Шпаргалки по истории экономики и экономических учений

Шпаргалки по истории экономики и экономических учений
 • шпаргалки
 • doc
 • 758.5 КБ
 • добавлен 23.01.2011
Предмет та метод історії економіки та економічної думки.
Типи господарських (економічних) систем в історії людства.
Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапах ранніх
цивілізацій до VIII ст. до н. е.
Господарська діяльність в первісній історії України. Трипільська
культура.
Господарський розвиток Стародавнього Єгипту та його відображення в
пам'ятках економічної думки.
Господарський розвиток та економічна думка Месопотамії. Закони Хаммурапі.
Осьовий час та його роль у формуванні Західної, Східної цивілізацій.
Східна цивілізація та її характеристика Історичні форми господарств та економічна думка Давньої Індії:. Артхашастра (ІУст. до н. е. )
Соціально-економічний розвиток Китаю ( середина І тис. до н. є. ) Історичні форми господарства їх висвітлення у працях Конфуція.
Світова економічна криза 1929-1933 рр., її причини і наслідки.
Теорія «трьох факторів» виробництва Ж, Б. Сея, її сутність.
Особливості господарського розвитку Давньої Греції та їх відображення у працях Ксенофонта, Платона, Аристотеля.
Економічний розвиток Давнього Риму. Основні форми господарства в аграрній сфері (вілла, латифундія). Варрон та Колумелла про організацію праці рабів.
Особливості господарського розвитку та економічної думки Давнього Риму ( Катон Старший, Варрон, Колумелелла ).
Теорія суспільного розвитку Й. Шумпетера. Теорії монополії і конкуренції.
Формування феодального землеволодіння в Західній Європі. Його основні форми (аллод, бенефіцій, феод) «Салічна правда».
Феодальні форми господарства та їх висвітлення у «Капітулярій про вілли».
Середньовічне місто та його економічна роль у розвитку товарно -грошових відносин.
Економічні погляди кантоністів. Хома Аквінський.
Основні риси феодального господарства (феодальне помістя, ремісничий цех, торгова гільдія).
Основні напрямки господарського розвитку Київської Русі та їх висвітлення в «Повісті минулих літ» та «Руський правді».
Прогрес світової науки, техніки, технології виробництва в останній третині XIX ст. на початку XX ст.
Феодальне землеволодіння: форми, характер. Основні категорії залежних селян у Київській Русі.
Економічний розвиток українських земель у складі Польської та
Литовської держав (XIV - XVII) Висвітлення цих процесів у
документальних джерелах «Устава на волоки», «Литовські статути»
Економічні причини та наслідки Великих географічних відкриттів в кінці XV-поч. XVI
Інституціоналізм та його основні напрямки.
Історичні передумови виникнення, сутність і етапи еволюції меркантилізму. Т. Мен, А. Монкретьєн.
Процес первісного нагромадження капіталу. Первісне нагромадження капіталу в Англії. Його джерела, методи та результати.
Умови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії. Економічні погляди У. Петті та ПБуагальбера.
Історичні умови виникнення та суть фізіократизму. Основні представники фізіократів Ф. Кене, А. Тюрго.
Назвіть позитивні та негативні сторони НЕПУ
Що таке меркантилізм? Які історичні передумови його виникнення*?
Що таке фізіократія? -Які особливості притаманні вченню фізіократів?
У чому полягають характерні риси пізніх меркантилістів?
Поясніть, чому політику Ф. Рузвельта називають «новим курсом»?
Які найбільш відомі ремесла розвивались в Західній Європі?
Відомі три форми феодальної ренти. Назвіть їх і розкрийте їх суть.
Назвіть основні етапи становлення та розвитку феодалізму в Західній Європі.
Розкрийте значення великих географічних відкриттів для господарства Західної Європи.
Чим викликана економічна політика «Зворотного курсу» Д. Доджа в Японії та які її наслідки.
Економічне піднесення у ФРН. Економічна програма Л. Ерхарда, його господарські реформи.
Типи мануфактур в Україні у ХУЛІ ст. (Вотчинна, посесійна та орендна).
Економічна політика Петра І та її вплив на економіку України. Економічні погляди Ф. Прокоповича.
Криза кріпосної системи господарства та відміна кріпацтва в України (XVIII ст. - серед. XIX ст. ).
Столипінська аграрна реформа та її реалізація в Україні. Відруби, хутори, еволюція сільської общини.
