичний розбір тощо. Посібник сприятиме організації самостійної робо...

Хмара Г.В. Сучасна українська мова (морфологія)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 542,96 КБ
 • добавлен 13 июля 2014 г.
Методичні рекомендації. – Х.: Вид-во НУА, 2007. – 52 с. Пропоновані методичні рекомендації містять програму курсу «Сучасна українська мова (морфологія)» для студентів І курсу факультету «Референт-перекладач», укладену відповідно до вимог кредитно-модульної системи, плани практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до занять, рекомендовану літературу, теми й завдання для самостійної роботи, а також критерії оцінювання знань студентів...

Хмара Г.В. Сучасна українська мова (синтаксис)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 529,77 КБ
 • добавлен 17 июля 2014 г.
Методичні рекомендації. – Х. : Вид-во НУА, 2008. – 48 с. Пропоновані методичні рекомендації містять програму курсу «Сучасна українська мова (синтаксис)» для студентів II курсу факультету «Референт-перекладач», укладену відповідно до вимог кредитно-модульної системи, плани практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до занять, рекомендовану літературу, теми й завдання для самостійної роботи, а також критерії оцінювання знань студентів...

Христіанінова Р.О. Просте речення в шкільному курсі української мови

 • формат djvu
 • размер 8,62 МБ
 • добавлен 06 сентября 2016 г.
Посібник для вчителя.— К.: Радянська школа, 1991. — 160 с. ISBN 5-330-01438-7. Мета пропонованого посібника — допомогти учителеві поглибити теоретичні відомості з синтаксису простого речення, розібратися у складних випадках визначення членів речення, типів простих речень, більш ефективно організувати роботу над простим реченням на уроках української мови, адже під час вивчення простого речення, його головних і другорядних членів учителям доводить...

Христіанінова Раїса. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові

 • формат pdf
 • размер 182,86 МБ
 • добавлен 19 декабря 2012 г.
Монографія. - К.: Інститут української мови; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. - 368 с. І8В1Ч-978-966-489-141-4. Монографію присвячено актуальним проблемам теорії складних речень. У ній комплексно досліджено складнопідрядні речення сучасної української літературної мови. Обгрунтовано їхню багатовимірність, визначено основні формально-синтаксичні, семантико-синтаксичні та комунікативні категорії, проаналізовано формально-синтаксичну та семантико...

Христіанінова Раїса. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові

 • формат djvu
 • размер 12,56 МБ
 • добавлен 03 сентября 2016 г.
Монографія. — К.: Інститут української мови; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. — 368 с. — І8В1Ч-978-966-489-141-4. Монографію присвячено актуальним проблемам теорії складних речень. У ній комплексно досліджено складнопідрядні речення сучасної української літературної мови. Обгрунтовано їхню багатовимірність, визначено основні формально-синтаксичні, семантико-синтаксичні та комунікативні категорії, проаналізовано формально-синтаксичну та семанти...

Цілина М.М. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія

 • формат pdf
 • размер 608,52 КБ
 • добавлен 23 января 2013 г.
Навч. посіб. для дистанційного навчання — К.: Університет «Україна», 2008. — 215 с. У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал до розділів «Морфеміка», «Словотвір» та «Морфологія» сучасної української літературної мови, розроблено комплекс вправ і завдань, а також запропоновано тестові питання за змістом лекційного курсу. Для закріплення поняттєвої бази в кінці книги розміщено термінологічний словник. Окремо подано якісні показники, які...

Ціпцюра Л.Ф. Іменні частини мови у функціональному аспекті

 • формат pdf
 • размер 3.14 МБ
 • добавлен 08 июня 2010 г.
Київський інститут народного господарства, 1992р. Для студентів нефілологічного профілю навчання. Посібник містить теоретичні матеріали і практичні завдання з питань, що становлять найбільшу складність при практичному застосуванні української мови. Мата посібника - допомогти студентам в організації самостійної роботи під час вивчення таких тем з граматики, як "Іменник", "Прикметник", "Числівник"; ознайомити їх з економічною термінологією, яка ст...

