Шпоры по Истории экономических учений (на укр.яз.)

Шпоры по Истории экономических учений (на укр.яз.)
 • шпаргалки
 • doc
 • 167.52 КБ
 • добавлен 04.08.2009
Комплексная шпора (3 в 1): Отдельными файлами - ответы на экзамен (100 вопросов); ответы на тесты по всем темам; деятели науки ( взгляды, школы, труды) от античности до наших дней.
1. Предмет і завдання курсу "Історія економічних учень"
2. Метод аналізу Історії економічних учень.
3. Економiчна думка стародавнього Сходу.
4. Економічна думка античного світу. Стародавня Греція - Ксенофонт, Платон, Аристотель.
5. Економічна думка античного світу. Стародавній Рим - Катон, Гракхи, Варрон, Колумелла.
6. Економічна думка середньовіччя
7. Меркантилізм: його суть, основні риси та еволюція
8. Історичні передумови виникнення та етапи розвитку меркантилізму.
9. Меркантилізм, його поширення в різних країнах.7
10. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії.
11. Загальна характеристика і значення класичної політекономії.
12. Виникнення класичної політичної економії в Англії. У. Петтi.
13. Виникнення класичної політичної економії у Франції. П. Буагільбер.
14. Економічне вчення фізіократів.
15. Економічне вчення А. Сміта.
16. Теорія вартості А. Сміта.
17. Економічне вчення Д. Рікардо.
18. Теорія вартості та теорія ренти Д. Рікардо.
19. Еволюція класичної політичної економії в Англії в першій половині ХІХ ст. Т. Р. Мальтус.
20. Еволюція класичної політичної економії в Англії в першій половині ХІХ ст. Д. Мілль, Н. Сеніор.
21. Еволюція класичної політичної економії в Англії в першій половині ХІХ ст. Завершення класичної традиції в працях Дж. С. Мілля.
22. Економiчна теорiя у Францiї в першій половині ХІХ ст. Економічне вчення Ж. Б. Сея.
23. Економiчна теорiя у Францiї в першій половині ХІХ ст. Ф. Бастіа.
24. Полiтична економія в США у першій половині ХІХ ст. Економічні погляди Г. Ч. Кері.
25. Критичний напрям в політичній економії.
26. Критичний напрям в політичній економії. Економічні погляди С. Сiсмондi.
27. Економічна концепція і програма П. Прудона.
28. Економічні погляди К. Родбертуса.
29. Економічна програма Ф. Лассаля.
30. Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів. А. Сен-Сімон, Ш. Фур'є.
31. Економічна концепція та практична діяльність Р. Оуена.
32. Історичні умови та теоретичні джерела формування марксистської економічної теорії.
33. Теоретичні проблеми І-го тому Капіталу К. Маркса.
34. Теоретичні проблеми ІІ-го тому Капіталу К. Маркса.
35. Теоретичні проблеми ІІІ-го тому Капіталу К. Маркса.
36. Теорії вартості та додаткової вартості К. Маркса.
37. Розвиток В. Леніним марксистського економічного вчення.
38. Марксизм і сучасність.
39. Зародження системи нацiональної полiтичної економiї в Німеччині в першій половині ХІХ ст. Ф. Ліст.
40. Історична школа в Німеччині в першій половині ХІХ ст. В. Рошер. К. Кніс. Б. Гільдебранд.
41. Нова історична школа. Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер, В. Зомбарт.
42. Соціальний напрям у політичній економії Р. Штаммлер, Р. Штольцман.
43. Виникнення та суть маржиналiзму.
44. Формування неокласичної традиції в економічній теорії. Австрійська, кембрідзька, американська школи.
45. Австрійська школа граничної корисностi. К. Менгер, Є. Бем-Баверк, Ф. Вiзер.
46. Становлення неокласичної традиції. Кембрідзька школа.
47. Економічна теорія А. Маршалла.
48. Американська школа маржиналізму. Д. Б. Кларк.
49. Розвиток неокласичної традиції в працях А. Пігу, Р. Хоутрі.
50. Математична школа в політичній економії. Теоретичні моделі Л. Вальраса, В. Парето.
