Экономическая теория
Финансово-экономические дисциплины
pottee
 • формат doc
 • размер 556.4 КБ
 • добавлен 27 мая 2010 г.
Шпаргалки - Государственный экзамен по предмету Экономтеория
4 курс, специальность "Учёт и аудит".
История экономических учений:
Виникнення маржиналізму. Австрійська школа граничної корисності.
Кембріджська школа. А. Маршал.
Американська школа. Джон Кларк.
Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів.
Історичні умови зародження марксистської економічної теорії в 40-50 рр. ХІХ ст.
Питання економічної теорії в працях К. Маркса і Ф. Енгельса в 70-90 роках 19 століття.
Розвиток В. І. Леніним марксистського економічного вчення.
Економічні проблеми у працях декабристів. Аграрні проекти П. Пестеля, М. Тургенєва, М. Муравйова.
Економічні погляди О. Герцена, М. Огарьова, М. Чернишевського
Соціально-економічні ідеї народництва.
Суспільно-економічна думка в Україні в дореформений період.
Розвиток політичної економії в Украіні.
Теоретическая основа и экономическая программа Д. М. Кейнса, А. Хансен
Неокейнсіанські теорії „економічного зростання (Є. Домар, Р. Харрод).
Виникнення і загальна характеристика неолібералізму.
Неолібералізм у Німеччині (В. Ойкен, В. Рьопке, А. Мюллер-Армак, Л. Ерхард).
Монетаризм М. Фрідмана, економіка пропозицій (А. Лаффер).
Теорія «раціональних чекань» (Т. Сарджент, Р. Лукас, С. Фішер).
Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку.
Соціальний технологічний інституціоналізм. Дж. Гелбрейт.
Теорія "індустріального суспільства" П. Дракера, « технологічного суспільства» Р. Арона.
Суть та соціально-економічні корні реформізму.
Ліве крило соціал-демократії.
розробка теорії сільськогосподарської кооперації в працях О. В. Чаянова.
Теорія довгих хвиль М. Д. Кондратьєва
Теорія соціального розвитку Йозеф Шумпетер(1883-1950).
Политэкономика:
Політекономія та економічна політика. Місце політекономії в системі економічних наук.
Економічні закони та категорії. Економічні протиріччя.
Економічні потреби та інтереси, їх класифікація. Закон зростання потреб.
Виробництво, ресурси та фактори виробництва.
Економічні відносини та їх структура. Сфери виробництва.
Ек-на сис-ма. Типи ек. систем. Форми організації суспільного виробництва.
Власність як економічна категорія. Види та форми власності. Реформування відносин власності.
Товарне виробництво: причини виникнення, суть, ознаки і роль у розвитку суспільства. Товар і його властивості. Теорія вартості: трудова, маржиналістська і неокласична.
Виникнення, суть і функції грошей. Закони грошового обігу.
Ринок, його суть, функції, види і структура. Ринковий механізм та його елементи. Особливості дії ринкового механізму в сучасних моделях економіки. Еволюція і сучасні моделі ринкової економіки у розвинених країнах. Інфраструктура ринку, її основні риси.
Суть, механізм формування, функції і види цін.
Конкуренція і її місце в ринковій економіці. Типи і види, позитивні і негативні наслідки конкуренції.
Сутність монополії та її види. Антимонопольна політика.
Капітал як економічна категорія. Постійний і змінний капітал. Робоча сила як товар. Виробництво додаткової вартості. Норма додаткової вартості. Додаткова вартість і прибуток. Норма і маса прибутку. Прибуток у теоріях різних економічних шкіл. Промисловий капітал і його кругообіг. Стадії кругообігу і форми капіталу. Обіг капіталу. Основний і обіговий капітал. Амортизація. Фізичне і моральне зношення основного капіталу.
Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств. Ефективність виробництва. Показники ефективності. Прибуток.
Торгівельний капітал і торгівельний прибуток. Витрати обігу.
Товарна біржа і її ф-ції. Види біржових угод.
Позиковий капітал і процент. Банки, їх функції і види. Кредит, його форми і функції. Банківський прибуток.
Фондовий ринок. Фондова біржа та її функції. Цінні папери та їх види. Курс акцій. Акціонерне товариство, його основні риси та види.
Особливості підприємства в сільському господарстві.
Місце і роль домашніх господарств у ринково-підприємницькому середовищі.
Сутність національної економіки. Відтворення як основа існування національної економіки.
Модель кругових потоків. Загальні умови макроекономічної рівноваги.
Національний дохід: сутність, розподіл і перерозподіл. Доходи населення та їх види.
Економічна нерівність. Крива Лоренцо. Політика соц. захисту населення.
Економічний цикл та його фази. Кризи надвиробництва.