Ідеї економічного лібералізму в українській економічній думці та її основні представники (В. Каразін, Д. Журавський, І. Вернадський )
Економічна програма Дж. М. Кейнса. Державне регулювання економіки. Основні важелі державного впливу на економіку.
Причини та фактори зростання американської економіки в кінці Хіл -на початку XX століття. Американська школа маржиналізму. Дж. Б. Кларк.
Теорія постіндустріального суспільства та її основоположники О. Тоффлер, Д. Белл, Дж. Гелбрейт.
Розвиток неокласичної традиції у працях А Пігу
Поясніть зміст політики протекціонізму і фритредерства
Чим відрізняється «американський» шлях розвитку' капіталізму в
сільському господарстві від «пруського»? .
Які питання розв'язував указ австрійського уряду від 7 вересня 1848 р
Поясніть, чим відрізнялась розсіяна мануфактура від централізованої
Чому теорію раннього меркантилізму можна розцінювати як теорію «грошового балансу», а ідеї пізніх меркантилістів як теорію «торгівельного балансу»?
Чому політику Ф. Рузвельта називають «Новим курсом»?
Які наслідки для економіки України мала реформа 1861 р. ?
Поясніть у чому полягає зміст «огороджування» в сільському господарстві Англії
Чим принципово відрізняються економічна політика «воєнного комунізму» від НЕПу?
Хто і коли відкрив або здійснив:
а) відкриття морського шляху до Індії;
б) відкриття Америки;
в) першу кругосвітню подорож.
«Економічна таблиця» Ф. Кене, та її значення для економічної науки.
Формування мануфактурного виробництва. Мануфактура та її види. А. Сміт економіст мануфактурного періоду, його внесок в економічну науку.
Розвиток теорії монетарному М. Фрідмена у другій половині XX ст., принципи і недоліки.
Теоретико - методологічні засади та основні напрямки раннього інституціоналізму в США. Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл.
Дослідження основних проблеми ринкового господарства в працях А. Сміта, Д. Рікардо.
Особливості розвитку ринкового господарства у Франції (середина XVII - середина XIX ст. ). Висвітлення цих процесів в у теоріях Ж. Б. Сея, Ф, Бастіа.
Особливості розвитку ринкового господарства у Німеччині ( середина
ХУІІ - середина XIX ст. ). висвітлення цих процесів представниками історичної школи.
Індикативне планування у Франції та теоретичне обґрунтування державного дирижизму Ф. Перу.
Створення української козацької держави та особливості її
господарства. Економічна політика Б. Хмельницького.
Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Модель економічного зростання Р. Харрода, Е. Домара.
Чим відрізняється проста капіталістична кооперація праці від мануфактури. .
Які економічні причини зумовили масову еміграцію селян Західної України в кінці XIX на початку XX ст. ?
Назвіть економічні причини занепаду античного рабовласницького суспільства.
Чим відрізняється античне рабство від східного і які риси є спільними?
Визначить основні риси ранніх меркантилістів.
Позитивні та негативні наслідки великих географічних відкриттів для економіки феодалізму
В чому відмінність підходу до аналізу «монополії і конкуренції» Дж. Робінса від Е. Чемберліна?
Визначте основні риси ранніх меркантилістів.
В чому ви бачите демократичні принципи організації господарства Запорізької Січі.
Поясніть чим відрізняється розсіяна мануфактура від централізованої.
А. Маршалл та його внесок у світову економічну думку.
Австрійська школа граничної корисності. Теоретичні погляди К. Менгера, О. Бьом-Баверка, Ф. Візера.
Маржиналізм. Його риси та сутність. Кембріджська школа маржиналізму. А. Маршалл.
Українська економічна думка пореформеного періоду М. Бунге,
М. Драгоманов.
Столипинька аграрна реформа та її реалізація в Україні. Відруби. Хутори.
Економічні причини та наслідки Першої світової війни та її вплив на розвиток провідних країн світу (Німеччина, Англія, Франція, СІЛА )
Економічні наслідки Версальської угоди. Плани Дауеса та Юнга. Їх суть і мета.
Світова економічна криза 1929-1933 рр. та шляхи виходу з неї. «Новий курс» Ф. Д. Рузвельта та його теоретична основа.
Економічні програми національних урядів України (Центральної Ради, Гетьманату, Директорії. )
НЕП як спроба переходу до економічних методів в господарському житті.