51. Економічні погляди декабристів, О. Герцена, М. Огарьова.
52. Економічні погляди М. Чернишевського.
53. Соціально-економічні ідеї революційного та ліберального народництва в Росії.
54. Політична економія в Росії наприкінці ХІХ - поч. ХХ ст.
55. Ліберально-буржуазна економічна думка в Україні в пореформений період. Громади.
56. Суспільно-економічні погляди М. Драгоманова.
57. Революційно-демократична економічна думка в Україні.
58. Економічні погляди С. Подолинського.
59. Революційно-демократична суспільна думка на західноукраїнських землях. В. Навроцький, О. Терлецький, М. Павлик, І. Франко
60. Ліберальне народництво в Україні. П. Червінський, Т. Осадчий, М. Левитський.
61. Політична економія в Україні у ХІХ - поч. ХХ ст. та її еволюція.
62. Економічні погляди М. Туган-Барановського.
63. Економічні погляди М. Зібера.
64. Загальна характеристика розвитку економічної теорії у ХХ столітті, її основні напрями.
65. Основні напрями розвитку економічної теорії у ХХ столітті та їх еволюція.
66. Історичні передумови виникнення і суть кейнсіанства.
67. Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса.
68. Неокейнсіанство. С. Харріс. Е. Хансен.
69. Поширення кейнсіанства і його особливості в різних країнах.
70. Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Р. Харрод. Є. Домар.
71. Посткейнсіанство. Дж. Робінсон, П. Сраффа, Н. Калдор.
72. Кейнсіанська теорія та економічна політика.
73. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст.
74. Перегляд неокласичної теорії ринку. Теорії монополії і конкуренції.
75. Неокласичні теорії економічного зростання. Р. Солоу, Дж. Мід.
76. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму. Школи неолібералізму.
77. Англійський неолібералізм (лондонська школа). Ф. Хайєк.
78. Французький неолібералізм (паризька школа). М. Алле.
79. Неолібералізм у Німеччині. Теорії соціального ринкового господарства та сформованого суспільства.
80. В. Ойкен та його концепція "ідеальних типів господарських систем".
81. Американський неолібералізм (чиказька школа). Монетаризм М. Фрідмена.
82. Неокласичний синтез. П. Самуельсон. Дж. Хікс.
83. Неокласичне відродження. Теорії економіки пропозиції та раціональних очікувань.
84. Теорія "економіки пропозиції". А. Лаффер, К. Мандель.
85. Теорія "раціональних очікувань". Р. Лукас, Т. Сарджент.
86. Досвід застосування рекомендацій неокласичної теорії в економіці різних країн.
87. Загальна характеристика iнституцiоналізму та основні етапи його розвитку.
88. Ранній iнституцiоналiзм та його головнi напрями.
89. Неоінституціоналізм. Соціальний (індустріально-технологічний) інституціоналізм. Дж. Гелбрейт.
90. Неоінституціоналізм. Теорія трансакційних витрат та економічна теорія прав власності Р. Коуза.
91. Теорії трансформації капіталізму: народного капіталізму, колективного капіталізму, соціального партнерства.
92. Теорії індустріального суспільства.
93. Сучасні концепції футурології.
94. Виникнення та суть реформізму. Економічні концепції Е. Бернштейна, К. Каутського, Р. Гільфердінга.
95. Концепція демократичного соціалізму як теоретична платформа соціал-реформізму.
96. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку: німецька, лейбористська, французька, скандинавська.
97. Етапи становлення та еволюція радянської економічної думки.
98. Радянська економiчна думка перехiдного перiоду. Методологiчнi дискусiї 20-30-х рр.
99. Розвиток радянської економiчної думки в 30-90-ті рр.
100. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період.