Економічне зростання: сутність, типи, фактори.
Податкова система. Ставка податку. Податки-нормативна форма обкладання доходів юридичних і фізичних осіб, що характеризується обов’язковістю і терміновістю платежу.
Держава як суб’єкт економічної системи. Економічні функції держави. Форми методи та інструменти регулювання економіки.
Розвиток політичної економії в Україні.
Микроэкономика:
Функції попиту, пропозиції. Рівноважна ціна та її властивості.
Павутиноподібна модель.
Еластичність попиту за ціною та сукупна виручка. Фактори, що впливають на еластичність.
Перехресна еластичність попиту. Взаємодоповнюваність та взаємозамінюваність.
Нецінова еластичність попиту. Нормальні, нейтральні та неякісні товари.
Еластичність пропозиції за періодами.
Виграш споживача та виробника на конкурентному ринку. Податковий тягар.
Особливості споживчого попиту. Постулати поведінки споживача.
Корисність блага. Функція корисності. Криві байдужості
Гранична норма заміщення. Абсолютна та відносна взаємозамінюваність і взаємо доповнюваність - граничне зображення кривих байдужості.
Функція бюджетних обмежень. Властивості бюджетної лінії.
Рівновага та нерівновага споживача.
Криві та закони Енгеля. Криві Енгеля в інтерпретації Торнквіста.
Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена.
Виробництво. Продукт фірми. Закон спадаючої граничної продуктивності.
Виробнича функція. Ізокванта та її властивості. Гранична норма технологічного заміщення.
Види витрат виробника.
Рівновага та нерівновага виробника. Лінія «шлях розвитку фірми».
Витрати в короткостроковому періоді.
Витрати в довгостроковому періоді.
Зростання виробництва в довгостроковому періоді: ефект масштабу.
Доход конкурентної фірми.
Максимізація прибутку конкурентною фірмою: два підходи.
Варіанти рівноваги конкурентної фірми в короткостроковому та довгостроковому періоді.
Основні риси та види монополії. Попит і пропозиція.
Доход монополії. Максимізація прибутку монополіста.
Методи ціноутворення монопольною фірмою: за правилом MR=MC; лімітуючого ціноутворення та цінової дискримінації.
Економічні наслідки монополізму. Показники монопольної влади.
Основні риси монополістичної конкуренції. Попит і пропозиція.
Короткострокова та довгострокова рівновага фірми монополістичного конкурента.
Фірма монополістичний конкурент після успішної рекламної компанії.
Загальна характеристика та особливості олігопольного ринку.
Макроэкономика:
Основні макроекономічні показники.
Методи розрахунку ВВП.
Розрахунок ВВП розподільчим методом ( по прибутку).
Номінальний та реальний ВВП.
Індекси цін.
Економічні цикли: визначення, види.
Види безробіття.
Зайнятість. Закон Оукена.
Інфляція. Види інфляції.
Сукупний попит і фактори його визначення.
Сукупна пропозиція: класична і кейнсіанська моделі.
Макроекономічна рівновага в моделі AD – AS.
Середня, гранична схильність до споживання. Функція споживання.
Середня, гранична схильність до заощадження. Функція заощадження.
Індуційовані інвестиції. Поняття акселератора.
Автономні інвестиції. Мультиплікатор витрат.
Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Модель витрати-випуск.
Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Модель «вилучення – ін’єкції ».
Сукупні витрати і потенційний ВВП. Рецесійний розрив.
Сукупні витрати і потенційний ВВП. Інфляційний розрив.
Кейнсіанська теорія державного регулювання економіки.
Вплив держави на параметри економічної рівноваги. Модель «Витрати-випуск».
Вплив держави на параметри економічної рівноваги. Модель «вилучення-інє’кція ».
Дискреційна фіскальна політика. Складний мультиплікатор витрат. Мультиплікатор збалансованого бюджету.
Фіскальна політика в умовах збалансованого бюджету.
Автоматична фіскальна політика.
Фіскальна політика з урахуванням пропозиції.
Фіскальна політика і державний бюджет.
Гроші та їх функції. Грошово-кредитний ринок.
Банківська система. Види резервів.
Механізм збільшення депозитів. Депозитний мультиплікатор.
Пропозиція грошей і банківська система. Грошовий мультиплікатор.
Класична і Кейнсіанська теорія попиту на гроші.
Сукупний попит на гроші. Модель грошового ринку.
Метод політики Національного Банку України.
Модель IS-LM. Графічний і алгебраїчний вивід кривої IS.
Зовнышньоекономічна Д. Платежный баланс (ПБ).
Валютний курс.
Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП.
Похожие разделы
Смотрите также

