Для специалистов / English for Specific Purposes
 • формат pdf
 • размер 416.53 КБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Сергєєва Г.Б. Збірник тестів і завдань з дисципліни Іноземна мова (Англійська мова) для організації практичної роботи
Харків: ХНАМГ, 2010. – 74 с. Для студентів 1 курсу заочної форми навчання.

Збірник текстів і завдань рекомендується для проведення практичних занять студентів 1 курсу заочної форми навчання. Головною метою збірника є формування навиків читання і розуміння інформації з англомовних джерел, що відповідає вимогам професійно-орієнтованого навчання іноземній мові. Зміст завдань відповідає вимогам програми учбової дисципліни Іноземна мова, тематика текстів сприяє поширенню обсягу сучасної англійської науково-технічної лексики.

Contents
Вступ
UNIT 1 What Is Online Social Networking
UNIT 2 Employment Law
UNIT 3 Time for a Change
UNIT 4 A Head of Figures
UNIT 5 Machine Translation
UNIT 6 Britain's Taxes
UNIT 7 Intellectual Property
UNIT 8 Recruitment
UNIT 9 Fraud
UNIT 10 What Is … Cocooning?
UNIT 11 Insolvency
UNIT 12 Facilities Management
UNIT 13 Keeping It Cool, and Clean
UNIT 14 Kitchen Appliances
UNIT 15 Agriculture
UNIT 16 The Trouble with Green
UNIT 17 The Future of Green
UNIT 18 Tuing over a New Leaf
Word building Prefixes and suffixes
Noun formation
Adjective Formation
Verb formation
Adverb Formation
Sources
Похожие разделы
Смотрите также

Анісімова А. І., Потніцева Т.М. Англістика та американістика

Статья
 • формат pdf
 • размер 2.11 МБ
 • добавлен 23 марта 2011 г.
Збірник містить різноманітні статті, присвячені актуальним проблемам лінгвістики, методики викладання англійської мови, перекладознавства, літературознавства та стилістики. призначений для науковців, викладачів іноземних мов та всесвітньої літератури, аспірантів, докторантів та студентів філологічних спеціальностей та перекладу, також для всіх, хто цікавиться сучасними дослідженнями у сфері англістики та амеріканістики. 2007

Анісенко О.В., Бучковська С.А., Ільєнко О.Л., Сергєєва Г.Б. Контрольні завдання з англійської мови

 • формат pdf
 • размер 737.55 КБ
 • добавлен 23 декабря 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 130 с. Для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання всіх спеціальностей. Методичні рекомендації для студентів: Перед тим як виконувати контрольну роботу студенту необхідно докладно вивчити граматичний матеріал, для чого надається список рекомендованої літератури з граматики англійської мови. Перекладаючи текст, слід користуватися англо-українським словником. Роботи студентів повинні відповідати наступним вимогам: а) п...

Гринько О.В. Англійська мова, навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 735.76 КБ
 • добавлен 21 марта 2010 г.
Учебник разработан для студентов неязыковых специальностей, которые начинают изучать английский язык с начала или нуждаются в повторении и обобщении знаний о нём, его грамматике, лексике, синтаксисе. Состоит из 30 разделов. Содержит упражнения с контролем правильности их написания. 304 с.

Кларк Б., Кларк К., Василюк І.М. Contemporary English Through Fiction and Fact

 • формат doc
 • размер 339.31 КБ
 • добавлен 15 апреля 2011 г.
Навчальний посібник з практики англійської мови Contemporary English Through Fiction and Fact (Сучасна англійська мова через художні твори та факти) укладений для студентів випускних курсів Інституту іноземної філології з метою формування інтегративних навичок англомовного спілкування (аналітичного та синтетичного читання; аудіювання; анотування) та, головним чином, розвитку комунікативних вмінь на базі художніх творів сучасних американських авто...

Кунатенко Й.Ю. Англійська мова

 • формат doc
 • размер 823.08 КБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Кунатенко Й. Ю. Англійська мова: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 392 с. ISBN 966–574–053–9 Мета посібника — розвиток навичок розуміння й аналізу оригінальних текстів з основних проблем економіки, нагромадження словникового запасу, удосконалення навичок розмовної мови, уміння вести бесіду, брати участь у дискусіях англійською мовою, формувати соціально-комунікативну позицію фахівця в галузі економіки. Посібник складений згідно з вимогами...

Люлька Л.А., Мазуркевич А.А. Англійська мова

 • формат pdf
 • размер 631.21 КБ
 • добавлен 22 февраля 2011 г.
Навчальний посібник для абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів та студентів початкового рівня володіння англійською мовою. К. : МАУП, 2005. — 176 с. — Бібліогр.: с. 169-170. ISBN 966-608-493-7 Навчальний посібник містить базовий фонетичний, лексичний та граматичний матеріал з англійської мови, а також систему вправ для розвитку фонетичних, мовних та мовленнєвих умінь і навичок. Структурно матеріал згруповано в 15 уроків, які супроводжуються до...

Маслова Тетяна Борисівна. Англійська мова професійного спрямування

Практикум
 • формат pdf
 • размер 14.45 МБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Київ, НТУУ "КПІ", 2010. - 88 с. Маслова Тетяна Борисівна. Методичні вказівки до аудиторних занять для студентів 5 курсу факультету електроенерготехніки та автоматики. Section 1 Electrical engineering. Unit 1 Meters. Unit 2 Man and his machines. Unit 3 Charging by induction. Unit 4 Electric current. Unit 5 Thermocouple and photocell. Section 2 Great scientists and inventors. Unit 1 Alfred Nobel (1833-1896). Unit 2 Benjamin Franklin (1706-1790). Un...

Старикова О.М., Герасименко Г.О., Кисельова С.І., Логвіна А.В. Англійська мова

 • формат djvu
 • размер 6.92 МБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
Підручник. — К.: Вища школа, 1993. — 328 с. — Англ., укр. — ISBN 5-11-003803-1. Основна мета підручника — прдальше поглиблення теоретичних і практичних знань студентів з англійської мови на матеріалі художніх та наукових (мовознавчих) текстів. Складається з передмови, дев’яти уроків, ключів до вправ, глосарію синонімів і деяких інших додаткових матеріалів. Кожний з уроків містить текст (уривок з оригінального твору англійською мовою) і систему...

Суворова Т.М., Войтенко С.В. Методические указания для самостоятельной работы студентов (работа с текстами электротехнической направленности)

Практикум
 • формат doc
 • размер 128.73 КБ
 • добавлен 23 сентября 2010 г.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 2 курсу ЕА з дисципліни «Англійська мова»-Ч. І денна форма навчання. / Укл. Суворова Т. М., Войтенко С. В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 50с. Укладачі: Суворова Т. М., ст. викладач. Войтенко С. В., ст. викладач. Рецензент: Соболь Ю. О., доц., к. ф. н. Експерт кафедри ЕА: Жорняк Л. Б., доц. , к. т. н. Відповідальний за випуск: Суворова Т. М. Затверджено. на засіданні кафедри. Протокол №8 від 15.06.2...

Ємець О.В., Морська Л.М., Школяр Н.В., Шлапак О.О. Англійська мова

 • формат pdf
 • размер 813.98 КБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
English for First-Year Students: навч. посібник для студентів першого курсу. Вид. 6-те – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 69 с. (англ.). Для студентів, які володіють базовою граматикою та лексикою на рівні середньої школи. Мета видання – розвиток навичок читання, діалогічного та монологічного мовлення, а також повторення і поглиблення знань граматичного матеріалу. Композиційно включає три розділи: Робочий день студента; Моя сім’я; Наш університет, ви...