Смотрите также


Шпаргалки по курсу История экономических учений

Шпаргалки по курсу История экономических учений

 • шпаргалки
 • docx
 • 36.87 КБ
 • добавлен 18.01.2010
Шпаргалки по предмету, методу истории экономических учений, по основным экономическим концепциям и школам.
Лекции - История экономических учений

Лекции - История экономических учений

 • лекции
 • doc
 • 1.54 МБ
 • добавлен 29.03.2010
История экономических учений занимает большое место в системе экономических наук. Дополняя экономическую теорию, она вместе с тем несёт определённую самостоятельную нагрузку. Велико значение истории экономических учений и в системе экономического образования, в подготовке экономистов, в формировании их квалификации.
В литера...
Нет изображения

Лекции - История экономических учений

 • лекции
 • jpg
 • 10.51 МБ
 • добавлен 04.03.2010
История экономических учений,2010г
Учения Смита.
Маржинализм.
Кейнсианство.
Монетаризм.
Институционализм.

фотографии краткого курса лекций по истории экономических учений, написанного от руки (15 фотографий)rn
Тесты + ответы по дисциплине История экономических учений

Тесты + ответы по дисциплине История экономических учений

 • шпаргалки
 • doc
 • 138.5 КБ
 • добавлен 04.01.2011
ВЗФЭИ, Д. э. н., профессор Я. С. Ядгаров.
Предмет и метод истории экономических учений. Экономические учения Древнего мира и средневековья.
История экономических учений берет свое начало с периода возникновения: .
натурально-хозяйственной идеологии.
меркантилистской идеологии.
идеологии классической политичес...
Контрольные работы - Предмет и метод истории экономических учений. Предпосылки появления исторической школы Германии. Дж. М. Кейнс и его теории

Контрольные работы - Предмет и метод истории экономических учений. Предпосылки появления исторической школы Германии. Дж. М. Кейнс и его теории

 • лабараторные
 • doc
 • 41.71 КБ
 • добавлен 18.03.2011
НГТУ, Специальность - 080502 - Экономика и управление на предприятии машиностроения.2 курс.
Предмет и метод истории экономических учений:
Предмет истории экономических учении. Методология исследования истории экономических учений. Основные этапы развития экономической мысли.
Предпосылки появления исторической школы Г...
Лабораторная работа - Предмет, методы, цель и задачи ИЭУ

Лабораторная работа - Предмет, методы, цель и задачи ИЭУ

 • лабараторные
 • doc
 • 122.5 КБ
 • добавлен 04.04.2011
Объем - 26 стр. В работе присутствуют ссылки. Содержание: Введение;
Предмет истории экономических учений. Предпосылки, обуславливающие целесообразность изучения истории экономических учений;
Основные направления и этапы развития экономической мысли;
Методология экономической науки: постановка проблемы;
Особенност...
Вопросы и ответы к экзамену по экономическим доктринам

Вопросы и ответы к экзамену по экономическим доктринам

 • билеты
 • doc
 • 63 КБ
 • добавлен 26.05.2008
Данная работа представляет собой 18 тестов к экзамену по дисциплине Экономические доктрины. После формулировки каждого вопроса на него дан исчерпывающий ответ. Вопросы включают в себя темы истории экономических учений, от экономических идей античности до новых веяний смешанной экономики.
Шпалтаков В.П. Хрестоматия по истории экономических учений

Шпалтаков В.П. Хрестоматия по истории экономических учений

 • разное
 • doc
 • 1.71 МБ
 • добавлен 04.11.2009
Составитель – профессор В. П. Шпалтаков.

Данная хрестоматия составлена методом извлечения из трудов выдающихся ученых экономистов важнейших разделов, позволяющих познакомиться с основными идеями различных учений о принципах и законах развития экономики. Она дает характеристику всех основных направлений и школ, существо...
Лекции - История экономических учений

Лекции - История экономических учений

 • лекции
 • doc
 • 459.5 КБ
 • добавлен 15.11.2010
46 страниц, 12 шрифт, одинарный интервал.
Красноярский государственный университет.
Содержание:
Предмет истории экономических учений
Роль и функции курса истории экономических учений
Основные этапы в развитии истории экономических учений
Экономические учения Древнего мира
Экономическая мысль Древнего...
Кузнецов А.А. История экономических учений

Кузнецов А.А. История экономических учений

 • разное
 • pdf
 • 880.15 КБ
 • добавлен 11.09.2011
Учебное пособие / А.А. Кузнецов - Мичуринск: изд-во Мичуринского государственного аграрного университета, 2009.- 90 с.
Учебное пособие разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом. Основу настоящего учебного пособия составляют монографии, учебники по истории экономических учений, изданные центральн...