Вопросы по экзамену эконом теории

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 382 КБ
 • добавлен 03 февраля 2011 г.
Министерство образования и науки Украины. Национальный технический университет. Харьковский политехнический институт. Экономическая теория. Государственный экзамен. Направление подготовки - 0501 Экономика и предпринимательство, Специальность - 6.050100 Учет и аудит, 6.050100 Маркетинг, 6.000000 Интеллектуальная собственность, 6.050100 «Экономика предприятия».

Комплексный государственный экзамен - Документоведение и информационно-документационное обеспечение управления

 • формат doc
 • размер 4.05 МБ
 • добавлен 17 марта 2010 г.
Перечень вопросов, методические указания, шпаргалки для подготовки к комплексному государственному экзамену «Документоведение и информационно-документационное обеспечение управления» для студентов специальности 032001.65 «Документоведение и ДОУ» 2009-2010 гг. Дисциплины: Документоведение. Организация и технология документационного обеспечения управления. Трудовое право. Государственное и муниципальное управление. Информационное обеспечение управ...

Программа государственного итогового экзамена вопросы в билетах, ответы и шпаргалки 080801 Прикладная информатика (в экономике)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 795.14 КБ
 • добавлен 13 сентября 2010 г.
Программа государственного итогового экзамена вопросы в билетах, ответы и шпаргалки 080801 Прикладная информатика (в экономике). БГУЭП - Байкальский государственный университет экономики и права 2007 год. Дисциплины: Экономика предприятия. Информационные системы. Базы данных. Высокоуровневые методы информатики и программирования. Операционные системы среды и оболочки. Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий. И...

Разные авторы. Конспекты лекций + Шпаргалки (сборник)

 • формат pdf
 • размер 77.69 МБ
 • добавлен 24 октября 2009 г.
Разные авторы. Конспекты лекций + Шпаргалки (сборник) - ЭКСМО, 2008 Качество: Издательский PDF Серия или Выпуск: Конспект лекций. Шпаргалки Язык: Русский Уникальная коллекция из 211 шпаргалок и конспектов лекций! Конспект лекций соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Доступность и краткость изложения позволяют быстро и легко получить основные знания по предмету, подготовиться...

Шпаргалки - Полный зачёт

pottee
 • формат djvu, pdf
 • размер 42.44 МБ
 • добавлен 28 октября 2009 г.
Шпаргалки по 50 предметам в одном архиве. Пособие содержит все вопросы экзаменационных билетов по учебным дисциплинам! Доступность изложения, актуальность информации, максимальная информативность, учитывая небольшой формат пособия, - все это делает шпаргалку незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче экзамена! В пакет включены шпаргалки по: аудиту. военной подготовке. гражданскому праву общая часть. земельному праву. истории политических и п...

Шпаргалки для мобильного телефона

pottee
 • формат jar
 • размер 23.88 МБ
 • добавлен 04 сентября 2010 г.
Мобильная шпаргалка всегда с тобой и всегда под руками (про мобильник ты не забудешь никогда). Шпаргалки для мобильного телефона. Мобильная Шпаргалка по Обществознанию. Мобильная Шпаргалка по Истории России. Мобильная Шпаргалка по Литературе. Мобильная Шпаргалка по Русскому языку. Мобильная Шпаргалка по Физике. Мобильная Шпаргалка по Математике. Мобильная Шпаргалка по Геометрии. Математика-Формулы. Химия-Таблица Менделеева.rn

Шпаргалки для мобильного телефона

pottee
 • формат jar
 • размер 1.18 МБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
В этот архив входят шпаргалки для мобильного телефона по Литературе, Истории России, Физике, Математике, Геометрии, Обществознанию, Русскому языку и Таблица Менделеева. 2011 годrn

Шпаргалки к ГОС - экзамену по аналитической химии

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Кемеровский государственный университет. Химический факультет. Кафедра аналитической химии. Шпаргалки к ГОСу по аналитической химии: по курсам Обработка экспериментальных данных - метрологические характеристики. Аналитическая служба. Спектральные методы анализа.

Шпаргалки к ГОС экзамену по специальности Социальная работа

pottee
 • формат doc
 • размер 335.12 КБ
 • добавлен 08 апреля 2010 г.
Дальневосточный государственный технический университет. Специальность: Социальная работа. 2007 год. Ответы на вопросы ГОС экзамена по дисциплинам: Социология, Теория социальной работы, Технология социальной работы.

Шпаргалки на гос.экзамен по специальности Финансы и кредит 2010 год (укр. яз)

pottee
 • формат doc
 • размер 84.73 КБ
 • добавлен 23 февраля 2011 г.
ДГФА, 2010 тесты с ответами по дисцыплинам: Бюджетная система - 100 вопросов Основы охраны труда - 100 вопросов Финансовый анализ - 100 вопросов Налоги - 100 вопросов Финансовая деятельность субъектов предпринимательства - 100 вопросов