Смотрите также


Лекции - История экономических учений

Лекции - История экономических учений

 • лекции
 • doc
 • 1.54 МБ
 • добавлен 29.03.2010
История экономических учений занимает большое место в системе экономических наук. Дополняя экономическую теорию, она вместе с тем несёт определённую самостоятельную нагрузку. Велико значение истории экономических учений и в системе экономического образования, в подготовке экономистов, в формировании их квалификации.
В литера...
Нет изображения

Лекции - История экономических учений

 • лекции
 • jpg
 • 10.51 МБ
 • добавлен 04.03.2010
История экономических учений,2010г
Учения Смита.
Маржинализм.
Кейнсианство.
Монетаризм.
Институционализм.

фотографии краткого курса лекций по истории экономических учений, написанного от руки (15 фотографий)rn
Контрольные работы - Предмет и метод истории экономических учений. Предпосылки появления исторической школы Германии. Дж. М. Кейнс и его теории

Контрольные работы - Предмет и метод истории экономических учений. Предпосылки появления исторической школы Германии. Дж. М. Кейнс и его теории

 • лабараторные
 • doc
 • 41.71 КБ
 • добавлен 18.03.2011
НГТУ, Специальность - 080502 - Экономика и управление на предприятии машиностроения.2 курс.
Предмет и метод истории экономических учений:
Предмет истории экономических учении. Методология исследования истории экономических учений. Основные этапы развития экономической мысли.
Предпосылки появления исторической школы Г...
Лабораторная работа - Предмет, методы, цель и задачи ИЭУ

Лабораторная работа - Предмет, методы, цель и задачи ИЭУ

 • лабараторные
 • doc
 • 122.5 КБ
 • добавлен 04.04.2011
Объем - 26 стр. В работе присутствуют ссылки. Содержание: Введение;
Предмет истории экономических учений. Предпосылки, обуславливающие целесообразность изучения истории экономических учений;
Основные направления и этапы развития экономической мысли;
Методология экономической науки: постановка проблемы;
Особенност...
Шпаргалки по курсу История экономических учений

Шпаргалки по курсу История экономических учений

 • шпаргалки
 • docx
 • 36.87 КБ
 • добавлен 18.01.2010
Шпаргалки по предмету, методу истории экономических учений, по основным экономическим концепциям и школам.
Лекции - История экономических учений

Лекции - История экономических учений

 • лекции
 • doc
 • 459.5 КБ
 • добавлен 15.11.2010
46 страниц, 12 шрифт, одинарный интервал.
Красноярский государственный университет.
Содержание:
Предмет истории экономических учений
Роль и функции курса истории экономических учений
Основные этапы в развитии истории экономических учений
Экономические учения Древнего мира
Экономическая мысль Древнего...
Кузнецов А.А. История экономических учений

Кузнецов А.А. История экономических учений

 • разное
 • pdf
 • 880.15 КБ
 • добавлен 11.09.2011
Учебное пособие / А.А. Кузнецов - Мичуринск: изд-во Мичуринского государственного аграрного университета, 2009.- 90 с.
Учебное пособие разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом. Основу настоящего учебного пособия составляют монографии, учебники по истории экономических учений, изданные центральн...
Тесты + ответы по дисциплине История экономических учений

Тесты + ответы по дисциплине История экономических учений

 • шпаргалки
 • doc
 • 138.5 КБ
 • добавлен 04.01.2011
ВЗФЭИ, Д. э. н., профессор Я. С. Ядгаров.
Предмет и метод истории экономических учений. Экономические учения Древнего мира и средневековья.
История экономических учений берет свое начало с периода возникновения: .
натурально-хозяйственной идеологии.
меркантилистской идеологии.
идеологии классической политичес...
Абросимова Р.И. УМК по Истории Экономических учений

Абросимова Р.И. УМК по Истории Экономических учений

 • разное
 • doc,ppt
 • 387.7 КБ
 • добавлен 23.05.2009
Учебно-методический комплекс по дисциплине "История Экономических учений для студентов и преподавателей Ввузов и ССузов экономического направления
Андрюхина И.Ю. История экономических учений: Учебное пособие

Андрюхина И.Ю. История экономических учений: Учебное пособие

 • разное
 • pdf
 • 1.2 МБ
 • добавлен 10.07.2010
Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2006 - 143 с.

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания дисциплины "История экономических учений", входящей в основную образовательную программу подготовки специалистов по специальности 080801 "Прикладная информатика (в экономике)" г...