Школа Г.М., Олійник Е.В. Сучасна українська літературна мова: морфологія

 • формат doc
 • размер 382,70 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посібник. — Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2011. — 229 с. Посібник містить навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Сучасна українська літературна мова: Морфологія»: програму курсу, список рекомендованої літератури, тематику лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи, тестові та контрольні завдання. У теоретичній частині посібника описано морфологічну систему сучасної української мови...

Шпаргалка синтаксис української мови

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 114,57 КБ
 • добавлен 24 февраля 2013 г.
ЛНУ Шпора на екзамен з Синтаксису сучасної української мови, стане дуже в пригоді студентам філологічного факультету Екзаменаційні питання з синтаксису Предмет синтаксису. Зв’язок синтаксису з іншими розділами науки про мову. Типи синтаксичних зв"язків. Словосполучення як синтаксична одиниця. Відмінність між словосполученням і реченням, словосполученням і словом. Підрядні словосполучення. Поділ підрядних словосполучень за частиномовною належністю...

Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови

 • формат pdf
 • размер 21,59 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. 2-ге видання, доповнене. Київ. Видавничий центр «Академія», 2010 рік. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Людина із досконалим мовленням обирає лексику, підпорядковує зв'язки між словами та їх групами відповідно до норм і закономірностей української мови. У системі наук про мову цією проблематикою займається синтаксис, що досліджує словосполучення, речення, текст (синтак...

Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови

 • формат pdf
 • размер 11,10 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ, "Академія", 2004 - 408 с. ISBN 966-580-173-2 У підручнику розкрито сутність, предмет, категорії ук­раїнського синтаксису, його зв'язок із морфологією, з ура­хуванням сучасного стану мовознавчої науки системно проаналізовано словосполучення, члени речення, семантико-синтаксичну структуру простого речення, складне речення, складні форми синтаксичної організації мовлення, основи української пунктуації. Вміщено запитання і завдання, які сприят...

І.К. Кучеренко про граматику як науку

Реферат
 • формат doc
 • размер 14,37 КБ
 • добавлен 10 февраля 2012 г.
Інститут Філології КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ, виконала студентка 1-го курсу ОКР "Магістр" спеціальності українська мова та література, іноземна мова, 8 ст., 2012 р. У рефераті висвітлений погляд І.К. Кучеренка на граматику як науку. План: Граматика як наука в історичному аспекті. Теоретичні дослідження з граматики І.К. Кучеренка. І.К. Кучеренко про граматику як науку. Висновок. Використана література.

Іменник

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 30 августа 2012 г.
Київський університет імені Бориса Грінченка Університетський коледж Київ 2010 29 слайдів Зміст презентації: Загальні відомості Синтаксична роль іменника Загальні відомості Іменники власні і загальні назви Способи словотвору Рід іменників Число іменників Частина іменників вживаних лише в однині. Іменники,які мають тільки множину Визначення відмінків іменників Словозміна Розбір іменника як частини мови ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Іменники - назви істот з конфіксальними структурами із другим компонентом -ок у великому тлумачному словнику сучасної української мови

Реферат
 • формат doc
 • размер 29,39 КБ
 • добавлен 18 ноября 2013 г.
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Стовбур Л.М., філологічний факультет, дисціпліна - Інноваційні дериваційні структури в українській мові, 2-й курс, 2013 р., індивідуальна робота, 9 стор. Вивчення іменникових конфіксальних структур Іменники - назви істот з конфіксальними структурами із другим компонентом –ок у великому тлумачному словнику сучасної української мови

Історія виникнення пунктуації

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,00 МБ
 • добавлен 22 ноября 2013 г.
Педагогічний університет, 2-й курс, 2013 р., 14 слайдів. Дисципліна "Українська мова". Що таке пунктуація? Походження пунктуаційних знаків.